Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 сДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипНавчально-методичний посібникПринципи діяльності банків.

 • Принципи діяльності банків.

 • Організаційно-управлінська структура банку.

 • Поняття, сутність та види банківських операцій.

 • Функції та операції НБУ.Підручники, посібники, монографії:

 • Підручники, посібники, монографії:

 • Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.

 • Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

 • Банківські операції : навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: ЦУЛ, 2012. - 536 с.

 • Банківські операції : навчальний посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна; МОН України, ДВНЗ «КНЕУ», Криворізький економічний інститут. - К.: Кондор, 2011. - 498 с.

 • Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБСНБУ», 2012. – 142 с.Нормативно-правові акти:

 • Нормативно-правові акти:

 • Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12 2000 р. № 2121-ІІІ.

 • Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.

 • Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI.

 • Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: інструкція, затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.Питання № 1

 • Питання № 1

 • Принципи

 • діяльності банківправовий режим функціонування;

 • правовий режим функціонування;

 • прибутковість;

 • взаємини банку зі своїми клієнтами будуються на ринковій основі (договірний характер відносин між банком та клієнтами);

 • робота в межах реально наявних ресурсів;

 • повна економічна самостійність.

Питання № 2

 • Питання № 2

 • Організаційно-управлінська

 • структура банку

Органи управління банку – публічного

 • Органи управління банку – публічного

 • акціонерного товариства:

 • загальні збори акціонерів;

 • спостережна рада;

 • правління банку.

 • Органи контролю банку – публічного

 • акціонерного товариства:

 • ревізійна комісія;

 • внутрішній аудит банку.визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

  • визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;
  • внесення змін та доповнень до статуту банку;
  • зміни розміру статутного капіталу банку;
  • призначення та звільнення голови та членів спостережної ради банку, ревізійної комісії;
  • затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства;
  • затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
  • розподілу прибутку;
  • припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.


призначає і звільняє голову та членів правління (ради директорів) банку;

  • призначає і звільняє голову та членів правління (ради директорів) банку;
  • контролює діяльність правління (ради директорів) банку;
  • визначає зовнішнього аудитора;
  • встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;
  • приймає рішення щодо покриття збитків;
  • приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;
  • затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;
  • готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;
  • здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.


Правління (рада директорів) банку є виконавчим органом банку, здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку та несе відповідальність за ефективність його роботи. Засідання проводяться, як правило, не менше двох разів у місяць.

 • Правління (рада директорів) банку є виконавчим органом банку, здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку та несе відповідальність за ефективність його роботи. Засідання проводяться, як правило, не менше двох разів у місяць.

 • Голова правління (ради директорів) банку керує всією діяльністю банку, представляє банк в інших організаціях, підписує договори та інші документи від імені банку, несе персональну відповідальність за його роботу.

 • Ревізійна комісія банку – контролюючий орган банку, склад якої формується із представників учасників, затверджується рішенням загальних зборів учасників. Членами ревізійної комісії не можуть бути особи які є працівниками банку.контроль за дотриманням банком законодавства України і вимог НБУ;

  • контроль за дотриманням банком законодавства України і вимог НБУ;
  • розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій загальним зборам учасників;
  • внесення на загальні збори учасників або спостережній раді банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.


Кредитний комітет - щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення.

 • Кредитний комітет - щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення.

 • Комітет з питань управління активами та пасивами - щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають.

 • Тарифний комітет - щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів.

Операції банку – це дії банківської установи, направлені на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб’єкта підприємницької діяльності, з іншого, як фінансового посередника, який здійснює притаманні йому функції.

 • Операції банку – це дії банківської установи, направлені на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб’єкта підприємницької діяльності, з іншого, як фінансового посередника, який здійснює притаманні йому функції.

 • Банківська операція – комплекс взаємопов’язаних дій (угод), які здійснюються банками, яким діючим законодавством надано виключне право їх здійснення.

 • Технологічна операція – окрема пряма дія відповідального виконавця у відповідності до встановлених уповноваженим органом правил виконання банківської операції.

 • Банківська послуга – це «форма задоволення потреб (в кредиті, розрахунково-касовому обслуговуванні, гарантіях, купівлі-продажу та збереженні цінних паперів, іноземної валюти, дорогоцінних металів тощо) споживачів-клієнтів банку».

Каталог: images -> department -> banking -> discip -> BankivskiOperacii -> fin
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
fin -> Склад, види, функції
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка