«Природознавство»Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.«Природознавство» - інтегрований, пропедевтичний курс, передбачає здобуття нових знань, узагальнення, розширення і поглиблення природничих знань, умінь і навичок, набутих у початковій школі, забезпечення достатньої основи для вивчення біології, хімії, фізики, географії.

 • «Природознавство» - інтегрований, пропедевтичний курс, передбачає здобуття нових знань, узагальнення, розширення і поглиблення природничих знань, умінь і навичок, набутих у початковій школі, забезпечення достатньої основи для вивчення біології, хімії, фізики, географії.

 • Основна мета – формування природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально - пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природиформування ключових, соціальних, полікультурних,

 • формування ключових, соціальних, полікультурних,

 • інформаційних, комунікативних та предметних компетентностей;

 • формування цілісної природничо – наукової картини світу

 • ( система знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини у ній);

 • засвоєння та поглиблення знання про різноманіття об’єктів і

 • явищ природи, зв’язок між явищами живої та неживої природи, зміни природного середовища під впливом людини;

 • оволодіння й удосконалення дослідницьких умінь, здатності

 • проводити спостереження, досліди, вимірювання, описувати результати, формувати висновки;

 • виховання позитивного емоційно – ціннісного ставлення до

 • природи, формування екологічних норм поведінки;

 • застосування знань про природу у повсякденному житті для

 • збереження навколишнього середовища.людина як частина природи, житель планети Земля;

 • людина як частина природи, житель планети Земля;

 • середовище життя людини;

 • явища природи;

 • взаємозв’язок компонентів природи, її цілісність і системна організація;

 • значення знань про природу для людини

 • екологічні норми поведінки.

 • Постійна увага у змісті шкільного курсу до

 • людини, жителя планети Земля, передбачає розвиток в учнів почуття причетності та відповідальності за збереження природи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 • «Природознавство 5 клас», яка розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти( постанова КМ України від 23.11.2011 р.№1392) і затверджена наказом Міністерства від 06.06.2012 №664. Програму підготували : Гільберг Т.Г, Крячко І.П., Сак Т.В., Бєскова Н.В., Фіцайло С.С.

 • Підручники :

 • «Природознавство 5 клас», автори Ярошенко О.Г., Бойко В.М.;

 • «Природознавство 5 клас», автори Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.

 • Зошит з природознавства, в якому виконується класна та

 • домашня робота.довідкова та науково – популярна література :

 • довідкова та науково – популярна література :

 • - словники з природничих наук;

 • - атласи - визначники рослин і тварин;

 • - атласи географічних карт і зоряного неба;

 • - довідники різноманітних даних;

 • - дитячі енциклопедії з природничих наук;

 • - Червона книга України

 • натуральні (природні) об'єкти;

 • гербарії, зображення (фотографії, малюнки) рослин, грибів, тварин , галактик, планет, Місяця тощо;

 • відеоматеріали;

 • глобус, телурій;

 • портрети вчених – натуралістів, астрономів, дослідників космосу тощо;

 • зразки природних і рукотворних тіл, речовини, суміші;

 • обладнання для практичних занять і практичних робіт

 • ( лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні прилади).ТНП на вивчення предмета передбачено 2 години на тиждень.

 • ТНП на вивчення предмета передбачено 2 години на тиждень.

 • Загальний обсяг навчального часу – 70 год, з них 3 год

 • резервний час, який може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчальної діяльності :

 • - екскурсій,

 • - проектної та дослідницької діяльності учнів,

 • - роботи з додатковими джерелами інформації,

 • корекції та узагальнення знань.

 • Програма визначає мінімальну кількість :

 • - демонстрацій – у кожній темі (6);

 • - практичних робіт – 2;

 • - практичних занять – 6;

 • - завдань для дослідницького практикуму – 4 (6);

 • - завдань для проектної діяльності ( міні – проекти) – 6 (11).Зміст та структура програми відображають сукупність початкових понять астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, обсяг і глибина яких відповідає пізнавальним можливостям учнів.

 • Зміст та структура програми відображають сукупність початкових понять астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, обсяг і глибина яких відповідає пізнавальним можливостям учнів.

 • В основу програми покладено : пізнавально - діяльнісний підхід

 • Пізнавальна діяльність - загальнонавчальні та специфічні уміння (учень називає, наводить приклади, розрізняє, порівнює, уміє, дотримується правил тощо).

 • Діяльнісний підхід - визначено обов'язковий перелік способів діяльності : визначення, спостереження, опис, порівняння природних об'єктів, вимірювання, проведення дослідів, використання довідкової літератури, вивчення екологічних проблем своєї місцевості.

 • Увага вчителя саме до правої колонки програми дозволить уникнути перевантаження п'ятикласників у навчальному процесі та сприятиме об'єктивному оцінюванні навчальних досягнень учнів.Посилюється роль практичної діяльності на

 • Посилюється роль практичної діяльності на

 • уроці, організації групової роботи у малих групах, виділення часу на роботу з інформацією тощо.

 • Звертається увага на формування в учнів таких вмінь :

 • - опис зовнішнього вигляду вивчених тіл і речовин;

 • - порівняння природних об'єктів за 3-4 ознаками;

 • - правильне використання лабораторного обладнання та вимірювальних приладів;

 • - визначення мети, умов проведення, отримання результатів під час досліду або спостереження;

 • - вибір способу вимірювання :

 • - фіксація результатів дослідження ( словесний опис, малюнки, схеми, графіки тощо);

 • - формування висновків, заснованих на результатах досліджень«Вступ» - 5 годин.

 • «Вступ» - 5 годин.

 • Учні ознайомлюються :

 • - з науками, що вивчають природу (хімія, біологія, географія, фізика, астрономія);

 • - методами пізнання природи ( методи вивчення природи) – спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент;

 • - обладнанням для вивчення природи (лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні прилади);

 • - інформацією про відомих вчених – натуралістів та їх внесок у розвиток природничих наук.Розділ І «Тіла, речовини та явища навколо нас» – 14 годин

 • Розділ І «Тіла, речовини та явища навколо нас» – 14 годин

 • Учні одержують початкові поняття про :

 • - тіла ( їх характеристика, тіла живої і неживої природи, те що оточують людину)

 • - атоми, молекули (вони перебувають у безперервному русі, взаємодіють між собою, з них складаються тіла);

 • - хімічні елементи;

 • - речовини та їх склад;

 • - прості і складні, органічні і неорганічні речовини (ті, які найчастіше зустрічаються в природі та побуті) ;

 • - чисті речовини та суміші ;

 • - явища ( фізичні, хімічні, біологічні явища природи, які людина спостерігає у повсякденному житті та широко використовує, взаємозв'язок їх у природі).

 • Завдання – підвести учнів до висновку про матеріальну єдність

 • світу. Земля, організми, Сонце, зорі, планети утворені хімічними речовинами, що складаються з хімічних елементів, які виступають матеріальною основою єдності природи.Розділ ІІ « Всесвіт » – 11 годин

 • Розділ ІІ « Всесвіт » – 11 годин

 • Зміст розділу, спрямований на :

 • - уявлення ( розширення знань) про Всесвіт;

 • - вивчення небесних тіл( увага Землі, Місяцю):

 • - знайомство з будовою Сонячної системи.

 • Основні поняття розділу :

 • - небесна сфера

 • - сузір'я

 • - небесне тіло (планета, зоря, галактика)

 • - видимі рухи світил на зоряному небі.

 • Звернути увагу :

 • На правильне формулювання поняття «сузір'я», на вміння учнів визначати найвідоміші сузір'я;

 • Звернути більше уваги на вивчення планет як об'єктів Всесвіту, на яких можливе існування життя, що забезпечують життя теплом і світлом;

 • Зорі не існують у Всесвіті осібно, вони належать до галактик, які можна вважати основними складовими цього етапу розвитку ВсесвітуРозділ ІІІ «Земля – планета Сонячної системи» –37 год

 • Розділ ІІІ «Земля – планета Сонячної системи» –37 год

 • Тема І «Земля як планета»

 • Тема ІІ «Планета Земля як середовище життя організмів »

 • Тема ІІІ « Людина на планеті Земля».

 • Тема І «Земля як планета» – 16 годин.

 • Зміст теми, знайомить:

 • - з гіпотезами та сучасними уявленнями про виникнення Землі;

 • - з формою, розмірами, внутрішньою будовою, рухами та способами зображення Землі;

 • розкриває :

 • - необхідність охорони природи, повітря, ґрунту як необхідних складових навколишнього середовища для життєдіяльності організмів;

 • - загальні закономірності природи ( явища природи тощо)

 • приділяє :

 • - увагу роботі з картографічними джерелами інформації та використовувати їх при виконанні практичних завданьТема ІІ «Планета Земля як середовище життя організмів » 16 годин.

 • Тема ІІ «Планета Земля як середовище життя організмів » 16 годин.

 • Мета – формування в учнів уявлення про організм як

 • відкриту живу систему, яка для забезпечення своєї життєдіяльності, постійно потребує обміну інформацією з навколишнім середовищем.

 • Основні поняття теми :

 • - клітина;

 • - організм, властивості організму;

 • - різноманітність організмів (рослини, тварини, гриби, бактерії);

 • - середовище (наземно – повітряне, водне, ґрунтове);

 • екосистеми.

 • Основна увага – формування системного уявлення про

 • взаємозв'язки та залежність неживої і живої природи, зокрема взаємозв'язки між організмами, співіснування організмів, угрупування організмів, екосистеми.

 • Використання місцевого матеріалу ( рослини, тварини).Тема ІІІ « Людина на планеті Земля» - 6 годин.

 • Тема ІІІ « Людина на планеті Земля» - 6 годин.

 • Мета :

 • формування в учнів екологічної компетенції :

 • - вміти жити і діяти у навколишньому середовищі;

 • - дотримуватися норм екологічної поведінки в природі;

 • - виявляти екологічні проблеми своєї місцевості та розробляти шляхи їх розв'язування;

 • - застосовувати отримані знання у повсякденному житті.

 • формування основ ціннісного ставлення до природи :

 • - знання рідкісних видів рослин і тварин своєї місцевості;

 • - усвідомлення необхідності дбайливого використання і захисту природи;

 • - прагнення внести посильний внесок у вирішенні місцевих екологічних проблем.Навчально – пізнавальний процес необхідно спрямувати на формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій.

 • Навчально – пізнавальний процес необхідно спрямувати на формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій.

 • Базується на використанні сучасних освітніх технологіях – розвиток критичного мислення, проблемний підхід, комп'ютерні технології , проектні технології.

 • Використання місцевого природознавчого і краєзнавчого матеріалу, проведення екскурсій у природу,населеним пунктом, до краєзнавчого музею, будинку природи, планетарію тощо.

 • Проведення навчальних занять у формі подорожей, віртуальної екскурсії, усного журналу, святкування Дня Землі, Дня космонавтики, прильоту птахів, декади природничих наук, екологічні акції тощо.Головна мета уроку – розвиток дитини.

 • Головна мета уроку – розвиток дитини.

 • Вчитель організовує навчальний процес так, щоб у дітей виникало бажання вчитися, створити такі умови, щоб у ході кожного уроку формувалася навчальна діяльність учня.

 • Учень на уроці – повноцінний учасник різноманітних форм роботи.

 • Учитель на уроці – організатор обставин, в яких учень приймає активну участь. Учитель пояснює, показує, підказує, підводить до проблеми, створює ситуацію успіху, заохочує, всиляє впевненість, формує мотиви учіння тощо.

 • Урок з природознавства повинен бути цікавим, а не розважальним.

 • Форми роботи на уроці – фронтальна, індивідуальна, колективна

 • ( парна, групова робота).

 • Методи, прийоми, засоби навчання – різноманітні, але перевага надається : спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, демонстраційним дослідам, роботі з інформаційними джереламиДані технології сприяють розкриттю та розвитку особистісних

 • Дані технології сприяють розкриттю та розвитку особистісних

 • якостей кожної дитини, допомагають краще засвоїти матеріал, забезпечують отримання додаткової позаурочної інформації, розвивають критичне мислення, формують інформаційну культуру, навчають вибирати, аналізувати та систематизувати знайдений матеріал.

 • Доцільно учням пропонувати такі завдання :

 • пошук природознавчої інформації;

 • малюнків, фотографій тіл і явищ природи;

 • - підготовка презентацій;

 • - пошук відеофрагментів тощо.

 • Комп'ютерні технології навчають учнів прийомам подання

 • знайденої інформації : переказувати тексти, використовувати природничу лексику у повідомленнях із застосування ілюстративного матеріалу, давати коротку рецензію відповідей своїх однокласників, брати участь у роботі малої групи тощо.Міні – проекти – це доступні творчі завдання, що

 • Міні – проекти – це доступні творчі завдання, що

 • виконуються на уроках природознавства у формі колективних та індивідуальних творчих справ.

 • Міні – проекти, як правило короткотермінові і мають

 • інтегрований зміст. Тому тривалість виконання проекту доцільно обмежити (одним уроком, спареними уроками) або одним – двома тижнями у режимі урочно – позаурочних занять.

 • Типи проектів за домінуючою діяльністю

 • інформаційний, дослідницький, практико – орієнтований, творчий, рольовий (ігровий).

 • Форми представлення «Міні – проекту» – теоретичне

 • розв'язання проблеми, плакат, екологічний знак, план дій, результат готовий до впровадження тощо.

 • Підготовка «Міні – проекту» здійснюється на уроці так і в

 • позаурочний час, так само відбувається їх презентація.1. Визначення мети проекту.

 • 1. Визначення мети проекту.

 • 2. Висування ідей проекту і вибір з – поміж них кращої.

 • 3. Планування проектної діяльності.

 • 4. Безпосередня реалізація проекту.

 • 5. Презентація проекту.

 • 6. Оцінювання проекту. Є два варіанти :

 • перший – передбачає обговорення етапів розробки, реалізації та захисту проекту;

 • другий – самооцінка і оцінка однокласників. Основними

 • критеріями можуть бути (1-4 – оцінка проекту; 5-7 оцінка

 • презентації) :

 • - самостійність роботи над проектом;

 • - актуальність та значимість теми;

 • - повнота розкриття теми;

 • - оригінальність вирішення проблеми;

 • - розкриття змісту проекту на презентації;

 • використання засобів наочності, технічних засобів.

 • Тематику можна змінювати відповідно до матеріально – технічного забезпечення, наявності, власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, інтересів дітей та місцевості.Проводяться та реалізуються на уроці.

 • Проводяться та реалізуються на уроці.

 • Мета - на основі засвоєння системних знань включати учнів у

 • різні види самостійної діяльності – практичної, інтелектуальної, загальнопредметної.

 • Учні мають можливість самостійно спостерігати за процесами і

 • явищами природи, виконувати досліди, переконатись у науковій достовірності інформації, що опановують, знайомитись із

 • методами наукових досліджень природи.

 • Тематика «Практичних занять», «Практичних робіт»

 • обумовлена змістом навчального курсу та органічно з ним поєднана.

 • Результативність залежить від підготовки учителя до уроку . Він має

 • визначити перелік уявлень, понять, умінь, які мають бути сформовані впродовж практичного заняття, практичної роботи, підготувати завдання та визначити прийоми їх виконання учнями, підготувати необхідне обладнання.

 • Ефективність – поєднання практичних завдань з теоретичними,

 • репродуктивну діяльність з творчою.1.Визначення місця у системі уроків даної теми.

 • 1.Визначення місця у системі уроків даної теми.

 • 2. Чітка постановка цілей та завдань (практичні заняття, що передбачені програмою, мають різну дидактичну мету).

 • 3. Відбір змісту матеріалу та підготовка обладнання.

 • 4. Проведення інструктажу щодо техніки безпеки (конкретним, зрозумілим, можливі неодноразові повторення, нагадування у процесі виконання).

 • 5. Підготовка форми звіту про виконану роботу.

 • 6. Раціональне поєднання форм навчальної діяльності учнів.

 • 7. Оцінювання (проводиться з урахуванням активності учня).

 • Для забезпечення ефективності заняття учителю необхідно

 • - підготувати учнів до виконання практичного заняття;

 • - ознайомити учнів з планом виконання практичного заняття ( демонстрування учителем операцій в цілому і окремих дій);

 • - забезпечити учнів необхідним обладнанням;

 • - контролювати хід виконання роботи, надавати допомогу, не обмежуючи активності та самостійності учнів.Передбачає такі етапи :

 • Передбачає такі етапи :

 • 1. Організаційно – підготовчий : вчитель дає настанови щодо

 • послідовності роботи та проводить інструктаж з техніки безпеки

 • 2. Основний: виконання учнями практичної роботи та складання звіту про виконану роботу

 • 3. Підведення підсумків : формулювання висновку.

 • Оформлення практичних робіт у зошитах (дата, тема, мета, обладнання, хід роботи, висновок).

 • Оформлення у журналі : інструктаж з БЖД; практична робота №1; тема практичної роботи.

 • Практичні роботи оцінюються.

 • Відпрацювання на розсуд вчителя.

 • Інструктивна картка щодо проведення практичної роботи

 • Інструкція безпеки щодо проведення практичної роботиЦе самостійна ( або з допомогою дорослих) робота учнів у позаурочний час.

 • Це самостійна ( або з допомогою дорослих) робота учнів у позаурочний час.

 • Мета – вироблення дослідницьких умінь у процесі розв'язування задач практичного спрямування.

 • Тематику завдань учитель може змінювати відповідно до матеріально – технічного забезпечення, наявності, власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, інтересів дітей та місцевості.

 • Етапи проведення практикуму :

 • розробити інструктивну картку щодо проведення

 • дослідницького практикуму;

 • вимоги до складання звіту про виконану роботу;

 • презентація та обговорення досліджень;

 • оцінювання.

 • Оформлення у журналі: запис «Домашнє завдання», дослідницький практикум, тема.Відповідно до Додатку 1 до листа МОН України від

 • Відповідно до Додатку 1 до листа МОН України від

 • 24.05.2013 № 1/9-368 « Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу у п'ятих класах ЗНЗ» - рекомендовано хоча б у перші два місяця навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання

 • Протягом навчання вчитель не має створювати

 • психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр, за рік.

 • Оцінювання відбувається не формально, а з урахуванням

 • особистих якостей і досягнень. Доцільно використовувати систему заохочень (позитивні записи у щоденнику, грамоти, подяки тощо).

 • Недопустимим є перевантаження учнів зайвими за

 • обсягами домашніми завданнями, їх необхідно дозувати з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку.У період адаптації важливо забезпечити дитині

 • У період адаптації важливо забезпечити дитині

 • спокійну, позитивну, толерантну обстановку. Учень повинен відчувати підтримку та допомогу з боку вчителя.

 • Темп уроку, за ним необхідно ретельно слідкувати, високий

 • темп заважає багатьом учням засвоїти новий матеріал.

 • Велику увагу приділяти роз'ясненню термінів, понятть,

 • які зустрічаються у текстах підручника.

 • Створення ситуації, яка б дозволяла учневі проявити

 • ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання.

 • Бажано мати бейдж, в якому вказано Прізвище Ім'я,

 • По - батькові
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка