Оскільки ми не знаємо, з якими ситуаціями можуть зіткнутися наші учні в майбутньому, учити їх треба тому, що вони зможуть застосувати в будь-яких ситуаціяхДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.

Оскільки ми не знаємо, з якими ситуаціями можуть зіткнутися наші учні в майбутньому, учити їх треба тому, що вони зможуть застосувати в будь-яких ситуаціях. В умовах реального життя компетентність у вирішенні проблем є основою для подальшого навчання, для ефективної професійної діяльності, участі в житті суспільства, для організації свого особистого життя.

 • Оскільки ми не знаємо, з якими ситуаціями можуть зіткнутися наші учні в майбутньому, учити їх треба тому, що вони зможуть застосувати в будь-яких ситуаціях. В умовах реального життя компетентність у вирішенні проблем є основою для подальшого навчання, для ефективної професійної діяльності, участі в житті суспільства, для організації свого особистого життя.

Розв’язок задач - не самоціль, а засіб розвитку таких ключових компетентностей, як учбово-пізнавальна, інформаційна, комунікативна. Аналіз завдань, пов'язаних з рішенням проблем, дозволяє визначити їх характерні особливості. Усі хімічні завдання є описом деяких практичних ситуацій. У кожній з них міститься проблема, розв’язок якої вимагає від учня використання наочної інформації, отриманої в процесі навчання, враховування і витягування інформації з текстів, таблиць, довідників, використовуючи при цьому інтелектуальні вміння різного вигляду.

 • Розв’язок задач - не самоціль, а засіб розвитку таких ключових компетентностей, як учбово-пізнавальна, інформаційна, комунікативна. Аналіз завдань, пов'язаних з рішенням проблем, дозволяє визначити їх характерні особливості. Усі хімічні завдання є описом деяких практичних ситуацій. У кожній з них міститься проблема, розв’язок якої вимагає від учня використання наочної інформації, отриманої в процесі навчання, враховування і витягування інформації з текстів, таблиць, довідників, використовуючи при цьому інтелектуальні вміння різного вигляду.Наприклад, розв’язуючи хімічну задачу, учень повинен проявити наступні уміння інтелектуального характеру: розуміти залежності, виражені в графічній формі, витягувати потрібну інформацію з умови завдання, бачити приховані дані, узагальнювати факти і робити висновки, уміти порівнювати, аналізувати, розрізняти, здійснювати вибір, шукати закономірності.

 • Наприклад, розв’язуючи хімічну задачу, учень повинен проявити наступні уміння інтелектуального характеру: розуміти залежності, виражені в графічній формі, витягувати потрібну інформацію з умови завдання, бачити приховані дані, узагальнювати факти і робити висновки, уміти порівнювати, аналізувати, розрізняти, здійснювати вибір, шукати закономірності.

Щоб завдання будили думку і розвивали мислення, вони повинні бути посильними. Тоді думка учня послідовно переходить від одного об'єкту до іншого. Це приковує його увагу до завдання і стимулює подальший розв’язок. Розв’язування задач з психолого-педагогічної точки зору формує в процесі вивчення в учнів уміння використовувати отримані знання для вирішення практичних проблем, тим самим пов'язуючи навчання з життям і діяльністю людини.

 • Щоб завдання будили думку і розвивали мислення, вони повинні бути посильними. Тоді думка учня послідовно переходить від одного об'єкту до іншого. Це приковує його увагу до завдання і стимулює подальший розв’язок. Розв’язування задач з психолого-педагогічної точки зору формує в процесі вивчення в учнів уміння використовувати отримані знання для вирішення практичних проблем, тим самим пов'язуючи навчання з життям і діяльністю людини.  • Хімічне учбове завдання – це модель проблемної ситуації, розв’язок якої вимагає від учнів розумових і практичних дій на основі знання законів, теорій і методів хімії, направлена на закріплення, розширення знань і розвиток хімічного мислення.


 • Значення розв’язування задач:

 • По-перше, це практичне застосування теоретичного матеріалу. Розв’язування задач як засіб контролю і самоконтролю розвиває навички самостійної роботи; допомагає визначити ступінь засвоєння знань і умінь, їх використання на практиці; дозволяє виявити пропуски в знаннях і уміннях учнів і розробити тактику їх усунення.

 • По-друге, прекрасний спосіб здійснення міжпредметних і курсових зв'язків, а також зв'язків хімічної науки з життям.Місце задач в курсі хімії:

 • Місце задач в курсі хімії:

 • При поясненні нового матеріалу задачі допомагають ілюструвати тему, що вивчається, конкретним практичним застосуванням, у результаті учні більш усвідомлено сприймають теоретичні основи хімії.

 • Розв’язування задач сприяє залученню учнів до самостійної роботи з використанням не тільки підручників, але й додаткової літератури.

 • З метою контролю та обліку знань кращим методом також є розрахункове завдання, оскільки при його розв’язанні можна оцінити всі якості учня, починаючи від рівня знання теорії до вміння оформляти розв’язок у зошиті.Використання задач у школі дозволяє вирішувати основні функції навчання і виховання

 • Використання задач у школі дозволяє вирішувати основні функції навчання і виховання

 • Навчальні функції забезпечуються формуванням важливих структурних елементів знань, осмисленням хімічної суті явища, умінням застосовувати засвоєні знання в конкретно заданій ситуації. Розв’язування задач – це активний пізнавальний процес.

 • Виховні функції реалізуються формуванням світогляду, розширенням кругозору. Учбові завдання є дієвим засобом виховання працьовитості, наполегливості, волі, характеру.

 • Розвиваючі функції виявляються в результаті формування логічного, творчого мислення, розвитку кмітливості учнів.Класифікація завдань

 • Класифікація завдань

 • На сьогоднішній день не існує єдиного підходу до класифікації хімічних завдань. Остаточно розробленої класифікації шкільних хімічних завдань немає. Загальновизнаною є класифікація хімічних завдань на якісні і кількісні, які вирішуються усним, письмовим і експериментальним способом:

 • Хімічні розрахункові завдання можна умовно розділити на три групи:

 • Завдання, що вирішуються з використанням хімічної формули речовини або на виведення формули.

 • Завдання, для вирішення яких використовують рівняння хімічної реакції.

 • Завдання, пов'язані з розчинами речовин.Прості розрахункові завдання

 • Прості розрахункові завдання

 • I. Завдання, які вирішуються без використання рівнянь реакцій:

 • Розрахунки співвідношень мас елементів у речовинах.

 • Розрахунки масової частки елементу у з’єднанні за його формулою.

 • Розрахунки за співвідношенями “маса – моль”.

 • Розрахунки за співвідношенями “об'єм – моль”.

 • Розрахунки з використанням відносної щільності газів.

 • Виведення простої формули речовини.

 • Виведення дійсної формули речовини.

 • Розрахунки з використанням числа Авогадро.

 • Завдання, пов'язані з розчинами речовин.

 • Завдання на суміші.II. Завдання, що вирішуються з використанням рівнянь хімічних реакцій.

 • II. Завдання, що вирішуються з використанням рівнянь хімічних реакцій.

 • Розрахунок маси речовин за відомою масою іншої речовини.

 • Розрахунки за співвідношенями “маса – моль”.

 • Розрахунки за співвідношенями “об'єм – моль”.

 • Завдання з використанням поняття “надлишок”.

 • Завдання з використанням речовин, одна з яких містить домішки.

 • Завдання на вихід продукту реакції і на виробничі втрати.

 • Завдання на знаходження хімічної формули.

 • Завдання, в яких речовини дані у вигляді розчинів.

 • Завдання на суміші.

 • Кожен із цих видів завдань включає ще декілька типів завдань.

Як навчити школярів вирішувати задачі” є однією з найбільш складних педагогічних проблем. Складність її пояснюється тим, що неможливий загальний алгоритм, оволодіння яким гарантувало б рішення будь-якої задачі. Тому необхідно формувати в учнів узагальнене вміння розв’язувати задачі, структуру міркувань при пошуку розв’язку, задати правильну орієнтацію на пошук. У результаті підвищується вірогідність успіху і зменшується час пошуку вирішення проблеми.

 • Як навчити школярів вирішувати задачі” є однією з найбільш складних педагогічних проблем. Складність її пояснюється тим, що неможливий загальний алгоритм, оволодіння яким гарантувало б рішення будь-якої задачі. Тому необхідно формувати в учнів узагальнене вміння розв’язувати задачі, структуру міркувань при пошуку розв’язку, задати правильну орієнтацію на пошук. У результаті підвищується вірогідність успіху і зменшується час пошуку вирішення проблеми.Загальні рекомендації до розв’язку та оформлення розрахункових завдань, узяті з книги Д. Пойа “Як розв’язувати задачу”.

 • Загальні рекомендації до розв’язку та оформлення розрахункових завдань, узяті з книги Д. Пойа “Як розв’язувати задачу”.

 • Д. Пойа – основоположник евристики – намагався знайти загальний підхід до розв’язку задач. Значення його рекомендацій полягає в тому, що вони сприяють формуванню структури міркувань при пошуку рішення, задають правильну орієнтацію на пошук. У результаті підвищується вірогідність успіху і зменшується час пошуку рішення.

Отже, розв’зок задач:

 • Отже, розв’зок задач:

 • навчає мислити, орієнтуватися в проблемній ситуації;

 • проявляє взаємозв'язок уявлень і понять;

 • веде до кращого розуміння учнями хімічних явищ у світлі найважливіших теорій;

 • дозволяє встановити зв'язок хімії з іншими предметами, особливо з фізикою і математикою;

 • є засобом закріплення в пам'яті учнів хімічних законів і найважливіших понять;

 • служить одним із способів обліку знань і перевірки навиків, отриманих у процесі навчання предмету;

 • виховує в процесі вивчення в учнів уміння використовувати отримані знання для вирішення практичних проблем, тим самим пов'язуючи навчання з життям і діяльністю людини.

Причому, слова “Дано”, “Знайти”, “Розв’язок” писати не обов'язково, оскільки розмежування в короткій умові чітко визначають місце розташування значень, їм відповідних. Це дозволяє заощадити час.

 • Причому, слова “Дано”, “Знайти”, “Розв’язок” писати не обов'язково, оскільки розмежування в короткій умові чітко визначають місце розташування значень, їм відповідних. Це дозволяє заощадити час.

 • У даному випадку всі величини – відомі і шукані – компактно, щільно виписані на невеликій площі паперу, легко охоплюються поглядом і зручно подані для подальшого аналізу: визначення взаємозалежності між величинами і речовинами.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка