Ндр №11бф-017-01 “тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції”Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
#1575


НДР № 11БФ-017-01 “ТЕНДЕНЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ”

 • Етап 4. “Тенденції взаємодії соціальних інститутів і соціальних акторів в трансформаційних процесах: виміри якості життя, нерівностей та солідарності”

 • Факультет соціології – (2011 - 2014 рр.)


Кадрове забезпечення (штат):

 • 6 наукових працівників

 • 3 інж.-техн.працівників

 • Наукові керівники:

 • доц. Горбачик А.П. (2011-2013),

 • проф. Куценко О.Д. (2014)

 • Об’єкт дослідження: структурні зміни українського суспільства в контексті глобалізації та євроінтеграції в період з 1991.

 • Мета роботи: розкрити механізми і тенденції структурних трансформацій в сучасному українському суспільстві в контексті глобалізації та європейської інтеграції і розробити соціологічну модель структурних трансформацій.Етапи науково-дослідної роботи: • Фундаментальні дослідницькі питання:

 • До якої міри соціальна структура суспільства може бути модернізованою?

 • В яких структурних формах організації суспільного життя може відбуватись подальший розвиток українського суспільства?

 • 3 базові гіпотези:

 • 1) принципово суспільство змінити неможливо, бо неможливо подолати залежність від базових інститутів та культури (К.Поланьї, С.Кірдіна, Д.Старк, М.Грановеттер..).

 • 2) в принципі, суспільство можна докорінно змінити, якщо не тільки змінити правила і цінності соціальних взаємодій, але й вбудувати нові правила, цінності у суспільство (Х.Флем, Т.Бьорнс, Р.Інглехардт, В.Вельцель, Р.Капелюшніков..).

 • 3) суспільство піддається докорінним змінам завдяки діям соціальних суб’єктів, що здійснюються за певними формальними і неформальними правилами і в межах наявних ресурсів (Д.Норт, Н.Флігстін, А.Сен, Т.Заславська…).

 • Неоінституціональний теор.підхід:

 • - інститути забезпечують вибір траєкторії змін, культура робить зміни сталими (Д.Норт);

 • - Увага до культурного та структурно-діяльнісного контекстів інституційного порядку; особлива значущість цінностей та норм, що впливають на інститути та індивідуальніі вибори (Д.Норт, А.Сен, Н.Флігстін, Р.Інглехарт)

Теоретико-методологічні засади:

Індекс корупції та хабарництва, 2001-2013, 100=корупції немає, 0=повна корупція

Деякі висновки по Україні у порівнянні з європейськими країнами (2011р.):

 • Незавершеність реформування інститутів, їх “невкоріненість” у соціальну та ціннісну структуру;

 • Подвійність інституційонального дизайну;

 • Найвищі індивідуальні ризики життя,

 • Негативний суспільний досвід взаємодії громадян з державою та її інститутами,

 • Нерозвиненість соціальної культури, зокрема низькі установки на індивідуальну відповідальність, поширеність патерналізму,

 • глибокий розрив соціальних інтересів між державою та суспільством. Відчуження суспільства від держави.

 • Парадокси ставлення громадян до держави:

 • найвищі очікування,

 • найнижча оцінка користі,

 • найнижча оцінка ризиків,

 • найнижчий рівень довіри до держави. • 2. Ціннісні параметри суспільного порядку («відкриті v.s. закриті» порядки за Д.Нортом):

 • - Авторитарні атит’юди support of authoritarian political order, when the country

 • is governed by a strong leader who is not limited by parliament and elections.

 • Демократичні атит’юди support of democratic political order

 • Соціальна довіра a measure of the respondent's trust to the people

 • in different social interactions within a country

 • Национальна ідентичність (гордість) strength of how much the respondents identify

 • themselves with the country)

 • Релігійні цінності та вірування a measure of religious believes and frequency of

 • individual relig. practices

 • Цінності соціальної активності та відповідальності membership in NGO, political parties and voluntary social activities

 • Захід – більше установки на демократію, соц.активність, нац.ідентичність, реліг.порядок;

 • Центр – найменше авторитарниих установок,

 • Схід-південь – більше соц.довіри, менше гордість за країну, більше – лоальні .ідентичностіРегіоналізація України за показником індивідуальної відповідальності за стан суспільних справ (1 – “повна”, 3 – “ніяка”, дані ІС НАНУ-2013Аналітичні висновки у 2013 р.:Результати у 2014 р.:

 • Мапа соціальних нерівностей українського суспільства

 • Параметри соціальної якості життя

 • На 2015 рік: • Соціальна якість життя (А.Сен, Дж.Стиглиц, 2009: СЯЖ = (ндивідуальний + соціальний добробут) + оцінка умов життя (“гідні умови життя”) та позитивне сприйняття життя

 • – соціальний контекст повсякденного життя,

 • або можливість громадян брати участь в соціальному та економічному житті суспільства таким чином, що це покращує їх власне самопочуття та індивідуальний потенціал.

 • від солідаристської синтетичної концепції (Zapf 1984, Veenhoven 1996, Noll, Bohnke 2006) - ЄС з кінця 1990-х

 • Параметри якості життя:

 • 1. Економічна безпека - доступ до необхідних матеріальних благ;

 • 2. Соціальна згуртованість – колективні цінності та норми, які поділяються суспільством (спільнотами),

 • 3. Соціальне залучення – наявність доступу до необхідних інституційних та інфраструктурних ресурсів;

 • 4. Умови, які розширюють спроможність індивідів контролювати власне життя.

 • Для порівняння: European Quality of Life Survey – 2003, 2007 (Berger-Schmitt, Noll 2000).

 • (Van der Maesen and Keizer 2002;

 • Beck et al. 2001: 25; Abbott, P. & Wallace, C. (2010)..Регіоналізація України за індексом узагальненого соціального статусу, 0-7, дані ІС НАНУ-2013

 • У всіх регіонах переважають оцінки соціального статусу трохи нижче середнього значення

 • У східному та південному регівнах оцінки соціального статусу дещо вищіРегіоналізація України за індексм задоволеності життям, шкала 1-3, дані ІС НАНУ-2013

 • У всіх регіонах задоволеність нижче середнього.

 • У південно-східному регіоні задоволеність нижче..Висновки (2014 р.):Впровадження результатів:

 • 1) Організовано і проведено у 2011-2014 (2014):

 • Наукових конференцій – 8 (2) Міжнародних наук.семінарів – 5 (2)

 • Міжнародних літніх шкіл – 6 Круглих столів – 6 (3)

 • 2) Отримано наукових грантів – 9 (3), серед яких:

 • 2009-2012 ReSET HESP “Європейські візії та розрізнення: Порівняльні дослідження в удосконаленні викладання соціології “

 • 2013-2014 “Порівняння демографічних трендів та флуктуацій ринку праці у Словенії та Україні 2000-2014”, спільний проект між Академіями наук Словенії та України;

 • Радикалізація соціальних середовищ в напрямку підтримки тероризму: соціологічне вивчення і математичне моделювання; 2011 - 2014, гранти НАТО;

 • Зайнятість та соціальна згуртованість: кейс України, 2012-2013 - The World Bank Report 2013: Jobs.  http://econ.worldbank.org

 • проект HITT Health in Time of Transition «Здоров’я в період трансформації» (EU FP7-Health – HITT), 2010-2013. - http:\\www.hitt-cis.net

 • Політичні та ідеологічні розколи в Україні, 2014”, Інститут прикладних міжнародних досліджень Осло” (FAFO)

 •  ”Українські греко-католики у США: релігійність, етнічність та соціальні зміни”, 2014-2015.

 • за програмою Fulbright,

 • “Євромайдан- грудень 2013” ініціативне дослідження факультету соціології.

 • 3) У 2014 році опубліковано 189 наук.праць (публікації НД групи), серед яких:

 • монографії – 6 (1 у др.+ 1 брош.) підручники та навч.посібники – 2

 • наукові статті – 111 (24) навчально-методичні комплекси – 3 (1)

 • серед них закордонні - 34 (5) Збірки наук.праць – 7 (7)

 • 4) Завершено 6 кандидатських дисертацій з соціології, з яких 2 захищено у 2014 році ; завершується підготовка 2-х докторських дисертацій;

 • 5) Завершується підготовка нової спеціалізації для магістерської програми «Соціальний аудит».Впровадження отриманого знання в:

 • практику управління соціальними процесами, регулювання розвитку громадянського суспільства та соціальної політики, що сприятиме оптимізації витрат на соціальну та економічну модернізацію України (Міністерство праці та соціальної політики);

 • способи соціологічного оцінювання структурних трансформацій суспільства, що забезпечить моніторинг політики реформ;

 • удосконалення навчальних дисциплін, нові лекційні теми та практичні заняття (зокрема, з дисциплін “Соціальна політика та якість життя”, “Соціальна структура суспільства”, “Теорія і практика дослідження соціальних нерівностей”, “Соціальні трансформації в центральній та східній Європі”);

 • Розробка та впровадження нових спеціальностей (зокрема, “соціальний аудит” та “соціальна політика і управління”).Готується: колективна монографія (10-12 др.ар.)

 • “Соціальна якість життя в українському суспільстві:

 • напередодні суспільної кризи” - видання у 2015 р.Базова література:

 • Jens Alber & Tony Fahey (2004) Perception of Living conditions in an enlarged Europe \ Quality of Life in Europe. – European Commission, WZB – www.eurofound.eu.int/qual-_life

 • Dorothy Watson, F.Pichler &C.Wallace (2010) Subjective Well-being in Europe / Second European Quality of Life Survey. – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

 • Sen A. Development as freedom. New York: Anchor Books; 1999

 • http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf

 • The European Social Model - http://www.etuc.org/a/2771

 • Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества/ Пер. с англ. Д.Узланера, М.Маркова, Д.Раскова, А.Расковой. М.: Изд. Института Гайдара, 2011

 • Pamela Abbott & Claire Wallace (2010) EXPLAINING ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATIONS IN POST-SOVIET RUSSIA, UKRAINE AND BELARUS. In: European Societies - http://www.abdn.ac.uk/socsci/documents/Abbott_Wallace_2010.pdf

 • Pamela Abbott and Claire Wallace. (2012) Social Quality: A Way to Measure the Quality of Society. Social Indicators Research, 2012, Aug. 180 (1)/ - Pp. 153 – 167/ - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384781/

 • Veenhoven R. Quality of life in an individualistic society. A comparison of 43 nations in the early 1990 s. Social Indicators Research. 1999;48:157–186.

 • Норт Д. (1989) Институты и экономический рост: историческое введениеПоділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка