Організаційна-організація життєдіяльності дитячого колективу,індивідуальної роботи з вихованцямиДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Організаційна-організація життєдіяльності дитячого колективу,індивідуальної роботи з вихованцями.

 • Організаційна-організація життєдіяльності дитячого колективу,індивідуальної роботи з вихованцями.

 • Дослідно-діагностична -здійснення моніторингових досліджень розвитку особистості вихованців,дитячого колективу,навчально-виховного процесу.

 • Аналітична – планування та організація навчально-виховної роботи на основі вивчення і врахування потреб,інтересів,переконань,ціннісних орієнтацій,мотивів ,установок дитини,міжособистісних стосунків у колективі.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ПОЗА ЦЕНТРОМ ОФОРМЛЯЄ У ВІДПОВІДНОСТІ

 • ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ПОЗА ЦЕНТРОМ ОФОРМЛЯЄ У ВІДПОВІДНОСТІ

 • ДО ВИМОГ.

 • ВИЯВЛЯЄ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ , СПРИЯЄ ЇХНЬОМУ РОЗВИТКУ,ФОРМУВАННЮ СТІЙКИХ ІНТЕРЕСІВ І НАХИЛІВ.

 • ПІДТРИМУЄ ОБДАРОВАНИХ І ТАЛАНОВИТИХ УЧНІВ , У ТОМУ ЧИСЛІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ´Я.

 • ЗАБЕЗПЕЧУЄ УЧАСТЬ ГУРТКІВЦІВ У ЗМАГАННЯХ І КОНКУРСАХ,КОНЦЕРТАХ , ВИСТАВКАХ.

 • НАДАЄ В МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНУ ДОПОМОГУ БАТЬКАМ , А ТАКОЖ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ..

 • ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ , ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ПРОТИПОЖНЖНОГО ЗАХИСТУ, ПРОВОДИТЬ ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ З ОБОВ´ЯЗКОВОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ В ЖУРНАЛІ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА..

 • ОПЕРАТИВНО СПОВІЩАЄ АДМІНІСТРАЦІЮ ПРО КОЖНИЙ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК , ВЖИВАЄ ЗАХОДІВ ЩОДО НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ.

 • ПІДВИЩУЄ СВІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ , БЕРЕ УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ РІЗНИХ ФОРМ , В ТОМУ ЧИСЛІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОБ´ЄДНАНЬ , ВІДВІДУЄ ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.БЕРЕ УЧАСТЬ У РОБОТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ І МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ТА СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ КОЛЕНКТИВУ.

 • БЕРЕ УЧАСТЬ У РОБОТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ І МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ТА СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ КОЛЕНКТИВУ.

 • ПРОХОДИТЬ ОБОВ´ЯЗКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯДІ.

 • ДОТРИМУЄТЬСЯ ЕТИЧНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ , ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ГРОМАДСЬКОМУ СТАТУСУ ПЕДАГОГА В ПОБУТІ , ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • КЕРІВНИК ГУРТКА НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЗА ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ , ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ´Я УЧНІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ , ДОТРИМАННЯ ЇХНІХ ПРАВ І СВОБОД.ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН СТАТУТУ І ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ТА ІНШИХ ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ , ПОСАДОВИХ ОБОВ´ЯЗКІВ КЕРІВНИК ГУРТКА НЕСЕ ДИСЦИПЛІНАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПОРЯДКУ , ВСТАНОВЛЕНОМУ ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

 • ЗА ЗАСТОСУВАННЯ (НАВІТЬ ОДНОРАЗОВЕ) МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ , ПОВ´ЯЗАНИХ З ФІЗИЧНИМ І/ЧИ ПСИХІЧНИМ НАСИЛЛЯМ НАД ОСОБОЮ УЧНЯ , А ТАКОЖ СКОЄННЯ ІНШОГО АМОРАЛЬНОГО ВЧИНКУ КЕРІВНИК ГУРТКА МОЖЕ БУТИ ЗВІЛЬНЕНИЙ З ПОСАДИ, ВІДПОВІДНО ДО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЗАКОНУ УКРАЇНИ « ПРО ОСВІТУ».

 • ЗА ЗАВДАНІ ЗАКЛАДУ ЧИ УЧАСНИКАМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВ´ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ СВОЇХ ПОСАДОВИХ ОБОВ´ЯЗКІВ ЗБИТКИ КЕРІВНИК ГУРТКА НЕСЕ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПОРЯДКУ І МЕЖАХ , ВСТАНОВЛЕНИХ ТРУДОВИМ І /ЧИ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ..

План роботи

 • План роботи

 • школи молодого педагога-позашкільника

 • Вересень

 • Заняття №1

 • Тема : Психологічний комфорт молодого керівника гуртка в закладі.

 • Форма проведення: педагогічні роздуми, індивідуальні консультації, бесіди.

 • Співбесіда на тему «Як ви почуваєтесь у закладі ?»

 • 1.Ознайомлення молодого керівника гуртка із системою навчально – виховної роботи в закладі.

 • - план роботи закладу.

 • - робоче місце в навчальному кабінеті.

 • - молодий педагог : права та обов’язки.

 • 2. Практична робота опанування навичок ведення позашкільної документації.

 • 3. Рекомендації для самоосвіти.

 • - Як працювати з методичними рекомендаціями, наявними в методкабінеті.

 • Опрацювати питання самоаналізу занять, вимоги до сучасного заняття.

 • Жовтень

 • Заняття №2

 • Тема: Як зробити заняття ефективним ? Формування інноваційної культури педагога - позашкільника

 • Форма проведення : моделювання заняття, практикум, ділова гра.

 • 1. Методичні поради: « Молодий керівник гуртка , вироби свій стиль».

 • Розгляд питання вибору раціональних методів надання нового матеріалу.

 • Ділова гра: « Моделювання структури занять відповідно до обраного типу».

 • Практична робота: методика і технологія системного аналізу занять.

 • Рекомендації для самоосвіти:

 • 1.Опрацювати фахові періоди.

 • 2. Відвідування занять керівників гуртків – наставників.

 • 3. Як зробити самоаналіз заняття.Листопад

 • Листопад

 • «Заняття №3

 • Тема: Активізація пізнавальної діяльності учнів

 • Форма проведення: взаємовідвідування занять, педагогами-наставниками.

 • Доповідь на тему: «Шляхи та способи активізації пізнавальної дільності вихованців».

 • Заслуховуання рефератів та їх обговорення.

 • Проведення та аналіз заняття.

 • Поради керівника гуртка-наставника, щодо активізації пізнавальноїдіяльності вихованців.

 • Практична робота: «Критерії оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок у вихованців».

 • Грудень

 • Заняття №4

 • Практикум. Відвідування занять молодими керівниками гуртків у наставників і творчих педагогів.

 • Січень

 • Заняття №5

 • Тема: Форми і методи проведення занять.

 • Форма проведення : практикум.

 • Використання ігрових моментів у процесі навчання дітей молодшого та середнього віку.

 • Відвідування та аналіз заняття.

 • Лютий

 • Заняття№6

 • Тема: Педагогічна співпраця.

 • Форма проведення: дискусія, фрагмент заняття.

 • 1.Розгляд питання «Проведення традиційних типів занять, їх технологія»

 • 2. Самоаналіз, аналіз відвіданих занять.

 • 3. Практична робота: ознайомлення з документами МОНУ, що стосуються роботи керівника гуртка.Березень

 • Березень

 • Тема: Інтерактивні технології навчання

 • Форма проведення: заняття-тренінг

 • Рекомендації для самоосвіти

 • Підготовка до обміну досвідом « Мої перші педагогічні знахідки».

 • Виготовлення зразків роздаткового матеріалу.

 • Квітень

 • Тема: « Творчий звіт молодих педагогів»

 • Форма проведення: Творчий звіт, панорама педагогічним знахідок.

 • 1.Показові заняття

 • 2. Аналіз занять – показових.

 • 3.Захист творчих робіт.

 • 4. Виставка дидактичних матеріалів « Зернина досвіду»

 • 5.Практична робота: « Обмін досвідом керівників гуртків – наставників та молодих початківців.

 • Травень

 • Аналіз картки молодого спеціаліста

 • (діагностування молодих керівників гуртків з проблем в педагогічній роботі)

 • Кожен виставляє собі бали:

 • 4 бали – можу поділитись досвідом.

 • 3 бали – досконало володію даним питанням.

 • 2 бали - добре володію даним питанням.

 • 1 бал - потребую методичної допомоги з даного питання.

 • 1.1 На роботу молодого педагога-позашкільника приймає директор (за згодою відділу освіти ),

 • проводить співбесіду, створюючи сприятливий психологічний клімат.

 • 1.2 Директор позашкільного навчального закладу видає наказ (вересень) про організацію роботи із молодими та малодосвідченими керівниками гуртків

 • 1.3 Керівник гуртка – наставник розпочинає роботу зі співбесіди (знайомство).

 • У перші 2-3 тижні роботи стажиста, наставник відвідує заняття керівника гуртка з метою складання індивідуального плану роботи.

 • 1.4 Індивідуальний план роботи складається для кожного педагога-стажиста окремо з урахуванням його потреб і запитів:

 • а) для молодого керівника гуртка-на півріччя;

 • б) для стажиста –індивідуально (за потребою: на тиждень, семестр, рік).

 • 1.5 Починаючи з 3- 4-го тижня роботи, заняття молодого керівника гуртка відвідує адміністратор (директор або заступник) з метою перевірки об’єктивності cкладання індивідуального плану.

 • 1.6 Обов’язково в закладі здійснюється внутрішній контроль за діяльністю наставника і стажиста та управління нею. Питання може заслуховуватись як звіт на засіданнях методичного об’єднання, на засіданні методичної ради навчального закладу ( 2-3 рази на рік ) ( додаток на с.19).

 • 1.7 З метою контролю за діяльністю педагога-стажиста рекомендовано зберігати тільки ті анкети, діагностичні карти, які використані цим керівником гуртка для підтвердження індивідуальної роботи. Матеріали зберігаються в окремій папці.Заняття- тренінг

 • Заняття- тренінг

 • Інтерактивні технології навчання

 • Мета: підвищення рівня поіфнформованості молодих керівників гуртків про інтерактивні технології, впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень.

 • Завдання:

 • - актуалізація знань учасників про інтерактивні технології;

 • - теоретичне і практичне ознайомлення молодих педагогів із інтерактивними технологіями навчання.

 • І. Вітальне слово ведучої ( заступника директора з навчально-виховної роботи ).

 • Оголошення мети і завдання заняття – тренінгу.

 • Інформаційне повідомлення ведучого.

 • Інтерактивні форми роботи як засіб

 • формування творчої особистості

 • З усіх завдань, що стоять перед навчально-виховними закладами всіх типів і рівнів, основним є активізація навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається, формування творчої особистості. Тому дуже важливо викликати у них інтерес до навчання, перетворити аудиторію з пасивних спостерігачів на активних учасників заняття, залучаючи їх до спільної діяльності в процесі пізнавального пошуку. Досвід роботи свідчить, що найбільш ефективними за результатами є інтерактивні ( взаємодіючі ) форми і методи роботи. Інтеракція – це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, саморозкриття, самоствердження. В її основі лежать принципи:

 • - одночасної взаємодії: всі працюють в один і той же час;

 • - позитивної взаємодії: група виконує завдання за умов успішної роботи кожного учасника;

 • - безпосередньої участі кожного учасника заняття, що зобов’язує педагога зробити кожного учасника активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;- взаємного інформаційного, духовного збагачення, при цьому навчальний процес організовується таким чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися своїм життєвим досвідом, одержаною інформацією;

 • - взаємного інформаційного, духовного збагачення, при цьому навчальний процес організовується таким чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися своїм життєвим досвідом, одержаною інформацією;

 • - особистісно орієнтованого навчання та виховання, індивідуальної відповідальності: при роботі в групі кожен учасник отримує свою роль чи виконує своє завдання.

 • Інтерактивна форма роботи – це така форма організації навчально-пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови взаємодії, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Під час такої роботи учасники проявляють свою демократичність, комунікабельність, вчаться критично мислити, приймати продумані рішення.

 • Основними формами інтерактивної роботи є робота в групах та мікрогрупах.

 • Базові елементи групових форм навчання:

 • позитивна взаємозалежність;

 • підтримка і взаємодія учасників у прямих контактах;

 • персональна звітність;

 • навички особистісного спілкування та спілкування у малих групах;

 • різноманітність у доборі груп, розподіл лідерства.

 • Переваги групових форм навчання:

 • сприяють формуванню навчальної мотивації, навичок спілкування;

 • забезпечують оперативний зворотний зв'язок, ширші можливості для надання допомоги кожному із групи;

 • дозволяють досягти вищої активності всіх учасників, надати можливість кожному використати свої знання;

 • створюють передумови для аналізу особистого досвіду кожного члена групи;

 • сприяють успішному формуванню в учасників комплексу позитивних якостей:здатність швидко адаптуватися у нестандартних умовах;

 • здатність швидко адаптуватися у нестандартних умовах;

 • готовність брати на себе відповідальність за діяльність групи;

 • здатність встановлювати міжособистісні контакти, обмінюватися інформацією, правильно розподіляти та організовувати працю;

 • уміння долати опір, попереджати зіткнення і суперечки, уникати повторення помилок;

 • знання рівня своєї компетентності, вміння аналізувати і оцінювати свої дії;

 • готовність розглядати проблеми з погляду опонентів;

 • здатність чітко викладати і переконливо доводити свою думку, бути небагатослівним, але зрозумілим.

 • Етичні правила співпраці в групі:

 • виявляти повагу до особистості, своє ставлення необхідно висловлювати лише

 • до думки, а не до людини, яка висловила цю думку;

 • щоб зрозуміти себе, варто зробити найбільші зусилля, щоб зрозуміти інших;

 • тим, хто помиляється, можна пояснити, з переконаними треба дискутувати;

 • доброзичливість, гнучкість, терпіння допоможуть швидше досягнути мети;

 • не поспішайте висловлюватися – вмійте вислухати думку іншої людини;

 • коли говорить один із членів групи – всі інші дивляться на нього і реагують адекватними до змісту виступу жестами і мімікою.

 • Слід наголосити, що педагогу (керівнику заняття) необхідно створити такі умови взаємодії, які

 • б психологічно мотивували в учасників заняття потребу висловлюватися щиро і безпосередньо. Таким

 • чином вони демонструють вміння мислити, спробу поглянути на себе з іншого боку – все це дає змогу

 • формувати критичне мислення. Критичне мислення – це не тільки здатність помічати помилки та

 • недоліки у чужій роботі, але й більш широкі здібності аналізувати, виявляти позитивне і негативне.

 • Інтерактивна вправа - центральна частина заняття. Найчастіше ця робота проводиться в групах.

 • Бажано, щоб кожен учасник групи брав участь не тільки в обговоренні проблеми, а й у представленні

 • роботи: кожен подає певну частину інформації.Гра «Очікування»

 • Гра «Очікування»

  • Написати на картках-корабликах з клейкими папірцями кількома словами свої очікування.
  • По черзі наклеїти їх на плакат із зазделегіть намальованим морем на березі надій при цьому, озвучуючи свої думки. Для прикладу приклеюю своє таке сподівання: «Адміністрація сподівається, що всі молоді керівники під час проведення відкритих занять покажуть цікаві, нестандартні заняття».
 • Вправа «Редакційний кошик» або метод «незакінчених речень»

 • (запитання для кожної групи керівників гуртків)

 • Форма організації навчання в малих групах, об’єднаних загальною навчальною метою це… (групова навчальна діяльність)

 • Заняття як імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну форму,- це… (нестандартне заняття).

 • Інтегроване заняття ми відносимо до такої інноваційної технології навчання як… (нетрадиційні заняття) тощо.

 • Керівники гуртків впродовж 2-3 хв. пропонують свої варіанти відповідей на поставлені питання, всі

 • відповіді записуються на дошці, а потім разом підбивається невеликий підсумок – у цьому полягає суть такої

 • інтерактивної вправи як «мозковий штурм»

 • Підведення підсумків наприкінці заняття слід повернутися до очікуваних результатів, оголошених на

 • початку заняття. Чи здійснилися очікування?

 • Підсумок заняття. Запитання до педагогів

 • Що таке інтерактивні технології?

 • Які переваги інтерактивних технологій навчання?

 • Як здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інтерактивних технологій?

 • Які причини поширення інтерактивних технологій навчання?

 • Інтерактивних форм роботи існує велика кількість та кожну з них можна використати найдоцільніше у

 • певному виді роботи з педагогічними кадрами позашкільного закладу. Вибір форми роботи залежить від

 • поставленої мети (робота методичної ради, методоб′єднання, атестація педагогічних працівників,

 • педагогічна рада, семінар), від науково-методичної проблеми закладу, від кваліфікації педагогічних кадрів, а також кількісного складу, зацікавленості колективу.Пам’ятка

 • Пам’ятка

 • «Складники підготовки педагога до гурткового заняття»

 • Формування мети.

 • Визначення індивідуальних особливостей та можливостей кожного учня.

 • Робота з науковою літературою, спеціальними методичними рекомендаціями.

 • Складання практичних завдань для всього колективу і кожного учня.

 • Ведення необхідних робочих записів.

 • Прогнозування результатів своєї діяльності: якими стануть діти після заняття у гуртку, якими новими якостями володітимуть.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

 • ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

 • ТЕМА ЗАНЯТТЯ (згідно плану):

 • МЕТА: навчальна (освітньо-пізнавальна); розвивальна; виховна.

 • ОБЛАДНАННЯ:

 • ХІД ЗАНЯТТЯ:

 • ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (зустріч дітей, привітання, відмітка про відсутніх у журналі, виявлення причини відсутності; готовність дітей до заняття; тощо).

 • ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ( ознайомлення з темою та метою заняття; актуалізація опорних знань дітей, повторення раніше набутих знань, умінь; активізація пізнавальної діяльності дітей; використання оптимальних методів, форм вивчення матеріалу тощо; правила поведінки та техніки безпеки).

 • ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (закріплення знань, умінь і навичок; різні види творчої, пізнавальної діяльності; самостійна, індивідуальна, фронтальна, групова робота тощо).

 • ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ (чи виконані завдання, чи досягнуто мети заняття; аналіз роботи дітей на занятті; прибирання робочих місць; завдання до наступного заняття). • А Н К Е Т А

 • на допомогу керівнику гуртка по самоаналізу заняття

 • Яка мета заняття гуртка і чи досягаєте ви її виконання ?

 • Які методи ви застосовуєте для створення оптимального клімату взаємовідносин, при якому всі з цікавістю і настроєм працюють ?

 • Чи навчаєте ви гуртківців самостійно працювати над даною темою ?

 • Чи навчаєте ви гуртківців керувати своєю поведінкою, емоціями, проявляти терпіння і наполегливість ?

 • Чи прилучаєте гуртківців до подолання труднощів в процесі вивчення ?

 • Які способи підвищення інтересу до теоретичного матеріалу використовуєте: словесні, наочні, практичні ?

 • Які винагороди, методи заохочення гуртківців використовуєте в роботі ?

 • Чи проводите ви аналіз своїх занять ? Якщо проводите, то коли: на самому занятті, після нього, через деякий час ?

 • Чи є труднощі, проблеми в роботі гуртка ?

 • Яка допомога адміністрації необхідна вам при підготовці до занять.Показники якості занять гуртка

 • Показники якості занять гуртка

 • Готовність приміщення. Наявність необхідного обладнання, наочних посібників,

 • сучасних технічних засобів для організації навчального процесу, його практичної частини.

 • Своєчасність початку занять, дотримання вимого до зовнішнього вигляду гуртківців,

 • забезпечення роботи органів учнівського самоврядування.

 • Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон у звертанні, дотримання норм літературної

 • мови, ступінь емоційності.

 • Визначення мети кожного зняття, доведення її до дітей, запровадження

 • мобілізуючого початку занять.

 • Відповідність теми занять, його змісту, зв’язок з попередньою темою, наступність.

 • Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу.

 • Активність гуртківців у процесі занять, використання інтерактивних технологій.

 • Допитливість, творча ініціатива вихованців тощо.

 • Закріплення здобутих знань, вміння та навички у відповідності до профілю гуртка.

 • Повторення пройденого матеріалу. Наявність між предметних зв’язків.

 • Раціональне використання часу на кожному занятті.

 • Наявність у вихованців навичок самостійної роботи з довідковими матеріалом,

 • літературою, матеріалами Інтернету.

 • Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень педагогічної

 • науки, сучасних технологій та методів навчання і виховання, передового

 • педагогічного досвіду.

 • Додержання правил техніки безпеки.Пам’ятка

 • Пам’ятка

 • для створення позитивного іміджу

 • молодого керівника гуртка

 • Риси обличчя, фігура, зріст людини існують незалежно від бажання, тому сприймайте себе таким, яким ви є.

 • Зверніть увагу на свій голос. Грубі, пискляві репліки, різкі, надривні ноти у розмові дратують оточення, свідчать про відсутність навичок культурного поводження.

 • Краса людини передбачає скромність, тактовність, увічливість, повагу, відкритість. Навпаки, невміння стримувати негативні емоції, цинізм, нахабність, гордовитість не поєднуються з поняттям «приємна людина».

 • Посміхайтеся. Похмурий настрій або погане поводження псують не тільки ваше обличчя, а й настрій оточення.

 • Одягайтеся зі смаком. Кажуть, що «гарний смак перемагає й моду».Головний принцип-виробити індивідуальний стиль в одязі, прикрасах, зачісці. Важливо - чистота й охайність в одязі.

 • Зачіска-це своєрідна візитна картка кожної людини, тому що вона підкреслює особистості її характеру й способу життя.

 • Стежте за мімікою й жестами. Психологи встановили,що у взаємодії людей 60-80 % інформації передається за рахунок рухів, міміки, жестів і лише 20-40% - за рахунок слів, інтонації й голосу. Попрацюйте над своїм позитивним іміджем -і він працюватиме на вас!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка