Порівняльне конституційне право оксана Головко-ГавришеваДата конвертації29.05.2016
Розмір446 b.
#818


ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 • Оксана Головко-Гавришева

 • Кафедра європейського права,

 • Факультет міжнародних відносин,

 • Львівський національний університет імені Івана Франка


ТЕМА 1. Предмет, метод, система порівняльного конституційного права

 • Порівняльне правознавство – це структурована концептуально-понятійна система правових знань, систематизовані та взаємопов'язані уявлення про основні правові системи сучасності, теорії застосування порівняльного методу в науково-пізнавальному і практично-приклад-ному аспекті.Об’єкт порівняльного правознавства

 • об’єктом загального порівняльного правознавства є правові явища, зокрема, правові системи (їх складові частини), типи правових систем світу, предметом – основні закономірності, що проявляються у подібних та відмінних властивостях цих правових явищ.

 • Об’єктом галузевого порівняльного правознавства є норми права, нормативно-правові приписи чи інші правові засоби у відповідній галузі права або законодавства, а предметом – закономірності їх функціонування, у межах відповідної галузі права.Порівняльно-правовий метод

 • це сукупність прийомів виявлення загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку, функціонування правових систем (їх елементів) за допомогою їх порівняння, тобто здійснення пізнавальної операції, що дає змогу на основі фіксованої ознаки встановити подібність або відмінність об'єктів у результаті парного співставлення.

 • Історико-порівняльний

 • логічнийПорівняльний метод (comparative method)

 • – це цілеспрямоване застосування порівняння для досягнення певної мети; це відносно самостійний, організований спосіб дослідження необхідний для досягнення пізнавальних цілей.порівняльно-правовий метод

 • – це спосіб пізнання правових явищ, що складаються з системи прийомів, за допомогою яких виявляються подібні та відмінні ознаки, створюються класифікаційні, типологічні групи. • порівняльне правознавство як галузь юридичної науки є процесом пізнання правової дійсності, вироблення та організації юридичних знань у межах особливого предмету і за допомогою особливого методу.

 • Визначаючи методологію порівняльного правознавства, як систему методів і засобів порівняльно-правового дослідження (а також вчення про них) та методику їх використання, в її структурі можна виділити декілька компонентів: 1) порівняльно-типологічний підхід; 2) теорію порівняльно-правового методу; 3) методи та засоби порівняльно-правового дослідження; 4) методику порівняльно-правового аналізу.Порівняльне конституційне право

 • галузь порівняльного правознавства

 • наука

 • навчальна дисциплінаОсобливості норм конституційного права

 • Регулювання найважливіших суспільних відносин

 • Визначення правових основ держави;

 • Відносно загальний харакртер, оскільки в них часто відсутній прямий зв’язок між конкретними правами та обов’язкамиТЕМА 1.

 • Конституція як основне джерело конституційного права в Україні та зарубіжних країнахКонституційне право

 • Це система правових норм та принципів конкретної держави, які регулюють положення індивіда у суспільстві та в державі, основи суспільного ладу, а також основи організації і діяльності органів публічної влади у суспільстві та державіІсторія конституційного регулювання

 • Афінська політія Арістотеля (Конституція Афін)

 • 1215 р. – Велика Хартія Вільностей

 • 1222 р. – Золота Булла, Угорщина;

 • 1357 р. – Великий березневий ордонанс, Франція;

 • 1653 р. – Форма правління державою загального блага Англії, Шотландії і Ірландії і володіннями, які їм належать;

 • 1710 р. – Правовий уклад та Конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького;

 • 1776 р. – конституція Нью-Гемпшіра, Південної Кароліни, Вірджинії, Массачусетса тощо;

 • 1787 р. – Конституція США

 • 1791 р. – конституції Польщі та Франції;Акти конституційного права Великобританії

 • 1215 р. – Велика Хартія Вольностей

 • 1628 р. – Петиція про права

 • 1653 р. – Форма правління державою загального блага Англії, Шотландії і Ірландії і володіннями, які їм належать

 • 1689 р. – Біль про права

 • 1701 р. – Акт про престолоуспадкуванняКонституція США

 • 1776 р. – конституції окремих штатів

 • 1778 р. – Статті конфедерації

 • 1787 р. – Конституція США, затверджена Філадельфійським конвентомЕтимологія терміну “конституція”

 • Основний закон держави

 • Програмний документ політико-правового характеру

 • Акти римських імператорівБендерська Конституція 1710 р.

 • Історія козацтва;

 • Державна релігія;

 • Основи зовнішньої політики держави;

 • Засади системи місцевого самоврядування;

 • Обмеження влади гетьмана;

 • Представницьке правління;

 • Поділ державної влади;

 • Права і свободи індивіда;

 • Справедливість у розподілі суспільних благ;

 • Підтримка соціально вразливих верств суспільства тощо.Причини виникнення конституцій

 • Економічні причини

 • Соціальні причини

 • Культурологічні причини

 • Політико-правові причини:

 • -- реорганізація, згодом ліквідація феодального ладуЕтапи формування основних положень конституцій (за П.А. Стецюком)ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ

 • Теорія суспільного договору (Руссо, Гоббс, Монтеск'є тощо);

 • Теологічна теорія конституції (Гегель);

 • Звичаєво-правова теорія конституції (С. Шелухін);

 • Теорії конституції представників юридичної школи права (Г. Єллінек, С. Базилевич тощо);

 • Теорії конституції представників соціологічної школи права (Л. Дюгі, М. Оріу, С. Дністрянський тощо);

 • Теорії конституції представників політологічної школи права (Т. Маунц, А. Шайо);

 • Марксистсько-ленінські теорії конституції (В.Ленін)ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ

 • Система правових норм окремої держави, що закріплюють засади організації економічного, соціального, політичного і духовного життя суспільства, визначають організацію і засади функціонування державної влади, а також основи взаємовідносин індивіда та держави (П. Шляхтун)Критерії класифікації конституцій

 • За способом правового оформлення (писана, неписана);

 • За способом внесення змін та доповнень;

 • За часом прийняття і дії;

 • За строком дії;

 • За характером регулювання суспільних відносин (юридична, фактична, соціальна, формальна);

 • За способом здійснення установчої влади (прийняті представницькими органами, виборчим корпусом або виконавчою владою (спец. октройовані)

 • За структурою конституціїОктроювання

 • Введення конституції одностороннім актом глави державиВиди конституцій за структуроюСтруктура конституцій

 • Преамбула (вступ);

 • Основний зміст:

  • Основи суспільного устрою;
  • Основи державного ладу;
  • Основи правового статусу індивіда
 • Перехідні та заключні положення;

 • Поправки до конституціїВластивості конституції

 • Основоположний характер;

 • Народний характер;

 • Реальний характер;

 • стабільністьПравові характеристики конституції

 • Виняткове значення;

 • Юридичне верховенство;

 • Основа правової системи;

 • Особливий порядок прийняття та зміни;

 • Специфічний механізм реалізації конституціїТЕМА 2.

 • Конституційно-правовий статус особи в конституційному праві України та зарубіжних країнПрава людини -

 • Природні, невідчужувані права, які належать індивіду як особистості в силу факту народження

 • Суб'єктивні права – а) можливість

 • б) привілей

 • в) вимога

 • г) претензіяКласифікації прав і свобод людини за міжнародним правом

 • І покоління прав людини;

 • ІІ покоління прав людини;

 • ІІІ покоління прав людини

 • IV покоління прав людиниПРИНЦИП РІВНОПРАВНОСТІ

 • Рівність перед законом

 • Рівність незалежно від раси та національності

 • Рівноправність чоловіків та жінокПравові системи і права людини

 • Ліберальні концепції захисту прав людини

 • Соціалістичні концепції захисту прав людини

 • Права людини і мусульманське право;

 • Права людини і звичаєве правоМіжнародні системи захисту прав людини

 • Універсальна система захисту прав людини

 • Загальна Декларація прав людини;

 • Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.;

 • Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права 1966 р.;

 • Спеціалізовані конвенції системи ООНПрава громадянина

 • Сукупність суб'єктивних прав, гарантованих індивіду в силу факту громадянства

 • ГРОМАДЯНСТВО – правовий зв’язок індивіда та держави, що виражається у взаємних правах та обов'язкахКатегорії населення держави

 • Громадяни (піддані);

 • Іноземці;

 • Особи без громадянства;

 • Особи із множинним громадянством;

 • Біженці;

 • Переміщені особиПРАВА ГРОМАДЯН (політичні права)

 • Право на участь в управлінні державою;

 • Активне та пасивне виборче право;

 • Право на створення політичних партій;

 • Право на політичні акції протесту;

 • Свобода зібрань, мітингів та демонстрацій тощо.Способи набуття громадянства

 • Філіація:

 • Ius soli

 • Ius sanguinisВТРАТА ГРОМАДЯНСТВА

 • Вихід

 • Позбавлення

 • Висилання

 • ЕкстрадиціяОбов'язки людини і громадянина

 • Незнання закону не звільняє від відповідальності;

 • Сплата податків;

 • обов'язок захищати Вітчизну;

 • Обов'язок охорони культурної, історичної спадщини, берегти довкілляТЕМА 3.

 • Конституційні засади економічної, політичної, правової та соціальної систем суспільства. Конституційні принципи духовного життя суспільства.Межі конституційного регулювання суспільних відносин

 • громадянське суспільство;

 • права людини;

 • організація державної владиКонституційні основи економічних відносин в державі

 • фашистська концепція тоталітарного регулювання економіки при збереженні ринку;

 • неоліберальна концепція з використанням елементів державного регулювання із вільним підприємництвом та соціальною відповідальністю бізнесових структур;

 • соціал-демократична концепція регулювання економічних відносин у державі із наголосом на соціальну функцію держави;

 • соціалістична модель тотального державного регулювання господарської діяльностіОсновні положення конституцій щодо економічних основ суспільства

 • відносини у сфері власності (в т.ч. націоналізації і аграрної реформи, свобода конкуренції, елементи державного регулювання економіки – планування та прогнозування);

 • відносини у сфері праці;

 • відносини у сфері перерозподілу;Конституційні положення про основи соціальної системи суспільства

 • класова структура (Ірландія 1937 р., Чилі 1926 р., В'єтнам 1992 р.);

 • межа бідності;

 • вороги народу;

 • торгівці, ремісники, кочівники тощо...Конституційні основи політичної системи

 • Політична система:

 • у політології – сукупність політичних інститутів, залучених до реалізації владних відносин у суспільстві

 • у конституційному праві – сукупність правових норм, що встановлюють конституційно-правовий статус політичних інститутів суспільстваОзнаки політичної партії

 • вільно створювана організація громадян, яка діє на засадах самоуправління;

 • стійкість;

 • об'єднання на основі ідеологічних критеріїв, визначених у програмних документах;

 • некомерційний характер діяльності;

 • сприяння формуванню та вираженню політичної волі народу;

 • організація діяльності на засадах демократії, гласності, публічності та відкритості;

 • намагання набути державної влади конституційним шляхом, а також приймати участь у її реалізації конституційними способамиПолітична партія - це

 • добровільне й організаційно оформлене об'єднання громадян, яке виражає інтереси частини суспільства і прагне їх задовольнити шляхом здобуття, утри-мання й використання державної владиКонституційні обмеження при створенні політичних партій

 • інтереси державної або громадської безпеки, громадського порядку;

 • охорона здоров’я, моралі;

 • захист прав і свобод людини;

 • мілітаристські партії;

 • обмеження у використанні назв, символіки тощо;

 • заборона створення політичних партій в органах державної влади (за винятком представницьких органів).Створення партії

 • громадянство членів партії;

 • індивідуальний характер членства;

 • установчі збориВиди політичних партій

 • за характером членства: з індивідуальним або колективним членством;

 • за характером обліку членів: з фіксованим або нефіксованим членством;

 • за органами, що здійснюють реєстрацію: в органах державної виконавчої влади, в судових органах, в муніципальних органах, в спеціально створених органах;

 • за строками реєстрації: автоматично зареєстровані та неавтоматично зареєстровані;

 • за часовим критерієм: умовно зареєстровані та остаточно зареєстровані

 • за ідеологічним критерієм (консервативні, релігійні, ліберальні, реформістські, радикальні);

 • за організаційною структурою (кадрові, масові та партії-рухи);

 • за юридичним статусом (легальні та нелегальні).

 • Національні партії – партії із особливим впливом у суспільстві. Критерії віднесення партії до кола національних: кількість голосів, кількість голосів по територіальних одиницях держави, період участі у виборах.

 • Права-привілеї національних партій: перевага при висуненні кандидатів на виборах, переваги під час участі у виборчих кампанія;

 • Додаткові зобов'язання: додаткове оприлюднення інформації, наявність партійних освітніх центрів тощо.ТЕМА 4.

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

 • ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

 • Влада (політична) – спосіб організації суспільства і суспільних процесів шляхом використання різних методів впливу, включаючи авторитарні, які передбачають можливість нав'язування волі суб'єкта влади та застосування у випадку необхідності примусомВЛАДА

 • політична влада

 • влада територіального колективу

 • державна влада – форма політичної влади, що наділена монопольним правом видавати закони та інші розпорядження, обов'язкові для всього населення, і спирається на спеціальний апарат примусуКонституційно-правове регулювання інституту державної влади включає норми

 • положення про джерело державної влади та її соціальних носіїв;

 • положення про характер державної влади;

 • положення про цілі і напрями діяльності державної влади;

 • положення про структуру державної влади;

 • положення про органи, які здійснюють державну владу;

 • положення про форми та методи здійснення державної влади;Основні засади конституційно-правового регулювання інституту державної влади

 • принцип поділу влад;

 • принцип єдності державної влади:

 • - соціальна єдність;

 • - єдність цілей і напрямів діяльності державної влади;

 • - організаційно-правовий аспект єдності державної влади

 • безпосередня (пряма) демократія – пряме здійснення влади народом;

 • опосередкована демократія – реалізаціяФОРМА ДЕРЖАВИ

 • комплексний інститут конституційного права, який являє собою внутрішньо узгоджену систему норм, що регулюють структуру і взаємовідносини основних органів держави, політико-територіальний устрій, основні методи діяльності державного апарату і форми зворотного зв'язку з населенням.ФОРМА ДЕРЖАВИ

 • форма правління

 • +

 • форма державного устрою

 • +

 • форма політичного режимуФорма держави

 • Комплексний інститут конституційного права, який являє собою внутрішньо узгоджену систему ерпм, яка регулює у єдності структуру і взаємовідносини основних органів держави, політико-територіальний утсрій, головні форми діяльності державного апарата і форми зворотнього звязку між державою та населеннямВИДИ ФОРМ ДЕРЖАВИ

 • Критерії класифікації у порівняльному констиуційному праві: теорії поділу влади і єдності державної влади

 • Полікратія – багатовладдя

 • Сегментарна державна форма

 • Монократія – єдиновладдяПолікратична форма держави:

 • Поділ влади

 • Злажені механізми взаємодії гілок влади

 • Система взаємних стримувань та противаг

 • Самоуправління територіальних колективів

 • Демократичний державний режим

 • Різні форми участі населення в управлінні державоюСегментарна форма держави

 • Формально у конституції є елементи системи поділу влади і демократичного режиму

 • Практично не реалізовуються:

 • - Держави Латинської Америки, Йорданія, Марокко, ТаїландФОРМА ПРАВЛІННЯ

 • спосіб організації державної влади, зумовлений принципами формування і взаємовідносин вищих органів держави – глави держави, глави уряду та парламенту

 • Монархія РеспублікаВИДИ МОНАРХІЙ

 • абсолютна монархія

 • дуалістична монархія

 • (Йорданія, Непал, Марокко тощо)

 • парламентська монархіяОсобливості абсолютних монархій на сучасному етапі

 • 1) дарування конституцій монархами;

 • 2) дія конституцій призупинена;

 • 3) джерело влади – монарх;

 • 4) Коран вищий за Конституцію

 • (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЄ, Свазіленд тощо)ВИДИ РЕСПУБЛІК

 • президентська республіка (президентсько-монократична, президентсько-мілітарна, президентська);

 • змішана республіка;

 • парламентська республікаТема 5.

 • Організація законодавчої влади в Україні та закордономПАРЛАМЕНТ

 • представницький орган законодавчої влади держави

 • однопалатні;

 • двопалатні;

 • трипалатні парламенти;

 • роль глави держави

 • роль дорадчих органів (палати вождів, сімейні ради тощо)Функції парламенту

 • законодавча;

 • фінансова;

 • контрольна;

 • установча;

 • зовнішньополітична;

 • судоваЗаконодавчий процес

 • порядок діяльності суб'єктів законодавчої влади щодо створення закону

 • Стадії законодавчого процесу:

 • внесення законодавчої ініціативи;

 • обговорення законопроекту

 • прийняття закону (правило човника, узгоджувальна комісія, скликання спільного засідання палат, повторне прийняття закону нижньою палатою);

 • Промульгація та оприлюдненняФорми реалізації контрольної функції парламенту

 • запити до вищих органів державної влади і посадових осіб;

 • дебати;

 • інтерпеляції;

 • питання вотуму довіри/недовіри уряду;

 • доповіді та звіти уряду і міністрів на пленарних засіданнях палат;

 • подання річних звітів міністрів відповідним комітетам;

 • парламентські слухання;

 • парламентські розслідування;

 • діяльність парламентських комісарів та інших органів при парламенті;

 • скликання спеціальних сесій парламенту;

 • імпічмент;

 • контроль делегованого законодавства;

 • ратифікація міжнародних договорів.Види парламентів

 • з необмеженими повноваженнями

 • з обмеженими повноваженнями (Франція, Сенегал, Мадагаскар, Габон, Україна)

 • з дорадчими повноваженнями (Бахрейн, Катар, ОАЄ, Саудівська Аравія, Оман)Президент як учасник законодавчої влади

 • право законодавчої ініціативи;

 • право підпису законів;

 • наявність права вето;

 • промульгація законів.Підписання закону -

 • складова законодавчого процесу, яка полягає у підписанні главою держави офіційного тексту прийнятого парламентом закону, в результаті чого закон набирає чинності.Промульгація -

 • стадія законодавчого процесу, на якій відбувається підписання та оприлюднення главою держави офіційного тексту прийнятого парламентом закону.

 • контрасигнування главою уряду і/або міністром, компетенція якого співвіднесена зі змістом законуВЕРХНЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТУ

 • Сильна верхня палата парламенту – закон не може бути прийнято без її згоди

 • Слабка верхня палата парламенту – незгода парламенту не блокує прийняття закону, а лише відстрочує його прийняттяСпособи формування однопалатного парламенту (нижньої палати двопалатних парламентів)

 • прямі або опосердковані вибори;

 • резервування місць у парламенті (для жінок – Бангладеш, для індуїстів – Пакистан, для ассірійців – Іран, для робочих і селян – Єгипет тощо);

 • фіксоване представництво (для представників Фарерських о-вів та Гренландії в Данії, для армії в КНДР, за заслуги перед Батьківщиною в Єгипті);

 • представництво за посадою (на службі у короля та представництво знаті в Бутані, Тонга, Брунеї);

 • представництво за призначенням президента (1/3 парламенту Алжиру);

 • корпоративний принцип (1/4 Суданського парламенту делегується від об'єднань громадян, 4 представники опозиційних партій, що не пройшли в парламент Сінгапуру).

 • Однопалатні парламенти існують у таких федераціях як Коморські о-ви, Сен-Крістофер-Невіс-Ангілья, Мікронезія, ОАЕ.Способи формування верхньої палати двопалатних парламентів

 • прямі вибори (США, Бразилія, Італія);

 • непрямі вибори (Франція, Індія, Австрія, Нідерланди, ПАР);

 • призначення главою держави (Канада, Йорданія, Таїланд, Ямайка, Барбадос, Беліз);

 • призначення королем (Малайзія);

 • призначення урядом земель (ФРН);

 • вибори зі складу нижньої палати парламенту (Норвегія, Боснія і Герцеговина, Ісландія);

 • змішаний тип (Іспанія, Італія, Хорватія);Розпуск парламенту

 • заборона розпуску парламенту в умовах військового або надзвичайного стану;

 • перед закінченням строку його повноважень;

 • в період процедури імпічменту чи вотуму недовіри уряду;

 • обмежена кількість розпусків парламенту.Підстави розпуску парламенту

 • при висловленні недовіри уряду з ініціативи парламенту;

 • при відмові в довірі уряду;

 • при нездатності сформувати уряд у визначений строк (Польща) протягом кількох спроб (Словаччина);

 • при нездатності розпочати пленарні засідання;

 • при неприйнятті державного бюджету;

 • при чисельних вотумах недовіри сформованому ним же уряду;

 • при нездатності приймати рішення.Види вотумів парламенту (нижньої палати парламенту)

 • вотум довіри – висловлене парламентом шляхом голосування схвалення політичної лінії, законопроекту або певної акції уряду чи окремого міністра;

 • вотум недовіри - висловлене парламентом шляхом голосування несхвалення політичної лінії, законопроекту або певної акції уряду чи окремого міністра, що може передбачати прийняття резолюції осуду;

 • подвійний вотум – прийняття політичного рішення шляхом двох голосувань, як правило у сфері внесення змін і доповнень до конституціїДЕПУТАТ

 • виборний представник населення в постійно діючому представницькому органі державної влади чи місцевого самоврядування

 • професійний парламентарПрава депутата

 • право ухвального голосу;

 • право участі і засіданнях;

 • право на виступ у дебатах, внесення законодавчих пропозицій і поправок до законопроектів;

 • право участі у роботі депутатських фракцій та груп;

 • членство у постійних і тимчасових комісіях;

 • право на звернення з депутатським запитом.Обов'язки депутата

 • відвідування пленарних засідань комісій;

 • узгоджувати поведінку з регламентом;

 • дотримуватися порядку і парламентської ввічливості;

 • нерозголошення відомостей, що мають таємний характер;

 • подати нотаріально завірену декларацію про майновий стан і діяльність, що приносить прибутки або може приносити доходи;

 • дотримуватись вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльностіМАНДАТ

 • повноваження, доручення, наказ;

 • документ, що засвідчує обсяг повноважень особи пред'явника;

 • основи взаємовідносин між депутатом та виборцямиВільний мандат

 • юридична незалежність депутата парламенту чи іншого представницького органу державної влади від його виборців.Імперативний мандат

 • мандат депутата парламенту чи іншого представницького органу, який передбачає юридичну відповідальність депутата перед виборцями, і часто пов'язаний із забороною дефекції.Депутатський (парламентський) імунітет

 • встановлена законом юридична недоторканість депутата парламенту, яка означає, що він не може бути притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди парламенту.Депутатський індемнітет

 • відсутність відповідальності за виступи в парламенті і за дії як члена парламенту;

 • депутатська винагорода за парламентську діяльність.СЕНАТОР

 • член верхньої палати двопалатного парламенту • СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМСудова влада -

 • сукупність повноважень у сфері здійснення правосуддя

 • сукупність норм, що закріплюють систему суб'єктів правосуддя та їх повноваженняПовноваження судів

 • здійснення правосуддя

 • нормотворчість

 • тлумачення Конституції та законів

 • контроль за діями правоохоронних органів

 • встановлення юридичного факту

 • судова законодавча ініціатива (Китай, Росія, Куба, Бразилія тощо)Особливості судової влади

 • конкретний характер;

 • реалізація у конкретній процесуальній формі;

 • вирішення конфліктів відповідно до закону та правосвідомості;

 • виключення політичного тиску;

 • основне джерело сили – повага суспільства до закону і до судуСудова система –

 • сукупність органів судової влади в державі

 • звичайні, надзвичайні та спеціальні суди;

 • суди загальної та спеціальної юрисдикціїВиди судових органів

 • - органи досудового розгляду справ (медіатори, консиліатори, посередники, суспільні суди “народні примирителі в Китаї”, “народні суди” в Індії, адміністративні суди в США, адміністративні трибунали в Великобританії);

 • суди загальної юрисдикції, мирові судді,;

 • спеціальні суди;

 • мусульманські суди;

 • конституційні суди;

 • церковні суди;Моделі судових систем

 • англосаксонська модель;

 • континентальна (романо-германська) модель;

 • мусульманська модель;

 • соціалістична модель;Конституційні принципи здійснення судової влади

 • здійснення правосуддя лише судом;

 • незалежність суддів і їх підпорядкованість виключно закону;

 • свобода доступу до суду;

 • колективне здійснення правосуддя;

 • ведення судового процесу на зрозумілій сторонам мові;

 • гласність;

 • можливість оскарження та перегляду судового рішення в порядку апеляції та касації;

 • конституційний статус органів, що допомагають у реалізації правосуддя (прокурор, слідчий, адвокат, нотаріус, судова поліція, виконавці)Конституційний контроль

 • Встановлена законодавчим шляхом процедура контролю відповідності до конституції актів, які видаються різними органами державної влади та приватними особамиКонституційний Суд

 • орган державної влади, який здійснює конституційний контроль шляхом конституційного судочинстваСтановлення конституційного контролю

 • 1610 р. – суддя Коук, справа Бонхама

 • 1803 р. справа Мербері проти Медісона

 • 1844 – Домініканська респубілка

 • 1847 – Мексіка

 • 1860 Аргентина

 • 1920 р. – Конституційний суд в Чехословаччині, а потім у АвстріїЮрисдикція конституційних судів охоплює

 • конституційний контроль;

 • тлумачення конституції;

 • реалізація конституційної відповідальності;

 • виборчий суд;

 • розгляд спорів про компетенцію;

 • відповідність до конституції діяльності політичних партійМоделі конституційного контролю

 • американська

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка