Професійний стандарт компетентності з професії “кравець”, професійний стандарт компетентності з професії “кравець”Дата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.
#17602


ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ПРОФЕСІЇ “КРАВЕЦЬ”,

 • ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ПРОФЕСІЇ “КРАВЕЦЬ”,

 • Короткова Ліна Ігорівна

 • Керівник творчої групи з розробки державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетенцій з робітничих професій швейного напряму, директор ЗЦПТОШПМ


Застосування компетентнісного підходу до створення професійного стандарту

 • створює передумови:

 • наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці,

 • подальшого розвитку освітніх технологій,

 • перехід від оцінки знань до оцінки компетенцій

 • визначення рівня компетентності кваліфікованого робітника в цілому.ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

 • В СФЕРІ ПРАЦІ СПРИЯЮТЬ:

 • формуванню і підтримці високого професійного рівня кваліфікованого робітника, відповідно до потреб виробництва;

 • підвищенню продуктивності праці і конкурентоспроможності кваліфікованих кадрів;

 • визначенню і формуванню потреб в кваліфікованій робочій силі і професійній підготовці;

 • ефективному, обгрунтованому підбору кадрів;

 • проведенню перевірки, атестації і сертифікації кваліфікацій;

 • розвитку мобільності робочих кадрів і ін.ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

 • В сфері освіти використовуються при:

 • розробці освітнього стандарту

 • розробці програм професійної освіти і навчання

 • визначенні методів оцінки, сертифікації і акредитації всіх видів професійного навчання, відповідно потребам економіки галузіВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

 • Дозволяє роботодавцям:

 • підвищувати продуктивність і якість виробництва та послуг, посилювати свою конкурентоспроможність;

 • знижувати витрати на підбір кадрів і проведення професійного навчання на виробництві;

 • ефективно оновлювати знання, уміння і компетенції співробітників, підвищувати їх професійну кваліфікацію.ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

 • Дозволяє працівникам:

 • визначати уміння і знання, необхідні для конкретної професії;

 • більш точно оцінювати потреби і можливості в професійній підготовці;

 • визначати шляхи кар'єрного зростання;

 • підвищувати свою мобільність в рамках галузі.УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СТАДАРТІВ

 • Якість створення професійних стандартів буде ефективною за умов:

 • проведення якісного аналізу ринку праці;

 • створення обґрунтованої методики збору, систематизації і узагальнення результатів анкетування;

 • формування професійних, ключових та наскрізних компетенцій кваліфікованих робітників;

 • оновлення діючих кваліфікаційних характеристик кваліфікованого робітника за кваліфікаційними рівнями;ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

 • Для аналізу ринку праці швейної галузі наказом Міністерства освіти і науки України № 757 від 21.08.2008 р. затверджено склад творчих робочих груп з провідних підприємств швейної галузі та ПТНЗ швейного профілю.

 • В дослідженні прийняли участь 21 ПТНЗ та 160 підприємств швейної галузі з 18 областей України

 • Результати анкетування:

 • опрацьовано 509 анкет;

 • створена база даних підприємств-роботодавців;

 • опитано фахівців 160 підприємств;

 • сформовано інформаційні таблиці-макети

 • сформовано перелік затребуваних професій швейної галузі:

 • 12 професій склали базовий перелік;

 • 14 професій за змістом своїх трудових операцій віднесено до інших галузей виробництва,

 • 14 професій у вигляді модулів долучено до базових професійЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

 • Результати анкетування:

 • узагальнено потрібні на виробництві трудові функції на кожному з кваліфікаційних рівнів;

 • сформовано перелік професійних, наскрізних та ключових компетенцій, затребуваних на швейних підприємствах:

 • - Н – професійні компетенції;

 • - Z – наскрізні компетенції;

 • - К – ключові компетенції;

 • визначено відповідність існуючих кваліфікацій (розрядів, класів, категорій) кваліфікаційним рівням відносно Європейської рамки кваліфікацій та проекту Національної рамки кваліфікацій;

 • побудовано галузеву рамку кваліфікацій;

 • проведено порівняння діючої та оновленої кваліфікаційної характеристики.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

 • Конкретність

 • Орієнтація на кінцевий результат

 • Цілісність

 • Автономність

 • Значущість для професіїКЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУСТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

 • І. Загальні положення

 • ІІ. Паспорт професійного cтандарту

 • III. Модуль трудової діяльності 2-го кваліфікаційного рівня.

 • IV. Модуль трудової діяльності 3-го кваліфікаційного рівня.

 • V. Модуль трудової діяльності 4-го кваліфікаційного рівня.

 • VI. Модуль трудової діяльності 5-го кваліфікаційного рівня.

 • VII. Види дипломів, свідоцтв та сертифікатів, що надаються на основі професійного стандарту компетентності

 • VII. Розробники професійного стандарту

 • IX. Лист узгодження

 • X. Експертиза і реєстрація професійного стандартуЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Професійний стандарт призначений для:

 • проведення оцінки кваліфікації і сертифікації працівників, а також випускників закладів професійної освіти;

 • формування державних освітніх стандартів і програм усіх рівнів професійної освіти, у тому числі навчання персоналу на підприємствах, а також для розробки навчально-методичних матеріалів до цих програм;

 • вирішення широкого кола проблем в області управління персоналом (розробки стандартів підприємства, систем мотивації і стимулювання персоналу, посадових інструкцій; атестації персоналу тощо);

 • проведення процедур стандартизації й уніфікації в рамках видів економічної діяльності (встановлення і підтримка єдиних вимог до змісту і якості професійної діяльності, узгодження найменувань посад тощо).ІІ. ПАСПОРТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

 • 1. Загальний опис професії

 • Кравець виготовляє за індивідуальними замовленнями або в бригаді швейні вироби: інтер’єрного призначення, господарсько-побутового асортименту, білизну, чоловічий, жіночий і дитячий верхній та легкий одяг з тканин, трикотажного полотна, нетканих матеріалів (в тому числі робочий та спортивний одяг), одяг зі шкіри та хутра; моделі та зразки; приймає участь у запуску нових моделей у виробництво; здійснює експлуатацію та регулювання універсальних та спеціальних швейних машин, в тому числі з електронними системами управління.

 • 2. Вид економічної діяльності

 • Виробництво одягу з текстилю.

 • Виробництво хутра та виробів з хутра.

 • 3. Код виду економічної діяльності

 • DB18

 • 4. Сфера професійної діяльності

 • Виготовлення одягу зі шкіри, текстилю та хутра (серійне та індивідуальне), моделей та зразків швейних виробівРОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ З ПРОФЕСІЇ КРАВЕЦЬ ЗА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

 • Нормативна база для розробки навчального плану за модульно - компетентнісною технологією:

  • Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ
  • ДСПТО 7433.2. D 18028-2006 з професії “Кравець”
  • Методичних рекомендацій щодо розробки робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ 2-го та 3-го атестаційних рівнів з урахуванням змісту державних стандартів ПТО з конкретних професій.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

 • відповідає оновленій освітньо-кваліфікаційній характеристиці

 • СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

 • базується на модульно - компетентнісній технології, яка передбачає:

 • поділ освітньої програми на окремі навчальні модулі;

 • кожен з навчальних модулів має внутрішню структуру;

 • комплексне оволодіння компетенціями здійснюється за допомогою навчальних модулівМОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 • з позиції учня - отримати освіту з мінімальними фінансовими витратами, у зручній формі, у зручний час, у своєму темпі;

 • з позиції навчального закладу - можливість навчання більшої кількості учнів тим же кадровим складом викладачів і на тій же навчальній базі;

 • з позиції галузі - якісніше здійснювати професійну підготовку персоналу без значного збільшення фінансових витрат;

 • з позиції суспільства - кожному бажаючому члену суспільства отримати освіту і продовжити на її базі навчання на більш високому освітньому рівні в системі безперервної освіти.ПОРІВНЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ТРАДИЦІЙНОЮ ТА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ НАВЧАННЯКРЕДИТИ - ЗАЛІКОВІ ОДИНИЦІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 • Кредити (залікові одиниці) відображають об’єм роботи, необхідний для досягнення результатів навчання учнем за кожним модулем

 • Кожен модуль має свою трудоємкість в кредитах

 • Трудоємкість визначається місцем модуля в результатах підготовки

 • Кредити враховуються учню тільки після успішного завершення необхідної роботи і включають час, необхідний для завершення всіх запланованих видів навчальної діяльності (лекції, лабораторно-практичні заняття, виробниче навчання, виробнича практика, тестові заліки, розробка дипломних проектів тощо)ВІДПОВІДНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЯМ В КРЕДИТАХПереваги системи залікових одиниць:

 • вибір учнем для вивчення і засвоєння тільки тих модулів, з яких він не має відповідного документа про освіту;

 • підвищення мобільності учнів при переході з однієї навчальної програми на іншу;

 • стимулювання учнів щодо якісного освоєння змісту професійної освіти;

 • забезпечення об’єктивного визнання результатів навчання на основі уніфікованої шкали оцінювання;

 • вимірювання і порівняння підсумків навчання в контексті різних кваліфікацій, освітніх програм і умов навчання.СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

 • Основні переваги системи:

 • дає можливість регулярно контролювати успішність освоєння будь-якого навчального модуля та групи модулів на кожному кваліфікаційному рівні;

 • дозволяє отримати інтегровану оцінку роботи учня за кожним структурним елементом навчального модуля;

 • дозволяє забезпечити передбачуваність оцінки;

 • дозволяє активізувати навчальну роботу учнів, привчити самостійно управляти власним часомЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

  • Розроблено професійний стандарт з професії «Кравець», що ґрунтується на модульно компетентнісному підході.
  • Сформовано рамка кваліфікацій швейної галузі.
  • Розроблено методику проектування професійного стандарту компетентності.
  • Оновлено кваліфікаційну та освітньо-кваліфікаційну характеристики.
  • Розроблено навчальний план і програми для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець» за модульно - компетентнісною технологією.
  • Сформовано критерії оцінювання знань та вмінь учнів, які навчаються за модульно - компетентнісною технологією.


Каталог: media -> files
files -> Методика роботи з історичними джерелами на уроках історії Класифікація історичних джерел
files -> Гроші виникли внаслідок згоди між людьми і є встановленим законом платіжним засобом у державі
files -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
files -> Підхід Європейського Союзу
files -> Василь Семенович Стефаник народився 14 травня 1871 року в селі Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) у заможній селянській родині
files -> Урок як основна форма навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в контексті компетентнісно орієнтованого навчання Компетентність здатність
files -> Тема проекту
files -> Телемедицина в практиці медичної сестри Підготувала: Коцар В. М
files -> Леся Українка.”Бояриня”.Історична основа драматичної поеми. План Історія написання твору
files -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка