Поняття та принципи конституційного судочинства Сторони та учасники конституційного судочинстваДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b. • Поняття та принципи конституційного судочинства

 • Сторони та учасники конституційного судочинства

 • Основні стадії конституційного судочинства

 • Внесення конституційних подань і конституційних звернень

 • Попередня перевірка матеріалів та відкриття конституційного провадження

 • Підготовка справи до судового розгляду

 • Розгляд справи на пленарних засіданнях

 • Прийняття рішень і висновків Конституційним Судом та порядок їх офіційного оприлюднення

 • Провадження за “нововиявленими” обставинами.Конституційне судочинство – порядок розгляду конституційних спорів на демократичних засадах і у встановленими процесуальними нормами:

 • Конституційне судочинство – порядок розгляду конституційних спорів на демократичних засадах і у встановленими процесуальними нормами:

  • Процесуальна форма;
  • Вирішення конституційних спорів;
  • Результат – забезпечення загального інтересу (верховенства Конституції);
  • Здійснення у формі конституційного провадження;
  • Здійснення через послідовність процесуальних стадій


1. Принципи, закріплені в Законі (стаття 4):

 • 1. Принципи, закріплені в Законі (стаття 4):

  • верховенства права,
  • незалежності,
  • колегіальності,
  • рівноправності суддів,
  • гласності,
  • повного і всебічного розгляду справ та
  • обґрунтованості прийнятих ним рішень


2. Принципи, що випливають із смислу Конституції і Закону:

 • 2. Принципи, що випливають із смислу Конституції і Закону:

  • незалежність і безсторонність,
  • публічність,
  • змагальність,
  • диспозитивність,
  • загальнообов’язковість рішень і висновків (стаття 69 Закону).


Учасники конституційного судочинства:

 • Учасники конституційного судочинства:

  • Конституційний Суд
  • Сторони;
  • Представники сторін;
  • Свідки;
  • Експерти;
  • Спеціалісти
  • Перекладачі;
  • Інші особи, що сприяють здійсненню конституційного судочинства.


суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, їхні представники,

 • суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, їхні представники,

 • органи влади, конституційність правових актів яких оспорюється, їх представники

 • окремі винятки (справи щодо офіційного тлумачення, вирішення питань щодо конституційної відповідальності)знайомитися з матеріалами справи,

  • знайомитися з матеріалами справи,
  • давати усні та письмові пояснення,
  • викладати свою думку з питань, що розглядаються;
  • ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження,
  • заявляти клопотання, а також
  • користуватися іншими правами, передбаченими у Законі та Регламенті


Права:

 • Права:

  • подавати письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи,
  • знайомитися з поясненнями інших учасників провадження
 • Обов'язки:

  • з’являтися на пленарні засідання Конституційного Суду України,
  • давати правдиві пояснення,
  • надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для всебічного розгляду справи


Форми звернення до Конституційного Суду:

 • Форми звернення до Конституційного Суду:

 • конституційне подання;

 • конституційне звернення.Суб'єкти конституційного подання (стаття 40 Закону):

 • Суб'єкти конституційного подання (стаття 40 Закону):

 • Президент України,

 • не менш як сорок п'ять народних депутатів України,

 • Верховний Суд України,

 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,

 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим

 • окремі застереження щодо суб'єктного складу (стаття 41 Закону)

 • Суб'єкти конституційного звернення:

 • фізичні і юридичні особи, в т.ч. і суб'єкти владних повноважень1) повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та цим Законом / прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;

 • 1) повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та цим Законом / прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;

 • 2) відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;

 • 3) повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його положень) оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення / статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;4) правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні / обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України;

 • 4) правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні / обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України;

 • 5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти конституційного подання (копії цих документів і матеріалів додаються);

 • 6) перелік матеріалів та документів, що додаються.Стадія конституційного судочинства:

 • Стадія конституційного судочинства:

 • складова частина конституційного провадження, яка включає певне коло процедур для досягнення певної процесуальної метивнесення конституційних подань (звернень) до Конституційного Суду

 • внесення конституційних подань (звернень) до Конституційного Суду

 • попередній розгляд конституційних подань (звернень) у Конституційному Суді

 • вирішення питання про відкриття конституційного провадження, призначення і підготовка справи до слухання на пленарному засіданні Конституційного Суду

 • розгляд справи на пленарному засіданні Конституційного Суду

 • прийняття остаточного рішення, висновку Конституційним Судом

 • виконання рішення, висновку Конституційного Суду

 • провадження за нововиявленими обставинами • Дотримання встановлених законом критеріїв допустимості конституційних подань (звернень)

 • Відкликання конституційних подань (звернень)

 • Підстави для відмови у відкритті конституційного провадженняСтаття 45 Закону:

 • Стаття 45 Закону:

 • 1) відсутність встановленого Конституцією України, цим Законом права на конституційне подання, конституційне звернення;

 • 2) невідповідність конституційного подання, конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом;

 • 3) непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні. • відсутність посилання на конкретні положення Конституції, яким не відповідають норми правового акту, конституційність якого оспорюється або які саме положення Конституції чи Законів України підлягають офіційному тлумаченню;

 • не наведення фактів, які б свідчили про неправомірне застосування правового акту органами державної влади;

 • недопустимість власної інтерпретації змісту правового акту або припущень щодо можливих наслідків його застосування суб’єктом права на конституційне подання (конституційного звернення) у якості правового обґрунтування своєї правової позиції; • поєднання одному клопотанні питань, які повинні порушуватися у різній процесуальній формі звернень (статті 39, 42 Закону );

 • відсутність аргументів правового характеру, які б свідчили про порушення конституційних прав людини й основоположних свобод;

 • недопустимість порушення питання щодо перевірки конституційності та офіційного тлумачення положень правових актів, які втратили чинність ; • недопустимість порушення питання щодо усунення суперечностей та колізій між законами та іншими нормативно-правовими актами, прогалин у законодавстві, у тому числі тих, що виникли в результаті прийняття Конституційним Судом України конституційними правових актів (окремих їх положень);

 • недопустимість порушення питання щодо надання консультації та роз’яснень з питань застосування норм законодавства при вирішенні спорів;

 • недопустимість порушення питання щодо вирішення питань, які вже були предметом розгляду Конституційного Суду або були вже вирішені у законодавчому порядку. • Дослідження підрозділом Секретаріату матеріалів щодо відповідності конституційного подання (звернення) формальним вимогам Закону та надання попереднього висновку (15 днів);

 • Вирішення Головою Конституційного Суду питання про передачу матеріалів на вивчення колегії суддів (два тижні);

 • Прийняття рішення колегією суддів про призначення судді-доповідача;

 • Вивчення матеріалів суддею-доповідачем (два місяці).Суддя-доповідач:

 • Суддя-доповідач:

 • вирішує питання про витребування від суб’єктів права на конституційне подання, конституційне звернення, відповідних органів, посадових осіб, громадян, зазначених у статті 19 Закону, необхідних документів, матеріалів, інших відомостей, що стосуються справи;

 • дає доручення керівникам відповідних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України та встановлює строки їх виконання;

 • направляє конституційні подання, конституційні звернення Управлінню правової експертизи Секретаріату для підготовки науково-експертного висновку у визначений строк; за необхідності може продовжити цей строк;

 • залучає відповідних спеціалістів для консультацій, проведення перевірок, дослідження документів;

 • вносить на засідання колегії суддів пропозиції щодо призначення експертизи у справі чи залучення до участі в конституційному провадженні експертів, виклику посадових осіб, експертів, свідків, представників за законом або уповноважених за дорученням, громадян, участь яких повинна забезпечити об'єктивний і повний розгляд справи. • Внесення секретарем колегії суддів матеріалів на розгляд колегії суддів за пропозицією судді-доповідача;

 • Відкриття конституційного провадження або відмова у відкритті конституційного провадження (матеріали справи передаються для вивчення на засідання Конституційного Суду);

 • Вирішення на засіданні Конституційного Суду питання про форму слухання справи та можливості її розгляду як невідкладної (остаточне вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження). • Дослідження матеріалів справи суддею-відповідачем;

 • Підготовка переліку питань, що підлягають розгляду на пленарному засідання для повного і об'єктивного розгляду справи;

 • Залучення до слухання справи учасників конституційного провадження для повного і об'єктивного розгляду справи;

 • Вивчення матеріалів справи (висновків експертів, науково-експертних висновків та порівняльно-правових висновків підрозділів Секретаріату);

 • Доручення суддею-доповідачем науковому консультанту та помічнику щодо підготовки проекту судового рішення або процесуальної ухвали

 • відкриття головуючим пленарного засідання Конституційного Суду;

 • роз’яснення головуючим учасникам конституційного провадження їхніх прав та обов’язків;

 • доповідь судді-доповідача про підстави для прийняття справи до розгляду і коротко викладає зміст матеріалів справи;

 • заслуховування Конституційним Судом пояснень учасників конституційного провадження;

 • заслуховування Конституційним Судом показань свідків; • заслуховування висновку/висновків експерта;

 • оголошення з ініціативи суддів або за клопотанням учасників конституційного провадження представлених ними документів;

 • заключні виступи сторін;

 • вирішення питання про можливість поновлення розгляду справи для вивчення додаткових обставин, які мають істотне значення для вирішення справи, або дослідження нових доказів. • прийняття остаточного рішення, висновку Конституційним Судом (не менше десяти суддів);

 • окрема думка судді;

 • офіційне оприлюднення рішень і висновків Конституційного Суду;

 • роз'яснення або/та виправлення помилок у рішеннях і висновках Конституційного Суду;

 • моніторинг стану виконання рішень і висновків Конституційного Суду • Сумнівність тези про наявність “нововиявлених обставин” у конституційному судочинстві в силу неможливості своєрідного стану “напіввагіності” – положення правового акту або є конституційним, або неконституційним

 • Підстави:

 • Внесення змін до Конституції;

 • Прийняття рішення міжнародним судом та конституційно-конформне тлумачення міжнародних договорів;

 • Зміна соціальної обстановки, доктрини та динамічне тлумачення Конституції • Правило overruling, перегляд юриспруденції з міркувань практичної корисності – неправомірності прогалин чи колізій у законодавстві, підвищення якості захисту прав людини;

 • Перегляд судової помилки, тобто усунення рішення, яке наносить шкоду розвитку правової системі;

 • Формулювання нового правоположення на основі раніше сформульованих доктрин КСУ чи положень наукової доктрини.САВЧИН Михайло Васильович,

 • САВЧИН Михайло Васильович,

 • msavchyn@bigmir.net

 • доктор юридичних наук, професор УжНУ

 • екс-радник Голови

 • Конституційного Суду України (2008 – 2010)Каталог: jspui -> bitstream -> lib -> 529
529 -> 1. Поняття, сутність та види публічної влади. Загальна характеристика форми української державності
529 -> Поняття та зміст політико-територіальної організації публічної влади. Конституційні засади унітарного державного устрою в Україні
529 -> Поняття і зміст судової влади. Поняття і зміст судової влади
529 -> Сутність та зміст парламентаризму. Порядок формування Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділів
529 -> Основні концепції прав людини. Покоління прав людини. Поняття сутності змісту основоположного права
529 -> Демократія і національний суверенітет. Основні інститути безпосередньої демократії
529 -> Закон про політичні партії №2365-ііі від 05. 04. 2001 р. Рішення ксу №2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій
529 -> Європейські стандарти виборчого процесу. Принципи виборчого процесу
529 -> Концепція Президента як органу політичного арбітражу і народного представництва


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка