Процес управління маркетингомДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Процес управління маркетингом

 • Процес аналізу ринкових можливостей, відбору цільових ринків, розробки маркетингового комплексу та втілення у життя маркетингових заходів з метою досягнення цілей фармацевтичного підприємства здійснюється за допомогою управління маркетингом.Основними функціями управління фармацевтичним маркетингом є: • Маркетингові дослідження включають в себе збір маркетингової інформації, на основі чого визначають цілі маркетингу та ринкові можливості фармацевтичного підприємства (враховують внутрішні ресурси фірми), а також обирають можливості відповідно до цілей та внутрішніх ресурсів фірми і цільові ринки.Серед питань інформації підприємство зацікавлене в даних:

 • про середовище, зокрема, про споживачів, посередників збуту продукції, конкурентів, постачальників та про державне регулювання діяльності;

 • про можливості впливу на ринок та створення переваг у споживачів;

 • про внутрішні обмеження виробничого, фінансового, кадрового та іншого характеру;

 • про різноманітний вплив окремих чинників при зміні зовнішнього середовища.Планування маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств

 • Стратегічне планування - це різновид планування, який полягає у розробці маркетингової стратегії фармацевтичного підприємства, тобто це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між зусиллями фармацевтичної фірми, її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу.

 • Тактичне планування маркетингу - це різновид планування, який полягає у розробці механізмів реалізації обраної фармацевтичним підприємством маркетингової стратегії.Органiзацiя служби маркетингу на хiмiко - фармацевтичному пiдприємствi

 • Служби маркетингу фармацевтичних пiдприємств формуються для вироблення стратегiї i тактики поведiнки пiдприємства на ринку товарiв та послуг.

 • Метою їх функцiонування є забезпечення виживання фармацевтичних пiдприємств рiзних форм власностi, заснованiй на вдосконаленнi виробництва i реалiзацiї продукцiї, що задовiльняє потреби та запити споживачiв.Вiдрiзняють такi моделi органiзацiї маркетингових служб у вiдповiдностi з їх орiєнтацiєю:

 • функцiональна

 • товарна

 • регiональна

 • сегмента

 • комбiнованаФункцiональна органiзацiя служби маркетингу

 • Вона характерна для фармацевтичних пiдприємств, що мають невелику кiлькiсть ринкiв i товарiв.

 • В органiзацiї функцiональних маркетингових пiдроздiлiв кожний вiддiл або сектор розробляє i здiйснює одну або ряд певних функцiй:

 • вивчення ринку,

 • планування товару та формування асортименту,

 • реклама,

 • формування каналiв товаропросування (вибiр постачальникiв, покупцiв, аналiз ефективностi товаропросування),

 • пiсляпродажне обслуговування.Товарна організація служби маркетингу

 • Для фармацевтичних пiдприємств, що випускають багатоасортименту продукцiю з рiзною технологiєю виробництва та спецiалiзуються на невеликiй кiлькостi збутових ринкiв вiдносно однорiдного характеру.

 • Маркетингові служби орієнтуються на певні фармакологiчні групи або товарні групи.

 • При цьому працiвник або група займаються тiльки своїм товаром, виконуючи усi функцiї маркетингу.Регіональна організація служби маркетингу

 • Характерна для фармацевтичних пiдприємств регiональної орiєнтацiї збутової дiяльностi, що працюють на малочисельних, неоднорідних, з чiтко обмеженими границями ринку.

 • В цьому випадку приоритет вiддається професiйному знанню мiсцевих особливостей, традицiй, запитiв жителiв регiону з врахуванням демографiї, культуриСегментна органiзацiйна структура

 • Особливо доцільно використовувати в умовах диференцiйованого ринку, в залежностi вiд специфiки конкретних сегментiв та особливостей, потреб рiзних груп покупцiв.

 • Вона дає можливiсть орiєнтувати всю дiяльнiсть фармацевтичного пiдприємства на кiнцевих споживачiв i на цiй пiдставi здiйснити для кожної з груп iндивiдуальну, спецiалiзовану, комплексну ринкову полiтику по всьому процесу вiдтворення.У процесi органiзацiї служб фармацевтичного маркетингу видiляють такi основнi етапи:

 • визначення першочергової мети i завдань служби фармацевтичного маркетингу на даному пiдприємствi

 • розроблення Положення про службу маркетингу на пiдприємствi

 • обгрунтування органiзацiйної структури

 • створення служби маркетингу

 • визначення завдань окремих пiдроздiлiв i функцiонально-посадових обов’язкiв працiвникiв служби маркетингуОсновними завданнями служби фармацевтичного маркетингу є:

 • сегментацiя ринку

 • збiр iнформацiї про ринок, структуру, динамiку його змiни

 • прогнозування стану ринку, динамiки його змiни

 • аналiз конкурентної ситуацiї i виробки заходів щодо пiдвищення конкурентоздатностi розробок фармацевтичного пiдприємства з метою розширення внутрiшнього ринку та можливого експорту

 • органiзацiя пiдготовки i розсилки потенцiйним замовникам iнформацiйних матерiалiв

 • участь в роботах по органiзацiї зовнiшньоекономiчних зв’язкiв з зарубiжними партнерами

 • розробка довго-, середньо- та поточнох планiв маркетингу з кожного виду продукцiї, фармацевтичної групи лiкарських засобiв

 • формування попиту i стмулювання збуту - ФПСТИЗ.

Очолює вiддiл маркетингу маркетинг-директор

 • В пiдпорядкованостi маркетинг - директора знаходяться маркетологи вiддiлiв: ФОПСТИЗ, маркетингових дослiджень i при необхiдностi вiддiлу сервiсного обслуговування та зовнiшньоекономiчних вiдносин.Вiддiл ФОпСТИЗ органiзовує роботу по:

 • формуванню попиту на асортимент товарiв,

 • займається пошуком можливих каналiв збуту,

 • рекламою лiкарських засобiв серед медичних i фармацевтичних працiвникiв,

 • проведенням редакцiйно-видавничої дiяльностi, пресконференцiй, ярмарок, виставок,

 • вдосконаленням комерцiйних угод,

 • контролем за дотриманням умов угоди,

 • розробляє систему стимулювання покупцiв i посередникiв.Вiддiл маркетингових дослiджень проводить:

 • Iнформацiйно - дослiдну роботу в галузi збору i обробки економiчної, комерцiйної iнформацiї,

 • складає бiзнес-план пiдприємства у вiдповiдностi з прогнозом майбутньої реалiзацiї лекарських засобiв;

 • проводить аналiз внутрiшнього i зовнiшнього середовища пiдприємства,

 • дослiджує кон’юнктуру ринку фармацевтичних товарiв;

 • дослiджує потребу i запити потенцiйних покупцiв,

 • виявляє можливi споживчi сегменти ринку, можливих конкурентiв i постачальникiв,

 • вивчає асортимент запропонованої ними продукцiї,

 • цiнову полiтику цих пiдприємств;

 • визначає ємкiсть ринку i ступiнь захоплення ринку пiдприємствами - конкурентами та характер конкуренцiї.Контроль маркетингової дiяльностi

 • Контроль маркетингової дiяльностi - це оцiнка результатiв виконання маркетингового плану i прийняття необхiдних заходів для його коректування.Типи контролю маркетингової дiяльностi:

 • контроль щорiчних планiв - мета дізнатися чи досягаються запланованi результати.

 • контроль прибутковостi - мета визначити, для якої мети розходується i на якому етапi губляться грошi компанiї. Оцiнюють прибутковiсть по продукцiї, територiї, покупцям, сегментам ринку, каналам збуту.

 • контроль ефективностi; Мета - оцiнити i підвищити ефективнiсть використання коштів на маркетинг. Оцiнити - ефективнiсть торгового персоналу, реклами, стимулювання збуту.

 • стратегiчний контроль; Мета - вияснити чи максимально компанiя використовує свої можливостi у вiдношенні ринку, товарiв i каналiв розпридiлення.

 • контроль щорiчних планiв.

 • Аналiз збуту. Заключається в визначеннi фактичного об’єму продаж в порiвняннi з запланованими.

 • Аналiз частки ринку. Для визначення ефективностi дiяльностi необхiдно прослiдкувати за станом долi ринку, яку має фiрма. Якщо вона не збiльшується, то компанiя випереджає конкурентiв, якщо - зменшується, то компанiя в порiвняннi з конкурентами працює гiрше. Необхiдно чiтко визначити причини змiни долi ринку. Можливi наступнi причини такої змiни: компанiя втратила деяких своїх клiєнтiв; клiєнти фiрми стали купляти в неї менше товарiв; цiни фiрми вищi від таких у конкурентiв. • Аналiз спiввiдношення затрати/об’єм продаж.

 • Основний показник, за яким необхiдно слiдкувати - це вiдношення маркетингових затрат i об’єму продаж.

 • (До маркетингових витрат можливо вiднести, оплату працi трудового персоналу, затрати на рекламу, на стимулювання збуту, розходи на маркетинговi дослiдження, адмiнiстративнi та iншi розходи).

 • Фiнансовий аналiз. Спiввiдношення затрат i об’ємiв продаж необхiдно розглядати з точки зору загального фiнансового стану фiрми.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> upr ekon -> fd hroshovyy -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Поняття, призначення та квалiфiкацiя документiв як джерела управлiнської iнформацiї
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> 1. Основи трудового права
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Характеристика оподаткування аптечних підприємств Принципами побудови системи оподаткування є
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Облік безготівкових взаєморозрахунків в аптечних підприємствах
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Джерела постачання товарно-матерiальних цiнностей в аптеку
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> 1. Поняття I види комунiкацiй. В життi багатьох людей процеси спiлкування комунiкацiї займають до 70%


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка