Прискорення наукових дослідженьДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Прискорення наукових досліджень

 • Прискорення наукових досліджень

 • Підвищення якості наукових досліджень

 • Створення конкурентного середовища в науці, активізації наукової комунікації.

 • Потребами науковців у статусі та особистій ідентифікації

 • Стимулювання формальних та неформальних механізмів функціонування науки

 • Підвищення ефективності наукової соціалізації молодих вчених

 • Накопичення та реалізації інтелектуального капиталу наукового співтоваріства.Організована і керована наукова структура, що функціонує усередині науки, яка об'єднана дослідницькою програмою, єдиним стилем мислення і очолюється, як правило, відомим вченим

 • Організована і керована наукова структура, що функціонує усередині науки, яка об'єднана дослідницькою програмою, єдиним стилем мислення і очолюється, як правило, відомим вченим

 • Співтовариство вчених, яке характеризується єдиною теорією та методологією, спільними світоглядними принципами і вагомими науковими результатами та їх реалізацією в практичне життя суспільстваОсобистісний - Виявляється в особистому чиннику школи: особистість лідера, його найближчі і найбільш талановиті учні, новобранці школи як особистості.

 • Особистісний - Виявляється в особистому чиннику школи: особистість лідера, його найближчі і найбільш талановиті учні, новобранці школи як особистості.

 • Організаційний - Є пересічною єдністю формальної і неформальної організацій.

 • Інституційний - Є інститутом суспільства (учбовий заклад, НДІ) з відповідними інституційними ознаками аж до статутів і символів.

 • Гносеологічний - Виступає як сукупність наукових відкриттів, ідей, теорій, моделей, що відрізняються принциповою новизною.

 • Практичний - Об'єднує сукупність підготовлених школою дослідників, дисертацій, виконаних проектів, технологій, винаходів, актів впровадження тощо.

 • Ціннісно-етичний - Характеризується деякою системою цінностей служіння науці, суспільному благу, етосом чесної наукової конкуренції, відстоювання авторитету і пріоритетів школи та її лідера.Наявність реальних наукових досягнень, які визначають базу його авторитету в науці.

 • Наявність реальних наукових досягнень, які визначають базу його авторитету в науці.

 • Висока наукова активність, здатність генерувати ідеї.

 • Ерудиція не тільки у своїй галузі знання, але і в сусідніх областях, в науці в цілому.

 • Методологічна культура, володіння сучасними інструментами науки, прийомами і методами дослідження.

 • Служіння науці, принциповість і об'єктивність оцінки не тільки досягнень колег, але і власних результатів досліджень.

 • Розвинена інтуїція, здатність передбачати результати досліджень, чуття на нове.

 • Розвинені організаторські якості, володіння інтелектуальним менеджментом.

 • Наукова сміливість і рішучість, відсутність боязні програти конкуренцію учневі.

 • Розвинені педагогічні якості, терпіння вихователя, орієнтація на нарощування і оптимальне використання людського капіталу.

 • Особова привабливість, лояльність, уміння вибудовувати відносини з начальством і підлеглими, воля, харизма.Організаторська - Виступає формою організації науки, розподілу обов'язків і статусів, обґрунтування та реалізації планів і стратегій.

 • Організаторська - Виступає формою організації науки, розподілу обов'язків і статусів, обґрунтування та реалізації планів і стратегій.

 • Соціалізаторська - Підготовка професійних вчених: формування вмінь та навичок наукової праці, комунікацій, оволодіння етосом науки.

 • Комунікаційна - Виступає способом формальної і неформальної внутрішньої і зовнішньої комунікації вчених.

 • Пізнавальна - Отримання наукового результату у вигляді фундаментального або прикладного знання, що відображає закономірності, тенденції, особливості об'єктів тієї або іншої галузі науки, оформленого у вигляді монографій, статей, підручників тощо.

 • Методолого-інструментальна - Вироблення власного інструментарію дослідження: категоріальний апарат, принципи, підходи, методи та методики наукового пошуку.

 • Лідерська - Прагнення до лідерства у галузі знання.

 • Ціннісно-етична - Формує ідеали, цінності, етичні принципи наукової діяльності.

відсутність належної уваги і підтримки Національної академії з боку Президента України, вищих органів державної влади;

 • відсутність належної уваги і підтримки Національної академії з боку Президента України, вищих органів державної влади;

 • існують серйозні проблеми професорсько-викладацького складу і адміністративно-управлінського персоналу. Вони зводиться до того, що Національної академії недостатньо видатних вчених, які були б здатні створювати і здійснювати керівництво науковими школами;

 • відсутня система стратегічного планування розвитку Національної академії, що і приводить до того, що вона розвивається дуже повільно, оскільки досягла своєї межі в рамках колишньої моделі;

 • наукова галузь „ Державне управління ” розвивається стихійно і хаотично;

 • робота з аспірантами і докторантами носить значної мірою формальний характер;

 • не вироблені вимоги до наукової школи, як формальні, так і неформальні;

 • Відсутня практика управління наукою щодо підтримки наукових шкіл.Єдина тема наукових досліджень

 • Єдина тема наукових досліджень

 • Оригінальність та наукова новизна досліджень

 • Значна чисельність успішно захищених дисертацій, що характеризуються науковою новизною і реальним внеском в тему та оригінальну наукову теорію школи

 • Висока активність лідера школи і його учнів в підготовці монографій, статей і оригінальних підручників, що робить школу інтелектуально продуктивною

 • Визнання даного співтовариства як наукової школи з боку інших наукових співтовариств (національне, світове)

 • Високий індексом цитування робіт наукової школи

 • Наявністю патентів, сертифікатів, дипломів, що свідчать про відповідність школи деяким стандартам.Принципова актуальність, наукова новизна і практична значущість теорії, яку формує наукова школа

 • Принципова актуальність, наукова новизна і практична значущість теорії, яку формує наукова школа

 • Розвинений науковий етос, в якому чітко виражені цінності і норми ставлення до науки, теми, тієї теорії, яка формується школою, особисті стосунки

 • Авторитет лідера школи в науці, галузі науки і теорії школи

 • Сприятлива соціально-психологічна атмосфера в науковій школі, яка побудована на професіоналізмі, принциповості та співпраціКорекція тематичного простору досліджень з метою досягнення його єдності та цілісності

 • Корекція тематичного простору досліджень з метою досягнення його єдності та цілісності

 • Експертиза концептуальних напрацювань в аспекті їх новизни та перспективності

 • Підвищення кваліфікації лідера та наукових керівників, консультантів, докторантів та аспірантів шляхом проходження стажувань у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових центрах

 • Забезпечення просування наукової школи в інформаційних полях держави і науки

 • Активізація участі наукових шкіл у міжнародної комунікації

 • Підтримка творчої атмосфери в колективі, недопущення культу особи лідера школиВиникнення та становлення наукових шкіл є закономірністю розвитку науки, яка пробиває собі шлях в еволюції галузі науки „ Державне управління ” та вимагає забезпечення їх інституційного розвитку.

 • Виникнення та становлення наукових шкіл є закономірністю розвитку науки, яка пробиває собі шлях в еволюції галузі науки „ Державне управління ” та вимагає забезпечення їх інституційного розвитку.

 • Наукова школа є співтовариством вчених, яке характеризується спільною теорією, єдиною методологією, спільними світоглядними принципами і вагомими науковими результатами та їх реалізацією в практичне життя суспільства. Наукові школи виконують значний комплекс регулятивних функцій науки, відрізняються значною різноманітністю.

 • Становлення наукових шкіл у галузі науки „ Державне управління ” стримується стихійним розвитком наукової галузі, повільними змінами Національній академії як основного суб'єкта наукових досліджень, відсутністю чітких вимог до наукової школи як специфічного різновиду наукового співтовариства.

 • Формування наукових шкіл у галузі науки „ Державне управління ” неможливе без вироблення чіткої стратегії, яка припускає корекцію тематичного простору досліджень, експертизу концептуальних напрацювань з погляду їх перспективності, підвищення кваліфікації лідера і наукових керівників, підвищення ефективності наукових комунікацій.

Каталог: upr fundament doslidzhen -> rada -> Lists -> Events -> Attachments
upr fundament doslidzhen -> Росіян (3,3 бали) та (умовно) щодо білорусів
upr fundament doslidzhen -> Пріоритетним напрямком здійснення державної антикризової політики є розвиток внутрішнього ринку України
upr fundament doslidzhen -> Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком
upr fundament doslidzhen -> Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій
upr fundament doslidzhen -> Перші паростки цієї концепції можна знайти у працях Платона, Конфуція, Сократа, Аристотеля, Сенеки й інших видатних мислителів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка