Поведінка людини є результатом взаємодії її внутрішньої природи і процесу соціалізації, складовими елементами якого виступають інші індивідиДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

Соціологія вивчає поведінку людини в суспільстві, але вона, за висловом сучасного шведського соціолога П.Монсона, вивчає не лише ‘’поведінку людини в суспільстві’’, але й суспільство через ‘’поведінку людини’’.

 • Соціологія вивчає поведінку людини в суспільстві, але вона, за висловом сучасного шведського соціолога П.Монсона, вивчає не лише ‘’поведінку людини в суспільстві’’, але й суспільство через ‘’поведінку людини’’.Поведінка людини є результатом взаємодії її внутрішньої природи і процесу соціалізації, складовими елементами якого виступають інші індивіди.

 • Поведінка людини є результатом взаємодії її внутрішньої природи і процесу соціалізації, складовими елементами якого виступають інші індивіди.Поведінка притаманна не тільки людині, а й тваринам.

 • Поведінка притаманна не тільки людині, а й тваринам.

 • Проте, на відміну від тварин, поведінка людини формується, розвивається і проявляється в умовах суспільного життя, а тому носить соціально обумовлений характер, тобто є за своєю сутністю соціальною.

 • В поведінці проявляються соціальні якості людини, її культура, погляди, генетичні і біологічні особливості, відношення до себе і оточуючих – вся гама людяності.Поведінка – форма діяльності, реакція на соціальне середовище чи дію іншої людини.

 • Поведінка – форма діяльності, реакція на соціальне середовище чи дію іншої людини.Біхевіоризм (англ. behaviourism – поведінка) – один з важливих напрямів психології і позитивістської соціології, який набув широкого поширення у 20-ті рр. у США, і предметом свого дослідження вважає поведінку людей, сприймаючи її як лише фізіологічні реакції на вплив зовнішнього середовища (стимули).

 • Біхевіоризм (англ. behaviourism – поведінка) – один з важливих напрямів психології і позитивістської соціології, який набув широкого поширення у 20-ті рр. у США, і предметом свого дослідження вважає поведінку людей, сприймаючи її як лише фізіологічні реакції на вплив зовнішнього середовища (стимули).

 • Основоположник біхевіоризму Д. Уотсон.Основоположником біхевіоризму є американські психологи Е. Порндайк (1874-1949) і Дж. Уотсон (1878-1958).

 • Основоположником біхевіоризму є американські психологи Е. Порндайк (1874-1949) і Дж. Уотсон (1878-1958).

 • Положення і методи біхевіоризму були перенесені із психології в соціологію, антропологію, педагогіку та ін. науки про поведінку.

 • Біхевіоризм, як правило, не визнає якісної різниці між поведінкою людей і тварин, стверджуючи, що психологія покликана вивчати не свідомість, а поведінку людей, що є доступною для безпосереднього спостереження.В соціологічній концепції американського соціолога Дж. Хоманса соціальна поведінка і взаємодія індивідів постає як система обмінів поведінковими актами, обумовленими способами врівноваження винагород і виплат, що найчастіше реалізується в сфері бізнесу.

 • В соціологічній концепції американського соціолога Дж. Хоманса соціальна поведінка і взаємодія індивідів постає як система обмінів поведінковими актами, обумовленими способами врівноваження винагород і виплат, що найчастіше реалізується в сфері бізнесу.Суть біхевіористської соціології і теорії соціального обміну полягає в тому, що:

 • Суть біхевіористської соціології і теорії соціального обміну полягає в тому, що:

 • - індивід прагне повторити дії, які винагороджуються;

 • - якщо появляються ті ж стимули, що і раніше, то і поведінка індивіда стає такою ж, як і раніше;

 • - чим більше ціниться дія, тим більше вона істинна, чим частіше дія винагороджується, тим менше ціниться (надлишки);

 • - якщо дії не одержують бажаного стимулу, можливі прояви агресивності, а якщо навпаки – то задоволення.На думку О. Якуби до них можна віднести:

 • На думку О. Якуби до них можна віднести:

 • - потреби;

 • - інтереси;

 • - ціннісні орієнтації;

 • - мотиви;

 • - соціальні норми;

 • - переконання, ідеали, звички.Потреби – це внутрішні стимули активності людини, те, що забезпечує її існування і самозбереження.

 • Потреби – це внутрішні стимули активності людини, те, що забезпечує її існування і самозбереження.

 • А. Маслоу поділяє потреби на базові (постійні) і похідні (змінювані).Базові потреби розташовуються, згідно з принципом ієрархії, у висхідному порядку від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних):

 • Базові потреби розташовуються, згідно з принципом ієрархії, у висхідному порядку від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних):

 • - фізіологічні та сексуальні потребивідтворенні собі подібних, їжі, диханні, одязі , житлі, відпочинку);

 • - екзистенціальні потреби (у безпеці свого існування, впевненості в майбутньому, стабільності суспільства, гарантованості праці);

 • - соціальні потреби (у спілкуванні, турботі про інших, увазі до себе, в участі у спільній трудовій діяльності);

 • - потреби престижу (у повазі з боку інших, їх визнанні та високій оцінці своїх якостей, у службовому зростанні, високому статусі в суспільстві);

 • - духовні потреби (у самореалізації, в творчому самовираженні).На думку А. Маслоу перші дві групи потреб є базовими (первинними), інші – похідними (набутими). При цьому діє тенденція заміни первинних потреб набутими.

 • На думку А. Маслоу перші дві групи потреб є базовими (первинними), інші – похідними (набутими). При цьому діє тенденція заміни первинних потреб набутими.З потребами нерозривно пов’язані інтереси.

 • З потребами нерозривно пов’язані інтереси.

 • Інтереси – це усвідомлені потреби, це направленість дій індивіда в залежності від можливості задоволення тієї чи іншої потреби.

 • Інтереси – вираження соціальних потреб особистості через її місце в системі соціальних відносин та взаємодій з приводу умов та засобів задоволення цих потреб.Класифікують інтереси за різними критеріями:

 • Класифікують інтереси за різними критеріями:

 • -за об’єктом задоволення – матеріальні і духовні;

 • - за значущістю – основні і другорядні;

 • - за часом – довго-і короткотривалі.- інтерес - відношення (усна заява про інтерес до того чи іншого об’єкта);

 • - інтерес - відношення (усна заява про інтерес до того чи іншого об’єкта);

 • - інтерес-дія (практичний вияв інтересу шляхом участі в тому чи іншому виді діяльності);

 • - інтерес-установка (складається в процесі тривалої взаємодії з іншими людьми);

 • - інтерес-орієнтація (виділення одного інтересу в якості головного).

 • Потреби та інтереси є основою системи цінностей та ціннісних орієнтацій людини.Найвизначніші вчинки людина здійснює свідомо, тобто вершить соціальні дії. Без урахування мотивів, тобто внутрішнього сенсу, що вкладає людина у свої зусилля для реалізації тієї чи іншої мети, неможливе розуміння соціальних дій, соціальних зв’язків і взаємодій, що вершаться при реалізації поставленої мети.

 • Найвизначніші вчинки людина здійснює свідомо, тобто вершить соціальні дії. Без урахування мотивів, тобто внутрішнього сенсу, що вкладає людина у свої зусилля для реалізації тієї чи іншої мети, неможливе розуміння соціальних дій, соціальних зв’язків і взаємодій, що вершаться при реалізації поставленої мети.

 • Індивідуальна мета, що відтворює потреби людини (в їжі, житлі одязі, освіті, в утвердженні власної гідності, честі) – це початок дії соціальної, початок орієнтації на інших, це сподівання, що враховують можливу відповідну реакцію оточуючих і утворюють мотиви соціальної дії.Мотиви – усвідомлена потреба особистості у досягненні певних цілей, бажаних умов діяльності.

 • Мотиви – усвідомлена потреба особистості у досягненні певних цілей, бажаних умов діяльності.

 • Значний вплив на формування мотивів справляють життєвий досвід особистості, переконання, моральні, естетичні почуття.

 • Мотиви – це оцінка особистістю інтересів і ціннісних орієнтацій, вони безпосередньо передують конкретній поведінці людини і органічно пов’язані з нею.Основні мотиви: матеріальні, духовні, економічні, соціальні, ідеологічні, релігійні.

 • Основні мотиви: матеріальні, духовні, економічні, соціальні, ідеологічні, релігійні.

 • Кожен з мотивів має свій внутрішній поділ, наприклад: у духовних мотивах вирізняють моральні, естетичні, релігійні, атеїстичні, філософські.

 • У системах мотивів виділяють домінуючі або периферійні, провідні або другорядні.Мотиви дій різноманітні. В мотивації орієнтація на себе – орієнтація на інших виділяється індивідуальна мотивація, гуманістична, альтруїстична (безкорисна).

 • Мотиви дій різноманітні. В мотивації орієнтація на себе – орієнтація на інших виділяється індивідуальна мотивація, гуманістична, альтруїстична (безкорисна).

 • На вибір людиною-індивідом, людиною-особистістю, соціальною спільністю конкретної мотивації впливає ряд обставин: ситуація, моральна культура конкретної особи і існуюча в суспільстві система цінностей.

 • Роль системи цінностей в тому, що цінності виступають для людини, особи фактором, що соціалізує певний пошук людиною, особою, соціальною спільністю шляхів реалізації індивідуальної мети і визначають типовий для суспільства індивідуальний вибір.Соціальна норма – загальновизнане правило, зразок поведінки, дій індивідів, соціальних груп.

 • Соціальна норма – загальновизнане правило, зразок поведінки, дій індивідів, соціальних груп.

 • Соціальна норма визначає межу допустимої поведінки індивіда, соціальної групи або організації, що історично склалася у конкретному суспільстві, вона є інструментом соціального регулювання в суспільстві, проміжною ланкою, що пов’язує поведінку індивіда і найважливіші соціальні інститути.

 • Як немає суспільства без вільної та доцільної поведінки людини, так немає і суспільства без загальних правил, які забезпечують координацію цих вільних дій.

 • - за походженням – аутогенні й гетерогенні, спонтанні та декретивні;

 • - за характером зміни структури – інтенсивні та екстенсивні, прогресивні та регресивні;

 • - залежно від періоду існування – ті, що народжуються, розвиваються, сформувалися;

 • - за схильністю – елементарні й складні, динамічні й статичні;

 • - за функціональною та інформаційною природою;

 • - за механізмом детермінації – збуджуючі, стимулюючі, захоплюючі;

 • - з точки зору організації та управління системними процесами – інституційні й неінституційні;

 • - за масовістю – масові, групові, індивідуальні.Основним соціальним інститутом, який сприяє дотриманню соціальних норм є соціальний контроль.

 • Основним соціальним інститутом, який сприяє дотриманню соціальних норм є соціальний контроль.

 • Соціальний контроль – засіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує упорядковану взаємодію її елементів шляхом нормативного (у тому числі й правового) регулювання.

 • Соціальний контроль охоплює контрольовану діяльність індивідів і контролюючу діяльність соціальних інститутів.

 • Важливими атрибутами та елементами соціального контролю є цінності, норми, звички, звичаї, санкції, які виникають та існують внаслідок дії соціальних інститутів.Звичай – встановлений спосіб поведінки, з яким пов’язані певні моральні цінності, порушення яких викликає негативні санкції групи чи суспільства.

 • Звичай – встановлений спосіб поведінки, з яким пов’язані певні моральні цінності, порушення яких викликає негативні санкції групи чи суспільства.

 • Термін ‘’звичай’’ пов’язаний з поняттям ‘’традиція’’ та ‘’обряд’’ (ритуал). Традиція – це ширше поняття, ніж звичай, охоплює різноманітні об’єкти соціальної спадщини (матеріальні і моральні цінності).Одним з важливих елементів соціальних норм є санкція.

 • Одним з важливих елементів соціальних норм є санкція.

 • Санкція ( лат. sanctio – непорушна постанова) – стимулювання бажаної поведінки і припинення небажаної для забезпечення внутрішньої згуртованості й безперервності суспільного життя.

 • Існують негативні і позитивні санкції.

Відповідно до норм, покладених в основу санкцій, їх поділяють на:

 • Відповідно до норм, покладених в основу санкцій, їх поділяють на:

 • неформальні (реалізуються безпосередньо соціальною групою через певні форми її поведінки);

 • формальні (юридичні, політичні, економічні та ін.).

 • За змістом тиску санкції поділяють на:

 • правові (покарання та заохочення за певні дії, передбачені законом);

 • - етичні (покарання та заохочення згідно з моральними принципами);

 • сатиричні (насмішки, глузування, презирство);

 • релігійні (анафема).Соціальні санкції встановлюються і застосовуються суспільством або окремою соціальною групою як засіб захисту соціальної організації, забезпечення дотримання норм поведінки.

 • Соціальні санкції встановлюються і застосовуються суспільством або окремою соціальною групою як засіб захисту соціальної організації, забезпечення дотримання норм поведінки.

 • Якщо за порушення соціальних норм санкції не застосовуються, виникають правовий нігілізм, різноманітні види девіантної поведінки.Девіація як соціальне явище буває різноманітною, присутня в суспільстві будь-якого типу і притаманна кожній соціальній спільноті. Особливо вона виявляється на етапі трансформації соціальної системи, під час зміни ціннісних орієнтацій.

 • Девіація як соціальне явище буває різноманітною, присутня в суспільстві будь-якого типу і притаманна кожній соціальній спільноті. Особливо вона виявляється на етапі трансформації соціальної системи, під час зміни ціннісних орієнтацій.

 • Девіантна (лат. deviatio – ухилення) поведінка – вчинок, дія людини, групи людей, які не відповідають офіційно встановленим у даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам).Соціальні відхилення мають для суспільства різне значення.

 • Соціальні відхилення мають для суспільства різне значення.

 • Позитивні є засобом прогресивного розвитку системи, підвищення рівня її організованості, подолання застарілих, консервативних, реакційних стандартів поведінки. Це соціальна творчість – наукова, технічна, художня, суспільно-політична.

 • Негативні відхилення дезорганізують систему, підриваючи іноді її основи. До них належать соціальна патологія – злочинність, наркоманія, проституція, алкоголізм.

 • Межі між позитивною і негативною девіантною поведінкою рухомі в часі й просторі.- комформізм – пасивне прийняття стандартів поведінки, безумовне визнання існуючих порядків, норм, правил, схиляння перед авторитетами;

 • - комформізм – пасивне прийняття стандартів поведінки, безумовне визнання існуючих порядків, норм, правил, схиляння перед авторитетами;

 • - інновація – заперечує засоби досягнення певної культури, які схвалюються соціально;

 • - ритуалізм – заперечує мету певної культури, але згодна використати засоби, що схвалюються соціально;

 • - ретретизм (втеча від дійсності) – спостерігається, коли людина одночасно заперечує цілі й соціально схвалені засоби їх досягнення. Особи, які вдаються до цього засобу, перебувають у суспільстві, але не належать йому;

 • - заколот – виявляється у неприйнятті актів громадської непокори.Каталог: data -> kafedra -> internal -> philosophy -> presentations
presentations -> ‘’соціальної фізики’’, а пізніше як ‘’соціології’’
presentations -> Мудрість світу цього є божевіллям перед Богом
presentations -> У період пізнього палеоліту постають релігія і палеолітичне мистецтво
presentations -> Людина є предметом вивчення всіх суспільних наук: Людина є предметом вивчення всіх суспільних наук
presentations -> Походження слов’ян та їх розселення на території України. Походження слов’ян та їх розселення на території України
presentations -> 1. Поняття та форми виявлення політичної свідомості
presentations -> 1. Зародження козацтва як суспільного стану в Україні
presentations -> Походження слов’ян та їх розселення на території України. Походження слов’ян та їх розселення на території України
presentations -> 1. Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с
presentations -> 1. Поняття та форми виявлення політичної свідомості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка