Питання: ПитанняДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Питання:

 • Питання:

 • 1. Облік доходів і витрат від участі в капіталі

 • 2. Облік інших фінансових доходів і витрат

 • 3. Облік інших доходів і витрат

 • 4. Облік податку на прибутокЛітература

 • Література

 • ПСБО № 15, №16

 • Підручник М.Ф. Огійчука

 • НМУ студента

Асоційованим підприємством називається підприємство, на яке інвестор може чинити значний вплив.

 • Асоційованим підприємством називається підприємство, на яке інвестор може чинити значний вплив.

 • На наявність або існування значного пливу вказують:

 • володіння не менше як 20 % акцій;

 • присутність інвестора у раді директорів;

 • матеріальні відносини між партнерами.Дочірніми підприємствами називаються підприємства, понад 50 % акцій якого належить компанії,

 • Дочірніми підприємствами називаються підприємства, понад 50 % акцій якого належить компанії,

 • тобто інвестор володіє контрольним пакетом акцій і має можливість контролювати фінансово-господарську діяльність підприємства.Приклад.

 • Приклад.

 • Підприємство „Кристал” створило в липні дочірнє підприємство „Стронцій”, інвестувавши в нього 450000 грн.

 • За підсумками діяльності підприємства „Стронцій” за рік його активи збільшилися в результаті одержання прибутку на 80000 грн.

 • Відобразити дохід від інвестицій у дочірні підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.

Приклад.

 • Приклад.

 • Придбані підприємством акції ТОВ на суму 100000 грн.

 • Частка інвестора у власному капіталі ТОВ – 30 %.

 • Збиток ТОВ за поточний рік склав 5000 грн.

 • Відобразити на рахунках бухгалтерського втрати від участі в капіталі.Капіталізація фінансових витрат – це включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу.

 • Капіталізація фінансових витрат – це включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу.

 • Під кваліфікаційним активом розуміють актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення.Собівартість кваліфікаційного активу включає в себе витрати

 • Собівартість кваліфікаційного активу включає в себе витрати

 • на придбання,

 • будівництво,

 • створення,

 • виготовлення

 • і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу, тобто це витрати на його створення.Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювалися витрати на створення кваліфікаційного активу.

 • Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювалися витрати на створення кваліфікаційного активу.

Період капіталізації фінансових витрат обмежений.

 • Період капіталізації фінансових витрат обмежений.

 • Це означає, що початком включення відсотків за кредитами в собівартість кваліфікаційного активу приходиться на той звітний період, в якому відбулася хоча б одна із подій:визнання витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу;

 • визнання витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу;

 • визнання фінансових витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу;

 • виконання робіт зі створення кваліфікаційного активу, включаючи технічні та адміністративні заходи, що виконуються до початку створення активу.Капіталізація фінансових витрат призупиняється на період:

 • Капіталізація фінансових витрат призупиняється на період:

 • здійснення технічної і адміністративної роботи;

 • тимчасового затримання робіт зі створення кваліфікаційного активу, що є необхідною складовою процесу його створення;

 • якщо створення кваліфікаційного активу звершено.1 березня розпочато будівництво споруди.

 • 1 березня розпочато будівництво споруди.

 • Протягом березня - червня здійснені капітальні інвестиції на суму 639000 грн.

 • 31 березня отримана позика банку в сумі 200000 грн. на один рік. Ставка відсотка за позикою 15%.

 • Визначити суму фінансових витрат, які підлягають включенню до собівартості кваліфікаційного активу та суму що не включається.

 • Позика погашена 1 листопада.Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу:

 • Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу:

 • 200000*0,15*3/12 = 7500 грн.

 • 0,15 – річна ставка відсотка

 • 3 – кількість місяців , протягом якого здійснюється капіталізація фінансових витрат (квітень, травень, червень)2. Сума фінансових витрат, яка не підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу:

 • 2. Сума фінансових витрат, яка не підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу:

 • 200000*0,15*4/12 =10000

 • 4- протягом цих місяців нараховані відсотки після закінчення будівництва (липень, серпень, вересень,жовтень)741 «Доходи від реалізації фінансових інвестицій»

 • 741 «Доходи від реалізації фінансових інвестицій»

 • 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

 • Приклад: Підприємство „Альфа” на протязі 2 місяців з дати придбання реалізувало:

 • 10 акцій підприємству „Фонд” (вартість 10 акцій на дату продажу дорівнює їх собівартості і складає 28 тис. грн.

 • 5 акцій підприємству „Рост” (ринкова вартість 5 акцій на дату продажу – 17000 грн.,

 • 15 підприємству „Вест” (ринкова вартість 15 акцій на дату продажу – 16000 грн.,

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

 • 742 «Дохід від відновлення корисності активів»

 • 972 «Втрати від зменшення корисності»

 • П(С)БО 7 "Основні засоби" та 8 « Нематеріальні активи» потребують проведення систематичної процедури оцінки зменшення корисності активів.

 • Стандарт 28 "Зменшення корисності активів" визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зменшення корисності активів та її розкриття у фінансовій звітності підприємства незалежно від форми власності.Вигоди від відновлення корисності - величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу перевищує його балансову (залишкову) вартість.

 • Вигоди від відновлення корисності - величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу перевищує його балансову (залишкову) вартість.

 • Втрати від зменшення корисності - сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування.На дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу.

 • На дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу.

 • Про це можуть свідчити, зокрема,такі ознаки:

 • зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалось;

 • застаріле або фізичне пошкодження активу;суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;

 • суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;

 • збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;

 • перевищення балансової вартості чистих активів підприємства над їх ринковою вартістю.Оцінка наявності ознак втрати корисності активів є першим кроком для подальшого аналізу.

 • Оцінка наявності ознак втрати корисності активів є першим кроком для подальшого аналізу.

 • За наявності таких ознак необхідно зважити наслідки двох перспектив отримання економічної вигоди від контролю за активом:

 • - продаж активу;

 • - подальше використання активу.Для прийняття певного рішення визначають

 • Для прийняття певного рішення визначають

 • чисту ціну реалізації

 • та/або вартість подальшого використання за наступними алгоритмами:1. Чиста ціна реалізації =

 • 1. Чиста ціна реалізації =

 • Справедлива вартість реалізації активу - очікувані витрати на реалізацію активу

 • 2. Вартість використання активу = Теперішня вартість грошових потоків внаслідок безперервної експлуатації та ліквідації активу у кінці терміну його корисної експлуатаціїЯкщо виявиться, що балансова вартість вища за суму очікуваного відшкодування, то це свідчить про втрати від зменшення корисності активу, тобто:

 • Якщо виявиться, що балансова вартість вища за суму очікуваного відшкодування, то це свідчить про втрати від зменшення корисності активу, тобто:

 • 3. Втрати від зменшення вартості активу = Балансова вартість активу - Сума очікуваного відшкодування активу • За наявності втрат від зменшеній вартості активу на дату заключного балансу складається така кореспонденція рахунків:

 • Дебет рахунка 972 «Втрати від зменшення корисності активу»;

 • Кредит рахунка ІЗ "Знос (амортизація) необоротних активів".Якщо на дату річного балансу ознаки зменшення корисності активу перестали існувати, то підприємство визначає і відображає вигоди від відновлення його корисності.

 • Якщо на дату річного балансу ознаки зменшення корисності активу перестали існувати, то підприємство визначає і відображає вигоди від відновлення його корисності.

 • Про відновлення корисності активу можуть свідчити, зокрема, такі ознаки:- суттєве збільшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду;

 • - суттєве збільшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду;

 • - суттєві позитивні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду;

 • - зменшення проти звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво збільшити суму очікуваного відшкодування активу.Відображаються вигоди від відновлення корисності трактора

 • Відображаються вигоди від відновлення корисності трактора

 • Дебет 13 Кредит 742975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

 • 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

 • Приклад: Підприємство „Альфа” на протязі жовтня 2010 р. придбало по 10 акцій у:

 • - підприємства „Айс”, собівартість акцій на дату придбання – 3000 грн., справедлива вартість (експертна оцінка) станом на 31. 12. 2010 р. – 2800 грн.;

 • - підприємства „Локо”, собівартість акцій на дату придбання – 2000 грн., справедлива вартість (експертна оцінка) станом на 31. 12. 2010 р. – 2400 грн.

976 « Списання необоротних активів»

 • 976 « Списання необоротних активів»

 • Приклад: С.-г. підприємством – платником ФСП частково розібрана виробнича будівля, первісна вартість якої становить 150000 грн., знос 60000 грн. Розбиранню підлягла третя частина будівлі.

 • Від розбирання будівлі отримані будівельні матеріали:

 • Шифер – на суму 5000 грн.;

 • Блоки кам’яні – на суму 3000 грн.;

 • тротуарна плитка – на суму 1180 грн.

 • На розбирання будівлі здійснені витрати:

 • МШП вартістю 220 грн.;

 • Заробітна плата працівників – 58 грн.;

 • Послуги власного автотранспорту – 300 грн.

Для обліку податку на прибуток від звичайної діяльності передбачено рахунок 98 «Податок на прибуток».

 • Для обліку податку на прибуток від звичайної діяльності передбачено рахунок 98 «Податок на прибуток».

 • За дебетом рахунка відображується нарахована сума податку на прибуток,

 • за кредитом – включення до фінансових результатів на рахунку 79.

 • Рахунок 98 «Податок на прибуток» має такі субрахунки :

 • 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» ;

 • 982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій».У бухгалтерському обліку до доходів включається перша подія, а в податковому перша або друга. Тобто та, яка відбулася раніше.

 • У бухгалтерському обліку до доходів включається перша подія, а в податковому перша або друга. Тобто та, яка відбулася раніше.

 • Отже, бухгалтерський облік доходів відрізняється від податкового на суму одержаної попередньої оплати.

 • Але оплачена готова продукція врешті – решт буде відвантажена, а тому різниця між податковим і бухгалтерським обліком доходів є тимчасовоюТимчасові розбіжності у витратах і доходах між бухгалтерським і податковим обліком практично матимуть місце постійно.

 • Тимчасові розбіжності у витратах і доходах між бухгалтерським і податковим обліком практично матимуть місце постійно.

 • З метою регулювання величини реального капіталу підприємства передбачено використовувати рахунки

 • 17 «Відстрочені податкові активи» і

 • 54 «Відстрочені податкові зобов’язання».При перевищенні суми податку на прибуток, обчисленої за податковою декларацією на сумою податку, обчисленою з фактично обчисленого прибутку за даними бухгалтерського обліку, виникають відстрочені податкові активи, які відображуються за дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи».

 • При перевищенні суми податку на прибуток, обчисленої за податковою декларацією на сумою податку, обчисленою з фактично обчисленого прибутку за даними бухгалтерського обліку, виникають відстрочені податкові активи, які відображуються за дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи».Якщо отримано суму прибутку більшу за даними бухгалтерського обліку, ніж за даними податкового обліку, то буде перевищення суми податку на прибуток, обчисленого з фактично отриманого прибутку, над сумою цього податку, обчисленою за податковою декларацією.

 • Якщо отримано суму прибутку більшу за даними бухгалтерського обліку, ніж за даними податкового обліку, то буде перевищення суми податку на прибуток, обчисленого з фактично отриманого прибутку, над сумою цього податку, обчисленою за податковою декларацією.

 • В цьому разі сума перевищення називається відстроченими податковими зобов'язаннями, які сплачуватимуться у наступні звітні періоди.

 • Для обліку таких зобов'язань передбачено рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання",Якщо отримано суму прибутку більшу за даними бухгалтерського обліку, ніж за даними податкового обліку, то буде перевищення суми податку на прибуток, обчисленого з фактично отриманого прибутку, над сумою цього податку, обчисленою за податковою декларацією.

 • Якщо отримано суму прибутку більшу за даними бухгалтерського обліку, ніж за даними податкового обліку, то буде перевищення суми податку на прибуток, обчисленого з фактично отриманого прибутку, над сумою цього податку, обчисленою за податковою декларацією.

 • В цьому разі сума перевищення називається відстроченими податковими зобов'язаннями, які сплачуватимуться у наступні звітні періоди.

 • Для обліку таких зобов'язань передбачено рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання",Довідка про суму прибутку за звітні періоди (тис. грн.)

 • Довідка про суму прибутку за звітні періоди (тис. грн.)Поквартальний розрахунок податку на прибуток та відстрочених податкових активів і зобов'язань (тис. грн)

 • Поквартальний розрахунок податку на прибуток та відстрочених податкових активів і зобов'язань (тис. грн)Поквартальний розрахунок податку на прибуток та відстрочених податкових активів і зобов'язань (тис. грн)

 • Поквартальний розрахунок податку на прибуток та відстрочених податкових активів і зобов'язань (тис. грн)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка