Недостатня ефективність служби в органах місцевого самоврядування, зокремаДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b. • Розвиток місцевого самоврядування як ефективної і максимально наближеної до людей місцевої влади є одним із визначальних пріоритетів здійснення адміністративної реформи, становлення України як демократичної держави. Без реформування місцевого самоврядування, здійснення процесів децентралізації, деконцентрації неможливо подолати негативні процеси в соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад і регіонів, забезпечити суттєве підвищення рівня та якості життя більшої частини громадян України. Лише зміна парадигми управління державою, удосконалення існуючої системи управління на місцях, розширення повноважень органів місцевого самоврядування сприятиме побудові місцевої влади на засадах демократії.недостатньо ефективне місцеве самоврядування;

 • недостатньо ефективне місцеве самоврядування;

 • нераціональний адміністративно-територіальний устрій;

 • надмірна централізація повноважень органів виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів;

 • погіршення якості та доступності публічних послуг;

 • зношеність теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і житлового фонду;

 • нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів;

 • складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад;

 • корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції;Недостатня ефективність служби в органах місцевого самоврядування, зокрема:

 • Недостатня ефективність служби в органах місцевого самоврядування, зокрема:

 • - відсутність чіткого правового регулювання відносин у сфері служби в органах місцевого самоврядування

 • ( не визначені межі сфери регулювання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; не визначені ключові функції посадових осіб місцевого самоврядування, відсутнє чітке законодавче регулювання адміністративних процедур );

 • - низька інституційна спроможність служби в органах місцевого самоврядування

 • (невідповідність структур органів місцевого самоврядування покладеним на них функціям, відсутність чітких внутрішніх стандартів та процедур роботи, брак знань та вмінь з аналізу політики, стратегічного планування та управління змінами, відсутність системи безперервного навчання);- низька ефективність управління персоналом в органах місцевого самоврядування:

 • - низька ефективність управління персоналом в органах місцевого самоврядування:

 • - низька професійна та соціальна захищеність статусу посадових осіб місцевого самоврядування, висока плинність кадрів;

 • - неефективність класифікації посад в органах місцевого самоврядування;

 • - недосконалість конкурсних засад прийому на службу в органах місцевого самоврядування;

 • - формальність використання (недієвість) кадрового резерву та процедур оцінювання діяльності державних службовців;

 • - недостатня якість, доступність і прозорість надання адміністративних послуг.визначення територіальної основи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

 • визначення територіальної основи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

 • розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

 • розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;

 • визначення за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг ресурсів;

 • встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування перед громадянами і державою;

 • організація професійної, політично нейтральної, авторитетної, відповідальної та відкритої служби шляхом модернізації служби в органах місцевого самоврядуваннявизначення повноважень органів місцевого самоврядування, що утворюються на території адміністративно-територіальних одиниць базового, районного та обласного рівня і рівня їх фінансового забезпечення;

 • визначення повноважень органів місцевого самоврядування, що утворюються на території адміністративно-територіальних одиниць базового, районного та обласного рівня і рівня їх фінансового забезпечення;

 • визначення повноважень місцевих органів виконавчої влади;

 • удосконалення механізму здійснення жителями відповідних адміністративно-територіальних одиниць контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

 • визначення суб’єктом надання послуг вимог до якості адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування;визначення на законодавчому рівні порядку здійснення місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням органами місцевого самоврядування вимог Конституції та законів України;

 • визначення на законодавчому рівні порядку здійснення місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням органами місцевого самоврядування вимог Конституції та законів України;

 • утворення об’єднаних територіальних громад згідно із законодавчо визначеною процедурою з власними органами місцевого самоврядування, зокрема виконавчими органами рад;

 • визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • утворення виконавчих органів обласних та районних рад.зміну статусу місцевих держадміністрацій з місцевих органів виконавчої влади на органи, які здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства, законністю актів органів місцевого самоврядування, а також координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідній території;

 • зміну статусу місцевих держадміністрацій з місцевих органів виконавчої влади на органи, які здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства, законністю актів органів місцевого самоврядування, а також координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідній території;

 • виконання територіальними органами центральних органів виконавчої влади на відповідній території функцій із здійснення контролю за дотриманням у визначених сферах вимог законодавства, надання адміністративних, соціальних та інших послуг населенню та юридичним особам;

 • формування мережі територіальних органів центральних органів виконавчої влади з метою створення оптимальних умов для одержання населенням та юридичними особами адміністративних та соціальних послугреформування законодавчих засад служби в органах місцевого самоврядування;

 • реформування законодавчих засад служби в органах місцевого самоврядування;

 • удосконалення класифікації посад та запровадження профілів професійної компетентності посад;

 • забезпечення конкурсних процедур при прийнятті на службу та просуванні по кар'єрі;

 • підвищення дієвості кадрового резерву та вдосконалення процедур оцінювання діяльності службовців;

 • безперервний процес професійного навчання;

 • реформування системи оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування;

 • запобігання корупції та визначення етичних засад служби в органах місцевого самоврядування;

 • реформування інституту дисциплінарної відповідальності;

 • підвищення якості, доступності і прозорості надання адміністративних послугКонцепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (схвалена розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. № 333-р);

 • Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (схвалена розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. № 333-р);

 • Прийняти:

 • Закон України «Про співробітництво територіальних громад» (внесено КМУ на розгляд Верховної Ради України, реєстраційний № 4756 від 23.04.2014 р.);

 • Закон України «Про право територіальних громад на об’єднання» (проект);

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція);

 • Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція)

 • Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція);Внести зміни до:

 • Внести зміни до:

 • Конституції України

 • Бюджетного кодексу

 • Податкового кодексу

 • Земельного кодексу

 • Інших актів законодавстваНа першому етапі (2014 рік) передбачається:

 • На першому етапі (2014 рік) передбачається:

 • внести до Конституції України зміни щодо утворення виконавчих органів обласних і районних рад та розподілу повноважень між ними;

 • розробити проекти та прийняти акти законодавства щодо запровадження механізму прямого народовладдя;

 • створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на добровільне об’єднання;

 • створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на співробітництво;

 • законодавчо врегулювати нову систему адміністративно-територіального устрою та здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць у регіонах;

 • визначити Мінрегіон головним ЦОВВ з проведення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації владиНа другому етапі (2015 - 2017 роки) передбачається:

 • На другому етапі (2015 - 2017 роки) передбачається:

 • уніфікувати і стандартизувати публічні послуги, що надаються населенню органами місцевого самоврядування та органами виконавчої та визначити на законодавчому рівні умови для їх належного фінансування;

 • провести інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на новій територіальній основі та місцеві вибори з урахуванням реформованої системи органів місцевого самоврядування;

 • удосконалити систему планування території громад, вирішити питання забезпечення новостворених громад схемами планування території та генеральними планамипосилення правової, організаційної та матеріальної спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадження їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого самоврядування;

 • посилення правової, організаційної та матеріальної спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадження їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого самоврядування;

 • доступність публічних послуг, підвищення їх якості;

 • впровадження механізму здійснення місцевими держадміністраціями та населенням контролю за наданням органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади публічних послуг;

 • запровадження стандартів (нормативів) якості публічних послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівня, критеріїв оцінювання якості;

 • створення сприятливих правових умов для максимально широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень, а також розвитку форм прямого народовладдя;формування ефективної територіальної системи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

 • формування ефективної територіальної системи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

 • утворення об’єднаних територіальних громад, спроможних самостійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення;

 • соціально-економічний розвиток територіальних громад і регіонів;

 • стимулювання економічного розвитку територій у результаті удосконалення механізмів впливу органів місцевого самоврядування на визначення пріоритетів місцевого економічного розвитку;визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування;

 • визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування;

 • утворення виконавчих органів обласних та районних рад;

 • зміна статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з функцією координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідній території;

 • забезпечення розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівня, місцевими держадміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади

Каталог: news -> doc -> 2014
2014 -> Практики управління знаннями при наданні публічних послуг
doc -> Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і підтримки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як конкурентоспроможного, привабливого місця праці, здатного привернути та утримати найкращі кадри
2014 -> Запровадження інноваційних технологій оцінки сталості розвитку територій як шлях формування аналітичного підґрунтя розробки стратегій і програм
doc -> В. П. Рибачук Центp дослiджень науково-технiчного потенцiалу та iстоpiї науки iм. Г. М. Добpова
doc -> Варто запозичити досвід англосаксонських країн
doc -> Основоположні ресурси інформаційного суспільства: Основоположні ресурси інформаційного суспільства
2014 -> Сучасні організації функціонують у постіндустріальному суспільстві


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка