«Про ліцензування видів господарської діяльності»Дата конвертації08.01.2017
Розмір445 b. • «Про ліцензування видів господарської діяльності»1. безліцензійна діяльність

 • 1. безліцензійна діяльність

 • 2. здобувач ліцензії

 • 3. ліцензіат

 • 4. ліцензійні умови

 • 5. ліцензія - документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФО-П) або на паперовому носії

 • 6. ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів

 • 7. орган ліцензування1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

 • 1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

 • 3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФО-П щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.

 • 4. Господарська діяльність здійснюється на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:

 • місцевий орган виконавчої влади, - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.1. Принцип єдиної державної системи ліцензування

 • 1. Принцип єдиної державної системи ліцензування

 • 2. Принцип територіальності

 • 3. Принцип дотримання законності

 • 4. Принцип пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави

 • 5. Принцип рівності прав суб’єктів господарювання

 • 6. Принцип відкритості процесу ліцензування • 2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями.1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування та діє за регламентом, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

 • 1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування та діє за регламентом, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

 • 2. Обов’язки Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 • 1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування

 • 2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умовОрган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності

 • Орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності

 • Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

 • 1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

 • 6) освітня діяльність закладів освіти1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати ліцензійним умовам.

 • 1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати ліцензійним умовам.

 • 9. Вимоги ліцензійних умов мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності та включають:

 • вичерпний перелік підтвердних документів

 • кадрові вимоги

 • організаційні вимоги

 • технологічні вимоги

 • спеціальні вимоги1. Документи можуть бути подані до органу ліцензування та отримані від цього органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

 • 1. Документи можуть бути подані до органу ліцензування та отримані від цього органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

 • нарочно

 • поштовим відправленням з описом вкладення

 • в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

 • 1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

 • 2. Інформація, що міститься у заяві про отримання ліцензії

 • 3. Додатки до заяви про отримання ліцензії1. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії.

 • 1. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії. • 2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.

 • 7. У разі відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

 • 12. Ліцензія видається на необмежений строк. • 15. Підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця.

 • 16. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.1. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

 • 1. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

 •  

 • Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

 • Переоформлення ліцензії є безоплатним. • 2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.2. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

 • 2. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

 • заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії

 • наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи

 • акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов

 • акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов

 • акт про виявлення недостовірності даних у документах

 • акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування

 • несплата за видачу ліцензії1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта

 • 1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта

 • 4. Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання

 • 6. Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб’єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться:

 • 1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб’єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться:

 • 1) вид господарської діяльності, на який видано ліцензію

 • 2) найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування

 • 3) дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала

 • 4) відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності

 • 5) зміни відомостей, що пов’язані з зміною інформації про ліцензіата

 • 6) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії1. Державний нагляд за додержанням органами державної влади чи державними колегіальними органами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок

 • 1. Державний нагляд за додержанням органами державної влади чи державними колегіальними органами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок

 • 2. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування

 • 6. Контроль за наявністю у ліцензіатів (суб’єктів господарювання) ліцензій здійснюють державні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій

 • 7. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.

 • 6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.

 • Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка