Положення запропоновані методологічні засади: створюють єдиний підхід в сфері оподаткуванняДата конвертації01.06.2016
Розмір490 b.
ТипПоложення


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Запропоновані методологічні засади:

  • створюють єдиний підхід в сфері оподаткування
  • забезпечують однакове розуміння всіма учасниками податкових відносин своїх прав та обов’язків, принципів побудови податкового законодавства
 • Розділ визначає:

  • компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування в частині запровадження, зміни та скасування податків
  • перелік основних прав та обов’язків платників податків
 • Запроваджується єдине розуміння податків та зборів, їх обов’язкових елементів,

 • Визначається перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів.

 • Встановлюються методи та порядок визначення звичайної ціни,

 • Дається визначення поняття податкової пільги та підстав її застосування.


Податковий кодекс України (Cт.1)

Регулює:
 • відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів

Визначає:
 • вичерпний перелік податків та зборів та порядок їх адміністрування

 • платників податків та зборів, їх права та обов’язки,

 • компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю

 • відповідальність за порушення податкового законодавства

Державна податкова справа - сфера діяльності контролюючих органів, спрямована на формування і реалізацію державної податкової політики в частині адміністрування податків, зборів, платежів

Податковий кодекс України (Cт.1)

Не регулює:
 • питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу

  • з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",
  • з банків, на які поширюються норми ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій;
 • Встановлення і скасування зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до ЗУ "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".Податкове законодавство України (Ст.3)

 • Конституція України (Ст.67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом)

 • Податковий кодекс України

 • Митний кодекс України (ввізне і вивізне мито)

 • чинні міжнародні договори з питань оподаткування, ратифіковані ВР України

 • нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу та законів з питань митної справи

 • рішення ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборівОсновні засади податкового законодавства України (Ст.4)

 • Загальність оподаткування

 • Рівність усіх платників перед законом

 • Невідворотність відповідальності у разі порушення податкового законодавства

 • Презумпція правомірності рішень платника податку при неоднозначному трактування прав та обов'язків ПП

 • Фіскальна достатність

 • Соціальна справедливість

 • Економічність оподаткування

 • Нейтральність оподаткування

 • Стабільність

 • Рівномірність та зручність сплати

 • Єдиний підхід до встановлення податків та зборівПоняття податку та збору (Ст.6)Обов'язкові елементи податку (Ст.7)

 • Платники податку

 • Об’єкт оподаткування

 • База оподаткування

 • Ставка податку

 • Порядок обчислення податку

 • Податковий період

 • Строк та порядок сплати податку

 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Загальнодержавні податки та збори (Ст.9)

 • 1. податок на прибуток підприємств;

 • 2. податок на доходи фізичних осіб;

 • 3. податок на додану вартість;

 • 4. акцизний податок;

 • 5 збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

 • 6. екологічний податок;

 • 7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

 • 8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

 • 9. плата за користування надрами;Місцеві податки та збори (Ст.10)

ПОДАТКИ:
 • 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • 2. Єдиний податокСпеціальні податкові режими (Ст.11)

 • Спеціальний податковий режим:

  • визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів.
  • може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів.
 • Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно Податковим КодексомПовноваження органів влади (Ст.12)

 • Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає:

  • перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів;
  • основні елементи податку та пільги щодо загальнодержавних та місцевих податків та зборів.
 • Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень:

  • встановлюють ставки єдиного податку в межах ставок, визначених законодавчими актами;
  • визначають перелік податкових агентів;
  • до початку наступного бюджетного періоду приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду
  • копія рішення надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого органу;
  • Не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих ПП, або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.


Усунення подвійного оподаткування (Ст.13)

1. Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об’єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.

2. При визначенні об’єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у зв’язку з отриманням доходів з джерел походження за межами України, враховуються у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом.

3. Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.Основні права та обов'язки платників податків

1) з податкового обліку:
  • представляти свої інтереси безпосередньо (або через представника) у податкових органах;
  • бути присутнім при проведенні податкових перевірок та надавати пояснення;

2) по сплаті податків
  • використовувати податкові пільги;
  • одержувати відстрочку, розстрочку, податковий кредит;

3) з податкової звітності
  • одержувати в податкових органах необхідну інформацію;
  • обирати метод ведення податкового обліку;
  • представляти податковим органам пояснення, обґрунтовані відмови;
  • оскаржувати рішення податкових органів;
  • не розголошувати податкову таємницю й т.д.


12

12

Представники платника податків (Ст.19)

 • Особиста участь платника в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах

 • Представники платника податків здійснюють представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності

 • Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податківФункції контролюючих органів (Ст. 19 1) -1

 • Адміністрування податків, зборів, платежів;

 • Контроль своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів;

 • Надання адміністративних послуг

 • Контроль за розрахунками в іноземній валюті, готівковими розрахунками, використанням електронних платіжних засобів, наявністю ліцензій, торгових патентів;

 • Контроль за додержанням виконавчими органами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;

 • Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ;

 • Ліцензування та контроль діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

 • Погашення податкового боргу;

 • Виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;Функції контролюючих органів (Ст. 19 1) - 2

 • Реєстрація та облік платників податків;

 • Облік податків, зборів, платежів;

 • Перегляд рішень контролюючих органів нижчого рівня у встановленому законодавством порядку;

 • Реалізації компромісу;

 • Виявлення, облік, зберігання, оцінка та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, вилученого і конфіскованого майна;

 • Розробка порядків, інструкцій, положень, форм розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;

 • Прогнозування, аналіз надходжень податків, зборів, платежів, розробка пропозицій щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення та автоматизацію процесів адміністрування, впровадження електронних сервісів;

 • Надання консультацій, інформування громадськості;

 • Розробка проектів нормативно-правових актів;

 • Обмін інформацією;

 • Звернення до суду у випадках, передбачених законодавством.Права контролюючих органів (Ст.20) - 1

 • Запрошувати ПП для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів;

 • Отримувати безоплатно від ПП довідки, копії документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;

 • Проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки ПП;

 • Отримувати безоплатно довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків;

 • Запитувати та вивчати первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов'язану з обчисленням і сплатою податків;

 • Вимагати під час перевірок проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

 • Здійснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків);

 • Користуватися у службових справах засобами зв'язку ПП;

 • Залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів;Права контролюючих органів (Ст.20) - 2

 • Визначати суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;

 • Застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи);

 • Одержувати безоплатно:

  • від ПП необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування ДРФО;
  • від Нацбанку та його установ - про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів;
  • від державних органів інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;
  • від органів статистики дані, необхідні для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
  • від нотаріусів за письмовим запитом інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування;
  • від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючих органів щодо забезпечення погашення податкового боргу;Права контролюючих органів (Ст.20) - 3

 • Приймати рішення про:

  • зміну основного місця обліку ВПП;
  • розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також списання безнадійного податкового боргу;
 • Звертатися до суду щодо:

  • зупинення видаткових операцій ПП на рахунках у банках та інших фінансових установах;
  • накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг;
  • стягнення коштів платника податків, який має податковий борг;
  • стягнення з дебіторів ПП, який має податковий борг, сум дебіторської заборгованості;
  • вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;
  • порушення справ про банкрутство;
  • застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор;
 • Складати стосовно ПП протоколи про адміністративні правопорушення та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення;

 • Проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та обсягів податкового і митного контролю.Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів (Ст.21)

 • Діяти виключно у відповідності з цим Податковим Кодексом та іншими законами та нормативними актами України;

 • Забезпечувати:

  • сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;
  • ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень;
 • Не допускати:

  • порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;
  • розголошення інформації з обмеженим доступом;
 • Коректно та уважно:

  • ставитися до платників податків, їх представників;
  • не принижувати їх честі та гідності;
 • Надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

 • За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.

 • Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.20

20Податкові пільги (Ст.30)

 • Податкова пільга надається шляхом:

  • а) зменшення бази оподаткування до нарахування податку та збору;
  • б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору;
  • в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
  • г) звільнення від сплати податку та збору.
 • Платник веде облік сум податкових пільг

 • Контролюючі органи визначають втрати бюджету від наданих пільг.

 • При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного рокуСтрок сплати податку та збору (Ст.31-32)

 • Обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися

 • Встановлюється для кожного податку окремо

 • Зміна строку здійснюється у формі:

  • відстрочки;
  • розстрочки;
 • Зміна строку не скасовує діючого і не створює нового податкового обов'язкуПодатковий період (Ст.33-34)

 • Період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів.

 • може складатися з кількох звітних періодів.

 • Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку.

 • Види податкового періоду: календарний рік; календарне півріччя; календарні три квартали; календарний квартал; календарний місяць; календарний деньПодатковий обов'язок (Ст.36-38)

 • обов'язок обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору у визначені строки

 • Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є:

  • ліквідація юридичної особи;
  • смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою;
  • втрата особою ознак платника податку;
  • скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб
 • Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строкКаталог: dkpku -> prezent
prezent -> Класифікація платників єдиного податку. Класифікація платників єдиного податку
prezent -> Дякую за увагу
prezent -> Розділ XX. Перехідні положення підрозділ Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
prezent -> Трансфертне ціноутворення система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Податкового кодексу України контрольованими
prezent -> Перевірки види перевірок (ст. 75) Новації в перевірках
prezent -> Розділ VІ. Акцизний податок(1) Стаття 212. Платники податку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка