На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторамиДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторами:

 • На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторами:

 • 1) стрімким розвитком науково-технічного прогресу, який призводить до постійних змін у сфері виробництва, а, отже, і у всіх сферах суспільної діяльності, тобто до швидкозмінного соціуму, який характеризується часто нелінійними, біфуркаційними процесами;

 • 2) глобалізацією, яка призвела до стрімкого розвитку і постійного вдосконалення комунікацій, руху товарів, робіт і послуг та мобільності робочої сили;

 • 3) інформатизацією - лавиноподібним зростанням потоку інформації та її миттєвим поширенням через мережі інтернет.Ці фактори обумовили серйозні глобальні виклики, які постали перед системою вищої освіти:

 • Ці фактори обумовили серйозні глобальні виклики, які постали перед системою вищої освіти:

 • • неможливо навчити всьому - потрібно навчити вчитися.

 • • необхідно формувати творчу самодостатню особистість, яка б легко пристосовувалась до постійних змін і безболісно їх сприймала.

 • • сприяти мобільності тих, хто навчається, і тих, хто навчає.

 • • необхідно інтенсифікувати навчальний процес за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які постійно вдосконалюються і розвиваються.

• Створити національні рамки кваліфікацій, узгоджені з європейською рамкою кваліфікацій, як основу для формування освітніх стандартів.

 • • Створити національні рамки кваліфікацій, узгоджені з європейською рамкою кваліфікацій, як основу для формування освітніх стандартів.

 • • Запровадити ЄКТС як засіб порівняння освітніх рівнів і ступенів, здобутих у різних ВНЗ, що сприятиме їх взаємному визнанню згідно з рекомендаціями Ліссабонської конвенції про визнання.

 • • Перейти на трициклову ступеневу систему підготовки фахівців з вищою освітою (бакалавр - магістр – доктор філософії).• Створити єдину систему оцінювання якості вищої освіти.

 • • Створити єдину систему оцінювання якості вищої освіти.

 • • Запровадити додаток до диплома європейського зразка.

 • • Надати вищим навчальним закладам широку автономію в питаннях організації їх освітньої, наукової і фінансово-економічної діяльності.1. Перехід на нову систему рівнів вищої освіти: молодший бакалавр → бакалавр → магістр → доктор філософії → доктор наук.

 • 1. Перехід на нову систему рівнів вищої освіти: молодший бакалавр → бакалавр → магістр → доктор філософії → доктор наук.

 • 2. Узаконено запровадження ЄКТС.

 • 3. Передбачено створення трирівневої системи забезпечення якості вищої освіти:

 • - внутрішню;

 • - зовнішню;

 • - систему якості НАЯВО4. Узаконено запровадження додатка до диплома європейського зразка.

 • 4. Узаконено запровадження додатка до диплома європейського зразка.

 • 5. З метою створення якісної системи вищої освіти:

 • 1) розширено автономні права вищих навчальних закладів з питань формування змісту навчання і організації освітнього процесу;

 • 2) розширено права студентів щодо участі в усіх сферах діяльності вищих навчальних закладів;

 • 3) запроваджено конкурентність ВНЗ на ринку освітніх послуг;4) закладено посилення мотивації студентів до успішного навчання (гнучкість і варіативність навчання, ступеневість, стипендіальне забезпечення, можливість розкрити свій творчий потенціал за рахунок участі в органах студентського самоврядування, науковому товаристві студентів і молодих науковців, мобільність та ін.);

 • 4) закладено посилення мотивації студентів до успішного навчання (гнучкість і варіативність навчання, ступеневість, стипендіальне забезпечення, можливість розкрити свій творчий потенціал за рахунок участі в органах студентського самоврядування, науковому товаристві студентів і молодих науковців, мобільність та ін.);

 • 5) відкрито перспективи для розвитку вищих навчальних закладів (можливість отримати статус національного і дослідницького);6) посилена їх відповідальність за результати своєї діяльності (ліцензування, акредитація освітніх програм, система розподілу державного замовлення);

 • 6) посилена їх відповідальність за результати своєї діяльності (ліцензування, акредитація освітніх програм, система розподілу державного замовлення);

 • 7) удосконалена система підготовки науково-педагогічних кадрів.

 • 6. Для забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти передбачена система зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх шкіл (ЗНО), за результатами якого здійснюватиметься формування контингенту студентів.7. З метою посилення інтеграції освіти і науки у вищих навчальних закладах:

 • 7. З метою посилення інтеграції освіти і науки у вищих навчальних закладах:

 • 1) зменшено максимальне навчальне навантаження викладачів з 900 годин до 600 годин на одну ставку;

 • 2) передбачено створення внутрішньої системи матеріального заохочення науково-педагогічних і наукових працівників , які ведуть активну науково-дослідницьку роботу;3) узаконено створення наукового товариства студентів і молодих науковців;

 • 3) узаконено створення наукового товариства студентів і молодих науковців;

 • 4) розширено права національних і дослідницьких ВНЗ в формування тематики наукових досліджень, створенні наукових підрозділів, в міжнародній діяльності, в фінансуванні наукових досліджень, у забезпеченні права інтелектуальної власності.Згідно з Законом «Про освіту» в Україні встановлюються

 • Згідно з Законом «Про освіту» в Україні встановлюються

 • освітні рівні:

 • • дошкільна освіта;

 • • початкова загальна освіта;

 • • базова загальна середня освіта:

 • • повна загальна середня освіта;

 • • професійно-технічна освіта;

 • • вища освіта

 • і освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені:

 • • кваліфікований робітник;

 • • молодший спеціаліст;

 • • молодший бакалавр;

 • • бакалавр;

 • • магістр;

 • • доктор філософії;

 • • доктор наук.Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

 • Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

 • Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка.

 • Спеціалізація – складова спеціальності, яка визначається ВНЗ та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.Університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий ВНЗ, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у т. ч. доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів.

 • Університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий ВНЗ, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у т. ч. доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів.

 • Академія, інститут – галузевий ВНЗ, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на 1-у і 2-у рівнях за однією чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на 3-у і вищому наукових рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів.

 • Коледж – галузевий ВНЗ або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.Сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ВНЗ і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

 • Сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ВНЗ і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

 • Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

 • 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

 • 2) перелік компетентностей випускника;

 • 3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

 • 4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

 • 5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • 6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

 • Стандарти вищої освіти розробляє і затверджує МОН за погодженням з НАЯВО.Диплом державного зразка; видається тільки за акредитованими спеціальностями; до дипломів бакалавра, магістра і доктора філософії видається додаток європейського зразка;

 • Диплом державного зразка; видається тільки за акредитованими спеціальностями; до дипломів бакалавра, магістра і доктора філософії видається додаток європейського зразка;

 • ВНЗ можуть видавати:

 • власні дипломи (у т. ч. за неакредитованою спеціальністю), форма яких затверджується вченою радою ВНЗ;

 • спільні дипломи з іншими ВНЗ;

 • подвійні дипломи за двома спеціальностямисистема внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ та якості вищої освіти;

 • система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ та якості вищої освіти;

 • система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ та якості вищої освіти;

 • система забезпечення якості НАЯВО та незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.НАН України 2

 • НАН України 2

 • Національні галузеві академії наук 5

 • ВНЗ державної форми власності 9

 • ВНЗ комунальної форми власності 1

 • ВНЗ приватної форми власності 3

 • Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 3

 • Органи студентського самоврядування 2

 •  

 • НАЯВО утворює:

 • комітет з питань етики;

 • апеляційний комітет;

 • галузеві експертні ради.1. Формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти.

 • 1. Формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти.

 • 2. Аналізує якість освітньої діяльності ВНЗ.

 • 3. Формує перелік галузей знань і спеціальностей та подає в МОН.

 • 4. Проводить ліцензійну експертизу.

 • 5. Проводить акредитацію освітніх програм.

 • 6. Акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

 • 7. Розробляє вимоги і порядок присудження наукових ступенів та подає на затвердження МОН.

 • 8. Розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає на затвердження МОН.

 • 9. Акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність.1. Формує перелік галузей знань і спеціальностей за поданням НАЯВО та подає на затвердження КМУ.

 • 1. Формує перелік галузей знань і спеціальностей за поданням НАЯВО та подає на затвердження КМУ.

 • 2. Розробляє та затверджує стандарти вищої освіти та освітньої діяльності за погодженням із НАЯВО.

 • 3. Затверджує форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка.

 • 4. Розробляє порядок проведення ліцензійної експертизи та подає його на затвердження КМУ.

 • 5. Видає ліцензії на освітню діяльність на підставі експертного висновку НАЯВО, а також переоформляє та анулює їх.

 • 6. Затверджує положення про акредитацію освітніх програм за поданням НАЯВО.

 • 7. Формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у порядку, визначеному законодавством.8. Затверджує умови прийому до ВНЗ.

 • 8. Затверджує умови прийому до ВНЗ.

 • 9. Встановлює порядок присвоєння вищими навчальними закладами та науковими установами вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також порядок позбавлення вчених звань.

 • 10. Затверджує рішення вчених рад ВНЗ (наукових установ) про присвоєння вчених звань, оформляє та видає відповідні атестати.

 • 11. Схвалює порядок присудження наукових ступенів спецрадами ВНЗ (наукових установ) та подає його на затвердження КМУ.

 • 12. Затверджує положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ВНЗ, та порядок надання академічних відпусток.

 • 13. Встановлює рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

 • 14. Визначає норми часу навчальної роботи науково-педагогічних працівників у ВНЗ державної та комунальної власності.1. Розробляє і реалізовує освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності.

 • 1. Розробляє і реалізовує освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності.

 • 2. Обирає типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти.

 • 3. Визначає форми навчання та форми організації освітнього процесу.

 • 4. Самостійно запроваджує спеціалізації, визначає їх зміст і програми навчальних дисциплін.

 • 5. Видає підручники, навчальні посібники і наукові праці.

 • 6. Формує і затверджує власний штатний розпис.

 • 7. Приймає на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників.

 • 8. Визначає порядок обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників.

 • 9. Приймає остаточне рішення щодо визнання здобутих в іноземних ВНЗ ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника.10. Встановлює власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

 • 10. Встановлює власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

 • 11. Приймає остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.

 • 12. Утворює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

 • 13. Може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб.

 • 14. Утворює загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування.

 • 15. Відкриває поточні та депозитні рахунки в банках.

 • 16. Має право самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

 • 17. Може провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами.1. Отримує на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для наукової діяльності.

 • 1. Отримує на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для наукової діяльності.

 • 2. Перерозподіляє нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями в межах однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників.

 • 3. Перерозподіляє ліцензійний обсяг між спеціальностями в межах відповідної галузі знань.

 • 4. Перерозподіляє до 5 відсотків загального обсягу державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань з обов’язковим інформуванням МОН.

 • 5. Визначає норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 • 6. Здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за експериментальними освітніми програмами та навчальними планами.

 • Статус національного ВНЗ надається Указом Президента України терміном на 7 років за пропозицією НАЯВО. Встановлення відповідності діяльності національного ВНЗ визначеним критеріям для підтвердження чи позбавлення його такого статусу здійснюється раз на 7 років НАЯВО.1. 25% коштів виділяється на проведення наукових досліджень за окремою програмою державного бюджету.

 • 1. 25% коштів виділяється на проведення наукових досліджень за окремою програмою державного бюджету.

 • 2. Самостійно на конкурсних засадах формує тематику наукових досліджень.

 • 3. Приймає остаточне рішення щодо присвоєння вчених звань.

 • 4. Самостійно утворює разові спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 • 5. Встановлює нормативи чисельності осіб, що навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника.

 • 6. Самостійно визначає штатні нормативи, найменування та чисельність посад працівників.

 • 7. Має переважне право на отримання державного замовлення на підготовку фахівців ступеня магістра в обсязі 75% обсягу випуску бакалаврів, які навчались за кошти державного бюджету в цьому ВНЗ, а обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня доктора філософії – до 20% обсягу випуску магістрів, які навчались за кошти державного бюджету в цьому ВНЗ.

 • Статус дослідницького університету надається Національному ВНЗ за поданням НАЯВО у разі його відповідності критеріям, встановленим КМУ. Встановлення відповідності діяльності дослідницького ВНЗ визначеним критеріям для підтвердження чи позбавлення його такого статусу здійснюється раз на 7 років НАЯВО.1. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у ВНЗ (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

 • 1. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у ВНЗ (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

 • 2. Положення про організацію освітнього процесу затверджується вченою радою ВНЗ відповідно до законодавства.

 • 3. Навчання у ВНЗ здійснюється за такими формами:

 • • очна (денна, вечірня);

 • • заочна (дистанційна).

 • Форми навчання можуть поєднуватись.

 • 4. Освітній процес у ВНЗ здійснюється за такими формами:

 • • навчальні заняття;

 • • самостійна робота;

 • • практична підготовка;

 • • контрольні заходи.

 • 5. Основними видами навчальних занять у ВНЗ є:

 • • лекція;

 • • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

 • • консультація.

 • ВНЗ має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять1. Прийом на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра і бакалавра на базі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами ЗНО з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та рівня творчих і/або фізичних здібностей. При цьому:

 • 1. Прийом на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра і бакалавра на базі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами ЗНО з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та рівня творчих і/або фізичних здібностей. При цьому:

  • вага сертифіката ЗНО має складати не менше 20% конкурсного бала;
  • вага середнього бала документа про повну середню освіту має становити від 0% до 10% конкурсного бала;
  • вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностейне більше 50% конкурсного бала;
  • вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів МАН та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ для вступу до цього ВНЗ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності – від 0% до 5% конкурсного бала.
 • 2. За результатами вступних випробувань здійснюється прийом на навчання:

  • для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра;
  • для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра;
  • в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії.
 • 3. Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових і науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до вимог, що визначаються МОН.

 • 4. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра чи доктора філософії.1. За погодженням з органами студентського самоврядування здійснюється:

 • 1. За погодженням з органами студентського самоврядування здійснюється:

  • відрахування студентів з ВНЗ та їх поновлення на навчання;
  • переведення з навчання за державним замовленням на навчання за контрактом;
  • переведення з навчання за контрактом на навчання за державним замовленням;
  • поселення осіб, які навчаються у ВНЗ, у гуртожиток і виселення з гуртожитку.
  • призначення заступника керівника ВНЗ, заступника директора інституту, заступника декана факультету.
 • 2. До складу вищого колегіального органу громадського самоврядування ВНЗ входить не менше 15% виборних представників з числа студентів.

 • 3. До складу вченої ради ВНЗ і вчених рад структурних підрозділів входить не менше 10% виборних представників з числа студентів.

 • 4. Органи студентського самоврядування ВНЗ мають право оголошувати акції протесту.

 • 5. ВНЗ виділяє на фінансування студентського самоврядування не менше 0,5% коштів із власних надходжень.

 • 6. У ВНЗ та їхніх структурних підрозділах діють наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених - осіб віком до 35 років (для докторантів – до 40 років).

 • За погодженням з науковим товариством приймається рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії.

 • Кошти на фінансування товариства визначаються вченою радою ВНЗ.1. Показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями та спеціальностями формуються Міністерством економіки за участю НАЯВО, ВНЗ, роботодавців та їх об’єднань.

 • 1. Показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями та спеціальностями формуються Міністерством економіки за участю НАЯВО, ВНЗ, роботодавців та їх об’єднань.

 • 2. Загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на поточний рік становить не менш як 51% кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які у поточному році здобули повну середню освіту.

 • 3. Загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня магістра на поточний рік становить не менш як 50% кількості осіб, які у поточному році здобули ступінь бакалавра за державним замовленням.

 • 4. Загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня доктора філософії на поточний рік становить не менш як 5% осіб, які у поточному році здобули ступінь магістра за державним замовленням.5. Показники державного замовлення в розрізі спеціальностей і рівнів оприлюднює Міністерство економіки на офіційному веб-сайті не пізніше як за 30 днів до початку вступної кампанії.

 • 5. Показники державного замовлення в розрізі спеціальностей і рівнів оприлюднює Міністерство економіки на офіційному веб-сайті не пізніше як за 30 днів до початку вступної кампанії.

 • 6. Розміщення державного замовлення здійснюється на конкурсних засадах на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

 • 7. Інформація про обсяги державного замовлення в розрізі ВНЗ, спеціальностей і рівнів вищої освіти оприлюднюється державними замовниками на їх офіційних веб-сайтах кожного року не пізніше 1 жовтня.1. Перелік платних послуг, що можуть надаватися державними і комунальними ВНЗ, затверджує КМУ.

 • 1. Перелік платних послуг, що можуть надаватися державними і комунальними ВНЗ, затверджує КМУ.

 • 2. Порядок надання платних освітніх послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для здобувачів вищої освіти, встановлює МОН, Мінекономіки та Мінфін.

 • 3. Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та статуту ВНЗ.

 • 4. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати встановлюється в договорі (контракті). Типовий договір затверджує КМУ.

 • 5. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється ВНЗ в національній валюті.

 • 6. ВНЗ має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.1. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році.

 • 1. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році.

 • 2. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 • 3. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у 2016 році.

 • 4. Після набрання чинності цим Законом диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

 • 5. Науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності цим Законом прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника – до вченого звання старшого дослідника.6. Особи, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом, мають право на захист дисертації протягом одного року. За результатами захисту дисертацій їм видається відповідно диплом кандидата або доктора наук.

 • 6. Особи, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом, мають право на захист дисертації протягом одного року. За результатами захисту дисертацій їм видається відповідно диплом кандидата або доктора наук.

 • 7. До 1 січня 2016 р. розміщення 80% загального обсягу державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра здійснюється у ВНЗ на основі показників розміщення державного замовлення минулого року.

 • Розміщення державного замовлення решти 20% загального обсягу здійснюється у ВНЗ відповідно до результатів конкурсу поточного року, що визначається середнім конкурсним балом вступників за відповідною спеціальністю на момент завершення прийому заяв.

 • 8. Перший склад НАЯВО формується протягом 9-и місяців з дня набрання чинності цим Законом.

 • 9. ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право продовжити освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра за умови отримання відповідної ліцензії.ВНЗ І рівня акредитації, які протягом 5-и років строку дії ліцензії на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра не отримають ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра, будуть віднесені до системи професійно-технічної освіти.

 • ВНЗ І рівня акредитації, які протягом 5-и років строку дії ліцензії на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра не отримають ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра, будуть віднесені до системи професійно-технічної освіти.

 • 10. Кабінету Міністрів України:

 • • протягом 3-х місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити затвердження МОН єдиного переліку галузей знань, який повинен поєднати чинні переліки галузей освіти та науки;

 • в 6-місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради проект нової редакції Закону України «Про професійно-технічну освіту»;

 • • протягом 3-х місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника ВНЗ;• протягом 5-и місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення НАЯВО;

 • • протягом 5-и місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення НАЯВО;

 • • забезпечити розробку методики нормативного фінансування ВНЗ.

 • 11. Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти:

 • • протягом 6-и місяців з дня його утворення сформувати і подати на затвердження МОН єдиний перелік спеціальностей на засадах поєднання чинного переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ, з чинним переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, взявши за основу останній. • Дякую за увагу!Каталог: images -> content -> institutes -> cipo -> kaf UPOP -> metod material
metod material -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
metod material -> Інклюзивна освіта відповідно до Саламанської Декларації та
metod material -> Когнітивний або пізнавальний домен (сфера) – знання та вміння
cipo -> Поява нових інформаційно-комунікаційних технологій; поява нових інформаційно-комунікаційних технологій
metod material -> Професійна компетентністюь здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльність
cipo -> Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка