Розподіл учасників за кількістю набраних балівДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Розподіл учасників за кількістю набраних балівІнформаця про навчальні заклади Луганської області, випускники яких отримали 200 балів за підсумками ЗНО 2013

АНАЛІЗ ЗАВДАНЬ

 • Слід зауважити, що виконання завдань за програмними розділами показало певну нерівномірність опанування учасниками навчальним матеріалом.

 • Так, середній показник складності завдань за розділом «Стародавня та середньовічна історія України» становить 41 та 54% для першої та другої сесії тестування відповідно, «Нова історія України (перший період)» – 34 та 41%, «Нова історія України (другий період)» – 38 та 33%, «Новітня історія України (перший період)» – 42 та 38%, «Новітня історія України (другий період)» – 45 та 47%.Стародавня та середньовічна історія України

 • Опрацювання учасниками завдань тесту, які стосувалися змісту розділу «Стародавня та середньовічна історія України», не викликало значних труднощів.

 • При цьому виявилися завдання, які були для них складнимиАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці – міді, утвердження відтворюючих форм господарювання – це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху

 • А палеоліту

 • Б мезоліту

 • В неоліту

 • Г енеолітуАналіз завдань СКЛАДНІ

 • У 1238 р. під Дорогочином військо князя Данила Галицького завдало поразки

 • А монголам

 • Б угорцям

 • В полякам

 • Г хрестоносцямАналіз завдань СКЛАДНІ Завдання передбачало аналіз уривку з історичного джерела

 • Етапи історичного розвитку якого народу викладено літописцем: «Народ же цей даниною руським князям служив. Коли ж відчув, що його господарі [руські князі] розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив, а з часом всю руську землю перейняв у татар у своє володіння і став володіти її широкими просторами...»?

 • А половців

 • Б поляків

 • В литовців

 • Г печенігівАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Установіть відповідність між назвами античних міст-колоній Північного Причорномор’я і Криму та їхнім місцем розташування.

 • 1 Ольвія

 • 2 Пантікапей

 • 3 Херсонес

 • 4 ТіраАналіз завдань ЛЕГКІ

 • Що стало одним із результатів посольства великої київської княгині Ольги до Константинополя, про яке повідомляє літописець?

 • А прийняття княгинею християнства

 • Б повернення Ольгою під владу Києва древлян

 • В розпуск княгинею варязьких дружин

 • Г оголошення Ольгою війни Хозарському каганатовіАналіз завдань ДУЖЕ ЛЕГКІ

 • Яку мету переслідував великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам: «Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є брати… Тепер же поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, а В’ячеславу – Смоленськ…»?

 • А убезпечити державу від князівських міжусобиць

 • Б запровадити станово-представницьку монархію

 • В упорядкувати систему збирання данини

 • Г ліквідувати удільні князівстваНова історія України

 • Завдання тесту з розділу «Нова історія України» в значній мірі виявилися для учасників тестування складними.Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Фільварок – це форма господарювання

 • А козаків

 • Б селян

 • В міщан

 • Г шляхтиАналіз завдань СКЛАДНІ

 • У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

 • А «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу королівську милість аби ви відступили з військом до польського кордону…»

 • Б «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників для спустошення…»

 • В «Царська величність наді мною… учинив немилосердя своє: помирившись з поляками, …государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей…»

 • Г «Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього…»Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Внутрішня та зовнішня політика гетьмана І. Виговського сприяла

 • А переходу Слобідської України під владу гетьмана.

 • Б об’єднанню Правобережної і Лівобережної Гетьманщини.

 • В розгортанню боротьби козацької старшини за гетьманську булаву.

 • Г втраті Запорозькою Січчю автономних прав і привілеїв.Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

 • А Б. Хмельницького

 • Б І. Виговського

 • В Д. Многогрішного

 • Г І. СамойловичаАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Установіть відповідність між пронумерованими на карті воєводствами Речі Посполитої та їхніми назвами.

 • А Волинське

 • Б Київське

 • В Руське

 • Г Брацлавське

 • Д ПодільськеАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 – на початку 1826 рр. було підготовлено

 • А масонською ложею «Любов до істини».

 • Б Кирило-Мефодіївським братством.

 • В польським Патріотичним товариством.

 • Г Південним товариством декабристів.Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався

 • А засиллям іноземного капіталу.

 • Б поглибленням господарської спеціалізації регіонів.

 • В скороченням поміщицького землеволодіння.

 • Г збереженням селянської общини.Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Унаслідок яких подій стало можливе представництво українців у парламентах Австрійської та Російської імперій?

 • А польських повстань 1830–1831 та 1863–1864 рр.

 • Б реформ імператриці Марії-Терезії та імператора Олександра ІІ

 • В створення українських політичних партій у Галичині та Наддніпрянщині

 • Г європейської революції 1848–1849 рр. та революції 1905–1907 рр. у РосіїАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. була

 • А вугільна.

 • Б хімічна.

 • В нафтодобувна.

 • Г металургійна.Новітня історія України (перший період)

 • Із блоком завдань тесту з розділу «Новітня історія України (перший період)» значна кількість учасників тестування впоралася успішно, однак виявилася низка завдань, які викликали труднощі в учасників.Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • На карті суцільною жирною лінією позначено

 • територію

 • А поширення влади Генерального Секретаріату згідно

 • з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду

 • Росії.

 • Б Української Народної Республіки згідно з Третім

 • Універсалом Української Центральної Ради.

 • В Української Держави гетьмана Павла

 • Скоропадського.

 • Г Української Соціалістичної Радянської Республіки.Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Який захід більшовиків дав змогу голові Раднаркому РСФРР В. Леніну заявити: «Селянські повстання, які раніше, до 1921 року, були загальним явищем, майже цілковито зникли. Селянство задоволено своїм теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного року»?

 • А заміна продрозкладки продовольчим податком

 • Б ухвалення плану ГОЕЛРО з електрифікації країни

 • В початок розподілу поміщицьких земель серед селян

 • Г включення Української СРР до складу СРСРАналіз завдань ДУЖЕ СКЛАДНІ

 • Зображений агітаційний плакат 1930-х рр. є джерелом для визначення

 • А причин індустріалізації.

 • Б переваг індустріалізації.

 • В масштабів індустріалізації

 • Г джерел індустріалізації.Новітня історія України (другий період)

 • Із блоком завдань тесту з розділу «Новітня історія України (другий період)» значна кількість учасників тестування впоралася успішно. Складними виявилися окремі завдання.Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників відбулося

 • А 6 листопада 1943 р.

 • Б 17 лютого 1944 р.

 • В 28 жовтня 1944 р.

 • Г 9 травня 1945 рАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Поява в середині 1970-х рр. концепції «розвиненого соціалізму» стала одним із проявів

 • А політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку.

 • Б утвердження принципів політичного плюралізму.

 • В активізації дисидентського правозахисного руху.

 • Г становлення багатопартійності в суспільствіАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок з якої процитовано: «...Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії...»?

 • А завершення «хрущовської відлиги»

 • Б зародження Народного руху України

 • В створення Української Гельсінської групи

 • Г початок «косигінської реформи»Аналіз завдань СКЛАДНІАналіз завдань СКЛАДНІАналіз завдань ЛЕГКІАналіз завдань ЛЕГКІАналіз завдань ЛЕГКІ

 • завдання , які передбачали аналіз карикатур, не викликали значних труднощів – переважна більшість учасників виконала їх успішноАналіз завдань СКЛАДНІ

 • Всі завдання, що передбачали встановлення хронологічної послідовності подій, як для учасників першої сесії тестування, так і для учасників другої сесії виявилися складними.Аналіз завдань СКЛАДНІАналіз завдань СКЛАДНІПІДСУМКИ

 • Таким чином, аналіз результатів тестування свідчить, що учасники тестування в цілому опанували знаннями, уміннями та навичками, визначеними Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Однак варто підкреслити, що значна кількість учасників продемонструвала низький рівень володіння знаннями дат історичних подій, уміннями встановлювати послідовність подій у часі, визначати причини, результати та наслідки подій, локалізувати історико-географічні об’єкти та історичні факти на карті, визначати й оперувати історичними поняттями й термінами.

 • Тестування відбудеться 20.06 2014 року (в одну сесію!)

 • Програма затверджена МОНУ – наказ від 03.12.2013 р. № 1689

 • Загальна кількість завдань – 56 (замість 55)

 • Час виконання – 135 хвилин

 • Кількість форм завдань – 4

 • Максимальна кількість балів – 90 (замість 87)

Календар ЗНО 2014 рокуПорівняння з попередніми роками

Завдання з вибором однієї правильної відповідіЗавдання на встановлення відповідності

 • №№ завдань – з 43 по 48

 • До кожного завдання – інформація, позначена цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч)

 • Оцінюються в 0, 1, 2, 3, або 4 тестових бали (1 бал за кожну правильну відповідність)Завдання на встановлення правильної послідовності

 • №№ завдань – з 49 по 52

 • До завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати так, щоб 1-ша подія відповідала цифрі 1 , друга – цифрі 2 і т.д.

 • Оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали:

 • 3 – якщо правильно послідовність всіх подій;

 • 2 – якщо правильно перша та остання подія;

 • 1 – якщо правильно перша або остання подіяЗавдання з вибором 3-х правильних відповідей з 7 запропонованих

 • №№ завдань – з 53 по 56

 • До кожного завдання – 7 варіантів відповіді, серед яких лише 3 правильні

 • Оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали

 • 1 бал за кожну правильну відповідьМетодичні поради щодо підготовки до ЗНО – 2014

 • Ні для кого не секрет, що для того, щоб отримати високий результат на ЗНО необхідно добре знати предмет, з якого проходиш тестування, а щоб добре знати предмет - треба вчитися.

 • Проте не слід ототожнювати поняття "вчитися" з поняттям "знати". Це нерівнозначні за змістом слова - можна багато вчити і нічого не знати і навпаки, багато знати і порівняно мало вчити. Наголошую на словах "порівняно мало", а не просто "мало".Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році (наказ МОНУ від 29 жовтня 2013 року № 1510 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році».)

 • Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 або 2008 рр.

 • Вступник може подати заяву не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів.

 • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

 • Вищий навчальний заклад на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

 • Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.Якщо є питання

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка