Поняття і зміст судової влади. Поняття і зміст судової владиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконПоняття і зміст судової влади.

 • Поняття і зміст судової влади.

 • Правовий статус Конституційного Суду України

 • Судова система України.

 • Конституційні принципи організації та діяльності органів судової влади

 • Органи та установи, що сприяють судовій владі.Визначити місце і роль судових установ у системі публічної влади та їх конституційні повноваження

 • Визначити місце і роль судових установ у системі публічної влади та їх конституційні повноваження • Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – Одеса: Юридична література

 • Проблеми реалізації Конституції України: Теорія і практик / Відп. ред. В.Ф. Погорілко. – К.: ІДП НАН: „А.С.К.”, 2003.

 • Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа. – К., 2001.

 • Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. Я. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 • Сухонос В.В. Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність. – Суми: Університетська книга, 2004.

 • Экштайн К. Основные права и свободы. – М., 2004.

 • Закон України „Про Вищу раду юстиції” № 22/98 – ВР від 15.01.1998 р.

 • Закон України „Про судоустрій і статус суддів від 07.07.2010 р.а) поняття та природа судової влади;

 • а) поняття та природа судової влади;

 • б) контроль за діяльністю органів публічної влади та забезпечення основних прав і свобод;

 • в) судова влада та баланс у системі поділу влади.і) інцидентний характер:

 • і) інцидентний характер:

 • А. вирішення спорів про право;

 • Б. забезпечення однакового застосування законів;

 • іі) захист прав і свобод людини;

 • ііі) незалежність;

 • iv) належна процедура здійснення повноважень;

 • v) заснованість дій на законові„[Я]кщо влада законодавча і виконавча будуть поєднані в одній особі або установі, то свободи не буде, оскільки можна побоюватися, що цей монарх або сенат створюватиме тиранічні закони для того, щоб також тиранічно застосовувати їх. Не буде свободи і в тому випадку, якщо судова влада не відокремлена від законодавчої і виконавчої. Коли вона поєднана із законодавчою владою, то життя і свобода громадян потраплять під владу сваволі, адже суддя буде законодавцем. Якщо судова влада поєднана із виконавчою, то суддя дістає можливість стати гнобителем”.

 • „[Я]кщо влада законодавча і виконавча будуть поєднані в одній особі або установі, то свободи не буде, оскільки можна побоюватися, що цей монарх або сенат створюватиме тиранічні закони для того, щоб також тиранічно застосовувати їх. Не буде свободи і в тому випадку, якщо судова влада не відокремлена від законодавчої і виконавчої. Коли вона поєднана із законодавчою владою, то життя і свобода громадян потраплять під владу сваволі, адже суддя буде законодавцем. Якщо судова влада поєднана із виконавчою, то суддя дістає можливість стати гнобителем”.

 • Монтескье Ш.–Л. О духе законов. – М., 1999. – С. 137.Суди зобов’язані безпосередньо застосовувати положення Конституції у разі:

 • Суди зобов’язані безпосередньо застосовувати положення Конституції у разі:

 • коли зі змісту норм Конституції не випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом;

 • коли закон, який був чинним до введення в дію Конституції чи прийнятий після цього суперечить їй;

 • коли правовідносини, що розглядаються судом не врегульовано, а нормативно-правовий акт Верховної ради та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, суперечать Конституції України;

 • коли укази Президента, які внаслідок їх нормативно-правового характеру підлягають застосуванню судами при вирішенні конкретних судових справ, суперечать Конституції.Відповідно судам підвідомчі всі справи про захист прав і свобод людини (ст. 124, ч. 2 Конституції) і вони не можуть відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом порядку.

 • Відповідно судам підвідомчі всі справи про захист прав і свобод людини (ст. 124, ч. 2 Конституції) і вони не можуть відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом порядку.

 • Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного суду України від 01.11.1996 № 9.Основні сучасні концепції конституційного правосуддя:

 • Основні сучасні концепції конституційного правосуддя:

  • і) конституційний контроль;
  • іі) конституційний нагляд;
  • ііі) конституційна юрисдикція (ст. 147);
  • iv) конституційна юстиція


 • Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ч. 2 ст. 124);

 • КС – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні (ч. 1 ст. 147);

 • специфічний характер конституційного судочинства (ч. 3 ст. 124);

 • закон регулює порядок організації, діяльності та процедури у КС (ст. 153)і) взаємодія конституційних органів та забезпечення континуїтету;

 • і) взаємодія конституційних органів та забезпечення континуїтету;

 • іі) порядок вступу суддів КСУ на посаду • А. Акти регламентного характеру Конституційного Суду України.

 • 1) Регламент Конституційного Суду

 • 2) Положення про апарат та підрозділи Конституційного Суду України

 • 3) Акти організаційного характеру

 • Б. Рішення і висновки Конституційного Суду • а) вимоги щодо суддів КСУ:

 • і) віковий та ценз осілості;

 • іі) вимоги щодо рівня кваліфікації та ділових і особистих якостей;

 • ііі) вимоги щодо стажу та особливості забезпечення належного рівня кваліфікації;б) гарантії незалежності суддів;

 • б) гарантії незалежності суддів;

 • в) недоторканність суддів КСУ;

 • г) несумісність суддів КСУ;

 • д) особливості юридичної відповідальності суддів КСУ;

 • е) дострокове припинення повноважень суддів КСУКомпетенція КС:

 • Компетенція КС:

 • і) предмет відання (ч. 2 ст. 147);

 • іі) повноваження (п. 28 ст. 85, ст.ст. 150, 151, 159);

 • А. Доктрина політичної доцільності як засіб правового самообмеження КС і доктрина політичного питання;

 • Б. Предмет відання і верховенство праваВимоги до рішень КС:

 • Вимоги до рішень КС:

 • а) передбачуваний, чіткий і ясний характер, однаковий підхід Конституційного Суду при вирішенні аналогічних справ;

 • б) пропорційність;

 • в) забезпечити справедливе вирішення спору відповідно до засад справедливості та конституційних цінностей, насамперед верховенства основних прав і свобод. • 1) контроль за конституційністю нормативно-правових актів;

 • 2) контроль за конституційністю міжнародних договорів;

 • 3) розгляд спорів про компетенцію;

 • 4) надання офіційного тлумачення Конституції та законів України;

 • 5) захист прав і свобод людини і громадянина;

 • 6) розгляд спорів, пов'язаних із здійсненням виборів, референдуму, права народної ініціативи;

 • 7) контроль за порушенням Конституції України. • і) функціональна самостійність;

 • іі) організаційна самостійність;

 • ііі) регламентна самостійність;

 • iv) організаційна єдність та забезпечення єдності судової практики Суду; • і) порядок обрання та повноваження Голови КСУ та його заступників;

 • іі) Судові колегії з конституційних звернень і конституційних подань;

 • ііі) комісії та інші підрозділи КСУ • і) повноважність та кворум КСУ;

 • іі) порядок проведення засідань КСУ;

 • ііі) порядок проведення пленарних засідань КСУа) поняття та зміст судової системи;

 • а) поняття та зміст судової системи;

 • б) засади організації судової системи;

 • в) судові інстанції;

 • г) судова спеціалізація;

 • д) правовий статус та проблеми впровадження суду присяжних та інституту народних засідателів в Україні;

 • е) третейські суди та комерційний арбітраж та визнання рішень цих судів судами загальної юрисдикції • Судова система – це організація судової влади на засадах спеціалізації та територіальності з метою забезпечення доступного і справедливого правосуддя та єдності судової практики за встановленою процесуальною формою   • і) принцип спеціалізації;
   • іі) принцип територіальності;
   • ііі) принцип інстанційності


 • і) конституційний зміст судової інстанції:

 • А. повнота та всебічність розгляду справи судом;

 • Б. питання факту і питання права;

 • В. рівень розгляду спору у судовій системі;

 • іі) ступені судових інстанцій:

 • А. перша інстанція;

 • Б. апеляція;

 • В. касація;

 • Г. ревізія? • і) зовнішня та внутрішня судова спеціалізація;

 • іі) загальні суди:

 • А. цивільна юрисдикція;

 • Б. кримінальна юрисдикція;

 • ііі) адміністративні суди;

 • iv) господарські судид) правовий статус та проблеми впровадження суду присяжних та інституту народних засідателів в Україні;

 • д) правовий статус та проблеми впровадження суду присяжних та інституту народних засідателів в Україні;

 • е) третейські суди та комерційний арбітраж та визнання рішень цих судів судами загальної юрисдикціїа) поняття та значення принципів організації та діяльності судової влади;

 • а) поняття та значення принципів організації та діяльності судової влади;

 • б) зміст принципів • Моделі судочинства:

 • 1) Англо-американська модель;

 • 2) Континентальна модельі) неприпустимість привласнення судових функцій іншими органами влади (ч. 1 ст. 124);

 • і) неприпустимість привласнення судових функцій іншими органами влади (ч. 1 ст. 124);

 • іі) здійснення правосуддя належними і законними судами (ст.ст. 124, 125, 127, ч. 2 ст. 129);

 • ііі) територіальність і спеціалізація (ч. 1 ст. 125);

 • iv) незалежність;

 • v) законність (ч. 1 ст. 129);

 • vi) рівність учасників процесу перед законом і судом;

 • vii) змагальність;viii) гласність, публічність і повного фіксування процесу технічними засобами;

 • viii) гласність, публічність і повного фіксування процесу технічними засобами;

 • іх) диспозитивність;

 • х) повноти та всебічного розгляду справ;

 • хі) гарантії належної процедури (пп. 3 – 6 ст. 124);

 • хіі) умотивованість та обґрунтованість судових рішень;

 • хііі) гарантії права на оскарження судових рішень;

 • xiv) обов’язковість судових рішень. • а) вимоги щодо ділових та особистих якостей претендентів на посаду судді;

 • б) гарантії незалежності суддів;

 • в) суддівський імунітет;

 • г) несумісність посади судді;

 • д) статус присяжних і засідателів • і) загальні вимоги до законодавчого регулювання;

 • іі) віковий ценз та ценз осілості;

 • ііі) кваліфікація та особисті і ділові якості претендента;

 • iv) вимоги щодо стажу та порядок стажування як гарантія належного рівня кваліфікації;

 • v) особливості вимог до претендентів у спеціалізованих судах • і) суддівська недоторканність;

 • іі) незмінюваність судді;

 • ііі) незалежність суддів:

 • А. функціональний аспект;

 • Б. етичний аспект;

 • iv) належний рівень утримання та винагороди;

 • v) самоврядування суддів • і) особливості притягнення суддів до кримінальної відповідальності;

 • іі) суддівська недоторканність та належне здійснення правосуддя;

 • ііі) суддівська недоторканність і належний рівень кваліфікаціїа) система органів сприяння правосуддю;

 • а) система органів сприяння правосуддю;

 • б) конституційний статус Вищої ради юстиції;

 • в) система органів суддівського самоврядування в Україні;

 • г) прокуратура у системі органів сприяння правосуддю;

 • д) адвокатура; • і) порядок формування та склад ВРЮ;

 • іі) ВРЮ та кваліфікаційні комісії суддів (ч. 3 ст. 127)

 • ііі) повноваження ВРЮ (ст. 131) • і) З’їзд суддів України;

 • іі) конференції, збори та ради суддів;

 • ііі) державна судова адміністрація та її контроль органами суддівського самоврядування • і) порядок призначення та вимоги до Генерального прокурора;

 • іі) система органів прокуратури:

 • А. Генеральна прокуратура та її структурні підрозділи;

 • Б. органи прокуратури на місцях;

 • ііі) повноваження прокуратури (ст. 121);

 • iv) відповідальність прокурорів (ст. 122):

 • А. справа Піскун проти Ющенко;

 • v) стандарти Ради Європи та позиція Венеціанської комісії стосовно статусу прокуратури • і) адвокатура як правозахисний інститут;

 • іі) конституційні засади самоврядування адвокатури та неприпустимість втручання у її діяльність з боку органів публічної влади;

 • ііі) гарантії незалежності адвоката у кримінальному процесі;

 • iv) гарантії належного рівня кваліфікації адвокатів та система юридичної освіти в Україні • Михайло Савчин,

 • д.ю.н., проф. УжНУКаталог: jspui -> bitstream -> lib -> 529
529 -> 1. Поняття, сутність та види публічної влади. Загальна характеристика форми української державності
529 -> Поняття та зміст політико-територіальної організації публічної влади. Конституційні засади унітарного державного устрою в Україні
529 -> Сутність та зміст парламентаризму. Порядок формування Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділів
529 -> Основні концепції прав людини. Покоління прав людини. Поняття сутності змісту основоположного права
529 -> Демократія і національний суверенітет. Основні інститути безпосередньої демократії
529 -> Закон про політичні партії №2365-ііі від 05. 04. 2001 р. Рішення ксу №2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій
529 -> Європейські стандарти виборчого процесу. Принципи виборчого процесу
529 -> Концепція Президента як органу політичного арбітражу і народного представництва
529 -> Поняття та принципи конституційного судочинства Сторони та учасники конституційного судочинства


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка