Не сама дитина має пристосувати себеДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#1178


Не сама дитина має пристосувати себе

 • Не сама дитина має пристосувати себе

 • до наших методів, а навпаки, наші методи

 • мають бути пристосовані до кожної дитини.

 •                    


Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості, індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підходи до навчання. У цьому процесі найважливіше місце належить уроку – основній формі навчання, а також його різновиду – нестандартному уроку. Удосконалення методики проведення нестандартного уроку розглядається нами як один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови, якості знань учнів. У свою чергу вдосконалення методики проведення нестандартного уроку передбачає знання вчителем педагогічної науки і його спроможність оцінювати свою роботу. Зміни в навчальному процесі ставлять нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, і це викликає необхідність по-новому підійти до проблеми нестандартного уроку.

 • Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості, індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підходи до навчання. У цьому процесі найважливіше місце належить уроку – основній формі навчання, а також його різновиду – нестандартному уроку. Удосконалення методики проведення нестандартного уроку розглядається нами як один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови, якості знань учнів. У свою чергу вдосконалення методики проведення нестандартного уроку передбачає знання вчителем педагогічної науки і його спроможність оцінювати свою роботу. Зміни в навчальному процесі ставлять нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, і це викликає необхідність по-новому підійти до проблеми нестандартного уроку.«Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структурую»

 • «Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структурую»

 • А. Бородай

 • «Нетрадиційні форми уроку – інтерактивні форми уроку, які характеризуються субєкт-субєктною позицією в системі «Учитель-учень”, різноманітністю видів діяльності, які базуються на активних методах навчання» О. Трофимова

 • «Нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності вчителя, передбаченню тих процесів, які відбуваються на уроці, а найголовніше – завдяки відсутностя штампів у педагогічнчй технології.» О. Митник і В. Шпак

 • Отже, нетрадиційний урок ми визначаємо як урок, що характеризується нестандартним підходом до відбору змісту навчального матеріалу, поєднання різних методів навчання, зовнішнього оформлення.Інноваційні педагогічні технології

 • Нове необхідно створювати у поті чола, а старе саме продовжує існувати й твердо тримається на милицях звички.Технологія особистісно орієнтованого уроку (за С.І. Подмазіним),А.Фасоля

 • Головні етапи:

 • Орієнтація

 • Визначення мети

 • Проектування

 • Організація й виконання плану діяльності

 • Контроль – корекція – оцінкаПереваги:

 • Переваги:

 • Дозволяє формувати вміння в учителя й учня виділяти й обирати найбільш цікаві й практично значущі теми для проектів.

 • Дозволяє учням оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висування гіпотез та методів їх вирішення тощо).

 • Дозволяє учителю надати пріоритет різним видам самостійної діяльності учнів.

 • Учні набувають комунікативної компетентності (вміння організовувати й вести дискусії, вислухувати інші точки зору, генерувати ідеї тощо).

 • Учні й вчитель більш досконало оволодівають інформаційно-комунікативними технологіями.Приклади проектівТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 • Проект уроку-майстерні:

 • Індукція (створення емоційного настрою, особистого ставлення)

 • Самоконструкція (індивідуальне створення гіпотез)

 • Соціалізація (обговорення всіх гіпотез, ідей)

 • Афішування (представники гіпотез у вигляді малюнків, схем, проектів тощо)

 • Розрив (усвідомлення учасниками майстерні необхідності пошуку нових ідей)

 • Рефлексія (вираження почуттів, емоцій, що виникли на уроці-майстерні)ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 • МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 • ВИКЛИК – демонстрування учнями первинних знань, особистісного досвіду.

 • ОСМИСЛЕННЯ – безпосередня робота з інформацією.

 • РОЗДУМИ – рефлексія. • СТРУКТУРА РЕЛАКСОПЕДИЧНОГО УРОКУ

  • Попереднє ознайомлення з новим матеріалом, усвідомлення його учнями, формування зорових і слухових зв'язків.(5-7 хв.)
  • Уведення учнів у стан релаксації. (7-10 хв.)
  • Релаксопедичне засвоєння нової інформації. Створення стійких звукомоторних образів (20-25 хв.)
  • Завершення релаксопедичного сеансу (“Я вірю в себе!”, “Я гарно запам'ятав матеріал!”
  • Виведення зі стану релаксації. Виконання письмових завдань для перевірки якості засвоєння матеріалу й творчих завдань
Наявність елементів нового, зміна місця проведення та зовнішніх рамок;

 • Наявність елементів нового, зміна місця проведення та зовнішніх рамок;

 • Використання позапрограмного матеріалу, організація колективної діяльності в поєднанні з індивідуальною;

 • Залучення до організації уроку людей різних професій;

 • Емоційний підйом учнів через оформлення кабінету, дошки, музики, використання комп’ютерних технологій;

 • Обов’язковий самоаналіз у період підготовки до уроку, на уроці та після його проведення;

 • Обов’язкове створення тимчасової ініціативної групи з учнів для підготовки уроку;

 • Обов’язкове планування уроку заздалегідь;

 • Чітке визначення трьох дидактичних цілей уроку;

 • Спрямування творчості школярів на їхній розвиток.Підготовчий – період, в якому активну участь беруть і вчитель, і учні;

 • Підготовчий – період, в якому активну участь беруть і вчитель, і учні;

 • Власне урок складається з трьох етапів:

 • Перший етап є передумовою формування мотиваційної сфери – висуваються проблеми, виявляється ступінь готовності до знаходження шляхів досягнення цілей уроку;

 • Другий етап – етап повідомлення нового матеріалу, формування знань учнів у різних “ нестандартних ” формах організації їхньої розумової діяльності;

 • Третій етап присвячений формуванню вмінь та навичок. Контроль зазвичай не виділяється, а “ розчиняється “ в кожному з попередніх етапів.

 • Аналіз уроку – оцінюються як підсумки навчання, виховання, розвитку учнів, так і картина спілкування – емоційний тонус уроку.Інтенсифікація навчального процесу

 • Інтенсифікація навчального процесу

 • Формування пізнавальних інтересів учнів

 • Підвищення творчо-пошукової активності дітей

 • Розкриття резервних можливостей особистості

 • Створення атмосфери співпраці, взаєморозуміння

 • Формування власних поглядів на проблеми

 • Формування вміння зіставляти, узагальнювати, систематизовувати, аналізувати

 • Розвиток функції спілкування як умови забезпечення взаєморозуміння

 • Створення психологічного комфорту, відчуття емоційного задоволення та зниження стресогенного фактору

 • Формування внутрішніх мотивів навчанняПринцип індивідуального підходу до учнів

 • Принцип індивідуального підходу до учнів

 • Принцип зв’язку теорії з практикою

 • Принцип свідомості й активності діяльності школярів

 • Принцип вибірковості

 • Принцип добровільності участі школярів у діяльності

 • Принцип цікавості

Цілі уроку: використовуючи взаємодіюче навчання, а саме рольову гру, дати можливість учням глибше засвоїти матеріал про глобальні екологічні проблеми людства; формувати в них цілісне уявлення про Землю як єдину систему з багатьма складовими; розвивати логічне мислення та вміння аналізувати інформацію з різних джерел; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення на тему екологія; виховувати екологічну культуру та гуманне ставлення до оточуючого середовища, а також розуміння відповідальності кожного перед природою та потреби захисту довкілля на місцевому, регіональному чи навіть міжнародному рівнях.

 • Цілі уроку: використовуючи взаємодіюче навчання, а саме рольову гру, дати можливість учням глибше засвоїти матеріал про глобальні екологічні проблеми людства; формувати в них цілісне уявлення про Землю як єдину систему з багатьма складовими; розвивати логічне мислення та вміння аналізувати інформацію з різних джерел; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення на тему екологія; виховувати екологічну культуру та гуманне ставлення до оточуючого середовища, а також розуміння відповідальності кожного перед природою та потреби захисту довкілля на місцевому, регіональному чи навіть міжнародному рівнях.

 • Тип уроку: рольова гра (телеміст Україна – Велика Британія).

 • Обладнання: карти України та Великобританії, плакати, газети, фото експозиція, відео матеріал.Вислови:

 • Вислови:

 • Жорстокість і неуцтво не думають про майбутнє.

 • М. Реріх

 • Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде.

 • Т. Шевченко

 • If you don’t think about the future, you will not have one.

 • John Galsworthy

 • Ролі, які виконують учні:

 • Correspondent from Great Britain – Mr. Anton Lasko

 • Correspondent from Ukraine – Miss Yana Andriytso

 • Professor of ecology from GB – Miss Yaroslava Palinkash

 • Professor of demography and economy – Mr. Olexandr Opalchuk

 • The minister of energetic of Ukraine – Mr. Serhiy Ivashkovich

 • The minister of energetic of GB – Miss Viktoria Sobol’

 • The minister of ecology of Ukraine – Mr. Petro Shandali

 • Minister of transport system – Mr. Olexandr Smirnov

 • Director of Chornobyl nuclear power station – Mr. Olexandr Subota

 • Representative of Green Peace Organization – Mr. Olexandr Klynets

 • The manager of the machine building plant – Mr. Evgeniy Markovich

 • Famous ecologists from GB – Olexandr Hlyudsyk, Bohdan Deshko, Stanislav Habchak and Myroslava Hetsko

 • Doctor-ecologist – Viktoria Kalynska

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка