Пріоритетним напрямком здійснення державної антикризової політики є розвиток внутрішнього ринку УкраїниДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Пріоритетним напрямком здійснення державної антикризової політики є розвиток внутрішнього ринку України.

 • Пріоритетним напрямком здійснення державної антикризової політики є розвиток внутрішнього ринку України.

 • Розширення внутрішнього ринку виступає важливим фактором боротьби з монополізацією, корупцією, тінізацією та бюрократизацією економіки. Ємність внутрішнього ринку є відображенням конкурентоспроможності національного виробництва.

 • Таким чином, забезпечення необхідної місткості, раціональної структури і стійкості внутрішнього ринку є одним з головних завдань державного регулювання господарських процесів.

 • Виконання цих завдань є передумовою сталого економічного зростання, забезпечення зайнятості населення, підвищення його добробуту.Тема науково-дослідної роботи

 • Тема науково-дослідної роботи

 • “Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку

 • внутрішнього ринку України”

 • враховує пропозиції від

 • Секретаріату Президента України,

 • центральних органів виконавчої влади,

 • Головного управління державної служби,

 • обласних і районних державних адміністрацій.Досліджено сутність, структура, прогалини внутрішнього ринку у контексті назрілих потреб України.

 • Досліджено сутність, структура, прогалини внутрішнього ринку у контексті назрілих потреб України.

 • Нині внутрішній ринок України набуває складної структури і характеризується взаємопов’язаністю та взаємною детермінованістю розвитку окремих його сегментів.

 • Сучасна фінансово-економічна криза яскраво висвітлила неспроможність внутрішнього ринку України до самоорганізації та підкреслила необхідність трансформації інструментарію його державного регулювання.Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання розвитку внутрішнього ринку в процесі структурної трансформації економіки.

 • Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання розвитку внутрішнього ринку в процесі структурної трансформації економіки.

 • Досвід провідних країн світу засвідчує, що важливу роль у регулюванні внутрішнього ринку відіграють організаційно-правові, інформаційні механізми та механізми стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів. Встановлення чітких, прозорих правил і процедур запровадження цих механізмів, їх неухильне дотримання всіма учасниками ринку дає можливість упорядкувати процеси, пов‘язані із перерозподілом прав власності в господарських товариствах і сприяє функціонуванню ринку інновацій, на якому держава виступає як агент відносин купівлі-продажу.Виявлено наслідки участі у глобалізації для країн з різними рівнями технологічних укладів.

 • Виявлено наслідки участі у глобалізації для країн з різними рівнями технологічних укладів.

 • Доведено, що державна економічна політика має бути спрямована на перспективу входження України до групи економічно і технологічно розвинутих країн світу.

 • Однією з важливих ланок процесу інтеграції України у світовий економічний простір є трансформація податкової системи України. Метою державного управління є створення та функціонування такої податкової системи, яка б забезпечувала максимальні надходження до державного бюджету за умови запобігання дестимулюючого впливу на економіку, стимулювання розвитку внутрішнього ринку за рахунок розвитку всіх галузей, а також підтримки інноваційних тенденцій.За звітний період за результатами науково-дослідної роботи підготовлено і вийшло друку:

 • За звітний період за результатами науково-дослідної роботи підготовлено і вийшло друку:

 • 1 монографія;

 • 53 статті;

 • Тези 41 доповіді на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, а саме:

 • Міжнародна науково-практична конференція в НАДУ(Київ);

 • Всеукраїнська науково-практична конференція (Донецьк);

 • Науково-практична конференція (Дніпропетровськ);

 • Международная научно-практическая конференция (Алушта);

 • Международная научно-практическая конференция в Республике Беларусь (Минск);

 • Institute of Internatonal Relations;

 • Nauka I studia (Przemysl, Польша) тощо.Виступи на науково-методологічних семінарах:

 • Виступи на науково-методологічних семінарах:

 • “Модернізаційний проект України в контексті Європейської економічної стратегії інтелектуального, стійкого і всеохоплюючого зростання “Європа-2000”

 • (проф. Бодров В.Г.);

 • “Становлення великого національного капіталу та особливості формування управлінських і політичних еліт на пострадянському просторі: блиск і злиденність олігархії” (проф. Бодров В.Г., доц. Сафронова О.М.);

 • “Методологічні засади аналізу та впровадження зарубіжного досвіду державного управління в умовах європейської інтеграції України” (к.е.н., докторант Борисенко О.П.,

 • к.е.н., докторант Крушельницька Т.А.) тощо.Виступи на “круглих столах”:

 • Виступи на “круглих столах”:

 • “Україна після виборів : чи є підстави для оптимізму?”, м.Киів

 • (проф. Бодров В.Г.);

 • “100 днів нового Президента і Уряду України: експертна оцінка діяльності, м.Киів (проф. Бодров В.Г.);

 • “Мінімізація сплати податків” м. Ірпінь

 • (аспірант Репетько О.О.) тощо.

 • Участь у підготовці енциклопедичного словника:

 • проф. Бодров В.Г., доц. Балдич Н.І., доц. Гусєв В.О.,

 • доц. Сафронова О.М.В органах державної влади:

 • В органах державної влади:

 • Проект Закону України «Про житлові будівельні заощадження» (проф. Бодров В.Г., аспірант Кошева А.М.) використаний департаментом політики житлового будівництва та програм ЧАЕС при розробці механізму накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських депозитних рахунках для одержання кредиту передбаченого завданнями і заходами Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла 2010-2017 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла 2010-2017 роки».Методики прогнозно-аналітичної оцінки соціальної інфраструктури на основі кластерного підходу та розрахунків споживчих бюджетів, визначення нормативів забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури на регіональному рівні, врахування різної вартості життя по регіонам та нерівномірного розподілу об’єктів соціального захисту при розподілі трансфертів (докторант Халецька А.А.) використані Донецькою обласною адміністрацією під час виконання основних заходів з реалізації Стратегії соціального розвитку Донецької області до 2015 р., а саме при реалізації однієї із стратегічних цілей – створення умов для підвищення добробуту та соціального захисту населення.

 • Методики прогнозно-аналітичної оцінки соціальної інфраструктури на основі кластерного підходу та розрахунків споживчих бюджетів, визначення нормативів забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури на регіональному рівні, врахування різної вартості життя по регіонам та нерівномірного розподілу об’єктів соціального захисту при розподілі трансфертів (докторант Халецька А.А.) використані Донецькою обласною адміністрацією під час виконання основних заходів з реалізації Стратегії соціального розвитку Донецької області до 2015 р., а саме при реалізації однієї із стратегічних цілей – створення умов для підвищення добробуту та соціального захисту населення.Контрольно-ревізійним управлінням Автономної Республіки Крим використані пропозиції аспіранта Репетько О.О. при розробці проекту «Стандартів внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центральних органів виконавчої влади» щодо закріплення у зазначеному документі базових принципів розрахунку потреб у ресурсах під час розроблення бюджетних запитів, проектів, кошторисів і штатних розписів керівниками контрольно-ревізійного підрозділу (п.3.1.2), визначення основних вимог, порядку оформлення та процедур затвердження програми здійснення контрольного заходу (п.3.2.3).

 • Контрольно-ревізійним управлінням Автономної Республіки Крим використані пропозиції аспіранта Репетько О.О. при розробці проекту «Стандартів внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центральних органів виконавчої влади» щодо закріплення у зазначеному документі базових принципів розрахунку потреб у ресурсах під час розроблення бюджетних запитів, проектів, кошторисів і штатних розписів керівниками контрольно-ревізійного підрозділу (п.3.1.2), визначення основних вимог, порядку оформлення та процедур затвердження програми здійснення контрольного заходу (п.3.2.3).Пропозиції докторанта Драгана І.О. до проекту Житлового кодексу України, використані Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Надані пропозиції забезпечать ефективне врегулювання виключних за своїм значенням правовідносин, які визначають значну частину майнових прав власників.

 • Пропозиції докторанта Драгана І.О. до проекту Житлового кодексу України, використані Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Надані пропозиції забезпечать ефективне врегулювання виключних за своїм значенням правовідносин, які визначають значну частину майнових прав власників.

 • За звітний період за результатами науково-дослідної роботи кафедрою подано 11 наукових розробок до органів державної влади.Використання у навчальному процесі:

 • Використання у навчальному процесі:

 • Розроблений професором Бодровим В.Г. та аспірантом Кошевою А.М. проект Закону України «Про житлові будівельні заощадження», використовується при викладанні дисципліни «Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка».Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з дисципліни «Економіка і фінанси» (Бодров В.Г., Балдич Н.І., Сафронова О.М., Соколова О.М.) використовуються при викладанні курсу для спеціальностей «Державне управління у сфері освіти», «Державне управління у сфері охорони здоров’я», «Державне управління у сфері національної безпеки», «Місцеве самоврядування», «Регіональне управління», «Публічна політика та управління», «Парламентаризм», «Електронне урядування».

 • Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з дисципліни «Економіка і фінанси» (Бодров В.Г., Балдич Н.І., Сафронова О.М., Соколова О.М.) використовуються при викладанні курсу для спеціальностей «Державне управління у сфері освіти», «Державне управління у сфері охорони здоров’я», «Державне управління у сфері національної безпеки», «Місцеве самоврядування», «Регіональне управління», «Публічна політика та управління», «Парламентаризм», «Електронне урядування».Навчальний посібник «Державне регулювання економіки та економічна політика» (Бодров В.Г., Балдич Н.І., Сафронова О.М.) використовується при викладанні дисципліни «Державне регулювання економіки та економічна політика» (спеціальність «Публічне адміністрування»), при висвітленні певних тем з дисциплін «Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування в практиці державного управління», «Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності», «Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України», «Державне регулювання корпоративних відносин в Україні» (спеціальність «Державне управління»).

 • Навчальний посібник «Державне регулювання економіки та економічна політика» (Бодров В.Г., Балдич Н.І., Сафронова О.М.) використовується при викладанні дисципліни «Державне регулювання економіки та економічна політика» (спеціальність «Публічне адміністрування»), при висвітленні певних тем з дисциплін «Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування в практиці державного управління», «Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності», «Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України», «Державне регулювання корпоративних відносин в Україні» (спеціальність «Державне управління»).Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій /заг. ред. В.Г. Бодрова/ використовуються у магістерських програмах при обговоренні теоретичних і прикладних аспектів вироблення, реалізації та оцінювання державної політики у сферах: бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики, регулювання корпоративних відносин, інтеграції України у світовий економічний простір.

 • Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій /заг. ред. В.Г. Бодрова/ використовуються у магістерських програмах при обговоренні теоретичних і прикладних аспектів вироблення, реалізації та оцінювання державної політики у сферах: бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики, регулювання корпоративних відносин, інтеграції України у світовий економічний простір.Кількість запланованих наукових продуктів на 2010 р.:

 • Кількість запланованих наукових продуктів на 2010 р.:

 • Навчальний посібник -1;

 • Монографія - 1;

 • Публікацій (статей і доповідей) - 26.

 • Кількість виданих або поданих до друку наукових продуктів у 2010 р.(за 9 місяців):

 • Монографія -1;

 • Публікацій (статей і доповідей) – 91 (103).

 • Навчальний посібник -1;

 • Методичні рекомендації з практичних і семінарських занять -1;

 • Матеріали методологічних семінарів кафедри. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка