Основи трудового права. Трудове законодавство в системі охорони здоров’я України. План трудове право та його джерелаДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.
#9993
ТипКодекс


ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА. Трудове законодавство в системі охорони здоров’я України.


ПЛАН

 • 1.Трудове право та його джерела.

 • 2. Колективний та трудовий договори.

 • 3. Порядок прийняття на роботу.

 • 4. Порядок припинення трудового договору.

 • 5. Робочий час і його види.

 • 6. Дисциплінарна відповідальність та види дисциплінарних стягнень.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ • Трудове право – це окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають в процесі реалізації особою права на працю.Джерела трудового права

 • Конституція України як основне джерело трудового права, в якій закріплені найважливіші трудові права людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

 • Кодекс законів про працю (КЗпП) прийнятий 10 грудня 1971р. визначає правові засади й гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

 • Закони України “Про зайнятість населення”, “Про колективні договори і угоди”, “Про охорону праці”, “Про оплату праці”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), “Про відпустки”, “Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні”.Колективний договір – це нормативний акт, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності й господарювання.

 • Колективний договір – це нормативний акт, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності й господарювання.

 • Його укладають між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом.В колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін відносно:

 • змін в організації виробництва і праці;

 • забезпечення виробничої зайнятості;

 • нормування і оплати праці, встановлення системи, розміру заробітної плати і інших видів трудових виплат ( доплат, надбавок, премій);

 • встановлення гарантій, компенсацій і пільг;

 • участі трудового колективу в формуванні, розподілу і використання доходу підприємства ( якщо це передбачено статутом);

 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

 • умов і охорони праці;

 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників. • Трудовий договір це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органом чи фізичною особою, згідно з якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.Укладаючи трудовий договір, сторони визначають сукупність прав і обов’язків, що становлять зміст трудового договору, до якого входять необхідні й додаткові умови.

 • Укладаючи трудовий договір, сторони визначають сукупність прав і обов’язків, що становлять зміст трудового договору, до якого входять необхідні й додаткові умови.

 • До необхідних умов трудового договору належать такі:

 • трудова функція працівника (посада);

 • місце роботи;

 • строк дії трудового договору;

 • час початку виконання трудової функції;

 • розмір винагороди за виконану роботу.До додаткових умов трудового договору, які не є обов’язковими, але якщо сторони домовляться про них, то стають обов'язковими належать:

 • До додаткових умов трудового договору, які не є обов’язковими, але якщо сторони домовляться про них, то стають обов'язковими належать:

 • встановлення випробування;

 • про встановлення неповного робочого дня або тижня;

 • про роботу в одну зміну при багатозмінному режимі праці;

 • забезпечення житлом, надання для дитини працівника місця в дошкільних дитячих закладах.Випробувальний термін

 • Цей термін встановлюється для вивчення професійних якостей працівника, його можливостей відносно виконання конкретних функціональних обов’язків. Випробувальний термін не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках – шести місяців,

 • для робітників - одного місяця.Окремим категоріям працівників випробувальний термін не встановлюється:

 • особам, які не досягли 18-річного віку;

 • молодим спеціалістам, які закінчили вищі учбові заклади і направлені на роботу у встановленому законом порядку;

 • - особам, переведеним з іншого місця роботи. • Важливою умовою укладення трудового договору є визначення його форми і строку.

 • Щодо форми, то трудовий договір укладають, як правило, у письмовій формі, але дозволяється і в усній.Строки трудового договору

 • безстроковий (укладають на невизначений строк);

 • на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

 • на час виконання певної роботи.Порядок прийняття на роботу – це процедура юридичного оформлення трудових відносин, що виникають між працівником і власником.

 • Під час укладення трудового договору, заборонено вимагати відомості щодо партійної і національної належності, походження, прописку.Для укладання трудового договору працівник має подати такі документи:

 • - заяву про прийняття на роботу;

 • - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 • - трудову книжку, а за її відсутності – довідку з місця проживання про останнє заняття;

 • - військовий білет.Власник або уповноважений ним орган ще на початку роботи зобов’язаний роз’яснити працівникові:

 • Власник або уповноважений ним орган ще на початку роботи зобов’язаний роз’яснити працівникові:

 • його права й обов’язки;

 • проінформувати під розписку про умови праці;

 • ознайомити працівника з режимом роботи підприємства;

 • з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

 • з колективним договором;

 • визначити працівникові робоче місце;

 • забезпечити його необхідним для роботи засобами;

 • довести до працівника правила з техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної охорони.Підставами припинення трудового договору є:

 • Підставами припинення трудового договору є:

 • - угода сторін;

 • - закінчення терміну трудового договору;

 • - призов або вступ працівника на військову службу;

 • - розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника;

 • - переведення працівника за його згодою на інше підприємство або перехід на виборну посаду;

 • - набрання законної сили вироком суду, яким засуджено працівника;

 • - підстави передбачені контрактом;

 • - смерть працівника або визнання його померлим. • Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть розірвати власник або уповноважений ним орган лише у передбачених трудовим законодавством випадках. • зміни в організації виробництва та праці, ліквідація;

 • виявлення невідповідності працівника займаній посаді;

 • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього;

 • прогул без поважних причин, у тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня;

 • нез’явлення на роботу протягом більш як 4-х місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності;

 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

 • учинення за місцем роботи розкрадання майна власника;

 • банкрутства підприємства.Робочий час – це встановлений законом час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором та колективним договором.

 • Робочий час – це встановлений законом час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором та колективним договором.

 • Види робочого часу:

 • нормальний - не може перевищувати 40 годин на тиждень;

 • скорочений - 36 годин на тиждень або 24 години, що

 • за тривалістю менше від нормального, але за оплатою

 • праці як за нормальну тривалість;

 • неповний - встановлюється за угодою сторін;

 • ненормований – це особливий режим праці,

 • який встановлюють для окремих категорій працівників.Різновиди робочого часу

 • нічний час з 22 до 6 години ранку;

 • надурочний – це виконання працівником обумовленої трудової функції понад установлену тривалість робочого дня.Робочий час працівників охорони здоров’я

 • Деякі категорії працівників мають

 • скорочені обсяги робочого часу.

 • лікарям, наприклад, стоматологам, лікарям поліклінік, станцій, кабінетів - установлено 5,5-годинний робочий день;

 • лікарям лікарень, середньому медичному персоналові лікарень, інших стаціонарних лікарських закладів, спеціалізованих санаторіїв, лікарям ясел та деяким іншим установлено 6,5-годинний робочий день.Час відпочинку

 • Час, вільний від виконання трудових обов'язків, використовуваний працівником на власний розсуд.

 • Час відпочинку має декілька видів:

 • перерви в робочому дні для відпочинку і харчування,

 • щоденний відпочинок після роботи,

 • щотижневі дні відпочинку,

 • святкові й неробочі дні,

 • щорічні й додаткові відпустки.Святкові і неробочі дні

 • Чинне законодавство визначає 7 святкових і 3 неробочі дні. До святкових віднесено:

 • 1 січня - Новий рік;

 • 8 березня - Міжнародний жіночий день;

 • 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

 • 9 травня - День Перемоги;

 • 28 червня - День Конституції України;

 • 24 серпня,- День незалежності України.

 • До неробочих днів належать дні релігійних свят:

 • 7 січня - Різдво Христове;

 • один день (неділя) - Пасха (Великдень);

 • один день (неділя) - Трійця.Відпустки

 • Найтривалішим часом відпочинку є відпустка, має декілька видів:

 • 1. Щорічні

 • 2. Додаткові

 • 3. Творчі

 • 4. Соціальні

 • 5. Відпустки без збереження заробітної платні.Дисциплінарна відповідальність настає за вчинення працівником дисциплінарного проступку чи за невиконання або неналежне виконання ним своїх трудових обов’язків і полягає в застосуванні до порушників дисциплінарних стягнень.

 • Дисциплінарна відповідальність настає за вчинення працівником дисциплінарного проступку чи за невиконання або неналежне виконання ним своїх трудових обов’язків і полягає в застосуванні до порушників дисциплінарних стягнень.  • На працівника за порушення трудової дисципліни може бути накладено одне з дисциплінарних стягнень:
  • догана;
  • звільнення;
  • стягнення, які передбачені статутами або положеннями про дисципліну.


При обранні виду стягнення керівник повинен врахувати:

 • При обранні виду стягнення керівник повинен врахувати:

 • ступінь тяжкості вчиненого проступку;

 • заподіяну шкоду;

 • обставини, за яких вчинено проступок;

 • попередню роботу працівника.

 • Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовують.ЛІТЕРАТУРА

 • Комаров О.І. Основи права України.-К., “Здоровя”,2003.

 • Копейчиков В.В. Правознавство. – К. Інтер, 2003.

 • Кодекс законів про працю України: Кодекси України у 3 кн.\\ відп. ред. В.Ф. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 • Про оплату праці: Закон України від 25.03.1995 р.

 • Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р.Каталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
presentations -> Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
presentations -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
presentations -> Мінеральні води, їх характеристика, застосування
presentations -> Лекція: Синдром абдомінального болю у практиці сімейної медицини Проф. В. Б. Гощинський
presentations -> Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’Я “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”
presentations -> Планування в системі охорони здоров'я України
presentations -> Загальні основи менеджменту. Вступ до менеджменту
presentations -> План відносини, які регулюються адміністративним правом
presentations -> Функція контролю в системі охорони здоров’Я
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Третій, четвертий і п”ятий етапи медсестринського процесу: Бількевич Н. А


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка