Основи наукових досліджень двнз національний гірничий університетДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


Основи наукових досліджень

 • ДВНЗ Національний гірничий університет

 • Інститут економіки

 • Кафедра економічного аналізу

 • і фінансів
Предмет і сутність науки, як сфери людської діяльності

 • Наука — це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство і мислення.

 • Наука є результатом суспільного розподілу праці, відокремлення розумової праці від фізичної, перетворення пізнавальної діяльності в особливу галузь занять певної групи людей.

Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що в свою чергу викликало об'єктивну необхідність здобуття знання.

 • Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що в свою чергу викликало об'єктивну необхідність здобуття знання.Знання

 • Знання

 • перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її відбиття у свідомості людини

 • ідеальне відтворення умовною формою узагальнених уявлень про закономірні зв'язки об'єктивної реальності.

Цілі науки

 • Описування процесів та явищ об'єктивної дійсності

 • Пояснення процесів та явищ об'єктивної дійсності

 • Передбачення процесів та явищ об'єктивної дійсності

 • що становлять предмет її вивчення на основі законів, які вона відкриває,

 • тобто у широкому значенні — теоретичне відтворення дійсності.Основні ознаки науки

 • наявність систематизованого знання (наукових ідей, теорій, концепцій, законів, закономірностей, принципів, гіпотез, основних понять, фактів);

 • наявність наукової проблеми, об'єкта і предмета дослідження;

 • практична значущістьяк явища (процесу), що вивчається, так і знань про нього.Наукова ідея (інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться висновок)Основні поняттяЗакон — внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток.

 • Закон — внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток.

 • Судження — думка, в якій за допомогою зв'язку понять стверджується або заперечується що-небудь.

 • Умовивід — розумова операція, за допомогою якої з певної кількості заданих суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов'язане з вихідним.

 • Теорія — вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища.Різновиди гіпотез :Стадії розвитку гіпотези:

 • накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі припущень;

 • формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припущення прийнятної теорії;

 • перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гіпотези;

Наукова концепція — система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю.

 • Наукова концепція — система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю.

 • Концептуальність — це визначення змісту, суті, смислу того, про що йде мова.

 • Принцип — це правило, що виникло в результаті об'єктивно осмисленого досвіду.

 • Поняття — це думка, відбита в узагальненій формі. Воно відбиває суттєві й необхідні ознаки предметів та явищ, а також взаємозв'язки.Науковий факт — подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження.

 • Науковий факт — подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження.

 • На основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони.Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань.

 • Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань.Види наукової діяльності:

 • науково-дослідницька діяльність;

 • науково-організаційна діяльність;

 • науково-інформаційна діяльність;

 • науково-педагогічна діяльність;

 • науково-допоміжна діяльність та ін.Науково-дослідницька діяльність здійснення наукових досліджень.

 • Науково-дослідницька діяльність здійснення наукових досліджень.

 • Наукове дослідження — цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів і теорій.

Етапи наукового дослідження

 • виникнення ідеї, формулювання теми;

 • формування мети та завдань дослідження;

 • висунення гіпотези, теоретичні дослідження;

 • проведення експерименту узагальнення наукових фактів і результатів;

 • аналіз та оформлення наукових досліджень;

 • впровадження та визначення ефективності наукових досліджень;Результати наукового дослідженняКласифікація наукових досліджень за групами наук

 • природничі (фізика, хімія, біологія, географія, астрологія та ін.), науки, предметом яких є різні види матерії та форми їхнього руху, їх взаємозв'язки та закономірності;

 • суспільні (економічні, філологічні, філософські, логічні, психологічні, історичні, педагогічні та ін.), науки, предметом яких є дослідження соціально-економічних, політичних та ідеологічних закономірностей розвитку суспільних відносин;

 • технічні (радіотехніка, машинобудування, літакобудування), предметом яких є дослідження конкретних технічних характеристик і їх взаємозв´язки.Класифікація наукових досліджень за галузями науки

 • 1.   Фізико-математичні науки.

 • 2.   Хімічні науки.

 • 3.   Біологічні науки.

 • 4.   Геологічні науки.

 • 5.   Технічні науки.

 • 6.   Сільськогосподарські науки.

 • 7.   Історичні науки.

 • 8.   Економічні науки.

 • 9.   Філософські науки.

 • 10. Філологічні науки.

 • 11. Географічні науки.

 • 12. Юридичні науки.Науково-дослідницька діяльність студентів

 • навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;

 • наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів.Основні завдання науково-дослідної діяльності студентів:

 • формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;

 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;

 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

 • прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;

 • розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;

 • необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;

 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;

 • створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у стінах вищого навчального закладу резерву вчених, дослідників, викладачів.Зміст і характер НДДС визначаються:

 • проблематикою дослідницької і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, інституту;

 • тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці з закладами культури, освіти, з усіма профільними для ВНЗ установами та організаціями;

 • умовами дослідницької роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю отримання необхідних документів, наявністю комп'ютерної техніки; забезпеченням НДДС науковим керівництвом та ін.Основні напрями НДРС:

 • науково-дослідницька робота, що є невід'ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів;

 • науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТТ — у гуртках, проблемних групах (лабораторіях), перекладацьких та інформаційних студіях, фольклорних експедиціях та ін.;

 • науково-організаційні заходи; конференції, конкурси та ін.Науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу:

 • написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором;

 • виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;

 • виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики, на замовлення підприємств, установ, організацій, закладів культури тощо;

 • розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо);

 • підготовка і захист курсових та дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень спеціальних кафедр.Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом

 • участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін.;

 • участь студентів у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів, комп'ютерного центру із закладами культури, освіти тощо;

 • робота в студентських інформаційно-аналітичних та культурологічних центрах, перекладацьких бюро;

 • рекламна, лекторська діяльність та ін.;

 • написання статей, тез доповідей, інших публікацій;

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка