Поява нових інформаційно-комунікаційних технологій; поява нових інформаційно-комунікаційних технологійДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.поява нових інформаційно-комунікаційних технологій;

 • поява нових інформаційно-комунікаційних технологій;

 • істотна трансформація усталених соціальних практик, породження нових форм соціальних інтеракцій;

 • перенесення значної частини соціальних інтеракцій з реального до Інтернет - простору;

 • стрімке зростання кількості користувачів віртуальних соціальних мережАктивне впровадження дистанційного навчання у процес підвищення кваліфікації в умовах післядипломної педагогічної освіти зумовлює необхідність організації ефективної взаємодії слухачів у віртуальному освітньому просторі як систематичної та ефективної спільної діяльності на основі інформаційно-комп’ютерних технологій.

 • Активне впровадження дистанційного навчання у процес підвищення кваліфікації в умовах післядипломної педагогічної освіти зумовлює необхідність організації ефективної взаємодії слухачів у віртуальному освітньому просторі як систематичної та ефективної спільної діяльності на основі інформаційно-комп’ютерних технологій.концептуальні положення мережевого підходу до аналізу особливостей функціонування віртуального простору (Р. Берт, М. Грановеттер та ін.), у тому числі, мережеві аспекти соціальної взаємодії та Інтернет-соціалізації (С. Бондаренко, А. Войскунський, А. Жичкіна, А. Лучинкіна, Д. Пріс, Дж. Сулер та ін.);

 • концептуальні положення мережевого підходу до аналізу особливостей функціонування віртуального простору (Р. Берт, М. Грановеттер та ін.), у тому числі, мережеві аспекти соціальної взаємодії та Інтернет-соціалізації (С. Бондаренко, А. Войскунський, А. Жичкіна, А. Лучинкіна, Д. Пріс, Дж. Сулер та ін.);

 • психолого-педагогічні засади проектування нових інформаційних технологій та віртуального освітнього простору (Ю. І. Машбиць, М. Л. Смульсон та ін.) ;

 • психологічні засади розвитку готовності менеджерів освіти до здійснення управлінської діяльності, у тому числі, в умовах післядипломної педагогічної освіти (О. Бондарчук, Н. Коломінський, Л. Карамушка та ін.);

 • компетентнісний підхід до управління безперервною освітою керівників освітніх організацій на основі (В. Маслов, В. Олійник та ін.).Мета лекціївизначити психологічні особливості взаємодії у віртуальному освітньому просторі, переваги та проблеми такої взаємодії

 • Мета лекціївизначити психологічні особливості взаємодії у віртуальному освітньому просторі, переваги та проблеми такої взаємодіїОсновні питання

 • Сутність взаємодії у віртуальному освітньому просторі.

 • Переваги взаємодії у віртуальному освітньому просторі.

 • Проблеми взаємодії у віртуальному освітньому просторі та умови їх розв'язанняЛітература

 • Барлоу Дж. П. Декларация независимости Киберпространства / Дж. П. Барлоу // Компьютерра. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.computerra.ru/offline/1997/206/678/

 • Гуманитарные исследования в Интернете; под ред А. Е. Войскунского. – М.  : Можайск-Терра, 2000. –  432 с.

 • Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с

 • Лучинкина А. И.  Психология человека в Интернете : монография / А. И. Лучинкина. – К.  : Информационные системы, 2012. – 200 с.

 • Communities in cyberspace ; ed. M. A. Smith and P. Kollock. – London; New York : Rutledge, 1999 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=FrxgfAca7jUC&pg=PA126&lpg=PA126&dq=Communities+in+cyberspace ;+ed.+M. A. Smith+and+P. Kollock.

 • Preece J. Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability / Jennifer J. Preece. – N.Y. : John Wiley Sons, 2000. – 468 рвіртуальний: «virtualis» (лат.) – «можливий, такий, що може або мусить з’явитися за певних умов».

 • віртуальний: «virtualis» (лат.) – «можливий, такий, що може або мусить з’явитися за певних умов».

 • Поняття «віртуальний» відносять до образів, моделей чи артефактів, які уявляються користувачу реальними, але фактично не існують, будучи створеними відповідними програмними засобами.

 • Отже, віртуальним називають об’єкт, який повністю виконує свої функції, але не має фізичного втілення. • віртуальність,

 • виникнення нових, віртуальних продуктів, що можуть існувати самостійно;

 • нелінійний засіб організацій, коли існує один вхід і безліч виходів;

 • гіпертекстова організація, можливість різноманітних зв’язків,

 • непрограмованість, альтернативність1) людей (користувачів ресурсів), які взаємодіють в них з метою задоволення певних потреб чи виконання певних соціальних ролей, у тому числі: щодо: а) обміну інформацією; б) пошуку та підтримання контактів відповідно до інтересів у діловій сфері, потреб професійного самовдосконалення та особистісного зростання; в) самоствердження та самореалізації через презентацію себе, своїх поглядів, думок, переконань референтній спільноті;

 • 1) людей (користувачів ресурсів), які взаємодіють в них з метою задоволення певних потреб чи виконання певних соціальних ролей, у тому числі: щодо: а) обміну інформацією; б) пошуку та підтримання контактів відповідно до інтересів у діловій сфері, потреб професійного самовдосконалення та особистісного зростання; в) самоствердження та самореалізації через презентацію себе, своїх поглядів, думок, переконань референтній спільноті;

 • 2) норми (ритуали, принципи та правила взаємодії, забезпечення безпеки особистості в процесі взаємодії тощо), які забезпечують певні зв’язки між учасниками;

 • 3) комп’ютерні системи, які забезпечують підтримку соціальної взаємодії на основі критеріїв участі (доступу в мережу) та є такими, що створюють відчуття близькості • А. Л. Журавльов :

 • Багатоканальність і децентралізованість, властива компютерним мережам, дозволяє поєднати на перший погляд несумісне – з одного боку, зростаючу автономію індивідів, а з іншого – зростаючу залежність від суспільної солідарності та підтримкиВзаємодія у віртуальному освітньому просторі:

 • організація спільної діяльності людей, що має на меті акумулювання інформації, її упорядкування, колективний доступ, обмін інформацією та її обговорення на основі соціального сприйняття, взаєморозуміння, емоційного ставлення та підтримки між користувачами.;

 • результатом спільної діяльності є перетворення певних об’єктів, що мають для користувачів предметно-практичну, пізнавальну та іншу цінність, створення нових віртуальних об’єктів; нових міжособистісних зв'язків тощо.мають ґрунтовні професійні знання, що більш-менш упорядковані на етапі попереднього навчання;

 • мають ґрунтовні професійні знання, що більш-менш упорядковані на етапі попереднього навчання;

 • спираються на власний професійний досвід, що може не збігається з пропонованими знаннями;

 • часто мають високий рівень тривожності, комплекс «загрози авторитету», ознаки «емоційного вигорання» тощо;

 • мають систему психологічних захистів, що спрямована на збереження сталості внутрішнього світу шляхом деструктурування світу зовнішнього;

 • мають систему смислів, цінностей, оцінних критеріїв, яка часто відрізняється певною інерційністю, обмеженою здатністю до змін тощо.Загальні:

 • Загальні:

 • доступність, трансцендентність, розширення можливостей людини у спілкуванні та інтеракції;

 • гнучкість, необмеженість у часі, можливість здійснення власної навігації як передумови прояви суб'єктної активності особистості;

 • полілогічність можливість не лише міжособистісної, а й внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії;

 • об'єднання учасників взаємодії у спільній діяльності з перетворення певних об'єктів, що мають для них предметно-практичну, пізнавальну цінність.

 • Специфічні для підвищення кваліфікації слухачів:

 • поява нових мотивуючих факторів підвищення кваліфікації: 1) новизна пропонованих форм роботи, що формує почуття причетності до сучасних технологій; 2) розширення можливості самостійних дій з опорою на власний досвід управлінської діяльностіЗагальні:

 • Загальні:

 • обмеження сенсорного досвіду, неможливість забезпечити повною мірою «ефект присутності»;

 • перенавантаження одних джерел оцінки індивідуально-психологічних якостей партнера по взаємодії і «незадіяння» інших (наприклад, надлишок візуальних образів і відсутність невербальних ознак у повному обсязі);

 • складнощіі у здійсненні невербальної комунікації;

 • формальне ставлення до навчання, загроза втрати особистісного сенсу, відчуження та ін.

 • Специфічні для підвищення кваліфікації слухачів:

 • недостатній рівень ІКТ-компетентності значної частини викладачів та слухачів курсів підвищення кваліфікації

 • наявність психологічних бар'єрів у частини слухачів при роботі з комп'ютером;

 • недостатній рівень психологічної викладачів системи ПО з організації дистанційного навчання загалом і взаємодії у віртуальному освітньому просторі зокрема.організація процесу взаємодії на засадах партнерства, спільної діяльності всіх суб’єктів, розвиток неупередженого ставлення до інших людей та їх дій, ;

 • організація процесу взаємодії на засадах партнерства, спільної діяльності всіх суб’єктів, розвиток неупередженого ставлення до інших людей та їх дій, ;

 • Ю. Кулюткін: «Лише тією мірою, якою доросла людина отримує можливість реалізувати себе в системі соціально-трудових відносин, що визначають її статус, формується її потреба у все більш високих професійних досягненнях і в розвитку здібностей, що зумовлюють успішність діяльності»

 • створення розвивального освітньо-професійного середовища, в якому поступово складаються групові норми й цінності професійного вдосконалення, особистісного розвитку, психологічної культури загалом;

 • усвідомлення та врахування в процесі навчання специфічних особливостей навчання дорослих учнів із спиранням на їхній професійний досвід;

 • забезпечення самоуправління (самопізнання, самоаналіз, саморегуляція, самовдосконалення тощо) професійним розвиткомПсихологічна готовність до дистанційного навчання

 • інтегральне особистісне утворення, що містить сукупність мотивів, знань, умінь, особистісних якостей, що забезпечують високу успішність учнів в умовах дистанційного навчання

 • У структурі психологічної готовності, ґрунтуючись на підході Л. Карамушки, можна виділити наступні складові:

 • 1)мотиваційну (сукупність зовнішніх і внутрішніх мотивів, забезпечують розвинену мотивацію дистанційного навчання);

 • 2)когнітивну (сукупність знань про сутність, переваги та проблеми дистанційного навчання, вимоги до його суб'єктам, інформаційно-комунікаційних технологіях тощо);

 • 3)операційну (сукупність умінь і навичок оволодіння спеціально розробленими навчальними матеріалами з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; партнерської взаємодії у віртуальному освітньому просторі та ін.);

 •  4)особистісну як сукупність особистісних якостей (відповідальність, самоефективність, толерантність до невизначеності, інтернальний локус контролю, гнучкість, високий рівень саморегуляції та самоконтролю та ін.). • Контакти:

 • О. І. Бондарчук,

 • м. Київ, вул. Артема, 52-А,

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», корпус 3, к. 3.1, 3.1.1

 • кафедра психології управління

 • Тел. : (044) 481 38 57

 • E-mail: kafedra.psychology@gmail.comКаталог: images -> content -> institutes -> cipo -> kaf psiholog -> metod material
cipo -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
cipo -> На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторами
cipo -> Інклюзивна освіта відповідно до Саламанської Декларації та
cipo -> Когнітивний або пізнавальний домен (сфера) – знання та вміння
cipo -> Професійна компетентністюь здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльність
metod material -> Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка