Программа при поддержке «Zoetis Ukraine»Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПрограмма1. О лаборатории….

 • 1. О лаборатории….

 • 2. Соматические клетки молока. Национальная антимаститная программа при поддержке «Zoetis Ukraine»

 • 3. Установление уровня общего азота , истинного белка , мочевины в молоке высокопродуктивных коров , как критерий оценки обеспеченности их организма протеином корма и состояния гипатобилиарнои система

 • 4. Трактовка соотношения жира к протеину или истинного белка в молоке коров как показатель метаболических нарушений по кетоза ( бета - гидроксибутират ) и ацидозов для быстрого предотвращения их проявлений путем использования антикетозних или антиацидозних программ.

 • 5. Ингибиторы молока. Интерпретация. Методы контроля. Ложные трактовки

 • 6. Трансформация антибиотиков в молоко и уровни каренции

 • 7. Определение конюгатив линолевой кислоты C18 : 2 trans - 10 , cis -12 в молоке коров как показателя депрессии синтеза молочного жира и возможные пути регуляции процессов изомеризации.

 • 8. Транспортная логистика сырого молокаорганізація міжлабораториних досліджень;

 • організація міжлабораториних досліджень;

 • виготовлення державних стандартних зразків молока для перевірки устаткування в молочних лабораторіях України;

 • виготовлення контрольних проб для калібрування приладів інструментального визначення показників якості молока;

 • програма контролю молока за вмістом забруднювачів різної природи;

 • навчання фахівців з відбору проб молока та проведення аналітичних досліджень;

 • навчання фахівців з обробки даних, валідації та атестації методик вимірювання.на інфрачервоному аналізаторі якості „Bentley – 150 Combi” виробництва США (акредитований за ISO 9001-2000 № 55318, що пройшов державну атестацію в Україні № 1126 від 23.03.2007 р.), за яким суворо, об’єктивно, без можливостей впливу людського чинника визначається концентрація: жиру, істинного білка, загального протеїну, лактози, сухої речовини, сухого знежиреного залишку молока;

 • на інфрачервоному аналізаторі якості „Bentley – 150 Combi” виробництва США (акредитований за ISO 9001-2000 № 55318, що пройшов державну атестацію в Україні № 1126 від 23.03.2007 р.), за яким суворо, об’єктивно, без можливостей впливу людського чинника визначається концентрація: жиру, істинного білка, загального протеїну, лактози, сухої речовини, сухого знежиреного залишку молока;

 • 2) кондуктометрично - точки замерзання молока для визначення фальсифікації молока водою;

 • 3) на аналізаторі вмісту соматичних клітин в молоці – „Somacount-150” за ДНК соматичних клітин, який працює за методом лазерної проточної цитометрії. Одержані результати дослідження вмісту соматичних клітин в молоці характеризують як якість молока (показник регламентований ДСТУ), так і стан молочної залози, зокрема, наявність клінічних чи субклінічних маститів;

 • 4) визначення вмісту сечовини в молоці проводиться методом „D” та „U” спектрофотометрично;5) визначення кількості КМАФАМ (загальне бактеріальне обсіменіння) - інструментально (лазерна цитометрія) на IBCm;

 • 5) визначення кількості КМАФАМ (загальне бактеріальне обсіменіння) - інструментально (лазерна цитометрія) на IBCm;

 • 6) рівень прогестерону в молоці (маркерний показник тільності) - імуноферментним методом;

 • 7) аутентичність чи контрафактність молока визначається хроматографічно та за допомогою тест системами;

 • 8) амінокислотний склад молока визначається хроматографічно методом йонообміної хроматографії на амінокислотному аналізаторі;

 • 9) жирнокислотний склад молока, його сатурованість та десатурованість визначається хроматографічно методом газової хроматографії на газорідинному хроматографі;

 • 10) мінеральний склад молока визначається спектрофотометрично методом атомної абсорбції;

 • 11) вітамінній склад молока визначається хроматографічно методом тонкошарової та рідинної хроматографії.Прямой подсчет

 • Прямой подсчет

 • Лазерно-проточная цитометрия

 • Кондуктоиетрия (электропроводность)

 • Самый распространенный метод

 • Точный ли????

 • Вязкозиметрия (вязкозиметр)

 • Скриниг тесты3. Установление уровня общего азота , истинного белка , мочевины в молоке высокопродуктивных коров , как критерий оценки обеспеченности их организма протеином корма и состояния гипатобилиарнои система

 • 3. Установление уровня общего азота , истинного белка , мочевины в молоке высокопродуктивных коров , как критерий оценки обеспеченности их организма протеином корма и состояния гипатобилиарнои системаПостановка проблеми. В забезпеченні фізіологічних потреб населення в білках неабияке значення приділяється протеїну молока, продукція якого в більшості країн світу стає приоритетною навіть порівняно з молочним жиром .

 • Постановка проблеми. В забезпеченні фізіологічних потреб населення в білках неабияке значення приділяється протеїну молока, продукція якого в більшості країн світу стає приоритетною навіть порівняно з молочним жиром .

 • Стандартним референс - методом визначення протеїну у молоці є метод К’єльдаля [1, 2], що базується на спалюванні органічних компонентів молока у присутності сірчаної кислоти та визначенні вивільненого Нітрогену, помноженого на коефіцієнт 6,38, виходячи з його частки у протеїні молока.

 • За цим методом сумарно вимірюється, як нітроген, що входить до білку (у тому числі до казеїну та білків сироватки) так і до небілкових нітрогенмістких (НБN) речовин. НБN молока складається з 45 % азоту сечовини, 16 % азоту амінокислот, 1,7 % азоту креатиніну, 2,5 % азоту креатину, 1 % азоту аміаку, 2 % азоту сечової кислоти і 31,7 % інших речовин. З наведених даних видно, що сечовина має найбільшу масову частку в складі НБN–містких речовин, а експериментальними дослідженнями виявлено її мінливість та залежність від білково-енергетичного співвідношення в раціонах лактуючих тварин.Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. В ряді країн, зокрема Франції [3] та Австралії на державному рівні прийнято оцінювати білковість молока не за загальним, сирим протеїном, а за істинним білком [4, 5]. Ця позиція ґрунтується, перш за все на незначній поживній цінності речовин, що містять небілковий азот та тим, що основну кількість НБN становить сечовина, вміст якої у молоці залежить від практики годівлі корів та на яку впливають ряд сезонних факторів [6].

 • Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. В ряді країн, зокрема Франції [3] та Австралії на державному рівні прийнято оцінювати білковість молока не за загальним, сирим протеїном, а за істинним білком [4, 5]. Ця позиція ґрунтується, перш за все на незначній поживній цінності речовин, що містять небілковий азот та тим, що основну кількість НБN становить сечовина, вміст якої у молоці залежить від практики годівлі корів та на яку впливають ряд сезонних факторів [6].

 • Проблема визначення істинного білку чи загального протеїну у молоці особливого значення набуває і у зв’язку із впровадженням в світову лабораторну практику інфрачервоних аналізаторів молока, точність тестування та калібрування, яких значно підвищується при фіксуванні сигналу істинного білку.

 • Виходячи з практичної необхідності як комерційного, селекційного та методичного характеру нами було поставлено завдання визначити масову частку загального ( total ) протеїну, істинного (tru) білка, та вміст НБN- містких речовин в молоці корів Східного регіону України та оцінити вплив сезону року на ці показники.Ингибирующие вещества - собирательное наименование химических веществ и соединений, которые препятствуют или тормозят развитие разного рода бактерий 

 • Ингибирующие вещества - собирательное наименование химических веществ и соединений, которые препятствуют или тормозят развитие разного рода бактерий 

 • Относятся антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны, нитраты, консервирующие (формалин, перекись водорода), нейтрализующие (сода, гидроокись натрия, аммиак), моющие и дезинфицирующие средства и др.

Определение ингибиторов

 • Определение ингибиторов

 • – прошлый век!!!

 • Наличие ингибирующих веществ в сыром молоке проводят согласно ГОСТу 23454-79. «Молоко. Методы определения ингибирующих веществ».  Определение в молоке сыром антибиотиков (как ингибирующих веществ) проводят согласно ГОСТ  Р 51600-2000.

 • Якісне визначення наявності антибіотиків і сульфаніламідних речовин у молоці та молочних продуктах допускається проводити за допомогою дельвотесту, полютесту, копан-тесту або інших зареєстрованих діагностикумів згідно з інструкцією з їх застосування.

 • Новый стандарт 3662 – не предусматривает определение ингибиторов по редуктазной пробе

 • (Решение ТК 140. Института молока и мяса НААН)

Практически все антибактериальные препараты, вводимые лактирующей корове, проникают в молоко.

 • Практически все антибактериальные препараты, вводимые лактирующей корове, проникают в молоко.

 • Однако степень их перехода существенно отличается для препаратов разных групп. Одни антибиотики легко проникают в молоко и создают в нем сравнительно высокий уровень, другие переходят в молоко в малых количествах.

 • Антибиотики попадают в молоко преимущественно путем диффузии, определяющейся такими же факторами, что и диффузия через плацентарный барьер и другие биологические мембраны. На степень диффузии в молоко влияют молекулярная масса препарата, степень ионизации, связывание белками крови, растворимость в липидах. По сравнению с плазмой крови молоко имеет более низкий рН (7,4 и 6,8 соответственно), вследствие чего препараты с кислотными характеристиками проходят в молоко труднее, чем со щелочными.

 • Для оценки степени диффузии антибиотиков в молоко предложен индекс М/П, представляющий собой соотношение концентрации препарата в молоке и плазме крови. Величина индекса меньше 1 свидетельствует о низкой степени перехода вещества в молоко, индекс больше 1 характеризует высокую степень перехода.Many isomers (n=24) found in ruminant food products

 • Many isomers (n=24) found in ruminant food products

  • C18:2 cis-9, trans- 11
  • C18:2 trans-7, cis-9
  • C18:2 trans-10, cis-12
  • C18:2 cis-8, trans-10
 • CLA has been shown to:

  • Anti-carcinogenic
  • Anti-atherogenic
  • Anti-diabetic
  • Enhanced immune system
  • Reduces severity of cachexia
  • Alleviates symptoms of lupus
  • Improved bone mineralization
  • Alters lipid metabolism


Due to the potential health benefits and because CLA is naturally found in dairy products:

 • Due to the potential health benefits and because CLA is naturally found in dairy products:

  • Early work focused on
   • Increasing CLA content in bovine milk (avg. ~6 mg/g)
   • Identifying sources of variation (3 – 30 mg/g)
   • Determining composition of milk fat CLA isomers
 • In attempt to enhance milk fat CLA it was serendipitously discovered that exogenous CLA severely reduces milk fat synthesis (Chouinard et al., 1998)

18:2 trans-10, cis-12

 • 18:2 trans-10, cis-12

 • 18:2 trans-9, cis-11Feeding CLA supplements decrease milk fat synthesis in:

 • Feeding CLA supplements decrease milk fat synthesis in:

  • Nursing women
   • Concern with neonatal energy intake
  • Pigs
  • Sheep
  • Rodents
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка