Перелік дисциплін, які бажано вже вивчитиДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


TEMPUS PROJECT 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR Educational Measurements Adapted to EU Standards Кіровоградський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

 • Степан Паращук


Перелік дисциплін, які бажано вже вивчити

 • Комп’ютерні технології у тестуванні

 • Конструювання тестів

  • вивчається технологія створення тестових завдань та тестів, опрацювання результатів тестування, оцінювання якості тестових завдань і тесту в цілому
 • Математико-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях

  • вивчаються ймовірнісні моделі, що використовуються для оцінки якості тесту


Для засвоєння дисципліни необхідні додаткові знання:

  • з основ інформаційних технологій
  • електронного навчання
  • створення навчаючих комп’ютерних систем
 • Дисципліна може вивчатися на спеціальностях, де передбачена фахова підготовка з інформатики:

  • Математика*(спеціалізація: інформатика та освітні вимірювання)
  • Фізика*(спеціалізація: інформатика та освітні вимірювання)з основ інформаційних технологій
  • Інформатика*


Мета дисципліни

 • оволодіння сучасними підходами до діагностики рівня знань, що використовуються в комп’ютерних навчаючих системах

 • сформувати знання, уміння та навички розробки програмних продуктів, призначених для проведення тестування.Перелік знань

 • поняття про системи комп’ютерного тестування та вимоги до них;

 • поняття моделі педагогічного тестування;

 • види моделей, їхні особливості, алгоритми вибірки завдань та способи оцінювання;

 • можливості та технології адаптивного тестування;

 • структуру комп’ютерної системи тестування, призначення її модулів та можливості їх реалізації.Перелік умінь

 • практично застосовувати та реалізовувати моделі педагогічного тестування;

 • здійснювати вибір відповідної моделі тестування для конкретного виду тесту;

 • використовувати технології адаптивного тестування на практиці;

 • розробляти проект комп’ютерної системи педагогічного тестування;

 • виконувати програмну реалізацію модулів системи тестування.Зміст дисципліни

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I Моделі тестування та системи

 • 1. Вступ.

 • Загальні поняття про системи комп’ютерного тестування. Вимоги до них.

 • 2. Моделі педагогічного тестування.

 • Поняття моделі. Класична модель. Класична модель з урахуванням складності, за зростанням складності, з розділенням знань за рівнями засвоювання, з урахуванням часу відповіді, з обмеженням часу. Модель тестування за сценарієм та модель на нечіткій математиці. Комбіновані моделі. Частково адаптивні та адаптивна моделі. Алгоритми адаптивного тестування.

 • 3. Вимоги до комп’ютерних систем тестування.

 • Вимоги до інтерфейсу. Функціонування в режимах учня і викладача. База тестів, її організація та проектування. Модуль підтримки вибору моделі тестування, оцінювання. Аналіз результатів тестування. Модуль аналізу тесту на надійність, валідність. Засоби обміну інформацією та комунікації з викладачем. Контроль прав доступу.

 • Адаптивні тестові системи.Розподіл навчального часуМодель педагогічного тестування

 • – це схема пред’явлення тестових завдань і оцінювання результатів тестування

 • (алгоритм + метод оцінювання)Класифікація моделей тестування ( Г.Ю.Давідян)

 • Класична модель (випадкова вибірка, оцінюється як “правильно” – “неправильно”, результат – відсоток правильних відповідей);

 • Класична модель з урахуванням складності завдань;

 • Модель за зростанням складності;

 • Модель з розподілом завдань за рівнями засвоєння;

 • Модель з врахуванням часу відповіді на завдання;

 • Модель з обмеженням часу на весь тест.Критеріально-рівнева класифікація моделей тестування( О.Матвієвська)

 • класична;

 • класична з урахуванням складності;

 • за зростанням складності;

 • розділенням знань за рівнями засвоювання;

 • з урахуванням часу відповіді;

 • з обмеженням часу;

 • адаптивна;

 • на нечіткій математиціКласифікація методів організації контролю знань (Л.В.Зайцева, Н.О.Прокофьєва)

 • Неадаптивні методи

  • Строга послідовність
  • Випадкова вибірка
  • Комбінований метод (випадкова вибірка, доповнена строгою послідовністю)
 • Частково адаптивні методи

  • Випадкова вибірка з урахуванням окремих параметрів моделі студента
  • Контроль на основі відповідей студента
  • Контроль на основі моделі навчального матеріалу
 • Адаптивні методи

  • Контроль за моделлю студента
  • Контроль за моделлю студента і навчального матеріалу


Класифікація методів діагностики за структурою бази тестів (О.Г.Колгатін)

 • фіксована послідовність завдань;

 • множина рівноправних завдань;

 • кожне завдання з визначеним рівнем складності;

 • структура за рівнями складності;

 • структура за рівнями розумової діяльності;

 • структура за темами (елементами навчального матеріалу) і рівномірним вибором завдань з кожної теми;

 • послідовність завдань за зростанням складності з автоматичним поділом послідовності завдань на блоки й випадковим вибором завдань з блоку;

 • структурування бази завдань за елементами навчального матеріалу, рівнями розумової діяльності, мінімальна одиниця структури – блок паралельних завдань, тест будується як послідовність блоків, випадковий вибір здійснюється тільки у межах блоку;

 • семантична мережа (дерево за структурою навчальної дисципліни).Вимоги до комп’ютерних систем тестування

 • інтерактивне інструментальне середовище;

 • дружній користувацький інтерфейс;

 • ведення бази тестових завдань;

 • підтримка різних форм тестових завдань;

 • можливість вибору моделі тестування;

 • підтримка оцінювання та результатів тестування;

 • оцінювання якості тесту;

 • забезпечення прав доступу та захисту даних;

 • багатопредметне застосування;

 • масштабованість;

 • доступність.Елементи комп’ютерної системи тестування • Зміст та завдання навчального курсу «Класична теорія тестів»Мета дисципліни

 • ознайомлення студентів із сучасним станом і тенденціями педагогічного тестування та класичною теорією тестів;

 • навчити студентів використовувати математико-статистичний апарат класичної теорії тестів для оцінки якості та надійності тесту.Перелік знань

 • основні поняття педагогічного тестування;

 • основні постулати класичної теорії тестів;

 • методи інтерпретації результатів математико-статистичної обробки даних педагогічного вимірювання у процесі створення тесту;

 • характеристики тестових завдань та статистичні методи їх оцінки у рамках класичної теорії;

 • процедури та способи оцінювання надійності тесту.Перелік умінь

 • будувати матрицю та профілі тестових відповідей;

 • визначати основні параметри статистичного розподілу та здійснювати перевірку їх значущості;

 • інтерпретувати результати обробки даних тестування при конструюванні та застосуванні тесту;

 • розраховувати основні статистичні характеристики завдань у рамках класичної теорії;

 • будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування;

 • будувати інформаційні криві завдань та тесту;

 • досліджувати характеристики надійності тесту у рамках класичної теорії тестів;

 • досліджувати показники валідності тесту.Зміст дисципліни

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Педагогічне тестування

 • Вступ. Коротка історія тестових досягнень. Основні поняття і терміни тестування навчальних досягнень: вимірювання, тест, тестування. Час тестування. Нормативно-орієнтовані та критеріально-орієнтовані тести. Мета створення тесту, рівні деталізації змісту. Статична обробка результатів тестування. Інтерпретація результатів тестування. Надійність і валідність тесту. Вимірювальні шкали.

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Класична теорія тестів

 • Істинний результат та стандартна помилка вимірювання. Основні постулати класичної теорії тестування. Паралельні та еквівалентні тести. Індекс та коефіцієнт надійності. Фактори, що впливають на надійність. Процедури оцінювання надійності. Коефіцієнт -Кронбаха. Надійність і довжина тесту. Довірчий інтервал для істинного результату.

 • Матриця результатів тестування. Профіль тестуючого. Міра трудності завдання. Графічне зображення тестових балів. Частота тестового балу. Статистична обробка результатів у рамках класичної теорії тестування: мода, середнє вибіркове, дисперсія, середньо квадратичне відхилення та їх інтерпретація. Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу результатів тестування. Асиметрія та ексцес, їх інтерпретація та перевірка значущості. Кореляційна матриця. Коефіцієнт кореляції Пірсона, -коефіцієнт кореляції, коефіцієнт бісеріальної кореляції та їх інтерпретація.

 • Розрахунок основних математико-статистичних характеристик тестових завдань та тесту у рамках класичної теорії: складність, диференційна здатність завдань, правдоподібність дистракторів, гомогенність, ваговий коефіцієнт та коефіцієнт контингенції.

 • Надійність тесту. Способи обчислення надійності. Вплив надійності тесту на істинний бал.

 • Валідність тесту.Розподіл навчального часу • Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М.: Логос, 2002. – 432 с.

 • Крокер Л., Алгин Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. М.: Логос, 2010. – 611 с. • Дякую за увагуОсновні постулати класичної теорії тестування

 • 1. Эмпирически полученный результат измерения (X) представляет собой сумму истинного результата измерения (T) и ошибки измерения (E):

 • X = T + E  

 •  Величины T и  E обычно неизвестны.

 • 2.  Истинный результат  измерения можно выразить как математическое ожидание  E(X):

 • T = E(X) • 3. Корреляция истинных и ошибочных компонентов по множеству испытуемых равна нулю, то есть ρTE = 0.

 • 4. Ошибочные компоненты двух любых тестов не коррелируют:

 • ρE1,E2 = 0

 • 5. Ошибочные компоненты одного теста не коррелируют с истинными компонентами любого другого теста:

 • ρE1,T2 = 0 • Кроме этого, основу классической теории тестов составляют два определения – параллельных и эквивалентных тестов.

 •  

 • ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ тесты должны соответствовать требованиям  (1-5), истинные компоненты одного теста (T1) должны быть равны истинным компонентам другого теста (T2) в каждой выборке испытуемых, отвечающих на оба теста. Предполагается, что  T1=T2 и, кроме того, равны дисперсии   s12 = s22.

 • Эквивалентные тесты должны соответствовать всем требованием параллельных тестов за исключением одного: истинные компоненты одного теста не обязательно должны равняться истинным компонентам другого параллельного теста, но отличаться они должны на одну и ту же константу с.

 • Условие эквивалентности двух тестов записывается в следующем виде:

 • T1 = T2+c12

 • где c12 - константа различий результатов первого и второго тестов.

 • На основе приведенных положений построена теория надежности тестов.Каталог: pluginfile.php -> 682 -> mod page -> content
content -> Три виміри логіко-математичної компетентності
content -> Міжпредметні зв'язки
content -> Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними
content -> Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату
pluginfile.php -> Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
content -> «формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики з питань оцінювання в навчальному процесі»
content -> «грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет»
content -> Дисципліна “Конструювання тестів” циклу “Освітні вимірювання” реалізує підготовку магістрів в галузі теорії і практики конструювання тестів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка