Рівня присутності науки держави у глобальному науково-інформаційному просторі та підвищення рівня її впливовості в світіДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Одним із національних імперативів України є необхідність збільшення рівня присутності науки держави у глобальному науково-інформаційному просторі та підвищення рівня її впливовості в світі

 • Одним із національних імперативів України є необхідність збільшення рівня присутності науки держави у глобальному науково-інформаційному просторі та підвищення рівня її впливовості в світіЗміщення вектора уваги

 • Зміщення вектора уваги

 • університетських бібліотек від послуг для читача взагалі до

 • пріоритетної уваги

 • автору-вченому

забезпечують інформаційну підтримку науково-дослідницької діяльності;

 • забезпечують інформаційну підтримку науково-дослідницької діяльності;

 • впроваджують в практику діяльності нові моделі наукової комунікації (репозитарії, видавництво е-журналів, освітні платформи та ін.);

 • інтегрують результати наукових досліджень до світових БД науково-технічної інформації (повнотекстові, реферативні, наукового цитування…);

 • вимірюють вплив та видимість результатів наукових досліджень ВНЗ у світі;

 • навчають вчених різним аспектам інформаційного пошуку та роботі зі світовими базами даних наукового цитування;

 • сприяють формуванню бренду вченого.

МОНІТОРИНГ, ВИМІРЮВАННЯ, АНАЛІЗ та ДІАГНОСТИКА стану результативності наукових досліджень, ступінь їх інтеграції та «видимості» в міжнародних БД науково-технічної інформації повинні входити в сферу їх безпосередньої зацікавленості.

 • МОНІТОРИНГ, ВИМІРЮВАННЯ, АНАЛІЗ та ДІАГНОСТИКА стану результативності наукових досліджень, ступінь їх інтеграції та «видимості» в міжнародних БД науково-технічної інформації повинні входити в сферу їх безпосередньої зацікавленості.це постійне спостереження за будь-якими процесами в системі документопотоку для оцінки їх стану та прогнозів розвитку.

 • це постійне спостереження за будь-якими процесами в системі документопотоку для оцінки їх стану та прогнозів розвитку.

 • Алгоритми моніторингу проявляються в процесах: пошуку, вимірювання, статистичної обробки результатів та їх адекватної інтерпретації.1. Виявлення та створення ядра тих періодич-них видань, які відповідають напрямам діяльно-сті ВНЗ, а також його подальше корегування;

 • 1. Виявлення та створення ядра тих періодич-них видань, які відповідають напрямам діяльно-сті ВНЗ, а також його подальше корегування;

 • 2. Визначення рівня репрезентації в світовій мережі публікацій науковців і наукових журналів ВНЗ (УІНЦ, ВІНІТІ, Scopus, Web of Science, Google Shcolar, Index Copernicus, РІНЦ та ін.);

 • 3. Надання сценарію заходів щодо підвищен-ня «видимості» університетської науки.1. Міжнародні та національні системи відкритих цифрових архівів (репозитаріїв):

 • 1. Міжнародні та національні системи відкритих цифрових архівів (репозитаріїв):

 • - ROAR (Registry of Open Access Repositories, http://roar.eprints.org );

 • - OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories, http://www.opendoar.org);

 • - SSMОUА (Simple Search Metadata in Оpen Ukraine Аrchives,http://oai.org.ua/).

 • 2. Конкретні тематичні та мультидисциплінарні репозитарії світу: ArXiv - Physics; CiteSeer - Computer and Information Science; PubMed - Medicine; Social Science Research Network  – Social Sciences; BEACON eSpace, Crystallography Open Database, ePrints Soton – Engineering; e-LiS та ДокШир – Library and Information Science; World Bank: Open Knowledge Repository; ArXiv; Zenodo; Figshare та ін.

 • 3. Авторські профілі вчених ВНЗ у пошукових системах (Google Scholar, Scirus, Science Research Portal, Science Research Portal, ResearchIndex, BASE та ін.) і соціальних мережах (Mendeley, ResearchGate, Scientific Social Community, Social Science Research Network, UniPHY , Computer Science Student Network, Connotea, NineSigma та ін.);4. Різноманітні світові бази даних науково-технічної інформації:

 • 4. Різноманітні світові бази даних науково-технічної інформації:

 • реєстраційні системи та каталоги UlrichswebTM Global Serials Directory, OCLC-WorldCat, DOAJ та ін.,

 • наукометричні системи різного рівня Web of Science, Scopus, Google Scholar, eLIBRARY.ru, CiteFactor, DRJI, Index Copernicus, Global Impact Factor (GIF), Universal Impact Factor (UIF), УІНЦ та ін.;

 • пошукові служби та метасховища наукової інформації DRIVER, BASE, InnoSpace, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Україніка наукова та ін.

 • 5. Цифрові колекції університетських бібліотек світу та національних бібліотек різних країн.

 • 6. Інформаційно-аналітичну систему “Бібліометрика української науки”

Наявність статті в одній з міжнародних баз ще не є підтвердженням її якості.

 • Наявність статті в одній з міжнародних баз ще не є підтвердженням її якості.

 • Важливими є ті кількісні показники, які розраховуються цими системами для кожної статті / автора / організації«…высшая форма любого знания характеризуется мерой.

 • «…высшая форма любого знания характеризуется мерой.

 • Нужно только создать систему мер, относящихся к книге и документу, – библиометрию».

 • П. Отле, 1934Комплекс кількісних методів вивчення потоків наукових документів,

 • Комплекс кількісних методів вивчення потоків наукових документів,

 • Наукова дисципліна, що вивчає документи на основі кількісного аналізу первинних і вторинних джерел інформації за допомогою формалізованих методів з метою отримання даних про ефективність, динаміку, структуру та закономірності розвитку досліджуваних галузей • Інформетрія (Informetrics) передбачає вивчення кількісних аспектів інформації. Це включає в себе виробництво, розповсюдження та використання всіх видів інформації, незалежно від його форми або походження.

 • Інформетрія об’єднує:

 • Бібліометрію вивчає кількісні аспекти записаної інформації.

 • Наукометрію вивчає кількісні аспекти науки.

 • Кіберметрію схожа на Webometrics, але розширює визначення, включаючи електронні ресурси

 • Вебометрію вивчає кількісні аспекти World Wide Web

 • Альтметрікс — альтернатівні метрики на основі використання соціальних мереж,блогів, соціальних закладок, менеджерів даних для дослідження та інформування вчених (2010) • публікації, згруповані за різними ознаками (сегменти документопотоку, мікропотоки):

 • - авторами,

 • - журналами,

 • - тематичними рубриками,

 • - країнами та ін.Бібліометричні показники та наукове рецензування є потужним інформаційним інструментом підтримки розвитку науки.

 • Бібліометричні показники та наукове рецензування є потужним інформаційним інструментом підтримки розвитку науки.

 • При цьому сьогодні в усьому світі бібліометричні показники відносяться до обов'язкових елементів у звітності наукових установ, університетів, дослідницьких груп та окремих учених. кількість публікацій;

 •  кількість публікацій;

 •  частота (індекс) цитованості публікацій;

 •  індекс Хірша (H-індекс);

 •  імпакт-фактор наукового журналу, в якому вони публікуються;

 •  кількість отриманих вітчизняних та міжнародних грантів;

 •  участь у міжнародному науковому співробітництві, складі редколегій наукових журналів.розпочати вимірювання різних аспектів публікаційної активності вчених окремого ВНЗ та розповсюдження їх наукових документів із опанування та застосування в роботі безкоштовної програми Bibexel.

 • розпочати вимірювання різних аспектів публікаційної активності вчених окремого ВНЗ та розповсюдження їх наукових документів із опанування та застосування в роботі безкоштовної програми Bibexel.

 • Творець програми – Олле Перссон (Olle Persson), професор бібліотекознавства та інформатики швецького Університету Умео (Umeå universitet), вивчає наукові комунікації і відіграє провідну роль у розвитку бібліометричних методів досліджень.Макет Камада-Каваі: зв`язки між співавторами

 • Макет Камада-Каваі: зв`язки між співавторами

передбачає

 • передбачає

 • прогностичні та рекомендаційні заходи щодо підвищення репрезентативності публікацій вчених ВНЗ у міжнародних наукометричних БД, наближення рівня власних періодичних видань ВНЗ до світових стандартів та ін.БД є інтерактивною та передбачає:

 • БД є інтерактивною та передбачає:

 • - максимально повне збирання та упорядкування інформації щодо публікаційної активності своїх авторів (бібліографічний опис монографій, дисертацій, авторефератів дисертацій, статей із наукових журналів, докладів на конференціях тощо) та їх наукової метрикидозволять запобігти «розсіюванню» документальних науково-інформаційних ресурсів кожного ВНЗ, їх консолідуванню на рівнях національного та міжнародного інформаційних просторів, сприятимуть підвищенню значимості українських наукових видань та авторитету української науки в цілому, позитивній динаміці окремого ВНЗ у системах рейтингового оцінювання

 • дозволять запобігти «розсіюванню» документальних науково-інформаційних ресурсів кожного ВНЗ, їх консолідуванню на рівнях національного та міжнародного інформаційних просторів, сприятимуть підвищенню значимості українських наукових видань та авторитету української науки в цілому, позитивній динаміці окремого ВНЗ у системах рейтингового оцінювання.

 • .

 • Колесникова Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень // Вища школа. – 2014. –

 • № 4(118). – С. 7–26. – URL: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2416

 • .Колесникова Т.О. Науково-видавнича модель «Library Рublishing» в університетських бібліотеках України та світу / Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 24-28.

 • Колесникова Т.А. Оценка результативности научных исследований: библиометрия / Т.А. Колесникова, Е.В. Матвеева // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2015. – № 4. – С. 7-22.

 • Колесникова Т.О. Цифрові сервіси бібліотек ВНЗ із забезпечення розвитку науки // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 147–160. – URL :

 • http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3907/1/Kolesnykova_IFr_2015.pdf.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка