Самоокупність це здатність підприємства покривати свої видатки (витрати) результатами виробництва, забезпечуючи тим самим повторюваність виробництва в незмінних масштабахДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Головною задачею фінансової стратегії є досягнення самоокупності аптеки. Самоокупність - це здатність підприємства покривати свої видатки (витрати) результатами виробництва, забезпечуючи тим самим повторюваність виробництва в незмінних масштабах. У процесі дослідження самоокупності зважуються дві найважливіші для аптеки проблеми:

 • а) боротьба зі збитковістю;

 • б) підвищення прибутковості.Самоокупність - це невід'ємний момент самофінансування підприємства. Самофінансування - здатність аптеки із зароблених коштів не тільки відшкодовувати виробничі затрати, але й фінансувати розширення виробництва, вирішення соціальних задач.Звiтнi форми - база даних для аналiзу.

 • Звiтнi форми - база даних для аналiзу.

 • Переконавшись у достовiрностi облiкових даних, можна складати звiтнi форми, а коли вони будуть складенi - братись за аналiз.

 • Аналiз буде неповний, якщо не порiвняти отриманi показники з тими, що були виведенi на початку звiтного перiоду.

 • Якщо необхiдно проаналiзувати фiнансово-майновий стан аптеки, використовується форма 1 i 3.

 • Якщо предметом аналiзу є фiнансово-господарська дiяльнiсть, використовується ф.1. i ф.2, застосовуючи при цьому деякi розшифрування по видах дiяльностi.

 • Разом це й буде аналiзом фiнансового стану.Основним джерелом iнформацiї для аналiзу фiнансового стану служить бухгалтерський баланс аптеки.

 • Основним джерелом iнформацiї для аналiзу фiнансового стану служить бухгалтерський баланс аптеки.

 • Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

 • Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

 • Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.Баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи.

 • У заголовку наводиться:

 • назва підприємства, його організаційно-правова форма та місце знаходження;

 • назва звіту;

 • дату, на яку складено звіт;

 • валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:

 • активи;

 • пасиви (власний капітал, зобов’язання).Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

 • Активи аптеки, тобто все наявне майно i цiнностi разом з борговими правами, розташованi у лiвiй частинi балансу.

 • Актив балансу - це величина витрат аптеки, яка складалася в результатi попереднiх операцiй, угод i зроблених витрат заради можливих майбутнiх доходiв.Пасив балансу - це сума зобов’язань аптеки, якi повиннi бути погашенi. Статті пасиву балансу об'єднані відповідно у п'ять розділів:

 • І "Власний капітал",

 • II "Забезпечення наступних витрат і платежів",

 • III "Довгострокові зобов'язання",

 • IV "Поточні зобов'язання",

 • V "Доходи майбутніх періодів".Аналiз балансу починається з експрес-аналiзу.

 • Аналiз балансу починається з експрес-аналiзу.

 • Експрес-аналіз дає миттєвий погляд на ситуацію в компанії і призначена для пошуку і виділення найбільш важливих і складних проблем у керуванні фінансами.

 • Його основною метою є поточна, нескладна i нетривала за часом виконання оцiнка фiнансового стану та динамiки розвитку аптеки.

 • Задачею експрес-аналізу є звуження масштабів пошуку проблем і їхнього вирішення.Експрес-аналіз включає етапи:

 • пiдготовчий,

 • попереднiй огляд

 • бухгалтерської звітності,

 • читання балансу.Для аналiзу фiнансового стану аптеки важливо вмiти читати баланс, тобто знати змiст кожної зi статей, спосiб її оцiнки, взаємозхв'язок з iншими статтями, а також давати якiсну характеристику їх. Умiння читати баланс дає можливiсть:

 • одержати необхiдний обсяг iнформацiї про аптеку

 • розрахувати рiвень забезпеченостi аптеки власними оборотними коштами

 • визначити через вплив яких чинникiв змiнилася величина оборотних коштiв

 • оцiнити фiнансовий стан аптеки за звiтний перiодПри читанні балансу з'ясовують:

 • При читанні балансу з'ясовують:

 • характер зміни підсумку балансу та його окремих розділів (статей),

 • правильність розміщення коштів підприємства,

 • його поточну платоспроможність тощо.

 • Можна сказати, що баланс дає вiдповiдь на питання «Що являє собою аптека на певний момент?» , але не в змозi дати вiдповiдь на питання «В результатi яких подiй аптека досягла таких показникiв?». Вiдповiдь на це питання можна одержати, тiльки засотосовуючи методи економiчного анлiзу фiнансового стану.В процесі читання балансу з'ясовують:

 • В процесі читання балансу з'ясовують:

 • Характер змін його підсумків, окремих розділів і статей;

 • Правильність розміщення майна підприємства;

 • Поточну платоспроможність.

 • Читання балансу починають зі встановлення зміни валюти балансу за аналізований період.

 • Валюта балансу - це загальний пiдсумок всiх статей Активу або Пасиву балансу.

 • Зростання валюти балансу у порiвняно з попереднiм перiодом - то добрий знак, але слiд звернути увагу на те, за рахунок чого вона зросла. Дуже добре, якщо це вийшло за рахунок збiльшення власного капiталу або хоча б його разом iз збiльшенням суми позикових коштiв однак над збiльшенням одних тiльки боргових зобов'язань варто замислитись.Зменшення валюти балансу сигналiзує про деяке згортаня дiяльност аптеки. Отже, слiд, зупинитися на виявленi причини згортання. Тут причини можуть бути рiзнi. Багато залежить вiд того, по яких статтях спостерiгається зменшення. Незавжди зменшення валюти балансу призводить до втарати платоспроможностi. Iнодi це буває наслiдком так званого «чищення» балансу”, а саме звiльнення вiд зайвих зв'язкiв з iншими суб'єктами.

 • Зменшення валюти балансу сигналiзує про деяке згортаня дiяльност аптеки. Отже, слiд, зупинитися на виявленi причини згортання. Тут причини можуть бути рiзнi. Багато залежить вiд того, по яких статтях спостерiгається зменшення. Незавжди зменшення валюти балансу призводить до втарати платоспроможностi. Iнодi це буває наслiдком так званого «чищення» балансу”, а саме звiльнення вiд зайвих зв'язкiв з iншими суб'єктами. • Після оцінки динаміки зміни балансу доцільно встановити відповідність динаміки балансу динаміці обсягу реалізації продукції, а також прибутку підприємства.

 • Більш швидкий темп зростання обсягу реалізації товару та прибутку порівняно до темпів зростання суми балансу вказує на поліпшення використання коштів. Для встановленя темпів зростання обсягiв виробництва, реалізації продукції та прибутку використовують дані аптеки про виготовлення ліків і звіт про фінансові результати і баланс.

 • Показники прибутку, товарної реалізованої продукції в розрахунку на одну гривню (квартальнії) вартості майна доцільно обчислювати і зіставляти з даними минулих років, а також з аналогічними показниками інших аптек (закрта інформація) . • Алгоритм оцiнки динамiки i структури бухгалтерського балансу

 • Пiсля оцiнки i пiдготовки iнформацiї до аналiзу можна на основi балансу здiйснити попереднью оцiнку фiнансового стану аптеки. Для цього необхiдно :

 • · виявити позитивнi та явно негативнi статтi балансу (часто їх називають «хворими» статтями.

 • · провести оцiнку змiи валюти балансу за аналiзований перiод

 • · дати оцiнку динамiки i структури балансу • За впливом на фiнансовий стан негативнi статтi можна умовно роздiлити на двi групи.

 • Перша - тi, що свiдчать про вкрай незадовiльну роботу аптеки, вкзуючи на її становище.

 • ЦЕ «Непокритий збиток», «Неоплачений капiтал», «Вилучений капiтал».

 • До другої групи належать статтi, що вказують на певнi недолiки в роботi аптеки аптеки. Це «Дебiторська заборгованiсть», «Кредиторська заборгованiсть», «Вiдстроченi податковi зобов'язаня», «Поточi зобов'язання з оплати працi» в разi їхнього перевищення середньомiсячного фонду заробiтної плати в аптецi. • Про здоровий фiнансовий стан свiдчать залишки за таким статтями „Грошовi кошти», „Поточнi фiнансовi зобов'язання», «Довгострокова фiнансова заборгованiсть». Таким чином, тiльки поглянувши на статтi балансу вже можна дiйти певних висновкiв про фiнансовий стан аптеки, не вдаючись до розрахункiв показникiв

 • Пiд час проведення попереднього експрес-аналiзу балансу необхiдно вивчити i проаналiзувати характер змiн окремих його статей i роздiлiв. Такий аналiз проводять у двох напрямках: горизонтальному i вертикальному. • Читання цих статей балансу дає змогу зробити певні висновки про фінансовий стан аптеки. Так, наявність збитків свідчить про нерентабельність даної аптеки. Якщо аптека є планово-збитковою, то суму збитку варто зіставити з плановою величиною та з сумою збитку попереднього балансу. Це дозволить виявити тенденцію, що склалася. Наявність сум за статтею «Резерви за сумнівними боргами» свідчить про наявну прострочену дебіторську заборгованість за товари по інших її видах.

 • У процесі подальшого аналізу балансу вивчають структуру коштів підприємства та джерел їхнього утворення (аналіз по вертикалі). • Крiм з'ясування спрямованості зміни всього балансу, варто з'ясувати характер зміни окремих його статей і розділів, тобто здiйснити подальший аналіз по горизонталі. Позитивної оцінки заслуговує збільшення в активі балансу коштів, дострокових і довгострокових фінансових вкладень і, як правило, основних засобів, капітальних вкладень, нематеріальних активів і виробничих запасів, а в пасиві балансу - підсумку першого розділу і особливо суми прибутку, резервного фонду, фондуiв спеціального призначення. Як правило, негативної оцінки заслуговує різке збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостi в активi й у пасиві балансу. В усіх випадках негативно оцiнюють наявність і збільшення за статтями «Збитки» та за сумнівними боргами»Горизонтальний аналіз

 • означає зіставлення статей балансу та показників, які за ними розраховуються, на початок i кінець одного чи декількох звітних періодів;

 • він допомагає виявити відхилення, що потребують подальшого вивчення.

 • При горизонтальному аналізі обчислюють абсолютні та відносні зміни показників. Зіставлення дає змогу визначити загальний напрямок руху балансу.

 • У звичайних виробничих умовах збільшення підсумків балансу оцінюють позитивно, а зменшення - негативно. • Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні кожної статті балансу з попереднім звітним періодом, розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень. Метою горизонтального аналiзу є виявлення абсолютних i вiдносних змiн величини рiзних статей балансу, його роздiлiв за певний перiод i критична оцiнка вияволених змiн. Горизонтальний аналiз зводиться до побудови аналiтичної таблицi, у якiй абсолютнi балансовi показники доповнюються вдносними показниками темпiв зростання (зниження).Горизонтальний аналіз

 • Для характеристики цього потенціалу використовують такі показники: наявність, динаміку і питому вагу виробничих активів і загальній вартості майна; наявність, динаміку і питому вагу основних засобів у загальній вартості майна; коефіцієнт зносу основних засобів; середню норму амортизації; наявність, динаміку і питому вагу капітальних вкладень та їхнє співвідношення з довгостроковими фінансовими вкладеннями.

 • Структура джерел засобів аптеки (пасив) містить у собі такі показники:

 • джерела засобів - усього;

 • джерела власних засобів;

 • власні оборотні кошти;

 • позикові засоби;

 • кредити і позикові засоби;

 • кредиторська заборгованість;

 • доходи і резерви аптеки .дані про структуру джерел господарських засобів використовується насамперед для оцінки фінансової стійкості аптеки та її ліквідності і платоспроможності. • Вертикальний аналіз – це вираження статті (показника) через певне процентне співвідношення до відповідної базової статті (по базовому показнику). За допомогою вертикального аналізу виявляють основні тенденції та зміни в діяльності підприємства.

 • Структура активу балансу складається з таких показників:

 • майно аптеки;

 • основні засоби та інші позаоборотні активи (у відсотках до всіх коштів);

 • матеріальні оборотні активи (у відсотках до оборотних коштів);

 • кошти та короткострокові фінансові вкладення (у відсотках до оборотних коштів). • За цими показниками насамперед визначають тенденції зміни оборотності всіх коштів (майна) аптеки, його виробничого потенціалу.

 • При визначенні тенденції зміни оборотності коштів аптеки, крім оцінки зміни показника загальної оборотності коштів аптеки (обчислюють співвідношення виручки від реалізації та середньої вартості балансу), вивчають співвідношення динаміки позаоборотних і оборотних коштів , а також використовують показники мобільності всіх засобів аптеки й оборотних коштів.

 • Фінансовий стан аптеки значною мірою обумовлюється її виробничою і торговою діяльністю. Тому при аналізі фінансового стану аптеки (особливо на майбутній період) варто дати оцінку її виробничого потенціалу і торгового потенціалу. • Зрозумiло, що факт збiльшення залишкiв за «позитивними» статтями, а також за статтями «Осмновнi засоби», «Нематерiальнi активи», окремими статтями роздiлу «Запаси» свiдчить про полiпшення фiнансового стану, зростання реалiзацiї товару. Зростання «хворих» статей є негативним явищем у фiнансовому планi.

 • В умовах iнфляцiї не доцiльно мати великi залишки грошей на рахунках в банку. Це прризведе до їхнього знецiнення, тай кошти повиннi бути постiйно в оборотi. З особливою увагою необхiдно розглядати причини збiльшення залишкiв товару в аптецi. Це може бути зв'язано з цiновою полiтикою товару, невдалими зхамовленнями лiкарських засбiв. • Варiантом горизонтального аналiзу є трендовий аналiз, за якого кожну позицiю звiтностi порiвнюють з попереднiми перiодами i визначають тренд, тобто основну тендецiю динамiки показника, звiльнену вiд випадкових впливiв та iндивiдуальних особливостей перiодiв.

 • Вертикальний аналіз передбачає розрахунок відносних показників. Мета його – розрахунок питомої частки окремих статей у загальній сумі валюти балансу і оцінка змін її. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують негативний вплив інфляційних процесів.Вертикальний аналіз

 • Горизонтальний (динамічний) аналіз цих показників дає змогу встановити абсолютні відхилення і темпи зростання за кожною статтею балансу, а вертикальний (структурний) – зробити висновки про співвідношення власного і позикового капіталу, що свідчить про рівень автономності підприємства за умов ринкових відносин, його фінансову стабільність. Горизонтальний та вертикальний аналізи можуть здійснюватися за кілька звітних періодів.

 • Отже, на основі результатів аналізу балансу можна виділити головні ознаки, наявність яких у балансі дає підстави вважати його „позитивним”. Цими рисами є такі:

 • 1) Збільшення валюти балансу на кінець звітного періоду порівняно з його початком;

 • 2) Зростання темпів приросту всіх активів порівняно з темпами приросту необоротних активів;

 • 3) Перевищення власного капіталу підприємства над позиковим і збільшення темпів його зростання порівняно з темпами зростання залученого капіталу;

 • 4) Приблизно однакові темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості;

 • 5 ) Збільшення частки власних оборотних коштів понад 10 %.Усi показники аналiтичного балансу можна розділити на три групи:

 • структуру балансу;

 • динамiку балансу;

 • структурної динамiки. • Порiвняння структури змiн в активi i пасивi дає пiдстави дiйти висновку про те, за рахунок яких джерел здiйснювався приплив нових засобiв i в якi активи цi засоби були вкладенi.

 • Підсумковуючи попередній аналіз балансу, можна стверджувати, що основними позитивними фінансовими якостями балансу є:

 • відсутність різких змін у значеннях окремих статей балансу

 • відносна рівновага дебіторської заборгованоності з кредиторською

 • відсутніцсть „критичних” статей к балансі

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> upr ekon -> tryhubchak -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%E2%80%93%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%E2%80%93%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA -> Аналiз фiнансової звiтностi аптеки як iнформацiйної основи фiнансового аналiзу
tryhubchak -> Тема лекції: Загальні положення фармацевтичного маркетингу. Створення служби маркетингу та маркетингове середовище фармацевтичного підприємства
tryhubchak -> Фармакоекономічна оцінка схем лікування захворювань органів дихання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка