Не можна вимагати від дитини неможливого до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різномуДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипДержавний стандартНе можна вимагати від дитини неможливого - до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різному.

 • Не можна вимагати від дитини неможливого - до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різному.Державний стандарт – комплексний нормативний документ, що охоплює зміст освітніх галузей і Базовий навчальний план.

 • Державний стандарт – комплексний нормативний документ, що охоплює зміст освітніх галузей і Базовий навчальний план.

 • Цей Державний стандарт розроблений на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою КМУ від 20 квітня 2011 р. № 462.

 • Державний стандарт визначає оптимальний зміст та обсяг навчального навантаження для дітей з особливими освітніми потребами у поєднанні з відповідною розвивально-корекційною роботою.Діти з особливими освітніми потребами – діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру), навчання і виховання яких здійснюється у спеціально створених умовах.

 • Діти з особливими освітніми потребами – діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру), навчання і виховання яких здійснюється у спеціально створених умовах.Корекційно-розвиткова робота – здійснення комплексу заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання та виховання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини.

 • Корекційно-розвиткова робота – здійснення комплексу заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання та виховання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини.Білінгвальне (двомовне) навчання дітей глухих та із зниженим слухом – цілеспрямований педагогічний процес організації та стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності дітей глухих та із зниженим слухом, спрямованої на оволодіння знаннями, вміннями і навичками, розвиток творчих здібностей, світогляду, морально-етичних поглядів та переконань з використанням засобів інтеграції словесної та жестової мов.

 • Білінгвальне (двомовне) навчання дітей глухих та із зниженим слухом – цілеспрямований педагогічний процес організації та стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності дітей глухих та із зниженим слухом, спрямованої на оволодіння знаннями, вміннями і навичками, розвиток творчих здібностей, світогляду, морально-етичних поглядів та переконань з використанням засобів інтеграції словесної та жестової мов.

 • Життєва компетентність здатність дитини з особливими освітніми потребами застосовувати на практиці знання, досвід, суспільні цінності, базові навички комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті у процесі навчання та комплексної реабілітації.В основу Державного стандарту покладено особистісно орієнтований, компетентнісний та соціокультурний підходи, що зумовлюють чітке визначення результативної складової вимог загальноосвітньої підготовки учнів у кожній освітній галузі по кожній із змістових ліній.

 • В основу Державного стандарту покладено особистісно орієнтований, компетентнісний та соціокультурний підходи, що зумовлюють чітке визначення результативної складової вимог загальноосвітньої підготовки учнів у кожній освітній галузі по кожній із змістових ліній.

 • Впровадження ідей особистісно орієнтованого навчання зобов’язує вчителів активно і послідовно застосовувати на уроках різні моделі співпраці дітей (парна, групова робота, ігрові прийоми, інсценізація, зміна ролей), завдання різної складності, залучання учнів до творчості, самооцінки тощо.При соціокультурному підході пріоритетне становище набуває орієнтація на навчання в контексті діалогу культур, що припускає створення дидактико-методичних умов для порівняльного гуманістично орієнтованого паралельного вивчення іншомовної та рідної культур при формуванні комунікативних умінь міжкультурного спілкування, при чому методичної домінантою має бути орієнтація на формування учнів як учасників діалогу культур.

 • При соціокультурному підході пріоритетне становище набуває орієнтація на навчання в контексті діалогу культур, що припускає створення дидактико-методичних умов для порівняльного гуманістично орієнтованого паралельного вивчення іншомовної та рідної культур при формуванні комунікативних умінь міжкультурного спілкування, при чому методичної домінантою має бути орієнтація на формування учнів як учасників діалогу культур.

 • Компетентнісний підхід означає формування в учнів знань, умінь, навичок, досвіду, ціннісних ставлень, які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.інклюзивне та інтегроване навчання;

 • інклюзивне та інтегроване навчання;

 • білінгвальне (двомовне) навчання дітей глухих та із зниженим слухом (уведення української жестової мови як навчального предмета та засобу навчання);

 • формування життєвої компетентності у процесі навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами;

 • формування життєвої компетентності у дітей з розумовою відсталістю як умови їх соціальної інтеграції, здатності застосовувати здобуті знання і вміння у практичній життєдіяльності.Мета: створення та забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної початкової освіти, повноцінного психофізичного та особистісного розвитку, соціалізації та інтеграції дітей сліпих та зі зниженим зором через розвиток порушених фізичних та психічних функцій засобами корекційно-компенсаторного впливу.

 • Мета: створення та забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної початкової освіти, повноцінного психофізичного та особистісного розвитку, соціалізації та інтеграції дітей сліпих та зі зниженим зором через розвиток порушених фізичних та психічних функцій засобами корекційно-компенсаторного впливу.Розвиток та виправлення функцій зору, подолання вторинних порушень пізнавальної, орієнтувальної діяльності, мовлення, фізичного розвитку

 • Розвиток та виправлення функцій зору, подолання вторинних порушень пізнавальної, орієнтувальної діяльності, мовлення, фізичного розвитку

 • Компенсація і корекція порушень розвитку шляхом психолого-педагогічних (мовних, ігрових, музичних та ін.), лікувальних (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії та ін.) методик з максимальним використанням засобів індивідуальної корекції

 • Надання допомоги для засвоєння системи знань, умінь і навичок в обсязі, визначеному державним стандартом освіти, повноцінного розвитку особистості дитини, її пізнавальних і творчих здібностейАдаптація навчально-розвивального середовища до пізнавальних можливостей дітей сліпих та зі зниженим зором для опанування ключових життєвих компетентностей

 • Адаптація навчально-розвивального середовища до пізнавальних можливостей дітей сліпих та зі зниженим зором для опанування ключових життєвих компетентностей

 • Розвиток слухового, дотикового, зорового, кінестетичного сприймання ознак та властивостей оточуючого світу. Формування уявлень про предмети, які наповнюють оточуючий простір.

 • Орієнтування у замкненому та вільному просторі

 • Розвиток особистісної, емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок

 • Накопичення необхідного досвіду самостійної життєдіяльності.Мета: формування в учнів способів орієнтування, комунікативної діяльності, засвоєння навчального матеріалу, всебічний розвиток особистості, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції дітей.

 • Мета: формування в учнів способів орієнтування, комунікативної діяльності, засвоєння навчального матеріалу, всебічний розвиток особистості, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції дітей.Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та жестової мов

 • Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та жестової мов

 • Подолання  вторинних порушень пізнавальної  діяльності

 • Удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі (використання збережених аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та продукування мовлення

 • Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу словесних та жестових одиниць

 • Посилення слухового компоненту в умовах слухозорового та вібраційного сприймання мовлення

 • Індивідуальна  корекція порушень розвитку засобами лікувальних методик (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії та ін.).Мета: компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя.

 • Мета: компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя.Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення

 • Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення

 • Подолання виявлених порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності

 • Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку

 • Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки

 • Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової.Мета: формування пізнавальної діяльності, основних видів діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку школярів із затримкою психічного розвитку.

 • Мета: формування пізнавальної діяльності, основних видів діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку школярів із затримкою психічного розвитку.Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності і формування еталонних уявлень; розвиток мнемічної діяльності різної модальності;

 • Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності і формування еталонних уявлень; розвиток мнемічної діяльності різної модальності;

 • Формування мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення і наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей

 • Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів): цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-практичної діяльності

 • Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних  якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінціРозвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом: корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення обсягу словника, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій

 • Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом: корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення обсягу словника, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій

 • Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і дихання.Мета: створення та забезпечення психофізичного та особистісного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, корекції наявних порушень психофізичного розвитку та забезпечення умов для розвитку усіх психічних процесів, що сприятиме максимальній соціалізації таких дітей.

 • Мета: створення та забезпечення психофізичного та особистісного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, корекції наявних порушень психофізичного розвитку та забезпечення умов для розвитку усіх психічних процесів, що сприятиме максимальній соціалізації таких дітей.Визначення наявних порушень психофізичного розвитку дитини із порушеннями опорно-рухового апарату

 • Визначення наявних порушень психофізичного розвитку дитини із порушеннями опорно-рухового апарату

 • Подолання порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені функціональні системи розвитку

 • Попередження появи та корекція вторинних порушень психофізичного розвитку

 • Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки

 • Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової діяльностей.Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з розумовою відсталістю.

 • Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з розумовою відсталістю.Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей

 • Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей

 • Розвиток та подолання порушень мовлення (усного та писемного), дихання та голосу у дітей, попередження можливих вторинних розладів

 • Корекція та компенсація загальної та дрібної моторики учнів

 • Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

 • Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).

 • Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).

 • Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію).

 • Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас), формувати соціально-побутові навички).Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

 • Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.Розвиток психомоторики. Вдосконалювати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, влучність, витривалість)

 • Розвиток психомоторики. Вдосконалювати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, влучність, витривалість)

 • Соціально-комунікативний розвиток (формувати здатність до наслідування ланцюга дій, формувати здатність до підтримки та ініціювання соціальної взаємодії, формувати комунікативні уміння та навички діалогу, стимулювати розвиток зв’язного мовлення, розвивати навички соціальної поведінки і компетентності, розвивати здатність брати участь у соціально-рольових іграх)

 • Емоційно-мотиваційний розвиток (розвивати довільність психічних функцій, розвивати та гармонізувати емоційну сферу, формувати емоційну саморегуляцію, розширювати інтереси (долання стереотипів), формувати пізнавальну та навчальну мотивацію).для підготовчого, 1-3 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828);

 • для підготовчого, 1-3 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828);для 4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852);

 • для 4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852);для 5-6 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. № 701);

 • для 5-6 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. № 701);для 7-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. № 778;

 • для 7-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. № 778;для 11-12 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 12.02.2015 № 134.

 • для 11-12 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 12.02.2015 № 134.Запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі передбачає створення відповідних умов: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками (особами, які їх замінюють).

 • Запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі передбачає створення відповідних умов: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками (особами, які їх замінюють).заява батьків або осіб, які їх замінюють;

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;

 • накази директора навчального закладу «Про організацію індивідуального навчання» та «Про розподіл педагогічного навантаження на навчальний рік»;

 • погодження відділу освіти райдержадміністрації;

 • довідка, завірена печаткою ЛКК та печаткою лікувального закладу;

 • рішення ОПМПК для учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.Наявність індивідуальних навчальних планів, які складено на основі типових навчальних планів. Їх відповідність вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та програмам загальноосвітніх або спеціальних шкіл.

 • Наявність індивідуальних навчальних планів, які складено на основі типових навчальних планів. Їх відповідність вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та програмам загальноосвітніх або спеціальних шкіл. • наявність розкладу індивідуальних занять, який затверджується директором школи та погоджується (письмово) із батьками;

 • стан ведення журналу обліку індивідуальних занять (виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні);

 • стан ведення робочих та контрольних зошитів учнів, які навчаються за індивідуальною формою;

 • нормативність оцінювання навчальних досягнень учнів;відповідність фахової освіти вчителів до предмета, який викладається;

 • відповідність фахової освіти вчителів до предмета, який викладається;

 • рівень результативності наданого індивідуального навчання;

 • рівень організації дозвілля учнів, які навчаються індивідуально; участь у гуртковій роботі;

 • співпраця із батьками. • Індивідуальний навчальний план – це письмовий документ, який містить інформацію про дитину та послуги, які вона отримуватиме в закладі.

 • Індивідуальний навчальний план є орієнтиром для педагогів, батьків і фахівців під час роботи з дитиною.

 • Розробляеться командою за погодженням батьків.

 • Після розробки індивідуального навчального плану члени команди відповідальні за його реалізацію.АДАПТАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчальної задачі.

 • АДАПТАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчальної задачі.

 • МОДИФІКАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчальної задачі.Адаптації:

 • Адаптації:

 • середовища

 • характеру навчання - методи

 • вказівок

 • матеріалу

 • поведінки учня/учнів/педагога

 • організаційних навичок

 • сенсорних потреб - приладь

 • Модифікації:

 • скорочення змісту

 • зменшення вимог до участі в роботі…ознайомитися з анамнезом, мати уяву про основні види порушень;

 • ознайомитися з анамнезом, мати уяву про основні види порушень;

 • вивчити стан уваги, стомлюваності, темп;

 • ураховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загально фізичного розвитку учня;

 • стежити за чистотою окулярів, придатністю слухового апарату;

 • навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час занять;

 • закінчувати заняття, коли діти втомилися чи відволікаються;

 • створювати оптимальні умови для спілкування;

 • формувати у дітей досвід стосунків у соціумі;

 • навчитися адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище.короткочасна пам’ять – дозування навчального матеріалу та його багаторазове повторення урізноманітнення прийомів і видів робіт на закріплення. Лише після засвоєння – новий матеріал !

 • короткочасна пам’ять – дозування навчального матеріалу та його багаторазове повторення урізноманітнення прийомів і видів робіт на закріплення. Лише після засвоєння – новий матеріал !

 • порушена активна увага – наочність! чередування видів діяльності;

 • наочно-дійове мислення – зрозуміла, яскрава наочність;знижений темп роботи та працездатність – зменшення об‘єму завдань та їх кількості – індивідуальні картки (перфокарти);

 • знижений темп роботи та працездатність – зменшення об‘єму завдань та їх кількості – індивідуальні картки (перфокарти);

 • несформованість навичок самостійної роботи – постійний контроль за виконанням завдання;

 • короткочасна пам’ять – багаторазове повторення інструкції;

 • вміти підтримувати впевненість, бажання, попереджувати та адекватно реагувати на зміни у психічній діяльності.ознайомлення дітей із розташуванням предметів і матеріалів у класі;

 • ознайомлення дітей із розташуванням предметів і матеріалів у класі;

 • компенсаторні можливості – зниження загального рівня шуму, візуальна стимуляція – світлі, яскраві предмети та наочність;

 • при наближенні дитини - описувати дії.Основні принципи адаптації наочного матеріалу:

 • Основні принципи адаптації наочного матеріалу:

 • 1. Зображення – оптимальні просторові та тимчасові характеристики (яскравість, контраст, колір, структура співвідношення елементів).

 • 2. Перевага – силуетним зображенням, ніж контурним.

 • 3. Дотримання пропорційності відносин за величиною. • 4. Пред’явлення стимульного матеріалу - 30 – 33 см.

 • 5. Інформаційна ємність зображень і сюжетних ситуацій. Фон – без зайвих деталей.

 • 6. Хроматичні об’єкти – насичені кольори. Бажано – жовто-червоні; жовтогарячі; зелені7. Збільшення часу на експозицію.

 • 7. Збільшення часу на експозицію.

 • 8.Переважним є вербальний спосіб. (Словесна інструкція при завданнях і тестах).

 • 9. Тривалість зорової роботи – 15 хв.Індивідуально навчати тим темам, які викликають утруднення.

 • Індивідуально навчати тим темам, які викликають утруднення.

 • Не повертатися спиною.

 • Не оцінювати незадовільно усні та письмові самостійні відповіді.

 • Розбірливість мовлення.

 • Слухопротезування. • визнанні того, що батьки є першими і головними вчителями дитини, сім'я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як вихователі та вчителі весь час змінюються;

 • врахуванні індивідуальності, культури, інтересів, пріоритетів й потреб сімей;

 • регулярному обміні з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей;

 • урахуванні потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм;

 • турботі про те, щоб послуги, які надаються сім'ям, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини. • Ми бажаємо, щоб нас:

 • не жаліли, а розуміли;

 • не тільки співчували, але сприймали такими, які ми є;

 • не виокремлювали, а бачили й рахувались із нашими потребами.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка