Правила складання бібліографічного опису регламентують такі стандарти: дсту гост 80: 2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складанняДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПравилаБібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи группу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні.

 • Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи группу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні.

 • Правила складання бібліографічного опису регламентують такі стандарти:

 • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання.

 • УВАГА! Відповідно до пункту 5.6 ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 прізвище автора видання подається на початку заголовка і, як правило, відділяється від імені (імен), імені та по батькові, ініціалів комою (,).

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

 • ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.Один автор

 • Один автор

 • Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Алерта, 2012. — 608 с.

 • Двох авторів

 • Фаріон, І. Д. Управлінський облік : підруч. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. — К. : ЦУЛ, 2012. — 792 с.

 • Трьох авторів

 • Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. — К.: ЦУЛ, 2012. — 256 с.Чотирьох авторів

 • Чотирьох авторів

 • Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. — К. : Літера, 2005. — 464 с.

 • П’яти і більше авторів

 • Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська та ін. — К. : ЦУЛ, 2010. — 184 с.Книга за редакцією

 • Книга за редакцією

 • Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака. — К. : ЦУЛ, 2008 . — 1118 с.

 • Організація праці : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова та ін. ; за ред. В. М. Данюк. — К. : КНЕУ, 2009. — 333 с.

 • Без автора

 • Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря /

 • [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).Монографія:

 • Монографія:

 • Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності : монографія / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. — К. : УкрІНТЕІ, 2006. — 224 с.

 • Частина з монографії

 • Беренда, Н. І. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахування світового досвіду / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : кол. моногр. — Умань : Візаві, 2013. — Ч. 2. — С. 205-214.Словники

 • Словники

 • Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175 с.

 • Бибик, С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. — К. : Довіра, 1998. — 431 с. — (Словники України).

 • Перекладне видання

 • Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків : підручник / Ф. С. Мишкін ; пер. з англ. С. Панчишина. — К. : Основи, 1998. – 963 с.Окремий том

 • Окремий том

 • Холодильная технология пищевых продуктов : учебник: в 3 ч. Ч. 3. : Биохимические ифизико-химические основы / В. Е. Куцакова, А. В. Бараненко, Т. Е. Бурова, М. И. Кременевская. — С.Пб. : ГИОРД, 2011. — 272 с.Дисертація

 • Дисертація

 • Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисак Володимир Юрійович ; НУХТ. — К., 2012. — 279 с.

 • Автореферат дисертації

 • Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка управління підприємствами» / Лисак Володимир Юрійович ; НУХТ. — К., 2012. — 18 с.Звіти про НДР

 • Звіти про НДР

 • Оценка эффективности автоматизированных ИПС: отчет о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр ; рук. М. И. Иванов. — ОЦ 02604-И5В ; ГР 01821100006 ; Инв. Б452743. — М., 1982. — 90 с.Мудрак, А. В. Коефіцієнти корисної дії похилих площин / А. В. Мудрак, І. Ф. Максименко, А. І. Соколенко // Новітні технології пакування : матеріали доповідей Х науково-практичної конференції молодих вчених, 15-17 жовтня. – К. : НУХТ, 2014. – С. 54–56.

 • Мудрак, А. В. Коефіцієнти корисної дії похилих площин / А. В. Мудрак, І. Ф. Максименко, А. І. Соколенко // Новітні технології пакування : матеріали доповідей Х науково-практичної конференції молодих вчених, 15-17 жовтня. – К. : НУХТ, 2014. – С. 54–56.

 • Клей для склеивания картонной упаковочной тары / Ж. И. Смоловик, З. Д. Кравчук, С. И. Олейник и др. // Совершенствование технологических процессов новых видов пищевых продуктов и добавок : материалы Всесоюзной научно-практической конференции. – К. : НПО «Пищевые добавки», 1991. – Ч. ІІ. – С. 26-29.Москаленко, В. О. Деякі теоретичні підходи щодо управління ризиками в проектному менеджменті / В. О. Москаленко // Экономическая теория в условиях глобализации экономики : международная научно-практическая конференция студентов и молодых учених, 18–19 марта 2015 г. : тезисы докладов и выступлений. – Донецк : ДонНУ, 2015. – С. 256-257.

 • Москаленко, В. О. Деякі теоретичні підходи щодо управління ризиками в проектному менеджменті / В. О. Москаленко // Экономическая теория в условиях глобализации экономики : международная научно-практическая конференция студентов и молодых учених, 18–19 марта 2015 г. : тезисы докладов и выступлений. – Донецк : ДонНУ, 2015. – С. 256-257.

 • Сортовідбір картоплі для виробництва високоякісних сушених продуктів / Г. М. Бандуренко, І. Ф. Малежик, О. С. Бессараб, М. Г. Писарєв // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 20–21 лист. 2014 р. – К. : НТУУ«КПІ», 2014. – С. 115-116.Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1988. — Т. 28, № 12. — С. 1858-1866.

 • Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1988. — Т. 28, № 12. — С. 1858-1866.

 • Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв та ін. // Український фізичний журнал. — 2008. — № 3. — С. 229-234.Патент 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06 (2006.01) Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну / Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Ільїнська І. Ф., Матвієнко Ю. О., Москаленко С. М., Сідун Г. В. ; заявник Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України. — № а 200503501 ; заявл. 14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.

 • Патент 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06 (2006.01) Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну / Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Ільїнська І. Ф., Матвієнко Ю. О., Москаленко С. М., Сідун Г. В. ; заявник Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України. — № а 200503501 ; заявл. 14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. — 2 с.

 • А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. — 2 с.Сєдих, О. Л. Інформатика : конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання. Ч. 2. Алгоритмізація та програмування засобами Visual Basic (VB) / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук. — К. : НУХТ, 2010. — 96 с.

 • Сєдих, О. Л. Інформатика : конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання. Ч. 2. Алгоритмізація та програмування засобами Visual Basic (VB) / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук. — К. : НУХТ, 2010. — 96 с.

 • Інформатика : методичні рекомендації до вивчення розділу "Microsoft Exel" та виконання контрольної роботи для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навч. / уклад. Н. І. Вовкодав, О. Л. Сєдих. — К. : НУХТ, 2007. — 51 с.Інформатика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу "Алгоритмізація та програмування задач, що містять одновимірні масиви та функції користувача засобами Visual Basic (VB)" для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навч. / уклад. О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька. — К. : НУХТ, 2012. — 58 с. Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf .

 • Інформатика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу "Алгоритмізація та програмування задач, що містять одновимірні масиви та функції користувача засобами Visual Basic (VB)" для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навч. / уклад. О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька. — К. : НУХТ, 2012. — 58 с. Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf .

 • Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студ. спец. 7.05020202 "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" деної та заочної форм навч. [Електронний ресурс] : / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков. — К. : НУХТ, 2012. — 48 с. — Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.07.pdfЗакон України «Про вищу освіту»: (офіц. текст: за станом на 19 жовтня 2006 р.) / Верховна Рада України. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 64 с.

 • Закон України «Про вищу освіту»: (офіц. текст: за станом на 19 жовтня 2006 р.) / Верховна Рада України. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 64 с.

 • Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : [закон України : від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР] // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 19. — С. 298.Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. — [Введ. в дію 29.03.1994]. — К. : Держстандарт України, 1994. — 53 с. — (Національний стандарт України)

 • Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. — [Введ. в дію 29.03.1994]. — К. : Держстандарт України, 1994. — 53 с. — (Національний стандарт України)

 • Документація. Звіти у сфері науки і техніки : Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. — [Чинний від 1996–01–01]. — К. : Держстандарт України, 1995. — 37 с. — (Національний стандарт України)Віддаленного доступу:

 • Віддаленного доступу:

 • Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов / СПб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления. — Режим доступа:www.URL:http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ — 10.12.2004 г.

 • Локального доступу:

 • Internet шаг за шагом [Електроний ресурс] : интеракт. учебник — Электрон. дан. и прогр. — СПб. : Питер Ком, 1997. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. — Загл. с этикетки диска.Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Вид. офіц.. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — (Система стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи).

 • Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Вид. офіц.. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — (Система стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи).

 • Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ 3582-97. — К., 1997. — 27с. — (Інформація та документація).

 • Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. — (Сер. «Вища освіта ХХІ ст.»).

 • Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. — К.: Ліра-К, 2008. — 395с .

 • Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. — № 5. — 2009. — С. 26 — 30.

Каталог: inform
inform -> Причому особистості, здатної до
inform -> Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями
inform -> Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару
inform -> Щиро вітаємо
inform -> лат. «informatio» відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати. «Інформація»
inform -> Внутрішньошкільний контроль
inform -> Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft Office
inform -> Гніздовий, перелітний, зимуючий. Гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та на Східному Сиваші, невеликі поселення є в інших місцях на півдні країни. З кінця 1990-х рр


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка