Процес оволодіння учнями знаннями дещо схожий на науковий процес пізнання нових явищДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b. • Процес оволодіння учнями знаннями дещо схожий на науковий процес пізнання нових явищ.

 • Тому завдання вчителя не полегшувати цей процес, перетворюючись на єдине джерело інформації, а раціонально організовувати пошук істини і тим самим прискорювати процес пізнання. • Вчитель лише створює необхідні умови для збудження пізнавальної активності учнів.

 • Під час здійснення проекту учні синтезують знання, інтегрують інформацію суміжних дисциплін, шукають більш ефективні шляхи вирішення завдань , спілкуються одне з одним. • Спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають власну компетентність. • Проект є практичним втіленням отриманих знань і умінь у виконання групової роботи з вирішенням наближених до реального життя задач.Проектний метод - це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку креативного мислення й одночасно формування визначених особистісних якостей.

 • Проектний метод - це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку креативного мислення й одночасно формування визначених особистісних якостей.

 • Три «кити» , на яких тримається дана технологія, - це самостійність, діяльність, результативність.

 • У перекладі з латини дане поняття означає «самостійний пошук шляху»

 • («кинутий уперед»).Навчально-пізнавальний проект це обмежений у часі процес, коли відбувається цілеспрямована зміна певної системи знань на основі конкретних вимог до якості результатів, чіткої організації, самостійного пошуку учнями розв’язання проблеми.

 • Навчально-пізнавальний проект це обмежений у часі процес, коли відбувається цілеспрямована зміна певної системи знань на основі конкретних вимог до якості результатів, чіткої організації, самостійного пошуку учнями розв’язання проблеми.

 • За визначений час учні вирішують пізнавальну, дослідницьку, конструкторську або іншу задачу. Необхідно також отримати нові знання в ході розв’язання навчально-пізнавальної проблеми.Мета виконання проектів

 • Мета виконання проектів

 • організація самостійної дослідницької роботи учнів, створення умов для їх самонавчання, розвитку ініціативи, окреслення інтересів та особистих прагнень.

 • Під час виконання проектів здійснюється особистісний і діяльнісний підхід учнів до навчання.Види проектів:

 • Види проектів:

 • інформаційні, ігрові, дослідницькі, творчі.

 • Вид проекту залежить від віку учнів і теми.

 • За змістом проекти переважно є міжпредметними, тому що інтегрують знання з історії, літератури, мистецтвознавства.

 • За способом виконання

 • індивідуальні та групові.

 •  Умови організації роботи над проектом :

 • Умови організації роботи над проектом :

 • знання вчителем особливостей організації проектної методики

 • оволодіння учнями технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, предмет дослідження, визначати гіпотезу, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів)

 • здатність чітко, систематично виконувати сплановану роботу

 • прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; певний рівень володіння знаннями із предметів і загально навчальними, інтелектуальними уміннями

 • доводити заплановану роботу до кінця, поетапно узгоджувати проміжні результати дослідження з вчителем

 • наявність інформації про хід реалізації проекту. • Методика проектної діяльності :

 • вибір проблеми, обґрунтування практичного значення її результату

 • визначення мети й поетапних завдань

 • визначення масштабів роботи, засобів і методів досягнення мети, рамки інтеграції з іншими предметами, передбачувані складнощі, поділ усієї роботи на етапи

 • формулювання гіпотези, ідеї реалізації

 • вибір виконавця чи команди для здійснення проекту. Розподіл обов’язків на кожному етапі проекту. Мотивація учасників

 • продумати загальну модель та її структуру (Модель – це умовний образ, схема кінцевого результату проекту)

 • вибрати двох учнів, що відповідатимуть за інформаційне забезпечення проекту, випуск бюлетенів. Визначити основні принципи оформлення, періодичність випускуСтруктурні елементи виконання проектів :

 • Структурні елементи виконання проектів :

 • визначення мети проекту і постановка проблеми

 • складання плану виконання проекту (терміни, коло учасників, форми презентації)

 • план реалізації (організація груп і розподіл завдань між групами; визначення джерел інформації, збір інформації; аналіз і систематизація одержаної інформації, висування гіпотез; підбиття підсумків, оформлення результатів у письмовому вигляді; проведення презентацій)

 • загальне обговорення результатів дослідженняВимоги:

 • Вимоги:

 • проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути запропонована вчителем; тема для всього класу може бути одна, але шляхи її реалізації в кожній групі будуть різні

 • проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів

 • робота має дослідницький характер, тому необхідно розробити апарат дослідження, обґрунтувати його

 • проект має бути педагогічно значущим, тобто учні в процесі його здійснення одержують нові знання, будують нові відносини, набувають загально навчальних умінь

 • проект може, у разі потреби, коригуватися і змінюватися

 • проект рекламується в рамках класу, школи з метою підвищення мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної значущості

 • проект реалістичний, має визначену практичну значущість, зорієнтований на можливості учнів

 • допускається широке розмаїття темЕтапи проектування:

 • Етапи проектування:

 •  

 • І. Початковий

 • - розробка основних ідей

 • - констатація рівня дослідженості проблеми

 • - збір та аналіз даних

 • - обґрунтування актуалізації

 • - формулювання гіпотези • ІІ. Етап розробки

 • вибір виконавця ( одного чи декількох)

 • розподіл обов’язків

 • планування роботи

 • розробка змісту етапів

 • визначення форм і методів керування і контролю

 • корекція з боку педагога • ІІІ. Етап реалізації проекту

 • інтегрування й акумулювання всієї інформації з урахуванням теми, мети

 • підготовка наочно графічного матеріалу, розробка аудіо- та відео ряду проекту

 • контроль і корекція проміжних результатів

 • керівництво, координація роботи учнів • ІV. Завершення проекту

 • представлення і захист проекту в класі, на конференції…

 • зіставлення первісних цілей і результатів дослідження

 • оцінка і підбиття підсумків

 • розформування команди

 • обговорення результатів проекту, яких пізнавальних і моральних якостей набули його учасникиПредставлення і захист проектів:

 • Представлення і захист проектів:

 • «Тека з газетними статтями» ( Кейс»)

 • Мета – призвичаїти учнів до селективного використання преси, обов’язкового ознайомлення з різними поглядами на проблему та різними джерелами, виробити критичне ставлення до преси.«Інтерв’ю з очевидцем»

 • «Інтерв’ю з очевидцем»

 • Мета – ознайомити учнів з людиною, яка пережила історичну подію, довести, що історія жива і розвивається навколо нас, дати нагоду самостійно підготувати запитання для інтерв’ю; дати можливість спілкуватися з представниками старшого покоління, навчитися підсумовувати зібрані факти; практикувати історичний підхід у пошуку інформації.«Опис історичного роману»

 • «Опис історичного роману»

 • Мета – зацікавити учнів історією, навчитися визначати вплив історичних осіб та груп на життя людей. Добувати відомості про історичні події з літератури, описувати історичні події, ідеї та постаті.Гіпотетичні теми проектів:

 • Гіпотетичні теми проектів:

 • Вплив церкви на розвиток українського суспільства у ХVІІ ст.: сприяла розвитку чи гальмувала його?

 • Українське козацтво: феномен Східної Європи чи закономірне явище землеробсько-кочового порубіжжя?

 • Значення Люблінської унії для українських земель.

 • Закономірність загарбання українських земель сусідніми державами у ХІV– ХVІ ст.

 • Данило Галицький – завойовник чи захисник?

 • Хрещення Русі: європейський прогрес чи моральна деградація слов’янської цивілізації?

 • Велике князівство Литовське: держава балтів чи слов’ян?

 • Олександр Невський: канонічний «захисник землі Руської» чи «лукавий правитель візантійського типу»?

 • Україна у складі Російської імперії: колонія чи «перлина в короні»?

 • Чи можна було уникнути монгольської навали на Київську Русь? • Приклади захисту проектів: 

 •  

 • Презентація «Україна в 1965-1985 рр.»

 • Есе “Хто для мене Іван Мазепа?”Хто для мене Іван Мазепа?

 • Хто для мене Іван Мазепа?

 •  

 • Україна пережила нещасливі часи, проте ми не зламались, ми витримали і за це були нагороджені незалежною державою. Тепер. А якщо пірнути у вихор подій, що вирували майже три століття тому, ми побачили б людей не як кріпаків, розділених між великими країнами-імперіями, а як спільний, патріотичний народ, одне ціле, Україну сильну, незламану, завойовану, але не підкорену. Проте, що б зробив народ сам-один, без сильних людей, наставників, людей, які б підтримували патріотизм, піднімали дух, підбурювали жагу свободи?

 • Яка велика кількість років минула, а ми не забули тих, хто визволяв Україну ціною свого життя. Кожен гетьман вніс частку своєї душі в долю своєї Батьківщини. Близько 300 років тому жив і діяв видатний український діяч Іван Степанович Мазепа. Він прожив яскраве життя, повне злетів і падінь і шанується дотепер.Можна сказати, що Іван Мазепа-князь по крові, адже він належав до герба «Курч», до якого відносились князі Курцевичі, нащадки великого князя Литовського Гедиміна. Проте князівське походження ніяк не вплинуло на характер Мазепи. Він тримав в пошані людей не тільки вищого прошарку, а й селян-бідняків. Мазепа цінив людей не за гроші, а за розум, і прагнув в своєму оточенні мати людей освічених, з високим рівнем життєвого досвіду, культури та знань.

 • Можна сказати, що Іван Мазепа-князь по крові, адже він належав до герба «Курч», до якого відносились князі Курцевичі, нащадки великого князя Литовського Гедиміна. Проте князівське походження ніяк не вплинуло на характер Мазепи. Він тримав в пошані людей не тільки вищого прошарку, а й селян-бідняків. Мазепа цінив людей не за гроші, а за розум, і прагнув в своєму оточенні мати людей освічених, з високим рівнем життєвого досвіду, культури та знань.

 • Це було однією з причин того, що він займався культурно-освітньою програмою. Зокрема, збудував церкву Всіх Святих в Києві, Вознесенську церкву в Переяславі, а також Чернігівський колегіум. Проте Іван Мазепа, також цінив культуру своїх предків і робив усе можливе, щоб її не забували і інші. Він відбудував Михайлівський собор, Троїцьку надбрамну церкву…Іван Степанович розвивав свій народ, він піклувався про нього, підтримував молоді таланти, та й сам мав їх чимало. Вмів гарно танцювати, співати, грати на торбані, писати. До творів, що вийшли із-під пера Мазепи належать : « Дума», «Пісня про чайку», «Псальма». Найбільш цінним вважається вірш «Дума». Він має найвищу літературну та історичну цінність, бо в ньому гетьман показує свою обізнаність та начитаність, знання української літератури та поетичний хист.

 • Іван Степанович розвивав свій народ, він піклувався про нього, підтримував молоді таланти, та й сам мав їх чимало. Вмів гарно танцювати, співати, грати на торбані, писати. До творів, що вийшли із-під пера Мазепи належать : « Дума», «Пісня про чайку», «Псальма». Найбільш цінним вважається вірш «Дума». Він має найвищу літературну та історичну цінність, бо в ньому гетьман показує свою обізнаність та начитаність, знання української літератури та поетичний хист.

 • Але Мазепа мав не лише один напрям своїх думок, не одну грань свого характеру. Він був не лише культурно-освітній діяч, але й політичний. Багато хто вважає, що Іван Степанович не такий вже видатний політик, і не достатньо багато зробив для України, щоб мати таку славу, проте, на його життя випало чимало воєн, конфліктів, які вимагали полководницького таланту. Найбільшою і найвидатнішою битвою Мазепи стала Полтавська… Це була битва між Росією, Україною та Швецією. В ній Мазепа показав великий дипломатичний хист, мужність, твердість і патріотизм.В часи, коли жив Іван Степанович Мазепа, всі люди були схожі на тигрів. Кожен сам за себе. Для них існували лише їхні сім’ї і шлях до перемоги в боротьбі за життя. Проте, іноді, деякі замислювались над тим, хто вони - звірі чи люди. Адже, людині притаманне відчуття жалю і потреба в співчутті. Мазепа бачив і розумів становище , яке було на той час в Україні і намагався не пристосуватись до нього і стати таким як і всі, а прагнув допомогти людям, витягти їх з руїни. Це можна довести прикладом із Полтавської битви, коли гетьман стояв перед вибором, який стосувався долі всієї України. Він обрав те, що йому зашкодило, але мусило допомогти народу українському. Вибір був хибним. Мазепу чекала анафема та вигнання.

 • В часи, коли жив Іван Степанович Мазепа, всі люди були схожі на тигрів. Кожен сам за себе. Для них існували лише їхні сім’ї і шлях до перемоги в боротьбі за життя. Проте, іноді, деякі замислювались над тим, хто вони - звірі чи люди. Адже, людині притаманне відчуття жалю і потреба в співчутті. Мазепа бачив і розумів становище , яке було на той час в Україні і намагався не пристосуватись до нього і стати таким як і всі, а прагнув допомогти людям, витягти їх з руїни. Це можна довести прикладом із Полтавської битви, коли гетьман стояв перед вибором, який стосувався долі всієї України. Він обрав те, що йому зашкодило, але мусило допомогти народу українському. Вибір був хибним. Мазепу чекала анафема та вигнання.

 • Вчинок гетьмана не оцінили повною мірою його сучасники, та й сьогодні погляди на його діяльність різняться. Пам’ять про Івана Степановича Мазепу жива, поки вчинки його будуть турбувати розум прийдешніх поколінь.Обеліск Місту-герою Києву – монумент на честь героїчної оборони Києва від нацистських загарбників у липні-вересні 1941. Встановлений 1982 р. на поздовжній осі площі Перемоги зі зміщенням відносно її центру у бік проспекту Перемоги. Автори – архітектори В. Лашко, Л. Семисюк. Висота обеліска – 40 м, стилобата – 1,2 м. Являє собою чотиригранний обеліск з монолітного залізобетону, облицьований білим коєлґінським мармуром і увінчаний позолоченою п’ятикутною зіркою. Нижня частина обеліска має підрізку, його чотири грані, що поступово звужуються догори, утворюють увігнуті площини.

 • Обеліск Місту-герою Києву – монумент на честь героїчної оборони Києва від нацистських загарбників у липні-вересні 1941. Встановлений 1982 р. на поздовжній осі площі Перемоги зі зміщенням відносно її центру у бік проспекту Перемоги. Автори – архітектори В. Лашко, Л. Семисюк. Висота обеліска – 40 м, стилобата – 1,2 м. Являє собою чотиригранний обеліск з монолітного залізобетону, облицьований білим коєлґінським мармуром і увінчаний позолоченою п’ятикутною зіркою. Нижня частина обеліска має підрізку, його чотири грані, що поступово звужуються догори, утворюють увігнуті площини.Батьківщина-Мати

 • Батьківщина-Мати

 • (рос. Родина-мать)

 • Монументальна скульптура в Києві, розташована на високому правому березі Дніпра на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни.

 • Відкрита в 1981 році.

 • Автор монументу — народний художник СРСР скульптор В.З. Бородай.В'ячесла́в Макси́мович Чорнові́л

 • В'ячесла́в Макси́мович Чорнові́л

 • (24 грудня 1937—25 березня 1999)

 • Український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР.

 • Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років;

 • Герой України (2000, посмертно).

 • Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975).

 • Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка