Нормативно-правові акти загального значенняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b. • Нормативно-правові акти загального значенняНаціональна рамка кваліфікацій (НРК) - це системний і структурований опис кваліфікацій, освітньо-кваліфікаційних рівнів, кваліфікаційних стандартів різних рівнів і типів, встановлених на основі визначеного законом набору критеріїв.

 • Національна рамка кваліфікацій (НРК) - це системний і структурований опис кваліфікацій, освітньо-кваліфікаційних рівнів, кваліфікаційних стандартів різних рівнів і типів, встановлених на основі визначеного законом набору критеріїв.

 • В основі НРК лежать професійні стандарти.

 • Професійний стандарт - це багатофункціональний нормативний документ, який в межах конкретного виду економічної діяльності визначає вимоги до:

 • змісту трудової діяльності та умов її здійснення;

 • кваліфікації працівника, описаної в термінах знань, умінь, комунікацій, рівня автономності та відповідальності, компетенцій, потрібних для здійснення трудових функцій, відповідних конкретному заняттю на ринку праці;

 • фахової освіти та навчання, що є необхідними для відповідності даної кваліфікації. • ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про освіту"Стаття 3. Право мовного самовизначення

 • Стаття 3. Право мовного самовизначення

 • 1. Кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, і вибирати мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомовним і змінювати свої мовні уподобання.

 • 2. Кожен незалежно від етнічного походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, релігійних переконань має право вільно користуватися будь-якою мовою у суспільному та приватному житті, вивчати і підтримувати будь-яку мову.

 • Стаття 5. Цілі та принципи державної мовної політики

 • 1. Державна мовна політика України базується на визнанні і всебічному розвитку української мови як державної і гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і мовних уподобань кожної людини.впроваджуватиметься в три етапи:

 • впроваджуватиметься в три етапи:

 • перший – це доопрацювання законодавчої бази, без якої не можливо прийти до нових стандартів.

 • з вересня 2015 року розпочне роботу Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, а ВНЗ перейдуть на максимальне навантаження викладачів у 600 годин (замість 900) - навчальні програми будуть змінені у відповідності до нових освітніх стандартів. Студентам надається право обирати зміст освіти – до 25%, що посилить конкуренцію між викладачами.

 • третій етап, з 1 січня 2016 року, з якого розпочнеться додаткове фінансування деяких положень Закону.

 • osvita.gov.uaакадемічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • безоплатне користування матеріально-технічними ресурсами навчального закладу для здійснення освітньої та наукової діяльності;

 • педагогічну ініціативу; розроблення та впровадження авторських освітніх методик і технологій;

 • захист професійної честі, гідності;

 • індивідуальну освітню діяльність;

 • подовжену оплачувану відпустку;

 • одержання службового житла;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку педагогічних працівників;

 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, навчальних закладів, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку педагогічних працівників;

 • неоплачувану творчу відпустку терміном до одного року не частіше одного разу на 10 років із зарахуванням до загального і спеціального трудового • Галузева Концепція розвитку неперервної пед. освіти.doc,

 • затверджена Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2013 р. № 1176

Дотримання академічної доброчесності

 • Дотримання академічної доброчесності

 • здобувачами освіти передбачає:

 • 1) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумковогоо контролю результатів навчання;

 • 2) посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей;

 • 3) дотримання норм законодавства про авторське право;

 • 4) незаохочування інших осіб до вчинення дій, які суперечать нормамповторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);

 • повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);

 • 2) повторне проходження навчального курсу;

 • 3) відрахування із закладу (крім учнів, що здобувають дошкільну, початкову чи середню освіту у закладі за місцем проживання).Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які

 • Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які

 • мають відповідну освіту,

 • фізичний і психічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки,

 • рівень освіти, необхідний для провадження педагогічної та науково-педагогічної діяльності.

 • 2. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, в тому числі у формі контракту, за результатами конкурсного відбору у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

Відповідно до статті 61

 • Відповідно до статті 61

 • Закону України «Про освіту»:

 • держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту у розмірі не меншому 10 відсотків

 • національного доходу.

 • у даний час у Україні вартість національного доходу не визначається, а обраховується обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП).

 • діючим законодавством не встановлено відсоток забезпечення видатків на освіту від валового внутрішнього продукту.

 • Лист МФУ на виконання доручення Кабінету

 • Міністрів України від 27.03.2014 №8340/3/1-14 • Державний стандартДіяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;

 • Діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;

 • Компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

 • Особистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні;Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

 • Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

 • Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

 • Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключові поняття:

 • Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключові поняття:

 • “знає і розуміє”, “уміє і застосовує”, “виявляє ставлення і оцінює” тощо.

 • Освітні галузі:

 • Мови і літератури”, “Суспільствознавство”, “Мистецтво”, “Математика”, “Природознавство”, “Технології”, “Здоров’я і фізична культураВимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розроблені відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розроблені відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

 • З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна застосовувати рейтингову систему оцінювання.Об’єктами контролю у процесі початкового навчання є складники предметних компетентностей: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними; вміння та навички застосовувати засвоєні знання; досвід творчої діяльності; ціннісні ставлення.

 • Об’єктами контролю у процесі початкового навчання є складники предметних компетентностей: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними; вміння та навички застосовувати засвоєні знання; досвід творчої діяльності; ціннісні ставлення.

 • Контроль і оцінювання в процесі навчання молодших школярів є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх учбово-пізнавальної діяльності.

 • Основними функціями контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів є: мотиваційна, діагностувальна, коригувальна, прогностична, навчально-перевірювальна, розвивальна, виховна.

 • Застосовуються такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, семестровий, річний; державна підсумкова атестація.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • якість знань (міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність, дієвість)

 • сформованість ключових, загально предметних і предметних компетентностей, способів навчальної діяльності (виконання за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях)

 • володіння досвідом елементарної творчої діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні)

 • володіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе. • Організаційно-розпорядчі документи1) МОНУ звертає увагу на недопущення перевантаження учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-дитячих садків надмірним обсягом домашніх завдань.

 • 1) МОНУ звертає увагу на недопущення перевантаження учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-дитячих садків надмірним обсягом домашніх завдань.

 • 2) Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування.

 • 3) У 1-му класі домашні завдання не задаються. У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин.

 • 4) Учителі повинні спланувати роботу такого об’єму і змісту, щоб учні не відчували перевантаження, враховувати зайнятість учнів з інших предметів у цей день, темп і ритм роботи учнів, стан їхнього здоров’я.

 • 5) Класному керівникові необхідно здійснювати сумарний підрахунок усіх домашніх завдань на той чи інший день.

 • 6) Домашні завдання не даються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.Лист Міністерства освіти і науки України

 • Лист Міністерства освіти і науки України

 • від 05.06.2001 № 1/12-1459 та

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, визначають: «При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід враховувати

 • індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги.

 • Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували

 • у 5-6-му класах - 2,5 години;

 • у 7-9 класах - 3 години;

 • у 10-12 класах - 4 години. • Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі

 • (лист МОН України від 07.08.2013 р. № 1/9-533)Лист МОН № 1/9-280 від 05.06.15 року «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

 • Лист МОН № 1/9-280 від 05.06.15 року «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

 • Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Лист МОН № 1/9-305 від 26.06.15 року «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.

 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Наказ МОНУ № 641 від 16.06.2015 р.

 • Лист МОНУ № 1/9-302 від 26.06.2015 року «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти».

 • Стратегія національно-патріотичного виховання діятей та молоді на 2016-2020 роки. Указ Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 • Статус педагога

Показник співвідношення кількості учнів на одного вчителя складав 8,3 (за останні 8 років при скороченні кількості учнів майже на 30 відсотків скорочення кількості педагогічних працівників практично не відбулося).

 • Показник співвідношення кількості учнів на одного вчителя складав 8,3 (за останні 8 років при скороченні кількості учнів майже на 30 відсотків скорочення кількості педагогічних працівників практично не відбулося).

 • За даними Організації економічного співробітництва та розвитку

 • середній показник співвідношення кількості учнів на одного педагогічного працівника у таких країнах як Франція, Німеччина, Японія, Ірландія, Боснія і Герцеговина складає близько 20 учнів на 1 вчителя, а у Кореї – близько 30 учнів на 1 вчителя.

 • Не дивлячись на зазначене, обсяг педагогічного навантаження у загальноосвітніх навчальних закладах буде збережено на рівні 18 навчальних годин на тижденьПедагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань

 • Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань

 • (крім шкіл-інтернатів для

 • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) здійснюється доплата у таких розмірах:

 • - при кількості класів (класів-комплектів) від 10 - до 19-10 % посадового окладу (ставки заробітної плати),

 • - від 20 до 29 – 20% посадового окладу (ставки заробітної плати),

 • - від 30 і більше - 30-40% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Посадовий оклад асистента педагога встановлюється на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості. Кожна наступна вища педагогічна посада, передбачає підвищення посадового окладу не менше 5% від попереднього.

 • Посадовий оклад асистента педагога встановлюється на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості. Кожна наступна вища педагогічна посада, передбачає підвищення посадового окладу не менше 5% від попереднього.

 • Посадові оклади педагогічних працівників підвищуються з урахуванням надбавки за кваліфікаційні категорії:

 • педагога (вчителя) другої категорії – на 15 % від посадового окладу;

 • педагога (вчителя) першої категорії – на 30 % від посадового окладу;

 • педагога (вчителя) вищої категорії – на 50 % від посадового окладу .Документ містить опис понад 200 системних заходів

 • Документ містить опис понад 200 системних заходів

 • Кроки на найближчі 1-3 роки:

 • - оптимізувати функції всіх ланок системи управління освітою;

 • радикально скоротити обсяги звітної документації;

 • реорганізувати МОН, зменшити контрольно-регулюючи та розпоряджувальні функції Міністерства;

 • трансформувати районні управління освіти в сервісні центри;

 • посилити роль батьківських і піклувальних рад;

 • демонополізувати систему післядипломної педагогічної освіти;

 • почати перехід до 12-річної освіти, урізноманітнити організаційні і методичні форми отримання дошкільної та шкільної освіти.- впровадження національного навчального плану з новою структурою середньої освіти: “школа-гімназія-ліцей”;

 • - впровадження національного навчального плану з новою структурою середньої освіти: “школа-гімназія-ліцей”;

 • - введення нової системи фінансування середньої освіти за принципом “гроші йдуть за дитиною”;

 • оптимізувати школи і забезпечити співвідношення “учень-учитель” на рівні 1:15;

 • увести електронне управління на всіх рівнях освітньої системи, нову систему електронной статистики.Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає неперервне самовдосконалення та участь у програмах підвищення кваліфікації.

 • Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає неперервне самовдосконалення та участь у програмах підвищення кваліфікації.

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється упродовж п’яти років.

 • Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою 150 годин

 • (5 кредитів).

 • Вибір програми та навчального закладу, установи, організації для підвищення кваліфікації здійснює педагогічний працівник.

 • Підвищення кваліфікації педагогічного працівника в обсязі 150 годин оплачується за кошти державного бюджету. • Страховий стаж“Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України”

 • “Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України”

 • 1.1. припинити практику створення та вимагання додаткової, не передбаченої законодавством України, звітності для місцевих органів управління освітою та дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади); 

 • 2. Місцевим органам управління освітою в межах компетенції вжити додаткових заходів щодо припинення практики:

 • 2.1. створення та вимагання додаткової, не передбаченої законодавством України, звітності та документів, позбавлених управлінського змісту, для підпорядкованих навчальних закладів;

 • 2.2. встановлення вимог педагогічним працівникам під час проходження атестації, а також під час атестації навчального закладу щодо подання ними відомостей, інформацій, інших матеріалів, обов’язковість подання яких не передбачена законодавством України;

 • 2.3. встановлення заборони педагогічним працівникам щодо використання будь-яких інформаційних, довідкових матеріалів, не заборонених законодавством України, при підготовці до навчальних занять та при здійсненні позакласних заходів; • Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителяп. 74. Учні (вихованці) закладу

 • п. 74. Учні (вихованці) закладу

 • мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

 • вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;п. 75. Учні закладу зобов'язані:

 • п. 75. Учні закладу зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

 • ПОЛОЖЕННЯ  про наукові товариства учнів

 • Затверджено Наказом Міністерства освіти  і науки України  № 1287 від 10.11.2014 р.

п. 87. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 • п. 87. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.Проводиться з метою оцінювання здатності здійснювати педагогічну діяльність в системі дошкільної, середньої, позашкільної чи професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до професійних стандартів педагогічної діяльності.

 • Проводиться з метою оцінювання здатності здійснювати педагогічну діяльність в системі дошкільної, середньої, позашкільної чи професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до професійних стандартів педагогічної діяльності.

 • За результатами сертифікації педагогічному працівнику присвоюється певна кваліфікаційна категорія. Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії.

 • Педагогічні працівники зобов’язані кожні п’ять років проходити повторну сертифікацію, за результатами якої підтверджувати кваліфікаційну категорію або отримувати вищу. Не проходження сертифікації є підставою для звільнення педагогічного працівника.

 • При сертифікації для роботи у закладах дошкільної, середньої, позашкільної освіти перевірці підлягають знання та навички зі змісту та методики навчання і знання з предмету (предметів), котрі планує викладати педагогічний працівник.

 • За результатами сертифікації особі видається сертифікат строком на 5 років.

 • Особа, яка упродовж п’яти останніх років не здійснювала педагогічну діяльність, може бути призначена на посаду педагогічного працівника лише після успішного проходження сертифікації.

 • . Особа з вищою непедагогічною освітою для здійснення педагогічної діяльності має скласти кваліфікаційний іспит у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.Цей наказ набирає чинності з 30 вересня 2013 року;

 • Цей наказ набирає чинності з 30 вересня 2013 року;

 • до 1 вересня 2017 року забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів, призначених на посади до набрання чинності цим наказом;У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує:

 • У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує:

 • виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

 • стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;

 • результати державної атестації навчального закладу;

 • результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

 • додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

 • підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

 • ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

 • додержання педагогічної етики, моралі;

 • звіти керівника про свою роботу на загальних зборах(конференціях) колективу навчального закладу;

 • аналіз розгляду звернень громадян. • Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості

 • про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішенняАтестаційною комісією враховуються:

 • Атестаційною комісією враховуються:

 • рівень її професійної освіти,

 • стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти,

 • володіння інформаційно-комунікаційними технологіями,

 • професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

 • За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

 • керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

 • керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

 • рекомендувати для призначення на посаду керівника;

 • рекомендувати для зарахування до кадрового резерву. • ПОРЯДОК призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка