Психолого-педагогічний супровід формування комунікативної компетенції дошкільників з знмДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
#8771


Психолого-педагогічний супровід формування комунікативної компетенції дошкільників з ЗНМ


Комунікативна компетенція в літературі розглядається як засвоєння етно- і соціально-психічних еталонів, стандартів, стереотипів поводження; ступінь володіння „технікою” спілкування. У так званих комунікативних методиках передбачається поряд з оволодінням знаннями з мови практичне оволодіння технікою спілкування, правилами ввічливості, нормами поводження тощоКомунікативна компетенція дитини дошкільного віку є здатність будувати спілкування за допомогою мови й охоплює дотеоретичні (практичні) знання мови (фонетики, лексики, граматики), уміння формувати і формулювати думки в слові (побудова тексту), мовленнєву взаємодію з партнером (інтеракція)Головним критерієм, за яким можна визначити сформованість комунікативної компетентності в дитини дошкільного віку, є успішність суб’єкта у взаємодії із самим собою й іншими в тій або іншій ситуації спілкуванняЗміст комунікативної компетентності:

 • обізнаність дитини старшого дошкільного віку зі способами та засобами мовленнєвої взаємодії (лінгвістичними та комунікативними);

 • адекватність вибору наявних навичок та вмінь, застосування і „зчитування” їх у мовленнєвій взаємодії;

 • орієнтація у ситуації спілкування (доцільно добирати вербальні та невербальні засоби, виходячи зі змісту ситуації, її учасників, власного ставлення);

 • комплексне, варіативне, творче застосування вербальних і невербальних засобів відповідно до поставленої мети

Сформованість навичок комунікаціїСкладові комунікативної компетентності:

 • когнітивно-комунікативна компетентність

 • орієнтувально-планувальна компетентність

 • організаційно-комунікативна компетентність

 • мовленнєва компетентність

 • комунікативно-діяльнісна компетентністьКогнітивно-комунікативна компетентність

 • Ознаки :

 • знання дітей правил мовленнєвого спілкування в різних життєвих ситуаціях, використання їх у взаємодії з дорослими та однолітками

 • засвоєння норм і правил українського мовленнєвого етикету, етичних норм спілкування;

 • опанування стандартизованих форм і виразів мовленнєвого етикету

 • володіння словником для позначення ситуації спілкування (її просторово-часових характеристик, емоційного та фізичного стану учасників спілкування, особистісних якостей і рис людської вдачі)‏

 • розуміння значень виразу обличчя, пози, жестівКогнітивно-комунікативна компетентність

 • Методи, що застосовуються :

 • проведення бесід на морально-етичні теми

 • читання художніх творів, ознайомлення з малими жанрами українського фольклору

 • введення до словника дітей нової лексики

 • створення ігрових мовленнєвих ситуацій

 • розігрування діалогів і сценок з літературних творів

 • розглядання піктограм, ілюстрацій до художніх творів

 • використання дидактичних ігорОрієнтувально-планувальна компетентність

 • Ознаки :

 • вміння орієнтуватися в ситуації спілкування ( часово-просторових, змістових характеристиках, соціальних взаєминах), загальних прикметах та поведінці співрозмовника (стать, вік, соціальна роль, фізичний, емоційний стан, наміри, інтереси), використаних ним вербальних і невербальних засобах

 • вміння враховувати висновки орієнтування для планування мовленнєвої поведінки: у доборі лексичних засобів, граматичних форм, синтаксичних конструкцій, побудові лаконічного або розгорнутого висловлювання, регулюванні зовнішніх характеристик мовлення (сили голосу, темпу і тону мовлення)‏

 • здатність довільно керувати невербальними засобами спілкування (привітний вираз обличчя, стриманість у жестах, передбачені етикетом пози)‏Орієнтувально-планувальна компетентність

 • Методи, що застосовуються

 • бесіди

 • обговорювання різних ситуацій спілкування

 • розігрування ігрових мовленнєвих ситуацій типу «Розмова з хворим товаришем»; «Що з тобою трапилось?»; «У крамниці (аптеці, перукарні, транспорті)»; «У кого який настрій»

 • моделювання піктограм

 • проведення ігрового тренінгу спілкування «вітання», «невербальна розминка», «емоційний ланцюжок», «подарунок на день народження», «контакт поглядами», «незвичайна розмова»Організаційно-комунікативна компетентність

 • Ознаки

 • практичне володіння вербальними і невербальними прийомами входження у мовленнєвий контакт, підтримання і розгортання діалогу, ввічливого і логічного завершення спілкування

 • готовність виявляти ініціативу у спілкуванні з дорослими та однолітками, вмінні знаходити партнера-співрозмовника у колі ровесників, пропонувати тему розмови, спрямовувати її у потрібне річище з урахуванням власних і спільних з партнером інтересів

 • організація спілкування в спільних видах діяльності, планування і коригування практичної діяльності через налагоджування мовленнєвої взаємодії

Мовленнєва компетентність

 • Ознаки

 • вміння творчо розв'язувати комунікативно-мовленнєві задачі, вибираючи з-поміж різних форм монологічних (розповідь, опис, міркування, пояснення) і діалогічних (ситуативна розмова, діалог-розпитування, діалог-планування, бесіда) висловлювань спосіб спілкування, адекватний комунікативній меті й ситуаціїМовленнєва компетентність

 • Методи, які застосовуються

 • навчання дітей складати різні види розповідей, типи діалогу;

 • словесні дидактичні ігри, моделювання ситуацій спілкування;

 • уведення у навчальне і повсякденне спілкування завдань на розв'язання комунікативно-мовленнєвих задачКомунікативно-діяльнісна компетентність

 • Ознаки

 • вміння досягати комунікативної мети у спілкуванні завдяки комплексному застосуванню і адресуванню партнеру-співрозмовнику мовних і немовних засобів

 • встановлювати і підтримувати особистісні контакти, комунікативну взаємодію, мовленнєве спілкуванняКомунікативно-діяльнісна компетентність

 • Методи, які застосовуються

 • розповіді вихователя і дітей з власного досвіду, складання листів, усних газет

 • ігри-драматизації, сюжетно-рольові та словесні дидактичні ігри

 • підготовка і проведення свят, розваг, днів народження, днів дитини

 • організація спільних видів діяльності та спілкування між дітьми різного вікуКомунікативна компетенція дитини дошкільного віку залежить від:

 • комунікативних інтенцій (утримування в пам'яті сказаного й постійна кореляція плину спілкування з метою мовця, його проміжними та прикінцевими результатами);

 • дотримання комунікативних стратегій, що дають змогу досягти необхідного результату комунікації;

 • знання особистості співбесідника; зворотного зв'язку в комунікації, що передбачає, врахування особливостей адресанта, його соціальних ролей; уміння, володіти навичками декодування "мови тіла" співбесідника;

 • орієнтації і підтримання самого процесу спілкування, тобто контролю за цим процесом, контролю власної мовленнєвої поведінки, емоцій тощо;

 • навичок та вміння завершення комунікації, виходу з неї, контролю за посткомунікативними ефектамиЗміст комунікативної компетентності:

 • обізнаність дитини старшого дошкільного віку зі способами та засобами мовленнєвої взаємодії (лінгвістичними та комунікативними);

 • адекватність вибору наявних навичок та вмінь, застосування і „зчитування” їх у мовленнєвій взаємодії;

 • орієнтація у ситуації спілкування (доцільно добирати вербальні та невербальні засоби, виходячи зі змісту ситуації, її учасників, власного ставлення);

 • комплексне, варіативне, творче застосування вербальних

 • і невербальних засобів відповідно до поставленої метиМіжособистісні питання мовної комунікації:

 • - ДЕ і КОЛИ (ситуація),

 • - З КИМ (партнери),

 • - ЯК (засоби)

 • треба домовитися і узгодити спільні дії для

 • досягнення мети й бажаного результатуРозгортаючи задум, дошкільник учиться створювати (проектувати!) ідеї, пропозиції, задуми, знаходити однодумців, узгоджувати свої дії з партнерами, виявляти активність в умовах кооперантної взаємодії з людьми, і тим самим проявляти свою соціальну розвиненістьУ процесі становлення особистості дитини дошкільного віку розвиток комунікативної компетентності має декілька джерел:

 • ідентифікація з дорослим;

 • засвоєння культурної спадщини;

 • спостереження за поведінкою інших людей;

 • програвання в уяві комунікативних ситуацій • Для своєчасного і повноцінного розвитку мовлення дошкільника, його взаємодія з оточуючими має збагачувати зміст потреби у спілкуванні

 • Реалізація цього завдання пов'язана зі створенням розвивального мовленнєвого середовищаРозвивальним є те середовище, яке пристосується до природного темпу кожного малюка, не порушуючи та не нівелюючи йогоФункції розвивального мовленнєвого середовища:

 • розвиток комунікативних потреб;

 • створення умов для розвитку мовленнєвих здібностей дитини;

 • засвоєння набутих людством цінностей і культурно-комунікативних засобів спілкування;

 • адаптація дитини в соціумі дорослих і однолітків;

 • послідовність й неперервність у формуванні

 • формування комунікативної компетентності в дошкільному навчальному закладі та початковій школіКаталог: olderfiles
olderfiles -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
olderfiles -> К. Д. Ушинський засновник наочного навчання у вітчизняній педагогіці писав
olderfiles -> Найвигіднішим для підприємства є обрання стратегії більш глибокого проникнення на ринок
olderfiles -> «Розробка гіпотези маркетингової стратегії для тов «Завод «атонмаш» на ринку газових котлів України»
olderfiles -> Курсова робота з курсу “Промисловий маркетинг” на тему: “Розробка гіпотези маркетингової стратегії для зат “умз”
olderfiles -> Інформації щодо діяльності конкурентних підприємств. Суб’єктом дослідження є: тов "Юкон-А", постачальники, споживачі, конкуренти. Предметом дослідження є
olderfiles -> Симптоматика дослідження: Симптоматика дослідження
olderfiles -> Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
olderfiles -> Роботу виконав: Соятов Єгор Сергійович
olderfiles -> Кашель, як один з постійних ознак запальних захворювань трахеобронхіальної системи, являючись проявом м'язового бар'єру, являє собою захисний рефлекс, який спрямований на відновлення бронхіальної прохідності


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка