Обґрунтування необхідності створення програми. Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипОбґрунтуванняОбґрунтування необхідності створення програми.

 • Обґрунтування необхідності створення програми.

 • Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладу.

 • Аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги.

 • Місія, цілі та завдання навчального закладу.

 • Концепція майбутнього стану НВК.

 • Шляхи реалізації комплексно-цільових підпрограм.

 • Етапи реалізації програми розвитку навчального закладу.

 • Можливий ризик пов’язаний з реалізацією програми розвитку.Для адміністрації:

 • Для адміністрації:

 • активізація діяльності всіх підрозділів НВК;

 • підвищення ефективності управління;

 • збереження іміджу школи;

 • використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів.

 • Для вчителів:

 • покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

 • використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 • створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності .Для учнів:

 • Для учнів:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

 • формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетенцій;

 • створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;

 • формування правової та громадської свідомості;

 • створення комфортних психолого-педагогічних умов;

 • підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.Для батьків:

 • Для батьків:

 • створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми;

 • встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і навчального закладу;

 • створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;

 • збереження та зміцнення здоров'я дітей;

 • виховання громадянина здатного до суспільного життя.

 • Для представників громадськості:

 • підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у школі;

 • участь у вирішенні проблем навчання та виховання;

 • створення позитивного іміджу школи в соціумі села, підвищення її конкурентоздатності. • забезпеченні якісної освіти як найважливішої умови успішної соціалізації дитини в сучасному суспільстві;

 • формуванні свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір;

 • створенні умов сприятливих для доброзичливого ставлення до школи, однолітків, учителів, держави;

 • підтриманні сприятливої ​​атмосфери співробітництва серед працівників школи, батьків та громадськості.забезпечити позитивну динаміку розвитку школи як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина - патріота здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави.

 • забезпечити позитивну динаміку розвитку школи як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина - патріота здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави.забезпечення якості освіти;

 • забезпечення якості освіти;

 • модернізація ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • створення умов навчання для дітей ;

 • розширення єдиного інформаційного простору;

 • формуванні в учнів громадської свідомості;

 • виховання свідомого громадянина України, патріота;

 • виховання особистості з демократичним світоглядом;

 • вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я;

 • формування професійно компетентної особистості;

 • формування іміджу школи;

 • гуманізація міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками.Організація життя учнівського колективу здійснюється за формулою трьох «люблю».

 • Організація життя учнівського колективу здійснюється за формулою трьох «люблю».І формула «Я люблю себе, свою школу, свою державу»:

 • І формула «Я люблю себе, свою школу, свою державу»:

 • бережу себе від травм, дбаю про своє здоров’я;

 • розвиваю в собі найкращі якості, займаюся самовихованням;

 • оволодіваю вміннями та навичками самообслуговування, змістовного відпочинку;

 • дбаю про безпеку, чистоту та благоустрій своєї школи, міста, України;

 • пізнаю світ, бережу довкілля, усвідомлюю себе частиною природи, Всесвіту;

 • ціную честь своєї школи, міста, Батьківщини;

 • вчуся спілкуватися з людьми та розуміти їх.ІІ формула «Я вмію і люблю навчатися»:

 • ІІ формула «Я вмію і люблю навчатися»:

 • прагну оволодіти основами наук, займаюся самоосвітою;

 • вивчаю історію свого роду;

 • вивчаю життя та діяльність видатних людей України, героїчне минуле свого народу;

 • використовую можливість участі в інтелектуальних та творчих змаганнях, конкурсах;

 • використовую в освітньому процесі сучасні технології.ІІІ формула «Я обираю свій життєвий шлях і хочу навчатися далі»:

 • ІІІ формула «Я обираю свій життєвий шлях і хочу навчатися далі»:

 • об’єктивно оцінюю свої можливості, прагну до самореалізації;

 • вчуся активній взаємодії з іншими, толерантності, вмінню вести діалог;

 • готуюсь обрати свою майбутню професію, бути активним громадянином, приносити користь своїй державі;

 • усвідомлюю своє місце в соціумі, бачу себе як особистість.  • навчально-виховний процес;
  • науково-методичне забезпечення НВП;
  • творчі здібності;
  • управління навчальним закладом;
  • кадрове забезпечення;
  • інформаційно-освітнє середовище;
  • виховна система;
  • я  громадянин – патріот Батьківщини;
  • здорова особистість;
  • імідж школи;
  • матеріально-технічна база школи.


Пріоритети: 

 • Пріоритети: 

 • забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини; 

 • запровадження сучасних форм і методів навчання; 

 • формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. Пріоритети: 

 • Пріоритети: 

 • ефективність науково-методичної роботи; 

 • самоосвіта – індивідуальна робота кожного вчителя;

 • участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.  Пріоритети: 

 • Пріоритети: 

 • створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих  дітей;

 • залучення учнів до роботи в наукових секціях Малої академії наук,  до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості.Пріоритети: 

 • Пріоритети: 

 • управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, мотивація і контроль діяльності;

 • забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;

 • залучення громадськості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. • Пріоритети:

 • обґрунтоване прогнозування потреби в педпрацівниках;

 • стабілізація кадрового складу НВК;

 • підвищення професійного рівня педпрацівників;

 • поліпшення морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.   • Пріоритети:

 • впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього закладу; 

 • комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи закладу. • Пріоритети: 

 • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості; 

 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

 • виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей.      Пріоритети:

 • Пріоритети:

 • впровадження в навчально-виховний процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки;

 • створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня;

 • організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краюПріорітети:

 • Пріорітети:

 • виховання у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я;

 • формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя.Пріорітети:

 • Пріорітети:

 • налагодження особистих взаємин із батьками, створення позитивних емоційних зв’язків (для задоволення потреб батьків у відчутті своєї значущості);

 • формування спланованого образу школи на основі наявних ресурсів. • Пріоритети: 

 • здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази школи.  Розглянемо підпрограму

 • Розглянемо підпрограму

 • “Я – громадянин – патріот Батьківщини”  • виховувати в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності;
  • формувати активну громадянську позицію вихованців д/с ,учнів та підготувати їх до розв’язання сучасних проблем;
  • утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті;
  • підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх.


  • надати учням знання про особливості становлення демократії в Україні, політичну систему і владу на усіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи країни;
  • формувати політичну та правову культуру учнів, виховувати повагу до символіки і Конституції України, державної мови;
  • затверджувати ідеї гуманістичної моралі та формувати повагу учнів до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;
  • виховувати уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, усвідомлювати свої обов’язки;
  • навчити учнів визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, захищати та підтримувати закони про права людини.
  • вивчати історію Яготинщини, шанувати людей праці, з любов’ю та повагою ставитись до батьків, оберігати природу, турбуватись про неї, збагачувати її.


  • впровадження в навчально-виховний процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки;
  • створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня;
  • організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю


  • недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків програми розвитку;
  • зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків програми розвитку;
  • втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів;
  • недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку школи.


  • внесення змін та доповнень до програми розвитку;
  • розробка та реалізація цільових програм;
  • додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування;
  • підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи у формі звіту директора перед громадськістю та колективом
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка