Налоговый спор, его влияние на предприятие: риски потери (уменьшения) активов риск давления на бизнес и потери бизнеса в целомДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.   • Налоговый спор, его влияние на предприятие:
    • риски потери (уменьшения) активов
    • риск давления на бизнес и потери бизнеса в целом
    • необходимость для предприятия прояснить позицию налогового органа
  • Предпосылки возникновения налоговых споров:
    • несовершенство законодательства
    • «неправильное понимание» налоговыми органами возложенных на них фискальных функций
    • недостатки, допущенные предприятием при организации деятельности (налогового учета)


  • фиктивные и бестоварные сделки: «проблемные» контрагенты и последствия ненадлежащего документирования операций
  • бюджетное возмещение
  • связь операций (расходов) с хозяйственной деятельностью предприятия, коммерческая обоснованность отдельных операций
  • налоговые консультации, противоречащие нормам законодательства
  • запрет «переноса» убытков прошлых периодов


Предварительная процедура административного обжалования: за и против

  • Предварительная процедура административного обжалования: за и против
  • способ «выиграть время» на подготовку к суду:
    • п. 56.2. НКУ: «У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу … він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.
    • п. 56.15 НКУ: «Скарга, подана із дотриманням строків,… зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні… до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку … сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою».
    • риск увеличения финансовых потерь:
    • пп. «б» пп. 129.1. 1 НКУ: «Нарахування пені розпочинається (при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами) від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні;»
    • пп. 129.1.2. НКУ: Пеня нараховується … у день настання строку погашення податкового зобов'язання … за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження); »


Судебное рассмотрение налогового спора: чего ожидать

  • Судебное рассмотрение налогового спора: чего ожидать
  • в соответствии с законодательством
    • ч.3 ст. 2 КАСУ: «В У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
    • на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
    • з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
    • обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);
    • безсторонньо (неупереджено);
    • добросовісно;
    • 6)-10) …».
  • на практике:
  • рассматривая налоговый спор, административный суд, в зависимости от категории спора будет проверять, имел ли налогоплательщик право на налоговый кредит/расходы/бюджетное возмещение ….


Судебное рассмотрение налогового спора: процедура доказывания

  • Судебное рассмотрение налогового спора: процедура доказывания
    • ч.2 ст. 71 КАСУ: «В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову».
    • ст. 7 КАСУ: «Принципами здійснення правосуддя в адміністративних справах є:
    • … 4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі
    • ч. 1, 4-5 ст. 8 КАСУ: «Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає».
    • фактически бремя доказывания перекладывается на налогоплательщика


Экспертиза в налоговых спорах - это:

  • Экспертиза в налоговых спорах - это:
  • способ установления фактических обстоятельств дела:
    • ч. 1-3 ст. 81 КАСУ: «Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу.
    • Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються судом. Суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.
    • Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити експертизу і доручити її проведення відповідній експертній установі або конкретному експерту.»
    • ч. 5 ст. 82 КАСУ: «Висновок експерта для суду не є обов'язковим, однак незгода суду з ним повинна бути вмотивована в постанові або ухвалі».
  • способ «обезопасить» себя в рамках уголовного преследования


  • Нормативное основание:
  • ч. 2 ст. 8 КАСУ: «Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини».
  • Примеры решений:
  • Решение ЕСПЧ от 01.06.2006 г. по делу «Федоренко против Украины» (заявление № 25921/02)
  • Решение ЕСПЧ от 09.03.2006 г. по делу «Эко-Эльда Авее (Eko-Elda Avee) против Греции» (заявление № 10162/02,)
  • Решение ЕСПЧ от 24.06.2003 г. по делу «Стретч (Stretch) против Соединенного Королевства» (заявление N 44277/98)
  • Решение ЕСПЧ от 09.01.2007 г. по делу «Інтерсплав против Украины» (заявление № 803/02)
  • Решение ЕСПЧ от 14.10.2010 г по делу «Щокин против Украины» (заявления № 23759/03 и 37943/06)
  • Решение ЕСПЧ от 07.07.2011 года по делу «Серков против Украины» (заявление № 39766/05)


  • Наиболее «популярные» статьи Уголовного кодекса:
  • Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) – ст. 212 УК
  • Присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением – ст. 191 УК
  • Фиктивное предпринимательство – ст. 205 УК
  • Злоупотребление властью или служебным положением – ст. 364 УК
  • Превышение власти или служебных полномочий – ст. 365 УК
  • Служебный подлог – ст. 366 УК
  • Служебная халатность – ст. 367 УК


Влияние административного и уголовного преследования на рассмотрение судом налогового спора:

  • Влияние административного и уголовного преследования на рассмотрение судом налогового спора:
  • ч. 4 ст. 72 КАСУ : «Вирок суду в кримінальній справі або постанова суду в справі про адміністративний проступок, які набрали законної сили, є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою».
  • п. 56.22 ст. 56 НКУ: «Якщо платник податку оскаржує рішення податкового органу…, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом. … Порушення кримінальної справи … стосовно платника податків або його службових (посадових) осіб не може бути підставою для зупинення провадження у справі або залишення без розгляду скарги (позову) такого платника податків, поданої до суду у межах процедури апеляційного узгодження.»
  • п. 86.9 ст. 86 НКУ: «Якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду».


  • Состав преступление – это не диспозиция той или иной статьи Уголовного кодекса, а:
  • Субъект
  • Субъективная сторона
  • Объект
  • Объективная сторона
  • если состав преступления / основания для возбуждения уголовного дела … фактически отсутствуют
  • Уголовное преследование должностных лиц предприятия - инструмент давления при разрешении налогового спора
Адвокатское объединение Arzinger (до марта 2009 г. – «Арцингер и Партнеры Украина») входит в число ведущих юридических консультантов в Украине.

 • Адвокатское объединение Arzinger (до марта 2009 г. – «Арцингер и Партнеры Украина») входит в число ведущих юридических консультантов в Украине.

 •  

 • Юридическая компания была основана  в 2002 г. Райнером Арцингером  и двумя украинскими юристами Сергеем Шкляром (на данный момент старший партнер компании) и Тимуром Бондаревым (сейчас управляющий партнер). Позже в состав партнеров вошел немецкий юрист Вольфрам Ребок (на данный момент старший партнер). Наша команда насчитывает 6 партнеров и 85 сотрудников, среди которых более 50 опытных юристов, в том числе сертифицированные патентные поверенные, арбитражные управляющие и профессиональные участники фондового рынка.

 • Для поддержания динамики развития в январе 2009 г. мы разработали новую стратегию, которая предполагает переход в статус независимой национальной юридической компании, выход на новые рынки и расширение направлений юридической практики, присоединение к международным ассоциациям независимых юридических фирм. В рамках стратегии была разработана новая организационная структура и систематизированы бизнес-процессы в сфере управления знаниями, IT, работы с персоналом и маркетинговых коммуникаций.Корпоративное право / M&A

 • Корпоративное право / M&A

 • Недвижимость и строительство

 • Антимонопольное и конкурентное право

 • Интеллектуальная собственность

 • Урегулирование споров

 • Государственные закупки

 • Налоговое право / Международное налоговое право

 • Банковское и финансовое право

 • Государственно-частное партнерство

 • Трудовое право

 • Фондовые Рынки / Прямые Инвестиции / Инвестиции

 • Отношения с государственными органамиПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка