Передумови впровадження едо в світі та в україніДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

 • ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

 • Широке впровадження комп'ютерної техніки в усі сфери діяльності людини.

 • 1976 рік: опублікована робота американських математиків У. Діффі та М.Е. Хеллмена "Нові напрямки в криптографії“, появи поняття «цифровий підпис».

 • Наразі частіше використовується термін «електронно-цифровий підпис» (ЕЦП), Саме наявність ЕЦП і змогла перетворити електронні повідомлення на електронні документи.

 • Перші системи ЕДО з'явилися в банківській сфері. Одна з найбільш відомих систем S.W.I.F.T. Згодом системи ЕДО стали широко застосовуватися і для обміну іншою комерційною інформацією.

 • Зручність та фінансова вигідність використання інформаційних технологій призвела до появи поняття «електронного уряду»ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 • ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 • Основними тенденціями на міжнародних фондових ринках є консолідація розрахункових систем, стандартизація ЕДО з метою скорочення розрахункових витрат, переходу на технологію так званої "наскрізної обробки інформації" (Straight through processing, далі – STP) і скорочення часу розрахункового циклу. Причина – необхідність обробляти все більший об’єм інформації – массовий ринок.

 • Якщо спробувати заглянути в найближче майбутнє розвитку ринку капіталу, можна із упевненістю констатувати, що використання ЕДО буде неухильно зростати, витісняючи паперовий документообіг.Вирішення проблеми STP

 • Вирішення проблеми STP

 • При цьому серед інших ринків капіталу фондовий ринок є найбільш зацікавленим щодо впровадження єдиних форматів електронних документів.

 • На відміну, наприклад, від банків, яким для обслуговування клієнтів при наданні банківських послуг практично не має необхідності у взаємодії з інфраструктурою ринку, кожен учасник фондового ринку (професійний та не професійний) повинен взаємодіяти як з власними клієнтами, так і з розгалуженою інфраструктурою фондового ринку. Для України, з огляду на велику кількість бірж та депозитаріїв цінних паперів, це є ще більш актуальним.

 • В процесі розробки лінійки програмних продуктів, орієнтованих на учасників фондового ринку України, саморегулівна організація Асоціація “Українські Фондові Торговці” та професійний розробник програмного забезпечення ЗАТ “Бюро Інформаційних Технологій” зіткнулися з проблемою відсутності навіть начатків STP в Україні.

ПЕРЕВАГИ ЕДО ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

 • ПЕРЕВАГИ ЕДО ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

 • Вагомою перевагою ЕДО та процесів STP є зниження операційних ризиків формування документів.

 • При традиційній формі роботи з паперовими документами кожний з учасників інформаційної взаємодії ініціює документообіг з використанням прийнятних для нього або контрагента документів та їх форматів. Таким чином, на кожному рівні взаємодії кожного професійного учасника ринку продукує власні документи та вносить дані у необхідні облікові та звітні регістри. Хоча фактично при обслуговуванні одного й того самого клієнта більшість даних, необхідних для створення документів, у всіх учасників інформаційного процесу співпадають. На відміну від цього, кожний учасник ЕДО при наявності STP має можливість автоматично використати дані, отримані від контрагента або клієнта у вигляді електронного документу, для створення та обліку власних документів.

 • В України, де функціонують десяток бірж та три депозитарії цінних паперів, що зумовлює різні регламенти взаємодії між біржами, депозитаріями, торговцями цінними паперами (членами бірж), зберігачами (клієнтами депозитаріїв), операційні ризики для учасників ринку зростають до неприйнятних значень.

 • Стандартизація форматів обміну даних для впровадження STP є головною умовою впровадження в Україні активного трейдингу, зростання ліквідності та залучення на ринок інвестицій населення, а впровадження на ринку ЕДО є вигідним практично для всіх професійних та непрофесійних учасників фондового ринку – фондових бірж, брокерів, зберігачів, КУА, регулятора, СРО, населення України.СУЧАСНИЙ СТАН ЕДО В УКРАЇНІ

 • СУЧАСНИЙ СТАН ЕДО В УКРАЇНІ

 • ЕДО в Україні регламентований Законами України:

  • «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,
  • «Про електронні документи та електронний документообіг»,
  • «Про електронний цифровий підпис».
 • В Україні створено законодавче та нормативне підґрунтя для розбудови стрункої загальнодержавної системи інфраструктури відкритих ключів, включаючи розгалужену ієрархічну структуру на чолі з Центральним засвідчувальним органом, кількома акредитованими Центрами сертифікації ключів (ЦСК) та зареєстрованими ЦСК. Визначено контролюючий орган і нормативні документи, що регулюють створення, облік та весь життєвий цикл електронних документів, а також визначені вимоги до ЕДО в інформаційно-телекомунікаційних системах, в яких циркулює інформація, що підлягає захисту.

 • ЕДО на фондовому ринку вже знайшов відображення у наступних нормативних документах ДКЦПФР:

  • Положення про депозитарну діяльність;
  • Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів;
  • Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами; брокерській діяльності, дилерській діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами;
  • Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу;
  • Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльність торговців цінними паперами та подання відповідних документів до ДКЦПФР.


ПРИКЛАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО В УКРАЇНІ

 • ПРИКЛАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО В УКРАЇНІ

 • Ще у 1993 році в Україні було створено систему електронних платежів. Таким чином, такі активні учасники фондового ринку, як Національний банк України та комерційні банки, що є найбільш капіталізованими учасниками фондового ринку, без яких національний ринок цінних паперів навіть важко себе уявити, вже 16 років мають досвід організації роботи з використанням спеціалізованих систем ЕДО.

 • Всі діючі в Україні депозитарії використовують ЕДО.

 • Особливості функціонування інститутів спільного інвестування (ІСІ) відкритого типу спричинили активний попит на послуги депозитарію щодо обслуговування ІСІ в якості емітента бездокументарних цінних паперів в режимі, що максимально наближений до режиму on-line. Таку систему віддаленого доступу депонентів до рахунків в цінних паперах, що відкриті у депозитарії, реалізував у 2007 році ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз".

 • ЕДО між учасниками біржових торгів на ринку заявок, розрахунковим банком та депозитаріями забезпечила з 2007 року ВАТ «Фондова біржа «Перспектива», що зареєстрована в установленому порядку як ЦСК.

 • Саме навколо питань забезпечення конфіденційності документообігу з клієнтами, уніфікації форматів повідомлень, розробки «шлюзів» для обробки та перекодування електронних документів різних форматів зосередилися наразі найбільш технічно обізнані торговці цінними паперами та професійні розробники програмного забезпечення для створення передумов впровадження Інтернет-трейдингу в Україні.ЧОГО СЛІД ПРАГНУТИ

 • ЧОГО СЛІД ПРАГНУТИ

 • Чинний Указ Президента України "Про основні напрями розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки" ще 8 років тому висунув такі вимоги до розвитку національного фондового ринку:

  • впровадження електронного документообігу при укладанні та виконанні угод із цінними паперами, прийняття єдиних стандартів і сертифікації систем електронного цифрового підпису та шифрування даних;
  • охоплення електронним документообігом прямих учасників Національної депозитарної системи та організаторів торгівлі цінними паперами.
 • Перелічені вище вимоги були сприйняті ринком лише як концептуальні і такі, що потребують тривалого часу на реалізацію

 • Однією з основних причин недостатнього розвитку, низької ліквідності, обмеженості масових інвестицій на українському фондовому ринку в цей час є саме низька технологічність інфраструктури та професійних учасників ринку цінних паперів і пов'язані з цим фактори.

 • Намагання уникнути, відмовитись, спростити цю проблему є відмовою від майбутнього фондового ринку України. Треба зауважити, що ці 8 років не пішли на користь Україні – ми тільки збільшили технологічне відставання.

 • Тому метою є побудова ринку з високим рівнем STP.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДО НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

  • Необхідність модернізації технології біржової торгівлі
  • Відсутність стандартів повідомлень між учасниками фондового ринку
  • Відсутність систематизованих та легітимних довідників
  • Проблемні питання чинного законодавства в сфері ЕДО
  • Значні витрати на впровадження ЕДО
  • Проблеми при адаптаціЇ іноземних систем ЕДО


Єдина Система ЕДО фондового ринку

 • Єдина Система ЕДО фондового ринку

 • Система ЕДО фондового ринку не означає створення та (або) використання єдиного програмно-апаратного, комунікаційного й технологічного комплексу, а припускає системний, комплексний підхід до скоординованого й спрямованого рішення завдань щодо:

  • систематизації й класифікації документів, що циркулюють на фондовому ринку;
  • стандартизації й уніфікації електронних документів (ЕД);
  • ведення єдиних класифікаторів (довідників);
  • уніфікації вимог до власних (корпоративних систем) ЕДО професійних учасників фондового ринку;
  • відпрацювання єдиних підходів до використання криптографічного захисту інформації, використанню ЕЦП;
  • стандартизації процесів підготовки, обробки, зберігання засобів та передачі ЕД;
  • скороченню часу й трудовитрат на проведення операцій із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;
  • забезпеченню наскрізної обробки документів учасниками фондового ринку;
  • забезпеченню легітимності й безпеки ЕД.


ПРОПОЗИЦІЇ

 • ПРОПОЗИЦІЇ

 • Першим кроком на шляху створення єдиної системи ЕДО між учасниками фондового ринку бачиться в проведенні процедури крос-сертифікації між вже діючими на фондовому ринку ЦСК (ЦСК Національного банку України, ЦСК ВАТ “Національний депозитарій України”, ЦСК ВАТ “Міжрегіональний Фондовий союз”, ЦСК ВАТ “ФБ “Перспектива”), що дозволить всім учасникам ринку організувати взаємодію в єдиному інформаційному просторі.

 • Головна мета – об'єднання зусиль всіх систем ЕДО країни, що обслуговують фінансовий ринок, формування єдиного інформаційного простору в цій галузі - створення “єдиного вікна” для інвесторів (покупців) і емітентів (постачальників) поза залежністю від їхнього географічного розташування.

 • Потребують зміни також підходи щодо використання програмних засобів, створення умов їх сертифікації та розробки вимог до програмного забезпечення.

 • Робота повинна здійснюватися з оглядом на те, як працюють іноземні ринки. Найбільші інвестиційні групи орієнтовані на єдині технології, і по усьому світі прийняті стандарти ISO 20022. В Україні можна не робити обов’язковими ці стандарти. Але засновувати нашу взаємодію на міжнародних підходах саме до реквізитів і до формату документів, з огляду на необхідність взаємодіяти із міжнародними ринками.Система електронної пошти BIT еTrade Mail

 • Система електронної пошти BIT еTrade Mail

 • Першим кроком для забезпечення технологій STP на фондовому ринку стало створення Системи електронної пошти BIT еTrade Mail.

 • Метою створення Системи BIT еTrade Mail є: створення організаційно-правових та технологічних передумов ЕДО між учасниками фондового ринку та використання електронних документів користувачами за рахунок виконання гарантованої доставки електронного документа користувачу, перевірку цілісності та чинності електронного документа, забезпечення конфіденційності ЕДО між користувачами, підтвердження авторства, та забезпечення при цьому високої надійності, швидкості, економічної ефективності використання та зручності для користувачів.

 • Документообіг у системі електронної пошти BIT eTrade Mail організований винятково між зареєстрованими учасниками унеможливлює спам в Системі та призначений для обміну електронними документами, пов'язаними з операціями на організованому та/або на неорганізованому фондовому ринку.

 • Порядок здійснення ЕДО в Системі електронної пошти BIT eTrade Mail регламентовано Правилами користування електронною поштою BIT eTrade Mail, затвердженими СРО Асоціація «Українські Фондові Торговці» та погодженими ДКЦПФР (рішення № 987 від 08.09.2008 р.).

 • Візуалізація сервісу BIT eTrade Mail практично не відрізняється від стандартного інтерфейсу електронних поштових систем, що спрощує користувачу роботу з програмним забезпеченням.Переваги ЕДО, які забезпечує BIT eTrade Mail

 • Переваги ЕДО, які забезпечує BIT eTrade Mail

 • Всі повідомлення та документи, створені засобами програмного забезпечення BIT eTrade Mail, шифруються засобами криптографічного захисту інформації і засвідчуються ЕЦП відправника, що гарантує виконання важливих функцій ЕДО:

 • Різке зниження паперового документообігу.

 • Перевірка авторства: автоматична перевірка ЕЦП засобами BIT eTrade Mail дозволяє одержувачеві ідентифікувати автора електронного документа й з'ясувати, чи є відправник, зазначений у заголовку листа особою, що підписала повідомлення.

 • Схоронність цілісності змісту: ЕЦП, що автоматично накладається засобами BIT eTrade Mail, захищає електронний документ від випадкової або навмисної зміни.

 • Захист від відмови: відправник не зможе заперечувати факт відправлення, а отримувач – факт отримання електронного документа (через документування в Системі BIT eTrade Mail фактів відправлення та отримання електронного документу).

 • Гарантована доставка: система електронної пошти BIT eTrade Mail гарантує доставку повідомлення/електронного документа адресатові.

 • Забезпечення схоронності отриманих та відправлених електронних документів в BIT eTrade Mail.

 • Документообіг у Системі електронної пошти BIT eTrade Mail організований винятково між зареєстрованими учасниками Системи та призначений для обміну документами, пов'язаними з операціями на фондовому ринку.Безпека ЕДО в Системі BIT eTrade Mail

 • Безпека ЕДО в Системі BIT eTrade Mail

 •  

 • Безпеку Електронного документообігу в рамках Системи електронної пошти BIT eTrade Mail забезпечують засоби криптографічного захисту інформації, що відповідають стандартам технології відкритих ключів (Public Key Infrastructure), які реалізують шифрування на основі асиметричних алгоритмів і електронний цифровий підпис.

 • Асиметричність шифрування забезпечує можливість розшифрувати електронний документ тільки його одержувачу.

 •  

 • Процедура асиметричного шифрування припускає, що кожний користувач Системи електронної пошти BIT eTrade Mail є власником пари ключів: таємного й відкритого.

 • Таємний ключ - елемент, за допомогою якого здійснюється розшифровування прийнятих і формується електронний цифровий підпис документів, що відправляються.

 • Відкритий ключ використовується для перевірки електронного цифрового підпису одержуваних і шифрування документів, що відправляються.

 • Закритий ключ зберігається тільки у власника ключа, відкритий ключ доступний всім учасникам захищеного обміну інформацією.Інформаційна прозорість на фондовому ринку

 • Інформаційна прозорість на фондовому ринку

 • Додатково до BIT eTrade Мail саморегулівною організацією «Асоціація «Українські Фондові Торговці» впроваджується і довідкова система BIT ePortal - централізоване віртуальне сховище з постійно оновлюваними легітимними довідниками, що містять актуальну інформацію щодо цінних паперів, професійних учасників фондового ринку тощо). В подальшому на цьому сервісі планується розмістити затверджені СРО, а можливо і ДКЦПФР, стандартні формати документів з метою публікації в загальнодоступній мережі Інтернет.

 • Професійному учаснику фондового ринку для прийняття зважених інвестиційних рішень необхідний більш широкий перелік даних, аніж здатний надати один регулятор у вільному доступі. Тому особливу актуальність отримує проект створення спеціалізованого комунікаційного інформаційного центру, що повинен віршувати кілька пов’язаних завдань:

  • вирішити суто технологічне комунікаційне завдання, тобто доступ до центру та транзит даних (on-line та off-line) для користувачів різної технологічної (апаратної) оснащеності.
  • забезпечити рівний доступ усіх користувачів до обов’язкової для них інформації. З другого боку забезпечити найвибагливішого користувача вичерпною інформацією в зручному форматі, який придатний для аналітичних розрахунків.
 • Ініціювати створення такого центру, поставить йому завдання повинні, перш за все, СРО.Актуальність впровадження ЕДО на ринку

 • Актуальність впровадження ЕДО на ринку

 • Оцінюючи економічний ефект від впровадження єдиної системи ЕДО в технологію роботи учасників ринку, слід зазначити, що головний ефект не буде укладатися переважно в зниженні трансакційних витрат, пов'язаних зі зменшенням витрат учасників ринку на такі видатки, як:

  • видаткові матеріали;
  • орендні платежі за промислові архівні сховища (включаючи їхню охорону, протипожежний і біологічний захист);
  • оплата праці малокваліфікованого персоналу, зайнятого на обробці вхідної кореспонденції, сортуванню документів, веденні діловодства, підготовці вихідної кореспонденції й передачі її кур'єрської компанії, знищенні документів.
 • У дійсності, ефект від економії коштів на цих видатках буде непорівнянний з рівнем доходів, які будуть отримані учасниками ринку за рахунок підвищення продуктивності роботи всієї інфраструктури ринку в цілому як на етапі обслуговування інвесторів, так і на етапі виконання їхніх доручень.

 • ЕДО на українському фондовому ринку не далека та примарна перспектива, а справа найближчого майбутнього. Для цього є законодавче підґрунтя (навіть більш повне та системне, ніж в Росії), досвід та успішна практика застосування. Потрібно лише розуміння і послідовні позиції та дії ринку (СРО і спеціального координаційного органу, організованого з метою впровадження ЕДО на фондовому ринку) та регулятора.Каталог: files -> articles -> 1050
articles -> Приєднання до Європейського Енергетичного Співтовариства – головний фактор прискорення реформування енергетичних ринків України
articles -> Інформації про результати діяльності ісі та куа (IV) Вимоги до розкриття інформації
articles -> Виявлення (ідентифікація) ризиків
articles -> Розробка ідеології і законодавчої бази роботи ринку створення відповідних інститутів фінансових ринків, належної для їх роботи інфраструктури
articles -> Бізнес-план експертно-консалтинговий
1050 -> Особливості діяльності з управління іпотечним покриттям Лібанов Максим Олександрович
1050 -> М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”
1050 -> Законодательные инициативы рынка иси проблемы, решения и перспективы развития
1050 -> Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка