Основне соціальне завдання керівника (менеджера)Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Основне соціальне завдання керівника (менеджера)

 • Основне соціальне завдання керівника (менеджера)

 • необхідність генерувати людську енергію й надавати їй спрямованості, тобто практично створювати умови, за яких спостерігався би особистісний і професійний ріст працівників, з’являлися б мотиви до самовизначення, самоактуалізації та самореалізації у професійній діяльності.Люди в основному мотивуються соціальними потребами.

 • Люди в основному мотивуються соціальними потребами.

 • В результаті НТР робота сама по собі втратила свою привабливість, тому людина шукає задоволення в соціальних відносинах.

 • Люди більш чуйні до соціального впливу груп рівних їм людей, ніж до заходів впливу та контролю, що виходить від керівника.

 • Працівник відгукується на розпорядження керівника, якщо керівник приділяє увагу його соціальним потребам і розуміє його.

 • Необхідно відмовлятися від авторитарності управління і переходити до «менеджменту участі».Люди не люблять працювати і при першій можливості уникають роботи;

 • Люди не люблять працювати і при першій можливості уникають роботи;

 • Середня людина воліє, щоб нею керували, прагне уникати відповідальності;

 • Найбільше, чого хочуть люди, особистої захищеності.

 • Постійний контроль за працівниками з боку керівництва є необхідний.як правило, одноосібно приймає і скасовує рішення;

 • як правило, одноосібно приймає і скасовує рішення;

 • не дає можливості проявити ініціативу підлеглим, категоричний, часто різкий з людьми;

 • завжди наказує, розпоряджається, наставляє, але ніколи не просить;

 • основний зміст його управлінської діяльності складається з наказів і команд;

 • все нове сприймається таким керівником з обережністю, або взагалі не сприймається, в управлінській роботі, він практично користується одними і тими ж методами.

 • Таким чином, вся влада зосереджується в руках керівника, який отримав назву автократа.Праця - процес природний. Якщо умови сприятливі, люди не тільки візьмуть на себе відповідальність, а й будуть прагнути до неї.

 • Праця - процес природний. Якщо умови сприятливі, люди не тільки візьмуть на себе відповідальність, а й будуть прагнути до неї.

 • Якщо люди залучені до організаційних цілей, вони будуть використовувати самоврядування і самоконтроль.використовує переважно демократичний стиль;

 • використовує переважно демократичний стиль;

 • прагне вирішувати питання колегіально;

 • в спілкуванні з підлеглими ввічливий і доброзичливий, знаходиться у постійному контакті;

 • вимогливий, але справедливий.Робітники в основному працелюбні та відповідальні, їх необхідно тільки заохочувати.

 • Робітники в основному працелюбні та відповідальні, їх необхідно тільки заохочувати.

 • Робота містить щось більше, ніж праця. Вона пов'язана з усім життям людини.

 • Творчі умови роботи збільшують продуктивність праці, а також підвищують престиж робітника у власних очах працівника.

 • Менеджер має довіряти тим, з кім працює і враховувати особливості характеру людей, з якими працює.

 • Успіх організації забезпечується сумісними зусиллями.

 • Кожен працівник має працювати автономно, без формального контролю.

 • В організації треба створювати атмосферу взаєморозуміння та співпраці.

 • Індивідуальна система стимулів – ключ до кожного співпрацівника.«Людиноцентризм – це актуалізація гуманістичних тенденцій в сучасну епоху, відхід від раціоналізованих прагматичних імперативів».

 • «Людиноцентризм – це актуалізація гуманістичних тенденцій в сучасну епоху, відхід від раціоналізованих прагматичних імперативів».

 • «Людиновимірність – найважливіший параметр буття. Все у світі акцентується на людині, її цілеспрямованій активності».

 • «Філософія людиноцентризму –перетворення філософування із гуманістичних міркувань як таких на новий тип мети філософії і світогляду, безпосередньо дотичних до вищих смислів буття, які діють через життя і живе мислення»«Терміном «людиноцентризм» позначаються різноманітні й водночас концептуально спрямовані відтінки філософської думки, об’єктом яких є людина. Тілесність, обдарованість, духовність, освіченість, моральність, егоїзм, розумність, цілеспрямованість – усе це є фрагментами постійно змінюваної картини буття людини, які розкривають її нові аспекти, але не вичерпують нескінченого змісту».

 • «Терміном «людиноцентризм» позначаються різноманітні й водночас концептуально спрямовані відтінки філософської думки, об’єктом яких є людина. Тілесність, обдарованість, духовність, освіченість, моральність, егоїзм, розумність, цілеспрямованість – усе це є фрагментами постійно змінюваної картини буття людини, які розкривають її нові аспекти, але не вичерпують нескінченого змісту».внутрішня несвобода

 • внутрішня несвобода

 • боязливість

 • безініціативність

 • боязнь ризику

 • ірраціональність свідомості псевдорелігійного типу (культ тих, хто вище за посадою, віра у систему, виконання наказів начальства будь-якою ціною)

 • недемократичність

 • невміння вести діалог або дискусії з підлеглими

 • незорієнтованість на особистість підлеглого

 • негнучкість

 • невміння працювати в умовах свободи вибору.комплекс знань, що дозволяють розпізнавати проблеми та знаходити засоби їхнього рішення;

 • комплекс знань, що дозволяють розпізнавати проблеми та знаходити засоби їхнього рішення;

 • досвід управлінської діяльності, як комплекс знань та навичок, придбаних у процесах практичної діяльності, методом проб і помилок, оцінок та усвідомлення успіху, аналізу промахів і недоліків.

 • мистецтво управління, тому що управління – це завжди роботи з людьми, це проблеми узгодження діяльності людей. Уміння налагоджувати комунікативні зв’язки і формувати позитивні стосунки в колективі – це справжнє мистецтво управління, яке спирається на індивідуальні здібності та якості керівника;

 • середовище, як оточення, що розкриває потенціал професіоналізму всієї системи управління: це і персонал управління, і професійні якості працівників системи управління, організація управління – розподіл функцій, ставлення до роботи, технологія рішення проблем, взаємодія ланок, інформаційне забезпеченнязнання, необхідні для педагогічної спеціальності або посади

 • знання, необхідні для педагогічної спеціальності або посади

 • уміння і навички, необхідні для успішного виконання функціонально-посадових обов'язків

 • професійні, ділові та особистісно значущі якості, що сприяють найповнішій реалізації власних сил, здібностей і можливостей у процесі виконання функціонально-посадових обов'язків

 • загальна культура, необхідна для формування гуманістичного світогляду, визначення духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і етичних принципів особистості

 • мотивація професійної діяльностіфункціональна компетенція, яка полягає у відтворенні традиційного управлінського циклу та володіння вміннями здійснювати управлінські функції;

 • функціональна компетенція, яка полягає у відтворенні традиційного управлінського циклу та володіння вміннями здійснювати управлінські функції;

 • соціально-педагогічна компетенція полягає в управлінні освітою як соціальною системою;

 • соціально-економічна компетенція полягає в управлінні системою освіти в умовах ринкових відносин, оволодінні менеджментом і маркетингом в освіті;

 • інноваційна компетенціяспрямованість на розвиток педагогічної і виховної підсистем системи освіти шляхом опанування інновацій;

 • фасилітативна компетенціяспрямування творчої діяльності педагогів на створення оригінальної освітньої практики.ефективне спілкування

 • ефективне спілкування

 • уміння делегувати функції

 • здатність раціонально використовувати час

 • уміння вести переговори

 • уміння управляти конфліктами

 • уміння діяти у відповідності зі своїми словамиРозуміння компетентності у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій

 • Розуміння компетентності у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій

  • здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, комунікації, автономність і відповідальність
  • Компетентність є результатом
  • набуття компетенцій


Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

 • Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

 • (Закон «Про вищу освіту», 2014)

 • Компетентність/компетентності  динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є навчальним результатом на певному рівні освіти

 • (Проект Закону «Про освіту» 2016)Відповідно до Національної рамки кваліфікацій

 • Відповідно до Національної рамки кваліфікацій

 • у системі підвищення кваліфікації виділяють такі компетентності керівника:

 • нормативно-правова компетентність

 • управлінська компетентність

 • психологічна компетентність

 • комунікативна компетентність

 • інформаційна компетентність

 • лідерська компетентністьставка на людину, яка самореалізується (на відміну від людини, яка залежить від економічних і соціальних умов);

 • ставка на людину, яка самореалізується (на відміну від людини, яка залежить від економічних і соціальних умов);

 • розуміння організації як живого організму, основну життєву силу якої складають люди;

 • об’єднання людей в організації спільними цінностями;

 • постійне оновлення, прагнення людини і організації до удосконалення.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка