Науково-методичний супровід педагогічного пошуку та експериментування в умовах модернізації освітиДата конвертації28.06.2016
Розмір445 b.


Науково-методичний супровід педагогічного пошуку та експериментування в умовах модернізації освіти

 • Бухлова Н.В., ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППО


План

 • Актуальність проблеми.

 • Методологія й методи педагогічного пошуку та експерименту.

 • Умови успішного експериментування в ЗНЗ.Література

 • Г.К. Селевко, А.В. Басов. Новое педагогическое мышление: педагогический поиск и экспериментирование http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/pedagogy/pedagogicheskii_eksperement/basov/ogl.html.

 • Батищев Г. И. Педагогическое экспериментирование // Сов. педагогика - 1990. - № 1*.

 • Скаткин М. Н. .Методология и методика педагогических исследований. М. 1989, с. 74-87*.

 • М.Поташник, В.Загвязинский. – Как учителю подготовить и провести эксперимент. // Відкритий урок. Плеяди. – 2007. - №№1-2.Тренінг

 • груповий освітній захід, спрямований на зміну умінь учасників і їхнього ставлення до чогось і побудований на методах інтерактивного навчання й навчання через досвід.Правила співпраці:

 • Бути активним.

 • Говорити від себе.

 • Бути відвертим і відкритим.

 • Бути толерантним.

 • Чути один одного.

 • Дотримуватися відведеного часу...Дайте визначення поняттям:

 • Науково-методичний супровід

 • Експеримент

 • Об’єкт дослідження

 • Предмет дослідження

 • Гіпотеза експерименту • Перевірте свої визначення по ходу міні-лекції, поставте оцінку за 5-бальною шкалоюНОВІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ:

 • сформувати людину, здатну творити й органічно приймати зміни, що означає і людину зробити успішною, й забезпечити системний прогрес суспільства;підготувати людину до життя в глобалізованому просторі, де відбувається незчисленна кількість динамічних і часто суперечливих комунікативних впливів на людину;

 • підготувати людину до життя в глобалізованому просторі, де відбувається незчисленна кількість динамічних і часто суперечливих комунікативних впливів на людину;

 • формувати в дитини сучасну систему цінностей, орієнтація на яку дасть змогу людині максимально самореалізуватися;

 • готувати людину, здатну до життя в демократичному суспільстві й бути його активним суб’єктом;готувати людину до життя в майбутньому суспільстві знань, основою якого буде людина, здатна жити, діяти, приймати рішення, функціонувати в різних сферах на основі здобутих знань, для якої знання стають основою, базою, методологією дії, визначають сутність самої людини.

 • готувати людину до життя в майбутньому суспільстві знань, основою якого буде людина, здатна жити, діяти, приймати рішення, функціонувати в різних сферах на основі здобутих знань, для якої знання стають основою, базою, методологією дії, визначають сутність самої людини.Оновлення освіти вимагає від педагога:

 • впевненого володіння сучасними педагогічними концепціями і технологіями;

 • розвинутих дидактичних умінь;

 • рефлексивних і прогностичних здібностей. • Формування мотиваційної, змістовної та технологічної готовності педагога – функція спеціально організованої методичної системи, пов’язаної з стимулюванням самоосвіти , саморозвитку, самореалізації.Методична робота —

 • це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, що ґрунтується на досягненнях науки, педагогічному досвіді та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога.Мета сучасної системи методичної роботи -

 • створення умов для реалізації особистісних функцій педагога, для підвищення рівня його професійного саморозвитку, готовності до інновацій (до опанування нових програм і технологій).Організаційно- педагогічні умови творчості сучасного педагога:

 • Закон “Про освіту”: варіативна складова навчального плану, дозвіл на вибір освітніх технологій, альтернативних посібників і шкіл тощо (розширення поля вибору варіантів педагогічної діяльності);

 • зміна структури позашкільного та внутрішньошкільного управління: ринково-демократичний менеджмент, поява психологів, соціологів, заст. директорів з НМР тощо);

 • система ліцензування, акредитації та атестації навчальних закладів тощо.Науково-методичний супровід

 • - це професійна педагогічна й управлінська діяльність щодо створення соціально-педагогічних умов для розвитку освітніх систем або субєктів педагогічного процесу (за Сорочан Т.).

Експеримент -

 • (від лат. experimentum — спроба, досвід) — один із основних (разом із спостереженням) методів наукового пізнання взагалі, психологічного дослідження зокрема. Відрізняється від спостереження активним втручанням у ситуацію з боку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання однією чи декількома перемінними (факторами) і реєстрацію змін у поведінці об’єкта, що вивчається. Правильно поставлений Е. дозволяє перевірити гіпотези про причинно-наслідкові відносини, не обмежуючись констатацією зв’язку (кореляцією) між перемінними.Основні умови якісної експериментально-дослідної діяльності навчальних закладів:

 • цілі й завдання випливають із протиріч і спрямовані на їх вирішення;

 • виконання дослідних функцій педагогами-практиками має нормативно-правове забезпечення;

 • педагоги мають достатньо високу інноваційну готовність;

 • керівництво спроможне виконувати менеджерські функції щодо організації та проведення наукового дослідження;

 • здійснюється наукове керівництво.ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯВ залежності від досліджуваних сторін педагогічного процесу:

 • дидактичний (зміст, методи, засоби навчання);

 • виховний (ідейно-політичне, моральне, трудове, естетичне, екологічне виховання);

 • частково-методичний (засвоєння ЗУН з предмета);

 • управлінський (демократизація, оптимізація, організація навчально-виховного процесу);

 • комплексний.Якщо Е. тією чи іншою мірою пов’язаний з суміжними науковими галузями:

 • психолого-педагогічний,

 • соціально-педагогічний,

 • медико-педагогічний тощо.За масштабністю (об’ємністю) експерименту:

 • індивідуальний експеримент (досліджуються одиничні об’єкти);

 • груповий експеримент, в якому беруть участь групи шкіл, класів, учителів, учнів;

 • обмежений (вибірковий);

 • масовий експеримент.В залежності від того, яку частину освітнього процесу охоплює експеримент:

 • внутрішньопредметний,

 • міжпредметний,

 • внутрішньошкільний (загальношкільний),

 • міжшкільний,

 • регіональний (районний, міський тощо) експерименти.За тривалістю:

 • короткочасний (у межах однієї ситуації, уроку),

 • середньої тривалості, (зазвичай у межах однієї теми, чверті, півріччя, навчального року);

 • тривалий (лонгітюдний), що охоплюють роки й десятки років (спостереження за віддаленими результатами виховання).В залежності від задач, що вирішуються в ході дослідження:

 • розвідувальний, або пілотажний, експеримент;

 • констатуючий експеримент;

 • формуючий експеримент;

 • контролюючий експеримент;

 • зріз — різновидність контролюючого експерименту — короткочасна констатація стану й параметрів експериментального об’єкта на різних етапах його змін;

 • дублюючий експеримент;

 • повторний експеримент.Логічна операція, що лежить в основі дослідження:

 • порівняльний експеримент (лінійний, паралельний, перехресний);

 • аналітичний (пояснювальний) експеримент,

 • індуктивне й дедуктивне дослідження;

 • конструктивний експеримент.ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ:Діагностичний етап:

 • об’єкти педагогічної діагностики,

 • формулювання проблеми, теми,

 • актуальні проблеми експерименту.Прогностичний етап:

 • цілі й завдання експерименту,

 • гіпотеза,

 • складання плану-програми експерименту.Організаційно-підготовчий етап:Практичний етап:

 • констатуючий,

 • формуючий,

 • контролюючий експеримент.Узагальнюючий етап:

 • алгоритм підведення підсумків експерименту.Впроваджувальний етап

 • розповсюдження (трансляція) нової практики на різні педагогічні системи, або особистісно орієнтоване застосування.Складання програми експерименту. Розділи програми експерименту:1. Обґрунтування теми

 • цьому розділі програми експерименту повинна бути чітко й прозоро показана актуальність ідеї.Формулювання теми

 • Чому іноді важко сформулювати тему експерименту?Об’єкт дослідження

 • це педагогічний простір, та галузь, в рамках якої й знаходиться (міститься) те, що буде вивчатися (досліджуватися).4. Предмет дослідження

 • це та конкретна частина об’єкта чи процес, що відбувається у ньому, який власне й досліджується.Формулювання мети експерименту

 • Що означає правильно сформулювати мету експерименту?Визначення завдань експерименту

 • Знайдіть співвідношення між метою та завданнями експерименту.Гіпотеза експерименту

 • це розгорнуте припущення, де максимально детально викладена модель, майбутня методика, система заходів, тобто технологія, механізм того нововведення, за рахунок якого очікується отримати високу ефективність освітнього процесу.Вибір конкретних методик і методів дослідження.

 • НАЗВІТЬ ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯАнкетування

 • метод емпіричного дослідження, оснований на опитуванні значного числа респондентів і використаний для отримання інформації про типовість тих чи інших психолого-педагогічних явищ.Анкета

 • це розроблений у відповідності з установленими правилами документ дослідження, що містить впорядкований за змістом і формою ряд питань і висловлювань, часто з варіантами відповідей на них, розробка її вимагає особливої уваги, вдумливості.Основні вимоги до розробки анкети:

 • роз’яснення перед початком опитування його цілей і значення для результатів дослідження;

 • коректна постановка питань;

 • виключення можливості двозначного тлумачення питань і використання спеціальних термінів та іноземних слів, які можуть бути незрозумілі респондентам;

 • виключення можливості оцінювання декількох фактів зразу чи висловлювання думки про декілька подій одночасно;

 • побудова анкети по принципу: від більш простих питань до більш складних;

 • унеможливлення багатослівних, довгих питань і запропонованих варіантів відповідей на них;

 • постановка питань лінійним (кожне наступне питання розвиває, конкретизує попередній) і перехресним (відповідь на одне питання перевіряє достовірність відповіді на інше питання) способами.Тест

 • це стандартизовані завдання чи особливим чином пов’язані між собою завдання, які дозволяють досліднику діагностувати міру вираження властивості особистості, що вивчається, його психологічні характеристики, а також ставлення до тих чи інших об’єктів.Надійність тесту

 • його фундаментальна характеристика, що показує, в якому ступені відповіді однієї й тієї ж особистості при її неодноразовому тестуванні цим тестом співпадають.Валідність тесту

 • міра вимірювання якості, властивості, явища, які хочуть вимірювати.Бесіда

 • один із основних методів психології й педагогіки, що передбачає отримання інформації про явище, що вивчається, в логічній формі, як від особистості, яка досліджується, членів групи, що вивчається, так і від оточуючих людей.Спостереження -

 • цілеспрямоване, планомірне й систематичне сприйняття й фіксація проявів психолого-педагогічних явищ і процесів.Спостереження як метод дослідження передбачає виконання правил:

 • чітке визначення мети спостереження;

 • складання в залежності від мети, програми спостереження;

 • детальна фіксація даних спостереження;

 • застосування систем категорій і оціночних шкал.ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ПРАКТИКА Й УЧИТЕЛЯ-ДОСЛІДНИКАРОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИ

 • РОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИРОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИ

 • РОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИРОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИ

 • РОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИРОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИ

 • РОБОТА В РЕЖИМІ ПРАКТИКИ
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка