Рішення практичних і теоретичних задачДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.Компетенція- це готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні уміння і навички, а також способи діяльності в житті для рішення практичних і теоретичних задач.

 • Компетенція- це готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні уміння і навички, а також способи діяльності в житті для рішення практичних і теоретичних задач.

 • Компетентність – міра відповідальності знань, умінь і досвіду особистості, визначеного соціально – професійного статусу реальному рівню складності виконуваних ним задач і розв’язуваних проблем.

Сьогодні компетентнісний підхід є предметом вивчення:

 • Сьогодні компетентнісний підхід є предметом вивчення:

 • Н. Бібік, Л. Боголюбова, В.Болотової, І.Єрмакова, Е. Зеєра, І. Зимньої, В. Краєвського, О. Крисана, С. Кульневича,

 • О. Овчарук, О.Пометун, Дж. Равена, Б. Рея, М. Рижакова, О. Сухомлинської, А. Хуторского, С. Шишова.На думку О.Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблемі досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності.

 • На думку О.Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблемі досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності.Кожна компетентність побудована на поєднанні:

 • Кожна компетентність побудована на поєднанні:

 • знань і вмінь,

 • ставлень,

 • цінностей, емоцій,

 • поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • НАКАЗ

 • м. Київ

 • "05 " 05 2008 №_371_

 • Про затвердження критеріїв оцінювання

 • навчальних досягнень учнів у системі

 • загальної середньої освіти

 • Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.”Вміння вчитися,

 • Вміння вчитися,

 • Здоров’язберігаюча,

 • Загальнокультурна,

 • Соціально-трудова,

 • Інформаційна (ІКТ)навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці).

 • навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці).

 • Підготовка тез для усного й писемного мовлення з метою дотримання норм українського мовного етикету.

 • Упровадження нетрадиційних уроків, які передбачають максимальне спілкування учнів (дискусії, дебати, КВК, прес – конференції тощо).

 • Залучення дітей до створення власного словника труднощів української мови.

 • Створення на уроці нестандартних проблемних ситуацій, близьких до життєвих.

 • Залучення дітей до випуску альманаху”Перша сходинка”, шкільної газети “Родина”.

 • Стимулювання критичного ставлення до власної роботи, висловлення власної думки та адекватного сприйняття відгуків.

 • Удосконалення вміння слухати й чути з метою запобігання помилок у чужому та власному мовленні .здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);

 • здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);

 • Забезпечення та дотримання санітарно-гігієнічних умов на уроках.

 • Використання текстів здоров’язберігаючого змісту.

 • Проведення фізкультхвилинок і релаксації .соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі)

 • соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі)

 • Стимулювання діалогічного спілкування.

 • Проведення факультативів , тренінгів соціальної активності.

 • Написання творів на теми : “Якби я був президентом….”, “Якби був директором школи…” тощо.

 • Проведення уроків, циклу позакласних заходів у формі ситуативних занять, дискусій, рольових ігор тощо.

 • Формування засобами предмета патріотичних почуттів, поваги до історії, традицій українського народу, рідної мови та державних символів.

 • Використання групових, парних, колективних форм організації навчальної діяльності.

 • Упровадження технологій і методів навчання, що сприяють формуванню адекватної оцінки й самооцінки, умінь застосовувати власний досвід, адаптуватися до змін.загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства)

 • загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства)

 • Проведення інтегрованих уроків , уроків – екскурсій, зустрічей із цікавими людьми, рольових ігор, «круглих столів» з питань культури та мистецтва.

 • Проведення предметних тижнів : української писемності , мови та літератури, літератури рідного краю тощо.

 • Відзначення Дня рідної мови.

 • Упровадження нетрадиційних форм уроків : інтелект – шоу, ерудит – коктейль, літературний салон, літературна вітальня.

 • Сприяння розвитку духовності, толерантності, поваги до інших людей, їх індивідуальності та відмінностей за національними , культурними, релігійними та іншими ознаками.

 • Пропаганда досягнень української та світової літератури.компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);

 • компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);

 • Упровадження інформаційно – компютерних технологій навчання.

 • Залучення учнів до роботи з різними джерелами інформації.

 • Удосконалення вмінь використовувати додаткову літературу; склдати схеми, таблиці, конспекти тощо.

 • Проведення інформаційних хвилинок, диктантів, тренінгів розвитку пізнавальних інтересів.

 • Формування стійкої позитивної мотивації до навчання.

 • Активація пізнавальної діяльності учнів.

 • Залучення учнів до участі в конкурсах творчості, предметних олімпіадах,МАН.

 • Виховання загальної інформаційної культури.

 • Організація додаткових занять (гуртків, факультативів, спецкурсів) тощо. • Компетентність самоосвіти та саморозвитку :

 • Створення програми самоосвітньої діяльності учнів.

 • Формування стійкої позитивної мотивації до саморозвитку та постійого вдосконалення.

 • Залучення до пошукової та дослідницької діяльності.

 • Виконання випереджаючих дослідницьких завдань.

 • Складання учнями тез, виписок, опорних конспектів, виконання творчих завдань.

 • Організація самостійної роботи з інформаційними джерелами.

 • Розробка учнями вікторин, тестів, сценаріїв, написання рефератів тощо.підприємницька (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства)

 • підприємницька (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства)

 • Стимулювання творчості учнів.

 • Раціональний підбір творчих завдань, творчий підхід до вибору тем творів.

 • Реалізація нестандартних форм проведення уроків, що передбачає активізацію творчого потенціалу учнів (інтегрованих уроків, дебатів тощо).

 • Використання інтерактивних методів навчання.

 • Залучення учнів до дослідницької діяльності.

 • Проведення інтенсивної позакласної роботи з предмета.

 • Організація та проведення тижнів української мови та літератури, олімпіад, конкурсів тощо.Працювати в команді;

 • Працювати в команді;

 • Приймати самостійні рішення;

 • Мобільно перебудовуватися;

 • Ставити і вирішувати нові професійні задачі:

 • Самостійно вивчати і запроваджувати професійні новації..Каталог: attachments -> article
article -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
article -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
article -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
article -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
article -> Стій, друже, зупинись, Стій, друже, зупинись


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка