Програма «Освіта Донеччини. 2007 2011роки»Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.
ТипПрограма


Зміст та завдання цільових регіональних програм

 • Бухлова Н.В., ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання


ПРОГРАМА

 • «Освіта Донеччини.

 • 2007 – 2011роки»Мета Програми -

 • створення умов для модернізації системи освіти Донецької області, нарощування її випереджального інноваційного потенціалу, підвищення якості освіти і виховання, рівного доступу до здобуття якісної освіти, виконання вимог Болонської декларації.Завдання:

 • Модернізувати систему освіти області на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб регіону.

 • Оптимізувати мережу закладів освіти області з метою забезпечення якості освіти та рівного доступу до отримання якісної освіти.Завдання:

 • Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят, учнівської та студентської молоді, запровадити системний моніторинг навчальних досягнень учнів та студентів, стану їхнього здоров’я.

 • Забезпечити вдосконалення єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей народу України.Завдання:

 • Удосконалити кадрову та ресурсну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для задоволення потреб педагогічних працівників, викладачів професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів з урахуванням сучасних вимог особливостей переходу до незалежного зовнішнього оцінювання.

 • Запровадити ефективні методи управління системою освіти.Завдання:

 • Стимулювати розвиток наукових і прикладних досліджень та інтеграцію освіти і науки.

 • Здійснити комплексну інформатизацію освіти області через запровадження нових інформаційних технологій, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньою галуззю.Завдання:

 • Формувати й запроваджувати нові механізми фінансово-економічного та матеріально-технічного розвитку освіти області.

 • Урахувати вимоги соціальних замовників щодо якості освіти.Стратегічними напрямами розвитку освіти області визначено:

 • запровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможної самодостатньої особистості школяра та студента;

 • організація профільного навчання в старшій школі;Стратегічними напрямами розвитку освіти області визначено:

 • запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти в навчальний процес школи, професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

 • розробка стратегії мовної освіти;

 • впровадження моніторингу якості освіти учнів та студентів у контексті зовнішнього незалежного оцінювання.Дистанційна освіта

 • Мета - створення умов для реалізації права кожного учня незалежно від місця проживання, стану здоров`я та інших причин на однакові можливості для здобуття освіти, забезпечення доступності різних джерел інформації, через телекомунікаційні мережі і систему Інтернет; навчання учнів самостійно здобувати потрібну інформацію, знаходити шляхи її раціонального використання.Основні напрямки розвитку дистанційної освіти:

 • розробка і реалізація програми комп`ютеризації;

 • інформатизація НВП і його інформаційно-методичне забезпечення;

 • інтеграція засобів нових інформаційних технологій в освітній процес;

 • видання методичної, довідкової, дидактичної літератури для організації самоосвіти учнів;

 • поглиблене вивчення окремих тем, розділів шкільної програми, ліквідація прогалин у знаннях учнів;

 • навчання в рамках базового рівня другій (третій) іноземній мові.ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

 • Мета даної програми – створення системи формування самоосвітньої компетентності учнів.Завдання:

 • формування мотивів самоосвіти;

 • створення умов для розумового самовиховання;

 • формування свідомого ставлення до навчання;

 • створення умов для усвідомлення учнем ефективності своєї навчальної праці;

 • ознайомлення з методами та прийомами самоосвіти;

 • ознайомлення з творчими та дослідницькими методами;

 • навчання створенню індивідуальних програм самоосвіти.Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процесМета Програми:

 • створення науково обґрунтованої системи компетентнісно орієнтованого навчання;

 • впровадження самодостатньої моделі випускника як життєспроможної особистості, здатної до творчої самореалізації;

 • розвиток професійної компетентності педагогів.Завдання:

 • забезпечення в регіоні досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості школярів і сучасним соціальним вимогам, шляхом створення системи операційних дій щодо управління означеним процесом;

 • впровадження нових освітніх технологій, що сприяють формуванню ключових компетентностей;

 • створення умов для розвитку життєтворчої компетентності учнів;

 • координація діяльності управлінських та методичних структур щодо надання методичної допомоги педагогам і учням із проблем формування ключових компетентностей;

 • визначення перспективних шляхів формування і розвитку ключових компетентностей учнів у сучасних умовах навчання і виховання.КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ВИЗНАЧЕНІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮОсновні напрямки відстеження ефективності Програми:

 • рівень сформованості ключових компетентностей учнів;

 • творчий рівень учнів і педагогів;

 • соціальна, психологічна, фізична адаптація учнів та педагогів;

 • якість управління процесом формування ключових компетентностей учнів на всіх рівнях. • Обласна програма

 • залучення практичних працівників освіти до

 • експериментальної та науково-дослідної діяльностіМета програми:

 • створення системи залучення педагогічних працівників до експериментальної та науково-дослідної діяльності;

 • забезпечення розвитку професійної компетентності педагогів.Завдання програми:

 • вивчення стану справ щодо дослідницької та експериментальної роботи шкіл регіону;

 • формування у педагогів мотивації до експериментальної та науково-дослідної роботи;

 • розробка методичних рекомендацій щодо здійснення експериментальної та наукової роботи;

 • підготовка вчителів до цієї роботи;

 • забезпечення цілеспрямованого процесу експериментальних, проектних досліджень освітніх систем;

 • створення умов для компетентного, дієвого, ефективного управління процесами розвитку школи, її переводу на новий якісний рівень у здійсненні глибоких і системних інновацій. • Алгоритм залучення практичних працівників освіти до експериментальної та науково-дослідної роботи

Показники готовності педагога до експериментальної діяльності:

 • здатність до самоорганізації;

 • здатність до самоаналізу, рефлексії;

 • здатність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення;

 • прагнення до творчих досягнень;

 • здатність до оцінювальних суджень.

 • опанування методології творчої діяльності;

 • володіння методами педагогічних досліджень;

 • здатність акумулювати досвід творчої діяльності інших педагогів;

 • здатність до співпраці та взаємодопомоги.Регіональна програма

 • Моніторинг якості освіти в Донецькій областіМета:

 • розробити різнорівневу систему відслідкування якості освіти в області;

 • модернізувати регіональну систему освіти на основі впровадження моніторингу якості освітніх процесів;

 • виявити провідні тенденції в динаміці якісних змін у регіональній системі освіти.Цільова комплексна програма розвитку й функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2011 рр.Мета:

 • обґрунтування й прогнозування мовної політики в регіоні;

 • розширення сфери функціонування державної мови, створення належних умов для її розвитку та повноцінного впровадження в усі сфери суспільного життя, поглиблення впливу на соціальне оточення;

 • розбудова системи мовної освіти в регіоні, яка має враховувати прагнення кожної національної спільноти до самозбереження, збагачення рідного слова і культури та життєву потребу в знанні інших мов і культур;збереження і збагачення духовних, культурних та наукових надбань регіону;

 • збереження і збагачення духовних, культурних та наукових надбань регіону;

 • забезпечення наступності між усіма ланками освітньої системи та поглиблення її взаємодії з іншими сферами суспільного життя для послідовного вирішення мовних питань у регіоні;

 • поліпшення науково-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів та створення належних умов для підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів.ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ НА 2008 - 2011 РОКИ

 • ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ НА 2008 - 2011 РОКИМета програми -

 • забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей у різних областях інтелектуальної, творчої та спортивної діяльності, спрямованої на виховання громадянина з гуманістичним світоглядом, компетентного у власній життєдіяльності.Основні завдання програми:

 • розбудова обласної системи пошуку, розвитку й психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, її професійної орієнтації з урахуванням регіональної специфіки, соціально-економічного та наукового потенціалу області;

 • надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної та творчої діяльності відповідно до їх здібностей, у тому числі на основі інноваційних технологій виявлення і підтримки обдарованих дітей, які мешкають у сільській місцевості, населених пунктах, віддалених від великих центрів культури, освіти, науки;розробка науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді;

 • розробка науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді;

 • забезпечення умов для неперервної освіти обдарованих учнів усіх категорій;

 • створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми;

  • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, зокрема в гуртках та філіях Малої академії наук;
 • забезпечення економічних і соціальних гарантій розвитку та самореалізації обдарованої особистості;

 • удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими;надання консультативної допомоги батькам та педагогічним кадрам щодо роботи з обдарованими;

 • надання консультативної допомоги батькам та педагогічним кадрам щодо роботи з обдарованими;

 • пошук шляхів координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованості;

 • поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері пошуку й апробації нових психолого-педагогічних технологій виявлення, навчання та підтримки обдарованих.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка