План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освітиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.План

 • 1. Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти.

 • 2. Зміст концепції сталого розвитку.

 • 3. Зміст концепції випереджаючої освіти.

 • 4. Основні напрямки впровадження випереджаючої освіти у навчальну та виховну діяльність.Головні аспекти соціального розвитку ХХІ століття:

 • Динамічність;

 • Технологічність та інформаційність;

 • Інтегративність;

 • Нестабільність, висока ступінь соціальних, економічних та екологічних ризиків. • Інформаційне суспільство - суспільство, яке існує завдяки комп’ютеризації та інформатизації виробничої діяльності та економічних взаємовідносин і характеризується підвищеним впливом інформаційно-комунікативних технологій на всі сфери людської діяльності.

 • Основні риси інформаційного суспільства:

 • швидка зміна технологій, інформатизація суспільства;

 • постійне поширення інформації та ролі масмедіа;

 • перехід до віртуальних форм соціальної діяльності (політики, економіки, освіти, науки та мистецтва).

 • створення глобального інформаційного простору.Вимоги до людини:

 • індустріального суспільства:

 • Виконавча точність;

 • Уміння підпорядковуватися владі;

 • Виконувати однотипну роботу. • Глобалізація - процес прискорення та поглиблення економічних, політичних, соціальних, правових і культурних взаємозалежностей держав та цивілізацій з посиленням їхньої відкритості та універсальності.

 • Типи глобалізації:

 • Економічна;

 • Територіально-політична;

 • Комунікативна;

 • Соціокультурна.Освітні зміни цінностей вимагають:

 • Нових знань та вмінь, сприятливих для вирішення проблем майбутнього;

 • Суттєвої зміни моделей поведінки у бік формування орієнтованої на порозуміння культури взаємовідносин, відповідної споживчої культури, екологічного світогляду;

 • Розуміння педагогічною спільнотою характеру суспільних потреб та змін соціального розвитку.Основними тенденціями сучасного розвитку освіти є:

 • Відкритість;

 • Безперервність;

 • Трансформація у сферу освітніх послуг.Відкрита освіта передбачає:

 • Самостійність і провідну роль особистості у процесі свого навчання.

 • Свободу вибору основних параметрів процесу навчання (часу, місця, тривалості, ціни, форм, методів, змісту, організації, цілей, джерел, засобів, оцінки, програми навчання, консультантів, викладачів, навчальних закладів, рівнів).

 • Активну роль особи, яка навчається, перетворення її із об'єкту у реальний суб'єкт навчання шляхом залучення до визначення основних параметрів навчального процесу.

 • Використання різних форм взаємодії між учасниками навчального процесу.Безперервна освіта передбачає:

 • Набуття людиною необхідних компетенцій (знань, умінь (навичок), якостей (установок, цінностей) відповідно до суспільних потреб.

 • Розподіл процесу здобуття освіти на етапи - базову (дипломну освіту) та післядипломну освіту.

 • Визначення пріоритетності освіти протягом всього життя як можливості вдосконалювати свої знання та вміння, пристосовуватися до змін середовища.Перетворення освіти на сферу освітніх послуг:

 • Заклади освіти стають середовищем для ефективного навчання.

 • Орієнтація на індивідуалізацію потреб та запитів споживачів освітніх послуг.

 • Розширення спектру змісту, видів, форм, методів навчання. Інноваційність як ключовий фактор розвитку сфери освітніх послуг.

 • Зміна підходів щодо оцінки якості наданих освітніх послуг, що передбачає введення систем управління якістю освіти, орієнтацію на міжнародні професійні стандарти.Сучасні зміни у соціальному розвитку створили умови для формування двох ключових моделей освіти:

 • ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУСталий (стійкий, усталений) розвиток – це:

 • 1) будь-яка форма підтримуваного (самопідтримуваного) розвитку певної галузі суспільства чи сфери життєдіяльності людини (широке визначення);

 • 2) стабільний спрямований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні природних ресурсів (вузьке визначення, синонім «екозбалансований розвиток»);

 • 3) розвиток, який задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. • Сталість – здатність системи зберігати довгострокову рівновагу при наявності зовнішніх впливів. Система знаходиться у стані довгострокової рівноваги, коли всі впливи на неї компенсуються іншими.Стратегія сталого розвитку – це:

 • стратегія переходу до екозбалансованих форм природокористування та соціального розвитку. Сформульована у 1980 році у Всесвітній стратегии збереження природи, отримала розповсюдження після публікації доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку «Наше спільне майбутнє» (1987 р.) та була оприлюднена на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р., на якій було прийнято рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку.Стале суспільство - це

 • це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь і характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення.Чинники, які визначають сталий розвиток суспільства:

 • Екологічний

 • (вироблення екологічних умов розвитку людства: правові, економічні, політичні, соціокультурні чинники регулювання діяльності людини з точки зору ресурсозбереження та охорони довкілля) • Економічний

 • (перетворення ринкової системи на засадах екологізації виробництва, переходу до екобеспечного споживання, розвиток альтернативних технологій ресурсозабеспечення, нешкідливих для довкілля та здоров’я людини) • Соціальний

 • (регулювання соціальних глобальних проблем: демографічних, міграційних, соціальної нерівності, ризиків політичної нестабільності, проблем тероризму, військових протистоянь, забезпечення прав людини та демократичних перетворень у світі)Принципи сталого розвитку (згідно «Порядку денного на ХХ століття».

 • принцип забезпечення рівних можливостей для різних поколінь і рівних можливостей для представників того самого покоління;

 • принцип вживання заходів обережності;

 • принцип, відповідно до якого платить забруднювач;

 • принцип загальної, але диференційованої відповідальності;

 • принцип доступу до інформації й судовим і адміністративним розглядам і участі в них;

 • принцип оцінки екологічних наслідків і попереднього повідомлення.Освіта для сталого розвитку – це:

 • форма освітньої діяльності, спрямованої на впровадження ідей, принципів та цінностей сталого розвитку у навчання та виховання з метою формування культури ощадливого та відповідального відношення до природного та соціального оточення. • Щоб прийняти існуючі історичні виклики ХХІ століття, освіта повинна мати випереджаючий характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетенцій вихованців, формування в них нової культури, нових способів мислення та діяльності. • Ідея випереджаючої освіти вперше була сформульована у докладі Римському клубу «Нема меж навчання», підготовленому у 1979 р. Дж.Боткіним, Е.Ельманжером та М.Маліцем. Доклад діагностував невідповідність національних систем освіти пріоритетам та майбутнім потребам суспільства.

 • Освітня функція суспільства повинна мати інноваційний, прогностичний характер, тобто випереджати ті зміни, які відбуваються у світі.

Випереджаюча освіта для сталого розвитку – це:

 • концепція переходу сучасної освіти на засади сталого розвитку з врахуванням основних тенденцій соціальних змін.

 • Поняття сталого розвитку є доповненням до ідеї випереджаючої освіти, оскільки воно є метою або ідеалом суспільного розвитку в умовах глобалізації та поширення ситуацій несталості та соціальних ризиків. • Метою випереджаючої освіти для сталого розвитку

 • є створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграція принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.Основні цінності та принципи, на яких ґрунтується концепція випереджаючої освіти:

 • Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку;

 • Основною цінністю освіти є особистість, її індивідуальні потреби;

 • Взаємодія в освітньому середовищі здійснюється за принципами партнерства, взаємності та толерантності;

 • Дії особистості будуються на принципах відповідальності, демократичності, громадянської активності. • Випереджаюча освіта для сталого розвитку сприяє підготовці особистості до активного та успішного життя у сучасному мінливому світі, її всебічному та гармонійному розвитку.Шляхи реалізації стратегії випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • переорієнтація наявних навчальних програм у напрямку соціальних, економічних, екологічних знань і перспектив;

 • формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку;

 • участь у навчанні не тільки дітей, а й їхніх батьків з метою сприяння переходу суспільства до сталих моделей виробництва і споживання;

 • сприяння підготовці кадрів в інтересах переходу до сталого розвитку.Особливості стратегії збалансованого розвитку освітнього закладу:

 • використання принципів стратегічного управління закладом освіти, технологій освітнього менеджменту та маркетингу;

 • впровадження в освітню практику проективних технологій, стратегій життєтворчості, компетентісного підходу;

 • залучення в освітній процес інтерактивних технологій, проблемних форм навчання та виховання.

 • будування освітнього процесу на засадах педагогіки співробітництва.Напрямки освітньої діяльності:

 • впровадження інтегративних курсів та уроків, що сприяють розвитку системного мислення;

 • впровадження курсів з розвитку критичного мислення та аргументативного дискурсу, відповідної інформаційної культури.

 • курси з розвитку екологічної культури з врахуванням сучасних соціокультурних потреб (формування відповідної споживчої культури, здоров’язберігаючих вмінь та навичок).

 • курси гуманоцентричного спрямування (розвиток моральної культури особистості із залученням ідеї відповідального ставлення до життя).

 • курси соціостратегічного спрямування (розкриття основних тенденцій та загроз соціального розвитку).

 • курси, спрямовані на розвиток інтеграційної культури особистості – етики толерантності, гендерної рівності, полікультурності.

 • курси, спрямовані на розвиток громадянської та правової культури особистості.Складові змісту випереджаючої освіти:

 • Екологічна:

 • засвоєння учнями знань щодо стану довкілля, органічної єдності людини та природи, заходів зі збереження цілісності природних екосистем, способів виходу з екологічної кризи;

 • формування екологічного світогляду та екокультури на засадах розкриття змісту та впровадження норм і принципів екологічної етики та етики відповідальності;

 • виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю як складових екологічної освіти для сталого розвитку;

 • засвоєння основних знань та умінь щодо здорового способу життя, гармонізації стосунків між людиною та природним середовищем;

 • прилучення до екологічного руху, розвиток екологічних організацій на рівні шкільних та позашкільних закладів освіти дніпропетровського регіону. • Правова:

 • засвоєння учнями знань щодо реалізації прав людини та дитини згідно концепції сталого розвитку;

 • розкриття змісту норм демократії, правової культури громадян, ролі громадськості у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем;

 • залучення учнів у процеси шкільного самоврядування, практичної реалізації громадянськості як особистісної та колективної відповідальної поведінки у контексті реалізації норм та принципів сталого розвитку;

 • привчання дітей до відкритого й вільного виразу своїх думок на основі реалізації ідей педагогіки співробітництва, розвиток навичок аргументування своєї думки. • Соціально-економічна:

 • розкриття змісту поняття «якісне життя» як однієї зі складових концепції сталого розвитку;

 • прищеплення навичок розумного ресурсо- та енергоспоживання, раціонального використання предметів споживання, зменшення марних витрат сировини;

 • впровадження норм соціальної справедливості, попередження проявів насильства та несправедливості у відносинах між дітьми та дітьми і дорослими;

 • розвиток високого рівня соціальної мобільності дітей, виховання в них культури інноваційності та успішності, що сприятиме більшої адаптації до динаміки життя у сучасному постіндустріальному суспільстві. • Морально-етична:

 • формування гуманістичних цінностей та пріоритетів, заснованих на ідеї самоцінності кожної особистості, ії права на відмінність;

 • емоційно-ціннісний підхід, що передбачає вміння людиною ставати на позицію іншого, визнавати його думки, одночасно, відстоювати власну позицію, не принижуючи гідність іншої людини;

 • розвиток неконфронтаційної свідомості, орієнтованої на співдружню та неконфліктну діяльність;

 • впровадження норм діяльнісної педагогіки, що орієнтована на небайдуже, активне відношення до порушень принципів сталості, вміння оптимально реагувати на недодержання екологічних та соціально-економічних вимог згідно пріоритетам сталого розвитку.

 • розвиток високої інформаційної культури, що передбачає медіа-грамотність, поінформованість з проблем сталого розвитку, активізацію критичного мислення.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка