Положення державної інформаційної політики Основні напрями національної інформаційної політики Державна політика забезпечення інформаційної безпекиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПоложенняОсновні положення державної інформаційної політики

 • Основні положення державної інформаційної політики

 • Основні напрями національної інформаційної політики

 • Державна політика забезпечення інформаційної безпекиІнформаційна політика держави — це головні напрями і предмет діяльності держави в галузі інформації.

 • Інформаційна політика держави — це головні напрями і предмет діяльності держави в галузі інформації.

 • Основною метою інформаційної політики є створення умов для ефективного і якісного інформаційного забезпечення стратегічних і оперативних завдань соціального і економічного розвитку держави. • забезпечення умов для розвитку і захисту всіх форм власності на інформаційні ресурси;

 • формування і захист державних інформаційних ресурсів;створення і розвиток центральних і регіональних інформаційних систем та мереж, забезпечення їхньої сумісності і взаємодії в єдиному інформаційному просторі держави;

 • створення і розвиток центральних і регіональних інформаційних систем та мереж, забезпечення їхньої сумісності і взаємодії в єдиному інформаційному просторі держави;

 • створення умов для якісного і ефективного інформаційного забезпечення громадян, установ державної влади, органів місцевого самоуправління, організацій і суспільних об'єднань на основі державних інформаційних ресурсів;забезпечення національної безпеки у сфері інформатизації;

 • забезпечення національної безпеки у сфері інформатизації;

 • сприяння формуванню ринку інформаційних ресурсів, послуг, інформаційних систем і технологій, засобів їхнього забезпечення;

 • формування і здійснення єдиної науковотехнічної промислової політики у сфері інформатизації з урахуванням сучасного світового рівня розвитку інформаційних технологій;підтримка проектів і програм інформатизації;

 • підтримка проектів і програм інформатизації;

 • створення і удосконалення системи інвестування і механізму стимулювання розробки і реалізації проектів інформатизації;

 • розвиток законодавства у сфері інформаційних процесів, інформатизації і захисту інформації. • В Україні прийнято Проект Закону “Про Концепцію національної інформаційної політики”, яка визначає правові, економічні та організаційні засади національної інформаційної політики та інформаційної безпеки держави.Метою Концепції є створення умов для побудови в державі розвиненого інформаційного суспільства як органічного сегмента глобального інформаційного товариства, забезпечення пріоритетно­го розвитку інформаційних ресурсів та інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, захисту національних моральних і культурних цінностей, забезпечення конституційних прав на свободу слова та вільний доступ до інформації.

 • Метою Концепції є створення умов для побудови в державі розвиненого інформаційного суспільства як органічного сегмента глобального інформаційного товариства, забезпечення пріоритетно­го розвитку інформаційних ресурсів та інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, захисту національних моральних і культурних цінностей, забезпечення конституційних прав на свободу слова та вільний доступ до інформації. • Програма входження держави в інформаційне суспільство — це план діяльності держави з реалізації Концепції національної інформаційної політик.формування і розвиток інформаційної інфраструктури держави;

 • формування і розвиток інформаційної інфраструктури держави;

 • реалізація права на інформацію в інформаційних мережах;

 • захист особистості, суспільства, держави від неякісної, фальшивої інформації і дезінформації;

 • захист інтелектуальної власності в інформаційних мережах;

 • захист інформації, в тому числі персональних даних, даних в інформаційних мережах;застосування можливостей інформаційних технологій для розвитку нових форм трудової діяльності, освіти і виховання;

 • застосування можливостей інформаційних технологій для розвитку нових форм трудової діяльності, освіти і виховання;

 • захист прав споживачів та розвиток конкуренції в мережах;

 • реалізація відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері;

 • стандартизація як засіб сумісності в мережах;

 • міжнародне співробітництво з проблем створення глобального інформаційного суспільства;

 • координація робіт з реалізації програми.Сфера дії Концепції національної інформаційної політики поширюється на суспільні відносини у сфері інформаційної діяльності, на формування і здійснення збалансованої інформаційної політики як складової частини соціально-економічної політики держави з пріоритетом національних інтересів України, та стратегії розвитку і використання національних інформаційних ресурсів.

 • Сфера дії Концепції національної інформаційної політики поширюється на суспільні відносини у сфері інформаційної діяльності, на формування і здійснення збалансованої інформаційної політики як складової частини соціально-економічної політики держави з пріоритетом національних інтересів України, та стратегії розвитку і використання національних інформаційних ресурсів.Основні напрями національної інформаційної політики у сфері суспільних відносин:

 • Основні напрями національної інформаційної політики у сфері суспільних відносин:

 • забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та діяльності в інформаційному просторі держави, недопущення втручання у зміст і внутрішню організацію інформаційних процесів, окрім випадків, визначених Конституцією України;

 • створення розвиненої інформаційно-комунікаційної інфраструктури;збереження вітчизняного (національного) інформаційного продукту, національно-культурних і духовних цінностей України, її інформаційна та національно-культурна ідентифікація у світовому інформаційному просторі;

 • збереження вітчизняного (національного) інформаційного продукту, національно-культурних і духовних цінностей України, її інформаційна та національно-культурна ідентифікація у світовому інформаційному просторі;

 • всебічна державна підтримка засобів масової інформації та забезпечення соціально-правового захисту журналістів, інших творчих працівників, які займаються інформаційною діяльністю;забезпечення вільного функціонування засобів масової інформації;

 • забезпечення вільного функціонування засобів масової інформації;

 • створення умов для побудови в Україні розвиненого інформаційного суспільства, зростання ролі засобів масової інформації у роз­витку українського суспільства.Основні напрями національної інформаційної політики в економічній сфері:

 • Основні напрями національної інформаційної політики в економічній сфері:

 • створення сприятливих умов для розвитку та захисту прав суб'єктів права всіх форм власності на об'єкти національного інфор­маційного простору України;

 • збереження та ефективне використання державної та комуналь­ної власності на підприємства, інші об'єкти національного ін­формаційного простору держави, які в установленому законодавством порядку визнаються об'єктами стратегічного значення;сприяння конкуренції, недопущення монополізації ринків у сфері інформаційної діяльності, в тому числі рекламної;

 • сприяння конкуренції, недопущення монополізації ринків у сфері інформаційної діяльності, в тому числі рекламної;

 • розвиток ринку інформаційних ресурсів у поєднанні з державним регулюванням інформаційної діяльності, створення умов для комерційної діяльності в інформаційній сфері;економічна підтримка державою розвитку інформаційної інфра­структури та інформаційної системи держави в цілому незалежно від форм власності на об'єкти, що будуються і розвиваю­ться, сприяння розробці і впровадженню новітніх інформаційних технологій;

 • економічна підтримка державою розвитку інформаційної інфра­структури та інформаційної системи держави в цілому незалежно від форм власності на об'єкти, що будуються і розвиваю­ться, сприяння розробці і впровадженню новітніх інформаційних технологій;

 • підтримка вітчизняного виробника інформаційного продукту.Основні напрями національної інформаційної політики в організаційній сфері:

 • Основні напрями національної інформаційної політики в організаційній сфері:

 • створення умов для своєчасного, якісного і ефективного інформаційного забезпечення громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян;

 • адміністративний, технічний, правовий захист вітчизняного (національного) інформаційного продукту України, інформаційних ресурсів у цілому;дотримання принципів Європейської Конвенції про права людини, міжнародних договорів та угод у галузі міжнародного інформаційного співробітництва, згода на обов'язковість яких надана Україною;

 • дотримання принципів Європейської Конвенції про права людини, міжнародних договорів та угод у галузі міжнародного інформаційного співробітництва, згода на обов'язковість яких надана Україною;

 • інтеграція України в міжнародний інформаційний простір, спри­яння створенню конкурентноспроможної інформаційної проду­кції на внутрішньому та зовнішньому ринках;забезпечення ефективної присутності України в світовому інформаційному просторі шляхом розвитку транскордонного мовлен­ня, поширення у світі вітчизняної культурно-мистецької і друкованої продукції;

 • забезпечення ефективної присутності України в світовому інформаційному просторі шляхом розвитку транскордонного мовлен­ня, поширення у світі вітчизняної культурно-мистецької і друкованої продукції;

 • послідовне здійснення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, вдосконалення, використання та заохочення творчих кадрів в інформаційній сфері.

обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;

 • обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;

 • руйнування системи цінностей, духовного та фізичного здоров'я особи, суспільства, негативні зміни їх цільових настанов;

 • маніпулювання громадською думкою;

 • обмеження можливостей органів державної влади щодо ухвален­ня адекватних рішень;порушення штатного режиму функціонування (руйнування) кри­тично важливих інформаційних мереж, систем управління;

 • порушення штатного режиму функціонування (руйнування) кри­тично важливих інформаційних мереж, систем управління;

 • несанкціонований витік таємної, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом;

 • спотворення (знищення) інформаційних ресурсів, програмного забезпечення;

 • низький рівень інтегрованості України в світовий інформаційний простір.

 • Моніторинг загроз у сфері інформаційної безпеки здійснює Служба безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади.сприяння інформаційній діяльності, спрямованій на патріотичне виховання всіх категорій населення, утвердження загальнодер­жавної системи духовних цінностей, пропаганду толерантності, злагоди, міжетнічного та міжрелігійного миру, суспільну солідарність;

 • сприяння інформаційній діяльності, спрямованій на патріотичне виховання всіх категорій населення, утвердження загальнодер­жавної системи духовних цінностей, пропаганду толерантності, злагоди, міжетнічного та міжрелігійного миру, суспільну солідарність;організації оперативного реагування та упередження формування негативного іміджу стосовно України і її громадян, органів державного управління, інших суспільних інститутів, викривлення та тенденційний підбір фактів історичного минулого, поширення неправдивої інформації;

 • організації оперативного реагування та упередження формування негативного іміджу стосовно України і її громадян, органів державного управління, інших суспільних інститутів, викривлення та тенденційний підбір фактів історичного минулого, поширення неправдивої інформації;

 • ліквідації відставання від провідних країн світу за рівнем інформатизації суспільних інститутів, превентивного розвитку центрів збереження, обробки та розповсюдження інформації, таких як бібліотечні, архівні, музейні, спеціальні інформаційно-аналітичні, дослідницькі та інші установи, а також систем і баз даних засобів масової інформації;забезпечення можливості виявлення загроз щодо порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, створення механізмів їх локалізації;

 • забезпечення можливості виявлення загроз щодо порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, створення механізмів їх локалізації;

 • встановлення уніфікованого переліку умов для надання чи обмеження права на доступ до інформації, переліку видів інформації з обмеженим доступом та механізмів реалізації цих обмежень, принципів та організаційних механізмів доступу до інформації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, гро­мадських організацій, фізичних та юридичних осіб;розширення кореспондентських пунктів і мережі спеціальних кореспондентів засобів масової інформації за кордоном;

 • розширення кореспондентських пунктів і мережі спеціальних кореспондентів засобів масової інформації за кордоном;

 • забезпечення конфіденційності, цілісності та гарантованого адресного доступу до важливої для держави, особи й суспільства ін­формації;

 • запобігання знищенню (навмисному спотворенню, псуванню, приховуванню) національних інформаційних ресурсів при використанні;нейтралізації діяльності іноземних політичних, економічних, військових, розвідувальних структур, спрямованих проти інтересів України;

 • нейтралізації діяльності іноземних політичних, економічних, військових, розвідувальних структур, спрямованих проти інтересів України;

 • запобігання проявам інформаційно-диверсійної діяльності терористичних груп;

 • введення в систему інформаційних ресурсів спеціально організованої, неправдивої інформації, застосування негативного інформаційно-психологічного впливу на особу.розроблення, організацію виробництва та сертифікацію на відповідність вимогам інформаційної безпеки функціонально повного комплексу технічних і програмно-технологічних засобів захисту національних інформаційних ресурсів при їх створенні, зберіганні та використанні;

 • розроблення, організацію виробництва та сертифікацію на відповідність вимогам інформаційної безпеки функціонально повного комплексу технічних і програмно-технологічних засобів захисту національних інформаційних ресурсів при їх створенні, зберіганні та використанні;формування цілісної системи захисту мереж передачі даних від дій, спрямованих на порушення їх функціонування, і моніторинг цих мереж із дотриманням національного законодавства та міжнародного права;

 • формування цілісної системи захисту мереж передачі даних від дій, спрямованих на порушення їх функціонування, і моніторинг цих мереж із дотриманням національного законодавства та міжнародного права;

 • організацію в системах електронного документообігу та електронного цифрового підпису багаторівневого захисту інформації від несанкціонованого доступу;створення інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної влади та управління з засобами криптографічного та технічного захисту інформації;

 • створення інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної влади та управління з засобами криптографічного та технічного захисту інформації;

 • створення, розвиток та оперативне поширення антивірусних засобів.реалізації системного підходу до аналізу динаміки інформаційних процесів в Україні, забезпеченні багатоваріантності параметрів аналізу та прогнозів розвитку цих процесів з урахуванням необхідних заходів із дотримання інформаційної безпеки;

 • реалізації системного підходу до аналізу динаміки інформаційних процесів в Україні, забезпеченні багатоваріантності параметрів аналізу та прогнозів розвитку цих процесів з урахуванням необхідних заходів із дотримання інформаційної безпеки;розробленні стратегії входження України в глобальний інформаційний простір;

 • розробленні стратегії входження України в глобальний інформаційний простір;

 • адаптації необхідних Україні масивів світових інформаційних ресурсів для подолання наявного відставання в цій сфері;

 • розробці загальнодержавної політики інтеграції України в міжнародні телекомунікаційні мережі, виробленні відповідних рекомендацій, правил і процедур для її реалізації;

 • створенні і впровадженні системи української стандартизації в інформаційній сфері з урахуванням міжнародних стандартів інформаційного обміну та захисту інформації.Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загально­державної системи інформаційної безпеки здійснюється стосовно:

 • Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загально­державної системи інформаційної безпеки здійснюється стосовно:

 • порядку інформаційного обміну та інформаційно-аналітичного супроводу роботи органів державної влади і управління;формування правової бази у галузі використання Інтернет-технологій і забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів;

 • формування правової бази у галузі використання Інтернет-технологій і забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів;

 • законодавчого визначення порядку доступу інших держав, або окремих громадян інших держав до національних інформаційних ресурсів України та порядку використання цих ресурсів на основі договорів з іншими державами;налагодження двостороннього та багатостороннього співробітни­цтва з міжнародними організаціями для спільного вирішення проблем правового гарантування інформаційної безпеки, розробки міжнародного законодавства в цій сфері;

 • налагодження двостороннього та багатостороннього співробітни­цтва з міжнародними організаціями для спільного вирішення проблем правового гарантування інформаційної безпеки, розробки міжнародного законодавства в цій сфері;

 • визначення порядку поширення та використання інформаційної продукції зарубіжного виробництва на території України, вра­хування вимог інформаційної безпеки при закупівлі зарубіжних програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, їх використання в стратегічно важливих галузях, на об'єктах важливого державного та суспільного значення.Каталог: files -> icit -> kszi -> oibd -> lectures
lectures -> Основні терміни та визначення в галузі забезпечення інформаційної безпеки
kszi -> Iso/iec з урахуванням їх впровадження у галузь «Інформаційної безпеки» : На даний час, сформовано цілий ряд стандартів iso/iec
kszi -> Закон визначає: Закон визначає
lectures -> Основні поняття про стандарти інформаційної безпеки
kszi -> Про технічний захист інформації в Україні
kszi -> Положення визначає порядок здійснення криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом, розголошення якої завдає (може завдати) шкоди державі, суспільству або особі
kszi -> Об'єктом технічного захисту
kszi -> Положення з захисту інформації в комп’ютерних системах від нсд загальні положення з захисту інформації в комп’ютерних системах від нсд нд тзі 1 002 99
lectures -> Загальні поняття та положення. Загальні поняття та положення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка