«Почти во всех делах самое трудное – начало». Руссо. Не тот глуп, кто не знаетДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b. • «Почти во всех делах самое трудное – начало». РУССО.

 • Не тот глуп, кто не знает,

 • а тот, кто знать не желает.

 • Г. СковородаМета викладання дисципліни “Вступ до спеціальності” полягає в прискоренні адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності.

 • Мета викладання дисципліни “Вступ до спеціальності” полягає в прискоренні адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності.знайомство студентів першого курсу із структурою вузу, організацією навчального процесу, правами і обов’язками студентів;

 • знайомство студентів першого курсу із структурою вузу, організацією навчального процесу, правами і обов’язками студентів;

 • знайомство з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою спеціальності “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” а також з навчальним планом підготовки інженерів-механіків.

 • формування концептуальної моделі фахівця з інженерної механіки та його ролі на підприємстві;

 • визначення сфер майбутньої професійної діяльності;

 • визначення перспектив розвитку гідропневмосистем в Україні і в світі.Цель изучения дисциплины:

 • Цель изучения дисциплины:

  • познакомить студентов с выбранной областью деятельности, формами научной работы, специальностью, вузом и кафедрой и подготовить их к освоению всей программы обучения.
 • Основная задача изучения дисциплины:

  • приобретение студентами базовых знаний в области гидравлических машин, гидропривода и гидропневмоавтоматики, знакомство с методами и формами научной и учебной деятельности.


Модуль №1 „Концептуальна модель та стандарт підготовки фахівців з інженерної механіки у вищих навчальних закладах України”

 • Модуль №1 „Концептуальна модель та стандарт підготовки фахівців з інженерної механіки у вищих навчальних закладах України”

 • Модуль №2 “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” як сфера професійної та наукової діяльності»

 • Навчальна дисципліна "Вступ до спеціальності” знайомить студентів із специфікою навчального процесу та навчальним планом підготовки за спеціальністю “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” та формує початкову уяву про специфіку майбутньої професійної діяльності, а також дозволяє зрозуміти місце і значення наступних навчальних дисциплін для формування професійних знань та умінь.

 • Історія України

 • Іноземна мова

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Філософія

 • Історія української культуриВища математика

 • Вища математика

 • Загальна фізика

 • Інформатика

 • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

 • Вступ до спеціальності

 • Загальна хімія

 • ЕкологіяВзаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

 • Теоретична механіка

 • Прикладне матеріалознавство

 • Теорія механізмів і машин

 • Опір матеріалів

 • Технологія конструкційних матеріаловДеталі машин

 • Деталі машин

 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

 • Безпека життєдіяльності. Охорона праці

 • Теоретичні основи теплотехніки

 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

 • Економіка підприємстваПсихологія

 • Психологія

 • Основи економічної теорії

 • Соціологія

 • Політологія

 • Правознавство

 • Теорія технічних систем

 • Історія науки і техніки

 • Основи теорії вирішення винахідницьких задачОснови сучасних технологій в гідромашинобудуванні

 • Основи сучасних технологій в гідромашинобудуванні

 • Об'ємні гідро- та пневмомашини

 • Комп'ютерне забезпечення

 • Теорія автоматичного керування та динаміка гідропневмосистем

 • Методи обчислювальної математики в ГПА

 • Механіка рідини і газуМехатроніка в гідропневмоавтоматиці

 • Мехатроніка в гідропневмоавтоматиці

 • Автоматизовані системи графіки

 • Експлуатація, обслуговування та надійність гідравлічних машин і гідроприводів

 • Системи гідропневмоприводів

 • Ситуаційне моделювання систем гідропневмоавтоматики

 • Гідродинамічні машини і передачі

 • Виробництво елементів гідропневмосистемструктуру НТУ ”ХПІ”, факультету, кафедри;

 • структуру НТУ ”ХПІ”, факультету, кафедри;

 • права та обов`язки студента, режим дня, особливості організації навчального процесу в вузі;

 • зміст навчального плану та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів з інженерної механіки;

 • сфери майбутньої професійної діяльності та перспективи працевлаштування;

 • роль інженера-механіка на підприємстві;

 • значення і перспективи розвитку гідроприводобудування в Україні;

 • основні тенденції розвитку гідроприводобудування за кордоном та заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці.користуватися своїми правами та оптимально планувати свій режим дня, організовувати свою роботу, побут і відпочинок;

 • користуватися своїми правами та оптимально планувати свій режим дня, організовувати свою роботу, побут і відпочинок;

 • користуватися бібліотечними каталогами, спеціальною літературою, вести конспекти лекцій;

 • оцінювати комплексність та фундаментальність знань та вмінь, які він здобуде як майбутній фахівець;

 • визначати роль, перспективи та значимість своєї майбутньої професії.Гладкий П.М. Оптимальне проектування гідро-пневмосистем і їх елементів /Навчальний посібник/: НТУ «ХПІ»., 2003. - 240 с.

 • Гладкий П.М. Оптимальне проектування гідро-пневмосистем і їх елементів /Навчальний посібник/: НТУ «ХПІ»., 2003. - 240 с.

 • Сергель О.С. “Прикладная гидрогазодинамика”. М.: Машиностроение, 1981. – 374с.

 • Пневмоавтоматика. Под редакцией Таля А.А. М.: Наука, 1974. -241 с.

 • Залмазон Л.А. Специализированные аэрогидродинамические системы автоматического управления. М.: Наука, 1978.- 400 с.

 • Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. Загальний курс. – Львів: «Світ», 1994. – 264 с.

 • В начале творческого пути. Советы студентам технических вузов./ И.Н.Орлов, В.Г.Герасимов и др. – М.: Высш. шк., 1986. – 128 с.

 • Горцевский А.А. Организация самостоятельной работы студента. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 48 с.

Л.Л.Товажнянский -ректор Национального Технического Университета «Харьковский политехнический институт» с 1999 г.

 • Л.Л.Товажнянский -ректор Национального Технического Университета «Харьковский политехнический институт» с 1999 г.Гладкий П.М. - завідувач кафедри, професор, член Академії наук вищої школи України, член методичної комісії Міністерства освіти і науки України, член Міжнародної Асоціації промислової гідравліки

 • Гладкий П.М. - завідувач кафедри, професор, член Академії наук вищої школи України, член методичної комісії Міністерства освіти і науки України, член Міжнародної Асоціації промислової гідравлікикрупный специалист по гидродинамике, ученик Н.Е.Жуковского. В 1909 г. он читает первую в Украине лекцию по теории воздухоплавания, вызвавшую небывалый интерес у студентов, и основывает в Харькове Воздухоплавательный отдел, печатным органом которого стал журнал "Тяжелее воздуха", где преподаватели ХТИ имели возможность публиковать свои статьи, а в 1912 году в ХТИ строится под его руководством одна из первых в России аэродинамическая труба

 • крупный специалист по гидродинамике, ученик Н.Е.Жуковского. В 1909 г. он читает первую в Украине лекцию по теории воздухоплавания, вызвавшую небывалый интерес у студентов, и основывает в Харькове Воздухоплавательный отдел, печатным органом которого стал журнал "Тяжелее воздуха", где преподаватели ХТИ имели возможность публиковать свои статьи, а в 1912 году в ХТИ строится под его руководством одна из первых в России аэродинамическая труба

Бакалаврце освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який отримав базову вищу освіту, відповідну професійну підготовку, здобув спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці, має адекватну практичну підготовку і здатний професійно вирішувати типові завдання в межах відповідного напряму та присвоєної кваліфікації у певному виді професійної діяльності.

 • Бакалаврце освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який отримав базову вищу освіту, відповідну професійну підготовку, здобув спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці, має адекватну практичну підготовку і здатний професійно вирішувати типові завдання в межах відповідного напряму та присвоєної кваліфікації у певному виді професійної діяльності.МОЛОДЫЕ ГОДЫ

 • Помните, что каждый день решает бесповоротно вашу судьбу! В каждом из них лежит зародыш будущего, дальнейшая судьба зависит от молодых лет, которые кладут основание всей жизни. Поэтому не пропускайте ни одного дня без работы над собою; дайте себе ясный отчет о состоянии вашей души и с юных лет трудитесь над искоренением в ней зла, имея всегда перед собой высокий идеал, к которому все мы должны стремиться.

 • Дорожите же этим драгоценным даром молодости, смотрите на него как на вверенное вам сокровище, не теряйте даром времени, не упускайте случая, который уже не вернется, а пользуйтесь, пользуйтесь молодыми годами, в которых вы можете сделать так много для себя и для других!


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка