Ринок медичних послуг ринкова економікаДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
#8962


РИНОК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ


Ринкова економіка

 • це система, у якій обмін результатами праці здійснюється відповідно до вимог економічних законів товарного вироб­ництва й обороту.В умовах економічної реформи, що передбачає перехід економіки України на ринкові відносини, виникає об'єктивна необхідність вивчення позитивного світового досвіду використання менеджменту в галузях матеріального вироб­ництва і сфери послуг.

 • В умовах економічної реформи, що передбачає перехід економіки України на ринкові відносини, виникає об'єктивна необхідність вивчення позитивного світового досвіду використання менеджменту в галузях матеріального вироб­ництва і сфери послуг.Менеджмент пронизує всю ринкову економіку, є необхідною ланкою наукового впливу на механізм ринкових відносин.

 • Менеджмент пронизує всю ринкову економіку, є необхідною ланкою наукового впливу на механізм ринкових відносин.

 • Менеджмент - це здатність використовувати об'єктивні закони, притаманні сучасному суспільному виробництву.Ринкова економіка

 • це така форма організації господарства, при якій індивідуальні виробники і споживачі взаємодіють за допомогою ринку.Ринок - механізм реалізації ринкової економіки, що характеризується в узагальненому виді такими ознаками:

 • вільний зв'язок між виробниками і споживачами, здійснюваний не за вказівкою "зверху", а за економічними мотивами;

 • вільний вибір партнерів за виробничими і комерційними зв'язками;

 • конкуренція (змагання) між учасниками ринку.Тепер ринок розглядається як суспільна форма організації і функціо­нування, при якій забезпечується взаємодія виробництва І споживання без посередницьких інститутів, що регулюють діяльність виробників і споживачів, прямий й опосередкований вплив на виробництво і споживання. Більш того, виникнуло розуміння ринку як самостійної підсистеми у функціонуючій економічній системі.

 • Тепер ринок розглядається як суспільна форма організації і функціо­нування, при якій забезпечується взаємодія виробництва І споживання без посередницьких інститутів, що регулюють діяльність виробників і споживачів, прямий й опосередкований вплив на виробництво і споживання. Більш того, виникнуло розуміння ринку як самостійної підсистеми у функціонуючій економічній системі.У економічній літературі найбільш поширене визначення поняття „ринок" - це місце товарного обміну.

 • У економічній літературі найбільш поширене визначення поняття „ринок" - це місце товарного обміну.

 • У загальнотеоретичному розумінні ринок — це складна система економічних взаємовідносин, що виникають між виробниками і споживачами з приводу купівлі-продажу товарів і послуг.Економічний механізм сучасної ринкової економіки являє собою сукупність суспільних відносин, заснованих на:

 • повній відносній виробничій і економічній відособленості виробників різноманітних товарів і послуг;

 • рівноправності усіх видів власності;

 • вільному ціноутворенні і конкуренції;

 • реальній взаємодії економічних законів ринку: закону вартості, конкуренції, попиту і пропозиції, закону прибутку та ін.З переходом до ринкової економіки зростає роль прогнозування, що виконує такі функції:

 • передбачення тенденцій розвитку виробництва на різних його рівнях;

 • виявлення і добір оптимального з альтернативних шляхів впливу на майбутній розвиток;

 • прогностична оцінка коливань ринкової кон'юнктури і наслідків запропонованих ринкових, проектних, планових, програмних рішень, своєчасне їхнє коригування при істотній зміні кон'юнктури.Стратегія - загальний план використання і співвідношення сил на перспективний період. Вона дозволяє ґрунтовно вибрати головні цілі і напрямки розвитку підприємства, галузі, регіону, народного господарства в цілому ї магістральних шляхів їх досягнення.Тактика - шляхи досягнення мети. Вона допомагає гнучко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури і зовнішні чинники в процесі реалізації обраної стратегії. Організація і здійснення наміченої стратегії як тактики для досягнення цілей суб'єкта ринкових відносин можливі тільки за умови наявності особливої економічної поведінки учасників ринкової економіки, що одержала в економічній літературі визначення "підприємництва", як "особливий людський ресурс".

 • Тактика - шляхи досягнення мети. Вона допомагає гнучко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури і зовнішні чинники в процесі реалізації обраної стратегії. Організація і здійснення наміченої стратегії як тактики для досягнення цілей суб'єкта ринкових відносин можливі тільки за умови наявності особливої економічної поведінки учасників ринкової економіки, що одержала в економічній літературі визначення "підприємництва", як "особливий людський ресурс".Умовами розвитку підприємництва є:

 • наявність вільного ринку,

 • наявність конкуренції,

 • наявність правових гарантій у відношенні власності, без яких неможливі ризиковані підприємницькі дії.Підприємницька діяльність

 • це організація і поєднання чинників виробництва (ресурсів) для створення матеріальних благ і послуг, що задовольняють суспільні потреби, із кінцевою метою реалізації власних матеріальних інтересів підприємця. Це створення матеріальних благ та послуг шляхом організації і поєднання чинників виробництва (ресурсів) для задоволення інтересів підприємця і суспільних потреб.Ринкова економіка є економічною основою розвитку охорони здоров'я, як такого виду людської діяльності, що є відбитком особливої еконо­мічної поведінка суб'єкта господарювання в умовах загального товарного виробництва. Сучасний менеджер лікувально-профілактичного закладу, який озброєний економічними методами управління, активно шукає можливості і обґрунтовано ризикує, домагаючись впливу на мотиви поведінки людей з метою реалізації цілей організації.

 • Ринкова економіка є економічною основою розвитку охорони здоров'я, як такого виду людської діяльності, що є відбитком особливої еконо­мічної поведінка суб'єкта господарювання в умовах загального товарного виробництва. Сучасний менеджер лікувально-профілактичного закладу, який озброєний економічними методами управління, активно шукає можливості і обґрунтовано ризикує, домагаючись впливу на мотиви поведінки людей з метою реалізації цілей організації.За допомогою саморегулювання забезпечуються:

 • оптимальна координація діяльності всіх економічних суб'єктів;

 • раціональне використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів;

 • ефективність усього суспільного господарства.Відповідно до фаз відновлювального циклу: виробництво, розподіл, обмін і споживання - розрізняють такі види підприємницької діяльності:Виробниче підприємництво охоплює виробництво і споживання товарів і послуг.

 • Виробниче підприємництво охоплює виробництво і споживання товарів і послуг.

 • Об'єктом цього виду підприємництва є підприємства І заклали, у тому числі і сфери послуг.Виробниче підприємство виконує такі функції:

 • визначення виду виробничої діяльності і номенклатури товарів і послуг;

 • виявлення потреби в товарах і послугах, необхідних потенційно му споживачу (маркетингова діяльність);

 • оформлення відношень у різноманітних формах (наприклад, контракту) між підприємцем і покупцем товару або послуг (в умовах страхової медицини це може бути укладання страхового поліса);

 • здійснення самого виробництва товарів і послуг. Всі необхідні для цього ресурси, у т.ч. інформацію, підприємець одержує самостійно;

 • залучення до своєї діяльності сторонніх організацій і осіб, якщо роботи підприємець неспроможний виконати своїми силами.Комерційне підприємництво обслуговують торгово-обмінні операції. В ос­нові цього виду діяльності лежать угоди з купівлі-продажу-перепродажу товарів і послуг. Вважається, що комерційна справа доцільна, якщо вона забезпечує прибуток у розмірі не менше 25-30 % витрат.

 • Комерційне підприємництво обслуговують торгово-обмінні операції. В ос­нові цього виду діяльності лежать угоди з купівлі-продажу-перепродажу товарів і послуг. Вважається, що комерційна справа доцільна, якщо вона забезпечує прибуток у розмірі не менше 25-30 % витрат.Фінансове підприємництвоособливий вид комерційної діяльності. Об'єктом купівлі - продажу тут є гроші, валюта, цінні папери. Агентами фінансового ринку виступають комерційні банки, фондові біржі, підприємства. організації, окремі підприємці. Розрахунковий прибуток при цьому коливається у межах 5-15 % обсягу фінансової угоди.

 • Фінансове підприємництвоособливий вид комерційної діяльності. Об'єктом купівлі - продажу тут є гроші, валюта, цінні папери. Агентами фінансового ринку виступають комерційні банки, фондові біржі, підприємства. організації, окремі підприємці. Розрахунковий прибуток при цьому коливається у межах 5-15 % обсягу фінансової угоди.Ринок медичних послуг має такі характерні особливості:

 • ризик і непевність;

 • недовикористання медичних послуг

 • асиметричний розподіл інформації між пацієнтом і лікарем.Запитання до лекції

 • 1. Що таке ринкова економіка?

 • 2. Що таке ринок?

 • 3. Назвіть функції виробничого підприємства.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> План відносини, які регулюються адміністративним правом
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Мета – це оптимізація фармакотерапії людини, тобто зробити її максимально ефективною і безпечною
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Зміст освіти в національній школі України. Основні цілі та завдання програми «Освіта»
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Три основні компоненти: три основні компоненти
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка