Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiкуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація.

 • Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку.


 • Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний термін використання яких становить бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн тривалiший за рiк) і вартість більше 1000 грн.Основні засоби класифікують:

 • За ступенем участi у процесi виробництва:

 • Виробничi - основнi засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесi або сприяють його здiйсненню (будови, споруди, силовi машини та обладнання, робочi машини та обладнання тощо).

 • Невиробничi -що не беруть безпосередньої або опосередкованої участi у процесi виробництва й призначенi в основному для обслуговування комунальних i культурно-побутових потреб (будови, споруди, транспортнi засоби,

 • якi використовують у невиробничiй сферi).За приналежністю:

 • За приналежністю:

 • Власнi

 • Орендованi

 • За функціональністю:

 • Дiючi

 • Бездiяльнi

 • За галузевою ознакою:

 • промисловi, будівельнi, транспортнi, зв’язку тощо.

Класифікаційні групи за:Для відображення в бухгалтерському обліку різних операцій з основними засобами використовують такі оцінки їх вартості:

 • Первiсна вартiсть - iсторична (фактична) собiвартiсть необоротних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активiв. • Переоцiнена вартiсть - вартiсть необоротних активiв пiсля їх переоцiнки.

 • Залишкова вартiсть - рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою зносу основних засобiв.

 • Справедлива вартiсть - ринкова вартiсть, визначена шляхом експертної оцiнки,яку, як правило, визначають професiйнi оцiнювачi. • Амортизаційна вартість - первiсна або переоцiнена вартiсть необоротних активiв за вирахуванням їх лiквiдацiної вартостi.

 • Ліквідаційна вартість – сума грошей чи вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активі по закінченню їх терміну корисного використання.

 • Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.

Первісна вартість основних засобів може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) :

 • При покращенні об’єкта основних засобів (модернізація, реконструкція, добудова та ін.), первісна вартість основного засобу збільшується на суму понесених витрат для покращення цього основного засобу;

 • При ліквідації частини об’єкта основних засобів первісна вартість зменшується на балансову вартість частини, яка ліквідується.

 • Витрати на ремонт аптеки чи фірми не збільшують первісну вартість об’єкта, тому що мова йде про підтримку об’єкта в робочому стані без покращення його корисності.Згідно П(С) БУ 7 підприємства можуть самостійно проводити переоцінку ( як дооцінку, так і уцінку). П(С) БУ 7 встановлюються такі критерії проведення переоцінки:

 • Переоцінка обов’язкова (по нематеріальних активах – добровільна);

 • Проводиться на дату балансу при умові,що залишкова вартість об’єкта відхиляється від справедливої вартості в більшу чи в меншу сторону більше ніж на 10%;

 • Проводиться по справедливій вартості шляхом переоцінки початкової вартості та суми зносу;

 • При необхідності переоцінки об’єкта переоцінюється вся група ОЗ, до якої цей об’єкт належить;

 • Сума дооцінки відображається в додатковому капіталі, а сума уцінки – в витратах звітного періоду

 • Індекс переоцінки об’єкта = справедлива вартість/ залишкова вартість.Амортизацiя основних засобiв.

 • Амортизацiя - це систематичний розподiл вартостi необоротних активiв, яка амортизується протягом терміну їх корисно використання (експлуатацiї).

 • Земля та iншi основнi засоби, якi мають необмежений термiн корисного використання , не є об’єктом амортизацiї.Згідно закону про ОПП амортизацiї пiдлягають витрати на:

 • придбання основних засобiв i нематерiальних активiв для власного виробничого використання;

 • самостiйне виготовлення основних засобiв для власних виробничих потреб, включаючи витрати проведення всiх видiв ремонту, реконструкцiї.

Амортизаційна вартість: норми і методи нарахування • Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням таких методiв:

 • Прямолiнiйного, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об’єкта основних засобiв:

 • А + В а : Т,

 • де А - сума амортизацiйнх вiдрахувань, грн;

 • Ва - амортизована вартiсть об’єкта, грн;

 • Т - очiкуваний термiн використання; • Зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається, як добуток залишкової вартостi об’єкта на початок звiтного перiоду або первiсної вартостi на дату початку нараховання амортизацiї та рiчної норми амортизацiї.

 • А + Ва х НА ,

 • де А -сума амортизацiйних вiдрахувань, грн;

 • Ва - залишкова вартiсть, грн;

 • НА - рiчна сума амортизацiї, часток. • Рiчна норма амортизацiї (у вiдсотках) обчислюється як рiзниця мiж одиницею i результатом кореню ступеня кiлькостi рокiв корисного використання об’єкта на його первiсну вартiсть • Прискореного зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається як добуток залишкової вартостi об’єкта на початок звiтного перiоду або первiсної вартостi на дату початку нарахування вмортизацiї та рiчної норми амортизацiї, яка обчислюється виходячи зi строку корисного використання об’єкта, i подвоюється.

 • Комулятивного, за яким рiчна сума визначається як добуток вартостi,що амортизується, та комулятивноного коефiцiєнта. Комулятивний коефiцiвєнт розраховується дiленням кiлькостi рокiв, що залишаються до кiнця очiкованого строку використання об’єкта основних засобiв, на суму числа рокiв його корисного використання. • виробничого, за яким мiсячна сума амортизацiї визначається, як добуток фактичного мiсячного обсягу продукцiї та виробничої ставки амортизацiї.Бухгалтерський фiнансовий облiк основних засобiв повинен забезпечувати:

 • контроль за зберiганням основних засобiв;

 • своєчасне, правильне документальне оформлення вiдображення в облiку надходження основних засобiв, їх внутрiшнього перемiщення, ефективного використання, вибуття;

 • своєчасне (щомiсячне) вiдображення в облiку зносу (амортизацiї) основних засобiв; • виявлення зайвих та морально застарiлих основних засобiв;

 • вiдображення в облiку витрат на ремонт основних засобiв;

 • визначення результатiв вiд лiквiдацiї, а також збиткiв вiд списування не повнiстю амортизованих об’єктiв основних засобiв.Документальне оформлення облiку основних засобiв

 • Типова форма № 03-1 «Акт прийому-передачi (внутрiшнього перемiщення) основних засобiв» застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобiв окремих об’єктiв, для облiку введення їх до есплуатацiї, для оформлення внутрiшнього перемiщення основних засобiв з одного цеху до iншого, а також для виключення їх зi складу основних засобiв при передачi iншому пiдприємству. • Типова форма № 03-2 « Акт прийому-здачi вiдремонтованих, реконструйованих та модернiзованих об’єктiв» застосовується для оформлення приймання-здачi основних засобiв з капiтального ремонту, реконтрукцiї та модернiзацiї. • Типова форма № 03-6 «Iнвентарна карта облiку основних засобiв» застосовується для аналiтичного облiку та узагальнення iнформацiї про всi типи основних засобiв на пiдприємствi. Форма мiстить данi про технiчнi особливостi об’єкта, норми амортизацiйних вiдрахувань та iнш. Традицiйно ведеться в одному примiрнику бухгалтерiєю, може другий - за мiсцем експлуатацiї.

 • Типова форма «№ 03-7 «Опис iнвентарних карток з облiку основних засобiв» застосовується для реєстрацiї iнвентарних карток. • Типова форма «№ 03-9 «Iнвентарний список основних засобiв» застосовується в мiсцях експлуатацiї основних засобiв для облiку кожного об’єкта за матерiально вiдповiдальними особами.

 • Типова форма 03-14 «Розрахунок амортизацiї основних засобiв» використовується для розрахунку амортизацiї основних засобiв.Облiк основних засобiв (рахунок 10 i 13)

 • Для облiку основних засобiв призначені рахунки 10 “Основнi засоби” i 13 “Знос необоротних активiв”.

 • На субрахунку 103 «Будинки i споруди» ведеться облiк руху та наявностi будiвель, споруд, їх структурних компонентiв.

 • 104 - машини i обладнання

 • 105 - транспотнi засоби

 • 106 - iнструменти, прилади та iнвентар та iнш • На дебетi рахунка 10 вiдображається собiвартiсть основних засобiв, що надiйшли у звiтному перiодi, а на кредитi - собiвартiсть основних засобiв, що вибули у звiтному перiодi. Дебетове (i тiльки) сальдо означає суму на звiтну дату собiвартостi власних об’єктiв основних засобiв, що знаходяться у розпорядженнi пiдприємства. • Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по кожному об’єкту за допомогою карток облiку руху основних засобiв. Кожному об’єкту основних засобiв присвоюється iнвентарний номер, який зберiгається за цим об’єктом протягом усього перiоду експлуатацiї на даному пiдприємствi. • Вiн проставляєтся в усiх первинних документах, що оформляють за наявності i руху об’єкта ОЗ 03-1. Для пооб’єктного облiку основних засобiв в мiсцях їх знаходження ведуться iнвентарнi списки основних засобiв 03-9.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> fd hroshovyy -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміють
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 3. Горизонтальний i вертикальний аналiз балансу
%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8 -> Інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Формальні i неформальні групи. Причини їх утворення i принципи управління


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка