Положення про вшк як його системоутоврюючий чинник. Стандартизація документації вшк як шлях забезпечення єдиних підходів до зовнішньої І внутрішньої оцінки ефективності його здійсненняДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
ТипПоложенняВступ. Проблеми організації ВШК у школах міста.

 • Вступ. Проблеми організації ВШК у школах міста.

 • Теоретичне обґрунтування сутності ВШК.

 • Концептуальний підхід до ВШК та формування моделі контролю.

 • Положення про ВШК як його системоутоврюючий чинник.

 • Стандартизація документації ВШК як шлях забезпечення єдиних підходів до зовнішньої і внутрішньої оцінки ефективності його здійснення.Відсутність цілісної системи контролю (як результат відсутності єдиних вимог до його організації, нераціонального розподілу об'єктів контролю між директором і його заступниками).

 • Відсутність цілісної системи контролю (як результат відсутності єдиних вимог до його організації, нераціонального розподілу об'єктів контролю між директором і його заступниками).

 • Формалізм в організації контролю, або відсутність чітко поставленої мети контролю.

 • Однобічність внутрішньошкільного контролю, що проводиться, як правило, з одного напрямку вивчення навчально-виховного процесу.

 • Участь в контролі тільки адміністрації, без залучення вчителів, керівників ШМО, або навпаки, недостатня участь представників адміністрації, особливо директорів шкіл.Відвідування уроків має нерегулярний, епізодичний характер.

 • Відвідування уроків має нерегулярний, епізодичний характер.

 • Часто не визначається мета відвідування.

 • Не завжди проводиться аналіз уроку.

 • Висновки не завжди або не повністю відповідають меті відвідування уроку.

 • Висновки неконкретні.

 • 3а висновками не простежується основного - результативності уроку.

 • Для аналізу уроків використовується невпорядкований набір схем (шаблонів, бланків аналізу).

 • Рекомендації загальні, часом суперечливі, випадкові, неадресні.

 • Відсутній підпис вчителя, який свідчить про ознайомлення його з висновками уроку та рекомендаціями, самоаналіз уроку.

 • Не простежується робота щодо виконання рекомендацій, наданих під час відвідування уроків.«ВШК - одна з найважливіших управлінських функцій, що безпосередньо пов'язана з функціями аналізу та цілепокладання»

 • «ВШК - одна з найважливіших управлінських функцій, що безпосередньо пов'язана з функціями аналізу та цілепокладання»

 • (за Ю. Конаржевським)

 • «ВШК - вид діяльності керівників школи разом із представниками громадських організацій з установлення відповідності функціонування та розвитку всієї системи навчально-виховної роботи школи на діагностичній основі»

 • (за П. Третьяковим)

 • «ВШК - це одна з основних функцій управління, спрямована на одержання інформації про діяльність педагогів та на її оцінку з метою прийняття конструктивних рішень про подальшу оптимізації управління та самоврядування у школі»

 • (за О.Чоботарь)ВНУТРІШНИЙ КОНТРОЛЬ - одна з функцій управління ЗНЗ, що забезпечує зворотній зв'язок між суб’єктом і об’єктом контролю шляхом інформування про дійсний стан справ у навчальному закладі та фактичне виконання управлінських рішень.

 • ВНУТРІШНИЙ КОНТРОЛЬ - одна з функцій управління ЗНЗ, що забезпечує зворотній зв'язок між суб’єктом і об’єктом контролю шляхом інформування про дійсний стан справ у навчальному закладі та фактичне виконання управлінських рішень.

 • Метою внутрішнього контролю є створення системи діагностики стану функціонування і динаміки розвитку навчального закладу для виявлення та попередження факторів і умов, які негативно впливають на виконання ним покладених повноважень.

 • Внутрішній контроль здійснюється керівником навчального закладу, його заступниками та іншими працівниками у межах виконання своїх функціональних (посадових) обов’язків.

 • Відповідальність за розроблення і ведення системи

 • внутрішнього контролю покладається на керівника ЗНЗ.виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів;

 • виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів;

 • дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

 • якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

 • забезпечення прав учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного здоров’я, запобігання формуванню у них шкідливих звичок;

 • організацію харчування і медичного обслуговування.1. Провідні принципи та задачі ВШК:

 • 1. Провідні принципи та задачі ВШК:

 • стимулювання творчого та професійного росту вчителів;

 • доброзичливість;

 • взаємоповага та взаємозбагачення;

 • мотиваційна й інформаційна основа;

 • порівняльно-аналітичний підхід;

 • методологічна спрямованість;

 • системність;

 • циклічність;

 • демократизація;

 • гуманізація та гласність;

 • відкритість і наявність результативності;

 • адекватність відображення людини людиною;

 • адекватність самооцінки;

 • самозбереження (збереження себе як особистості).Задачі контролю:

 • Задачі контролю:

 • створити сприятливі умови для розвитку загальноосвітньої установи;

 • забезпечити взаємодію керуючих і керованої систем;

 • забезпечити поєднання адміністративного та громадського контролю у школі із самоаналізом і самоконтролем учасників педагогічного процесу;

 • створити інформаційний банк даних про роботу кожного педагога, стан НВП, рівень вихованості, розвитку учнів;

 • спонукати до усунення існуючих недоліків і використання нових можливостей;

 • мотивувати педагогів на покращення результатів праці.2. Функції внутрішньошкільного контролю:

 • 2. Функції внутрішньошкільного контролю:

 • Інші функції внутрішньошкільного контролю:

 • інформаційна – створює правдивий масив інформації про якість освіти в школі;

 • прогностична – виявляє стратегію та тактику розвитку освіти у навчальному процесі;

 • управлінська – впливає на мету, зміст та методи управлінської діяльності;

 • педагогічна – вибудовує цілісність процесу навчання, виховання та розвитку учнів;

 • адаптаційна – мінімізує негативні наслідки сучасної ситуації, що дає можливість створити середовище розвитку дитини. • 3. Основні компоненти контролю:

 • Люди, які виступають в якості його об'єктів і суб'єктів.

 • Умови, що визначають обсяг, широту та спрямованість контролю. До умов, що впливають на процес контролю, варто віднести ресурси: матеріальні, тимчасові, кадрові.

 • Визначення цілей контролю, критеріїв, показників і норм оцінки контрольованих параметрів.

 • Вибір методів контролю на основі заявлених принципів.

 • Виявлення та констатація інформації про існуюче становище справ.

 • Оцінка отриманих результатів.

 • Співставлення отриманих результатів контролю з нормами (тобто із запланованим, бажаним результатом).

 • Аналіз та оцінка такого становища й розробка та здійснення корекції для приведення контрольованого об'єкта в запланований стан.ВШК - це опосередкована система управління школи суб'єктами загальноосвітньої установи.

 • ВШК - це опосередкована система управління школи суб'єктами загальноосвітньої установи.

 • Для його ефективності треба:

 • 1. Розмежувати поняття «контроль» та «інспектування» в даному виді функції управління. Визначити, що контроль - це допомога, а інспектування це перевірка, керівництво - це допомога та перевірка. При демократичному стилі керівництва повинно бути більше контролю, ніж інспектування. Контролювати можна діяльність, інспектувати - результат.

 • 2. Установити форми контролю й інспектування.

 • Контроль - самоконтроль, взаємоконтроль, колективний контроль. Контроль адміністративний, індивідуальний.

 • Інспектування - фронтальна перевірка, тематична перевірка, контрольні зрізи.

 • 3. Затвердити вимоги до самоконтролю педагогічного колективу.4. Організація ВШК

 • 4. Організація ВШК

 • Відомо, що для забезпечення належного рівня управління директору слід приділяти навчальному процесу 50% свого робочого часу, його заступникам з навчально-виховної роботи – до 75%.

 • За діючими нині нормативними документами кожний адміністратор повинен відвідати стільки уроків, щоб знати стан справ у школі, дієво впливати на якість навчально-виховного процесу. Для реалізації цих завдань директору школи потрібно відвідувати в середньому щотижня не менше чотирьох – п’яти, його заступникам п’яти – шести уроків, факультативних занять, виховних заходів, індивідуальних консультацій.

5. Види контролю:

 • 5. Види контролю:

 • За масштабами цілей - стратегічний; тактичний; оперативний.

 • За етапами процесу - початковий або відбірковий; навчальний або проміжний; підсумковий або заключний.

 • За тимчасовою спрямованістю - попереджувальний або випереджальний (для попередження можливих помилок); поточний; заключний; ретроспективний.

 • За частотою проведення - разовий; періодичний; систематичний.

 • За широтою сфери контролю - вибірковий; локальний; суцільний.

 • За організаційними формами - індивідуальний; груповий; колективний.

 • За об'єктами - персональний; класно-узагальнюючий; предметно-узагальнюючий; тематично-узагальнюючий; фронтальний; комплексно-узагальнюючий.6. Основні форми контролю:

 • 6. Основні форми контролю:

 • самоконтроль власної діяльності (ініціатор та організатор сам учитель);

 • взаємоконтроль (взаємонавчання рівних);

 • адміністративний контроль (стихійний і плановий) - ініціатором та організатором виступає адміністрація школи;

 • колективний контроль;

 • зовнішній контроль.Єдиної класифікації видів внутрішньошкільного контролю немає. У практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів найбільш поширеними є такі види контролю: оглядовий,

 • Єдиної класифікації видів внутрішньошкільного контролю немає. У практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів найбільш поширеними є такі види контролю: оглядовий,

 • попередній,

 • персональний,

 • тематичний,

 • фронтальний,

 • класно-узагальнюючий.Оглядовий контроль передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчальному закладі (з професійним рівнем учителів, з роботою над загальноосвітньою проблемою та ін.). Він використовується на початку та в кінці навчального року. Завдання оглядового контролю полягає у виявленні нового, передового в практиці роботи вчителів, а також тих труднощів, з якими зустрічаються окремі педагоги, і вироблення заходів для надання їм практичної допомоги.

 • Оглядовий контроль передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчальному закладі (з професійним рівнем учителів, з роботою над загальноосвітньою проблемою та ін.). Він використовується на початку та в кінці навчального року. Завдання оглядового контролю полягає у виявленні нового, передового в практиці роботи вчителів, а також тих труднощів, з якими зустрічаються окремі педагоги, і вироблення заходів для надання їм практичної допомоги.Попередній контроль спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, занять гуртка, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми.

 • Попередній контроль спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, занять гуртка, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми.

 • Ця форма контролю використовується в роботі з молодими та малодосвідченими вчителями. Наприклад, окремим вчителям важко правильно спланувати урок (доцільно вибрати тип уроку, форми і методи роботи з учнями, засоби навчання тощо). Заступник з навчально-виховної роботи повинен проводити з такими вчителями бесіду, під час якої дає рекомендації щодо планування уроку. Це допоможе уникнути помилок у роботі вчителів, позитивно вплине на результативність навчання.Персональний контроль застосовується для надання допомоги окремим педагогам, зокрема молодим і малодосвідченим вчителям, а також вчителям, які одержали рекомендації за наслідками атестації.

 • Персональний контроль застосовується для надання допомоги окремим педагогам, зокрема молодим і малодосвідченим вчителям, а також вчителям, які одержали рекомендації за наслідками атестації.

 • Такий контроль дає можливість вивчити недоліки в роботі вчителя (наприклад, в активізації пізнавальної діяльності учнів, в організації індивідуальних занять, виховної роботи з учнями, в дотриманні вимог єдиного мовного режиму, у використанні засобів навчання тощо) і надати йому необхідну методичну допомогу.

 • Персональний контроль - це не одноразова дія (перевірив - надав допомогу). Керівник закладу вказує термін для виправлення недоліків, здійснює повторну перевірку роботи вчителя.Тематичний контроль - це контроль за розв'язанням окремих педагогічних проблем. Він може переслідувати різну мету: контроль за станом викладання окремих навчальних предметів, за формуванням національної свідомості учнів, розвитком пізнавальної самостійності школярів, за організацією фронтальної, групової та індивідуальної роботи на уроці, здійсненням диференційованого підходу до учнів на уроках, за організацією перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів, формування в них інтересу до навчання, за організацією навчально-виховного процесу в групі продовженого дня, за використанням міжпредметних зв"язків у процесі вивчення окремих навчальних дисциплін тощо.

 • Тематичний контроль - це контроль за розв'язанням окремих педагогічних проблем. Він може переслідувати різну мету: контроль за станом викладання окремих навчальних предметів, за формуванням національної свідомості учнів, розвитком пізнавальної самостійності школярів, за організацією фронтальної, групової та індивідуальної роботи на уроці, здійсненням диференційованого підходу до учнів на уроках, за організацією перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів, формування в них інтересу до навчання, за організацією навчально-виховного процесу в групі продовженого дня, за використанням міжпредметних зв"язків у процесі вивчення окремих навчальних дисциплін тощо.Фронтальний контроль використовується для перевірки в повному обсязі всієї системи роботи вчителя, групи вчителів. Він охоплює перевірку таких питань, як планування навчального матеріалу (календарне і поурочне), виховної роботи з класом, роботи гуртка, проведення уроків, позакласних заходів, участь у роботі методичного об'єднання вчителів, в інших формах методичної роботи, ведення шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів, журналів роботи груп продовженого дня, гуртка, зошитів, щоденників тощо), організацією роботи з батьками учнів, обладнання класу-кабінету.

 • Фронтальний контроль використовується для перевірки в повному обсязі всієї системи роботи вчителя, групи вчителів. Він охоплює перевірку таких питань, як планування навчального матеріалу (календарне і поурочне), виховної роботи з класом, роботи гуртка, проведення уроків, позакласних заходів, участь у роботі методичного об'єднання вчителів, в інших формах методичної роботи, ведення шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів, журналів роботи груп продовженого дня, гуртка, зошитів, щоденників тощо), організацією роботи з батьками учнів, обладнання класу-кабінету.

 • Тривалість фронтального контролю - 2-3 тижні. Аналіз його результатів може проводитись у вигляді бесіди з учителем, розглядатися на засіданні предметного методоб’єднання.Класно-узагальнюючий контроль передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу. Керівник закладу освіти або його заступник з навчально-виховної роботи протягом кількох днів відвідує всі уроки в одному класі. Такий контроль, як правило, здійснюється у слабших класах. Мета його - вивчити причини відставання учнів у навчанні, їх низької дисципліни. Такими причинами можуть бути відсутність єдиних вимог з боку вчителів, що викладають навчальні предмети в даному класі, перевантаження учнів домашніми завданнями, розрив між теоретичними знаннями і формуванням вмінь та навичок тощо.

 • Класно-узагальнюючий контроль передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу. Керівник закладу освіти або його заступник з навчально-виховної роботи протягом кількох днів відвідує всі уроки в одному класі. Такий контроль, як правило, здійснюється у слабших класах. Мета його - вивчити причини відставання учнів у навчанні, їх низької дисципліни. Такими причинами можуть бути відсутність єдиних вимог з боку вчителів, що викладають навчальні предмети в даному класі, перевантаження учнів домашніми завданнями, розрив між теоретичними знаннями і формуванням вмінь та навичок тощо.Навчально-виховний процес:

 • Навчально-виховний процес:

 • контроль за виконанням навчальних програм;

 • контроль за виконанням програми всеобучу, за реалізацією права учнів на отримання освіти;

 • стан профорієнтаційної роботи з учнями;

 • стан викладання навчальних дисциплін;

 • якість та рівень навчальних досягнень учнів;

 • якість позакласної роботи;

 • організація роботи з обдарованими учнями;

 • індивідуальна робота з учнями, які навчаються на початковому ріні;

 • якість позаурочної предметної діяльності;

 • рівень вихованості, громадської активності школярів;

 • якість роботи класних керівників;

 • якість загальношкільних традиційних заходів;

 • якість профілактичної роботи з педагогічно занедбаними дітьми.Педагогічні кадри:

 • Педагогічні кадри:

 • контроль за виконанням рішень і нормативних документів керівних органів;

 • методичний рівень кожного вчителя;

 • методичний рівень кожного класного керівника;

 • контроль за виконанням рішень педагогічних і методичних рад;

 • контроль за роботою методичних об’єднань, інших колективних форм методичної роботи;

 • контроль за підвищенням професійної кваліфікації вчителів;

 • контроль за впровадженням педагогічних інновацій у навчально-виховний процес;

 • організація науково-дослідницької роботи.

 • Експериментальна робота:

 • відповідність цієї діяльності розвитку школи;

 • ступінь наукової обґрунтованості нововведень;

 • результативність нововведень;

 • рівень наукової освіченості педагогів;

 • науково-дослідна діяльність педагогів і учнів.Психологічний стан колективу:

 • Психологічний стан колективу:

 • ступінь психологічного комфорту (дискомфорту) вчителів, учнів;

 • психологічна підготовка колективу до вирішення якої-небудь проблеми, з ведення нових програм, освітніх стандартів, певної структури тощо.

 • Умови організації навчально-виховного процесу:

 • контроль ведення внутрішньошкільної документації;

 • контроль роботи навчальних кабінетів;

 • забезпеченість методичною та навчальною літературою;

 • охорона праці і санітарно-гігієнічний стан школи;

 • контроль раціонального використання наочних приладдя, ТНЗ, ІТ-технологій;

 • контроль стану спільної роботи школи та громадськості.І. Загальні положення

 • І. Загальні положення

 • ІІ. Порядок організації внутрішньошкільного контролю

 • ІІІ. Персональний контроль

 • ІV. Тематичний контроль

 • V. Класно-узагальнюючий контроль (проблемно-узагальнюючий, предметно-узагальнюючий)

 • VІ. Комплексний контроль

 • VІІ. Документація внутрішньошкільного контролю1) визначення мети і об'єкта контролю;

 • 1) визначення мети і об'єкта контролю;

 • 2) складання плану перевірки;

 • 3) вибір видів і методів контролю;

 • 4) констатування фактичного стану справ;

 • 5) об'єктивна оцінка цього стану;

 • 6) висновки, що випливають з оцінки даного стану;

 • 7) рекомендації щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу або ліквідації недоліків;

 • 8) повторний контроль за виконанням рекомендацій.До переліку обов’язкової документації, що створюється під час організації внутрішньошкільного контролю належать:

 • До переліку обов’язкової документації, що створюється під час організації внутрішньошкільного контролю належать:

 • 1. Книги записів наслідків внутрішнього контролю, які ведуться окремо директором та заступниками за формою та згідно вимог, затверджених наказом МОНмолодьспорту №423 від 10.05.11. «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

 • 2. Програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі за формою, рекомендованою Додатком 3 до листа МОН України від 07.08.2013 р. № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів».

 • 3. Пакет методичних рекомендацій щодо організації внутрішньошкільного контролю, який містить:

 • перелік основних вимог до сучасного уроку;

 • орієнтовні схеми аналізу уроків, факультативних занять та занять гуртків, виховних заходів, роботи ГПД;

 • пам’ятки щодо особливостей вивчення стану викладання шкільних дисциплін, системи роботи педагога, шкільного методичного об’єднання/творчої групи вчителів; аналізу якості документації (календарного та поурочного планування, класних журналів, особових справ, учнівських зошитів, щоденників тощо), інших видів контролю;

 • інші матеріали, визначені адміністрацією ЗНЗ як необхідні для ефективного здійснення ВШК.Додаток 11

 • Додаток 11

 • до наказу Міністерства освіти

 • і науки, молоді та спорту

 • України від 10.05.2011 № 423

 •  

 • ВКАЗІВКИ

 • до ведення книги записів наслідків

 • внутрішнього контролю

 • Залежно від кількості вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі можуть вестися одна чи кілька книг. Книги ведуться окремо директором і заступниками директора загальноосвітнього навчального закладу.

 • Книга призначається для записів, які робляться під час відвідування уроків та позакласних заходів. Записи ведуться в довільному порядку залежно від мети й виду контролю.

 • У разі виконання запису висновків і вказівок за наслідками внутрішнього контролю машинописним способом або за допомогою комп'ютера, аркуші із записами нумерують ся підписуються директором школи і скріплюються печаткою. У кінці року всі аркуші прошнуровуються, підписуються директором загальноосвітнього навчального закладу та скріплюються печаткою.

 • Книга запису висновків і вказівок за наслідками внутрішнього контролю є офіційним документом, зберігається відповідно в директора і заступників директора загально освітнього навчального закладу, а після її закінчення здаються в архів. Термін зберігання цієї книги - 5 років.Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі (Лист МОН № 1/9-533 від 07.08.13 року «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів»)

 • Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі (Лист МОН № 1/9-533 від 07.08.13 року «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів»)

 • Книга обліку наслідків внутрішньошкільного контролю (Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423)

 • Узагальнена інформація про педагогічних працівників

 • Узагальнена інформація про об’єкти й предмети внутрішньошкільного контролю

 • Перевірка календарних планів педагогічних працівників

 • Облік наслідків контролю за веденням класних журналів

 • Протокол експертизи об’єктивності нормативної відповідності оцінювання навчальних досягнень учнів — претендентів на нагородження золотою та срібною медаллю

 • Перевірка роботи вчителя із зошитами

 • Перевірка планів роботи класних керівників з учнівським колективом

 • Результати огляду навчальних кабінетів

 • Інформація про шкільні гуртки

 • Спостереження й аналіз заняття гуртка

 • Аналіз результатів державної підсумкової атестації (ДПА)

 • Тематичний контроль

 • Вивчення системи роботи педагогічних працівників під час атестаціїАналіз уроку

 • Аналіз уроку

 • Класно-узагальнюючий контроль

 • Аналіз факультативного заняття

 • Залучення учнів до різних видів позашкільної освіти (контроль за зайнятістю учнів в позаурочний час)

 • Рівень досягнення мети й завдань виховного заходу

 • Аналіз виховного заходу

 • Психолого-педагогічний аналіз позакласного виховного заходу

 • Організація роботи групи продовженого дня

 • Перевірка ведення учнівських щоденників

 • Контроль за роботою шкільної бібліотеки

 • Контроль за роботою педагога-організатора

 • Узагальнені результати контролю за діяльністю методичних об’єднань

 • Оперативний контроль за виконанням розпорядчих документів

 • Управлінська діяльність щодо редагування на запити, звернення і скарги учасників НВПВнутрішньошкільний контроль адміністрації школи є регулятором навчально-виховного процесу, який потребує від керівництва та інших працівників, які залучені до контролю, достатнього рівня теоретичної й методичної підготовки та компетентності, відповідальності при прийнятті рішень за підсумками контролю.

 • Внутрішньошкільний контроль адміністрації школи є регулятором навчально-виховного процесу, який потребує від керівництва та інших працівників, які залучені до контролю, достатнього рівня теоретичної й методичної підготовки та компетентності, відповідальності при прийнятті рішень за підсумками контролю.Система внутрішньошкільного контролю повинна бути

 • Система внутрішньошкільного контролю повинна бути

 • планомірною

 • обґрунтованою

 • всебічною,

 • а його результати – основою для прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих на зростання якості НВП.Адміністратори ЗНЗ повинні знати:

 • Адміністратори ЗНЗ повинні знати:

 • структуру ВШК у школі

 • зміст кожної його підсистеми

 • форми і методи контролюДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ

 • ЗА

 • УВАГУ!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка