Передовий педагогічний досвід



Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Передовий педагогічний досвід

 • Радкевич Л.А.,

 • завідувач РМК


 • Передовий педагогічний досвід – це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на реалізацію актуальних завдань навчання і виховання.



Передовий педагогічний досвід має оцінюватися за такими основними критеріями:

 • актуальність і перспективність;

 • висока результативність;

 • наукова обгрунтованість;

 • існування елементів новизни й оригінальності;

 • можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами.



Актуальність і перспективність.

 • Тобто досвід має сприяти вирішенню завдань сучасного етапу розвитку освіти, задовольняти потреби педагогічної практики, допомагати в подоланні труднощів при здійсненні навчально-виховного процесу.



 • Висока результативність, стабільність показників, оптимальність. Це означає, що застосування досвіду повинно сприяти підвищенню рівня навчальних досягнень учнів, забезпечувати постійну ефективність і стабільність результатів протягом тривалого часу за менших витрат часу й зусиль.



Наукова обгрунтованість,

 • тобто відповідність основним принципам, законам педагогічної діяльності. Однак слід зазначити, що в деяких випадках досвід суперечить загальноприйнятим положенням педагогічної науки. У таких випадках необхідно здійснити грунтовні дослідження, забезпечити оцінювання компетентними спеціалістами, щоб мати змогу вважати цей досвід передовим.



Існування елементів новизни й оригінальності.

 • Незалежно від того, чи виходять автори досвіду за межі відомих форм і методів, чи здійснюють педагогічний процес у цих самих межах, вони завжди вносять до нього щось індивідуально значуще.



Можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами

 • Учителі мають бути підготовленими до наслідування, сприйняття ППД. З цього приводу П.П.Блонський писав: “Шляхом практики мистецтву виховання може навчитися лише той, хто засвоїв та заздалегідь вивчив теорію та підготовлений до тих вражень, які має дати йому досвід”. Інакше кажучи, якісне зерно, висіяне в погнилий грунт, не проросте.



На практиці розрізняють три рівні передового педагогічного досвіду

 • Науковий рівень. Цей досвід можна характеризувати як новаторський. Новаторство – рушійна сила прогресу. Педагог-новатор – це людина, яка пропонує нову ідею, втілення якої потребує принципово нового підходу.

 • Методичний рівень. Розкриття технології досвіду конкретної методичної ідеї, яка передбачає внесення в педагогічну теорію суттєво нового – методу, прийому, засобу навчання, нового типу посібників.

 • Практичний рівень. Досягнення педмайстерності, тобто бездоганного, гнучкого, доцільного застосування вже відомого в педагогіці й методиці. Новизна в цьому разі проявляється в деталях. Майстерність, накопичуючись кількісно, може дати нову якісь, тобто сформувати вчителя-майстра.



 • Пошук ППД може мати цілеспрямований і випадковий характер. Цілеспрямований пошук ППД здійснюється за наперед визначеним планом. Випадковий пов’язаний зі спостереженням за роботою вчителів під час відвідування уроків, позакласних заходів, занять гуртків або виступом учителя в процесі обміну досвідом на методичному засіданні, вивченням шкільної документації, проведенням атестації тощо.



Методи вивчення ППД:

 • вивчення системи роботи вчителя, спостереження за його діяльністю;

 • бесіди з метою виявлення таких елементів у педагогічній діяльності вчителя, які складно визначити на основі відвіданих уроків, заходів тощо;

 • вивчення шкільної документації;

 • анкетування колег носія ППД, його учнів, їхніх батьків.



Мета узагальнення ППД:

 • визначити засоби, форми, прийоми, методи, за допомогою яких досягнуто позитивного результату, вивчити умови забезпечення впровадження його в практику.



Схема узагальнення матеріалу ППД:

 • тема досвіду, обгрунтування його актуальності з точки зору розбудови національної школи й потреб практики;

 • коротка характеристика змісту досвіду, проблем, які вирішуються з його допомогою;

 • переваги досвіду над існуючою практикою;

 • сучасні теоретичні ідеї, які є науковою основою досвіду, реалізація з їх допомогою основних дидактичних принципів навчання;

 • провідна ідея досвіду, що визначає його суть, варіативність форм його застосування;

 • технологія досвіду, форми, методи, прийоми роботи, алгоритми дій;

 • якісна й кількісна динаміка, зміни результативності навчально-виховного процесу;

 • рекомендації щодо використання досвіду в практичній діяльності педагогів.



Суттєві недоліки при узагальненні досвіду:

 • глобальність досвіду. На практиці потрібно узагальнювати переважно не систему роботи вчителя, а розвязання важливої педагогічної проблеми, форм, методів, прийомів, що вміло використовує педагог;

 • в узагальнених матеріалах йдеться лише про діяльність учителя, але залишається поза увагою діяльність учнів;

 • даються оцінювальні положення загального типу (йдеться про те, що робить учитель, але не зазначається, як він це робить);

 • даються конкретні результати успішності, вихованості учнів, а не відображається динаміка зміни цих результатів;

 • не вказуються умови запровадження досвіду, не аналізуються труднощі, з якими зустрічається вчитель у процесі роботи.



Під час узагальнення досвіду варто дотримуватися таких вимог

 • 1. Ознайомлення з досвідом роботи вчителя доцільно розпочати з обгрунтування тієї чи іншої проблеми, яка зумовила потребу в узагальненні саме цього досвіду.

 • 2. Описування змістової значущості досвіду й можливих варіантів його реалізації в учнівському колективі з урахуванням найважливіших внутрішньошкільних і позашкільних звязків.

 • 3. Показ системи умов у їхній послідовності та взаємозумовленості, яка забезпечує ймовірність досягнення найвищих результатів.

 • 4. Описання технології досвіду з обовязковим зазначення місця й часу.

 • 5. Описання виявлених труднощів, можливих негативних наслідків.

 • 6. Визначення потреб, які можна задовольнити за допомогою цього досвіду, а також окреслення меж його застосування.

 • 7. Проведення аналізу допущених помилок та умов, за яких використання досвіду небажане чи неможливе.

 • 8. Динаміка змін на рівні знань, умінь, навичок, вихованості, розвитку учнів.

 • 9. Осмислення питань, які не отримали в досвіді професійного вирішення та потребують подальшої поглибленої роботи.



Матеріали, які відображають досвід роботи вчителя

 • Розроблена автором досвіду методика проведення циклу уроків (в межах однієї теми).

 • Відеозапис уроків (бажано).

 • Дидактичний, роздатковий матеріал, виготовлений учителем і його учнями.

 • Методичні розробки учителя, його доповіді, виступи.

 • Планування роботи вчителя.

 • Творчі роботи автора ППД, друковані праці.

 • Публікації про його діяльність у науковій та педагогічній пресі.

 • Учнівські роботи (реферати, твори…).

 • Прилади, моделі, таблиці (або їх фотографії), виготовлені учнями під керівництвом учителя.

 • Фотоматеріали, які відображають педагогічну діяльність учителя.

 • Усі ці матеріали разом із характеристикою педагогічної, методичної діяльності носія досвіду, складеною керівниками освітньої установи, збираються та систематизуються.



Після узагальнення, перед поширенням і впровадженням у практику, досвід має пройти етап обєктивного оцінювання.

 • Методи оцінювання:

 • метод експертного оцінювання, який полягає в широкому обговоренні й оцінюванні досвіду експертними носіями в складі вчителів, психологів, методистів;

 • метод експерименту, який полягає в перевірці всього досвіду або його елементів загальноприйнятими в сучасній педагогіці правилами.



 • Після отримання позитивної оцінки передовий педагогічний досвід затверджується на засіданні методичної ради школи, видається наказ про його впровадження в практику роботи педагогічного колективу.



Загальна технологія впровадження ППД в практику може бути стисло виражена в такій послідовності:

 • 1) ознайомлення вчителів з передовим досвідом, визначення його переваг порівняно з традиційними методами;

 • 2) створення сприятливих умов для розвитку творчості вчителів, показ прийомів роботи на практиці;

 • 3) організація практичної роботи із застосуванням інтегративних методик;

 • 4) організація педагогічного спрямування запровадження раціональних методів роботи;

 • 5) моральне й матеріальне заохочення носія ППД.



Способи розповсюдження ППД:

 • на засіданнях МО, семінарах, нарадах, засіданнях педради, науково-практичних конференціях, педчитаннях заслуховуються повідомлення про наслідки впровадження досвіду вчителя;

 • безпосереднє ознайомлення з передовим досвідом, що пропагується шляхом відвідування навчальних занять під час проведення проблемних, творчих семінарів;

 • створення шкіл ППД, якими керують носії передового досвіду;

 • друкована пропаганда через випуск методичних бюлетенів, буклетів, альбомів, плакатів, інформаційно-методичних листів, так званих естафет ППД, підготовка та публікації статей відповідного змісту в газетах, журналах;

 • наочна пропаганда ППД методом експонування матеріалів цього досвіду на шкільній, районній, обласній педагогічних виставках;

 • пропаганда за допомогою технічних засобів навчання – створення фонотеки магнітофонних записів, відео- та кінофільмів, організації радіо- й телепередач.



Отже, систематична, цілеспрямована робота з упровадження нового в педагогічну практику може бути орієнтовно представлена таким чином:

 • виявлення, вивчення й оцінювання кращого досвіду вчителів школи;

 • “вирощування” власного педагогічного досвіду;

 • узагальнення результатів вивченого “вирощеного” досвіду;

 • організація пропаганди та впровадження ідей передового досвіду в практику роботи вчителів школи;

 • організація внутрішкільного контролю за станом упровадження передового досвіду, аналіз творчого використання ідей передового досвіду в практичній діяльності педагогічного колективу школи.



Основні вимоги щодо оформлення матеріалів ППД

 • Титульний лист.

 • Зміст досвіду.

 • Виписка з рішення педради школи.

 • Анотація на досвід.

 • Модель організаційно-педагогічної діяльності школи щодо поширення ППД.

 • Характеристика автора досвіду.

 • Опис змісту досвіду.

 • Додаток до досвіду роботи.



Основні вимоги до змісту матеріалів ППД

 • Структура змісту досвіду.

 • Вступ (коротке обгрунтування актуальності досвіду, оцінка сучасного стану проблем, ціль роботи над проблемою, взаємозвязок із сучасними дослідженнями, можливості педагогічного досвіду в усуненні недоліків, утруднень, протиріч масової педагогічної практики).

 • Нормативно-правова база (короткий огляд документів з проблеми).



 • 3. Теоретична основа досвіду (короткий анотований огляд літератури).

 • 4. Технологія досвіду містить:

 • узагальнені схеми реалізації педагогічних ідей у системі навчання;

 • формулювання ведучої ідеї досвіду (короткий витяг із нормативного документа чи теорії з проблеми);

 • формулювання гіпотези педагогічного дослідження (прогнозовані шляхи досягнення результату, обгрунтування цінності досвіду);

 • постановка цілей і задач досвіду;

 • розкриття сутності досвіду;

 • ілюстративний опис (форми, методи. прийоми).



 • 5. Результативність досвіду :

 • - результати анкетування;

 • експертна оцінка уроку учителя батьками, педагогами, учнями;

 • результат контрольних зрізів з предмета;

 • результати тестування учнів з метою виявлення динаміки реалізації особистісних якостей школярів (емоційна сфера, мотиви навчальної діяльності, соціальна сфера, пізнавальна, вольова сфера і т.д.);

 • рівень сформованості основних компетенцій учнів.

 • Результативність діагностичної роботи з вивчення ППД оформляється у вигляді таблиць, діаграм з аналітичним коментарем.



 • 6. Висновки (на окремому аркуші) – оцінка результатів роботи. У висновках розкривають можливості їхнього використання, відзначають наукову новизну і соціальну цінність проблеми.

 • 7. Рекомендації – матеріали, в яких визначають подальші шляхи роботи для більш глибокого вивчення проблеми. Рекомендації повинні містити конкретний характер і бути цілком підтверджені даною роботою. За необхідністю рекомендації можуть спиратися на додаткові матеріали, що приводяться в додатках.



 • 8. Список використаної літератури.

 • 9. Вимоги до додатків. Сюди можуть бути включені ілюстрації, дидактичний матеріал, фото, описи методик, компютерних програм, творчі роботи учнів, таблиці, діаграми, що ілюструють результативність досвіду, розробки позакласних заходів, що є міні-моделлю, проекцією педагогічних ідей у системі навчання.



 • Своєчасно побачити й належним чином оцінити оригінальне, нове й перспективне в роботі вчителя, створити сприятливі умови для впровадження його в практику – основне в діяльності сучасного керівника школи.



Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка