Семінар – як форма організації навчального процесу Це живий, творчий процес, який не може бути запрограмований в усіх деталяхДата конвертації26.06.2016
Розмір445 b.


Семінар – як форма організації навчального процесу

 • Це живий, творчий процес, який не може бути запрограмований в усіх деталях.


Навчання

 • не механічна передача знань, а розвиток мислення учнів під керівництвом вчителя на основі тих знань, якими потрібно оволодіти. Завдання вчителя – докласти максимум зусиль, щоб сформувати в учнів культуру мислення – вміння правильно, чітко будувати свою відповідь, висловлювати свої думки логічними змістовними реченнями, виділяти суттєве, самостійно приходити до нових узагальнень.Семінар (лат. - seminarium) "розсадник"

 • у початковому значенні пов'язано з функціями "посівання" знань, які передавав учитель учням і які "визрівали" та "проростали" у їх свідомості. Семінари проводилися у стародавніх грецьких та римських школах як поєднання диспутів, повідомлень учнів, коментарів та висновків викладачів.Семінар разом з лекцією - основні форми організації навчального процесу.

 • Функції:

 • - навчальна (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару);

 • - розвивальна (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем тощо); • - виховна (патріотичне виховання, виховання економічної, екологічної культури і мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до фаху, формування потреби здорового способу життя тощо);

 • - діагностично-корекційна (контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання) та ін. • Основні завдання семінарського заняття: • - розвивати пізнавальну активність і самодіяльність, уміння творчо застосовувати матеріал лекцій;

 • - поглиблювати і закріплювати знання, отримані в процесі вивчення предмету;

 • - сприяти розвитку творчого мислення, вміння логічно висловлювати і аргументувати свої думки, слухати один одного, продуктивно критикувати.

 • розвивати і закріплювати навички самостійної роботи та сприяти вихованню ініціативи, активності, самостійності в роботіВідмінною особливістю семінару як форми навчальних занять є:

 • - активна участь самих студентів у з'ясуванні сутності проблем, питань, що були винесені на розгляд;

 • - викладач надає студентам можливість вільно висловлюватися під час розгляду питань, що винесені на обговорення, допомагає їм вірно будувати свої міркування;

 • - якщо студенти непідготовлені до заняття, то семінарське заняття перетворюється у фронтальну бесіду (викладач задає питання, студенти відповідають на них).

Форми семінарських занять

 • - фронтальне - передбачає роботу всіх його учасників над темою та питаннями;

 • - семінарське заняття з підготовленими доповідями (головна увага - підготовка самої доповіді та співдоповіді, інші учасники семінарського заняття вивчають основні джерела за обраною проблемою);

 • - комбіноване – частина питань розробляється всіма учасниками, решта - підготовка доповідей та повідомлень.

Випереджальні семінарські заняття

 • проводяться перед вивченням невеликої за обсягом та нескладної за змістом теми. Їх мета – формувати вміння орієнтуватися у змісті навчального матеріалу, виділяти головне, істотне у змісті теми. Підготовка до семінару такого типу вимагає обов’язкового інструктажу, розробки групових та індивідуальних завдань, контролю за процесом підготовки учнів до семінару.Навчальний семінар

 • проводиться у процесі вивчення теми та ставить за мету: поглибити знання, сформувати уміння та навички застосування теоретичних знань учнів у практичній діяльності, усунути прогалини у навчальних досягненнях учнів з теми. Викладач розробляє систему навчальних завдань для самостійної роботи. Основі методи та прийоми роботи вчителя – обговорення, дискусія, аналіз, висновки і пропозиції.Узагальнюючий (підсумковий) семінар

 • проводиться після вивчення великої за обсягом та складної за змістом теми програми. Його мета – формувати уміння та навички учнів самостійно систематизувати та поглиблювати знання, використовувати їх у практичній діяльності.За методикою проведення розрізняють:

 • вступні семінари (базуються на досвіді та знаннях студентів, які збирають інформацію по новій темі та класифікують її);Методи проведення семінарських занятьАлгоритм підготовчої роботи викладача до семінару

 • 1. Ретельно зважити зміст теми семінарського заняття, її місце в загальній системі занять;

 • 2. Опрацювати літературу (як рекомендовану для студентів, так і додаткову);

 • 3. Розробити план проведення заняття з викладенням в тезисній формі основних положень теми;

 • 4. Скласти перелік основних і додаткових питань;

 • 5. Підготувати ілюстративні приклади для зв'язку предмета з практикою, з життям;

 • 6. Особливо спрогнозувати все те, що може викликати певні труднощі у студентів;

 • 8. Розподілити всі етапи заняття за часом.Етапи підготовки

 • І. Підготовчий етап:

 • 1. Вибір теми семінару, формулювання його мети, завдань, основних і додаткових питань.

 • 2. Розподіл завдань між учнями з урахуванням індивідуальних особливостей.

 • 3. Підбір основних інформаційних матеріалів.

 • 4. Проведення групових та індивідуальних консультацій, перевірка конспектів. • ІІ. Основний етап:

 • 1. Повідомлення теми, мети, завдань заняття.

 • 2. Мотивація навчальної діяльності.

 • 3. Ознайомлення з доповідями, що підготували учні.

 • 4. Обговорення доповідей, рецензування відповідей.

 • 5. Підведення підсумків.

Евристична бесіда (від грец. heurisko – знаходжу)

 • метод навчання, який передбачає теоретичне дослідження наукового питання на підставі системи логічних прийомів і сприяє розвитку активного мислення.Головні цілі евристичної бесіди:

 • ● підвести студентів до осмисленого і переконливого рішення проблемної ситуації,

 • ● навчити їх „мислити голосно‖– надавати оцінку подіям, порівнювати різні факти, аргументовано, переконливо відстоювати власну точку зору,

 • ● спростити засвоєння матеріалу, який осягається через мислення (основні поняття, закономірності тощо),

 • ● розвинути здібність до самостійного мислення,

 • ● викликати та зміцніти інтерес до предмету.Структура евристичної бесіди

 • ■ формулювання проблемного питання (причому викладачеві доцільно робити це разом зі студентами);

 • ■ правильне чи помилкове рішення проблеми, його обґрунтування та можливу дискусію між студентами;

 • ■ виправлення помилок і пошук позитивного вирішення проблеми;

 • ■ самостійне підведення студентами остаточних підсумків бесіди на підставі встановлених фактів.Дискусія

 • обговорення спільного питання, проблеми з метою правильного вирішення. Дискусія виникає внаслідок спілкування вчителя і учнів один з одним у процесі вирішення проблемної ситуації.

 • Її основне завдання – сформувати правильний погляд при розв’язанні будь-якої проблеми. Дискусія якісна тоді, коли учні добре підготовлені, мають опорні знання. Предмет дискусії та її план вчитель продумує заздалегідь.Види дискусії

 • Спонтанна дискусія, що виникає в ході спільного вирішення проблеми всіма учнями чи групою учнів. Це буває тоді, коли проблема учням дуже близька.

 • Заздалегідь запланована дискусія. Для цього учні попередньо ознайомлюються з предметом суперечки, опрацьовують відповідну літературу. Учні мають достатньо знань для розв’язання проблеми.

 • За кількістю учасників:

 • дискусія-діалог

 • групові дискусії

 • масова дискусіяВимоги до дискусії

 • Проблема повинна відповідати вікові і накопиченому досвідові.

 • Учням необхідно володіти темою, яка спирається на досвід, знання, вміння.

 • Дискусія повинна розвиватися з основних питань, нести в собі суть протиріччя.

 • Дискусія – суперечка по суті, в ході якої учні отримують важливі цінності.Наукові семінари

 • характеризуються високим рівнем узагальнення знань, умінь, навичок;

 • Конференції - студенти виступають з доповідями, у яких висвітлюють результати виконаної ними науково-пошукової роботи, підготовки до студентських наукових конференцій тощо

 • Прес-конференції (студент, який виконує роль прес-секретаря веде конференцію; студенти-журналісти ставлять запитання експертам з проблем, що винесені на розгляд семінару) • Рольові ігри - студенти виступають у ролі експертів з того чи іншого питання; їхні доповіді рецензуються і оцінюються групою рецензентів – до 3-х чоловік);студенти, які незгідні з деякими положеннями,виступають у ролі опонентів; веде конференцію студент-головуючий, який надає слово усім учасникам гри, підводить підсумки після кожної доповіді,організовує обговорення тощо);Міжпредметні семінари

 • проводяться одним або різними викладачами;

 • обговорюється навчальна інформація, яка є предметом вивчення декількох дисциплінТиповими помилками при проведенні семінарських занять є:

 • 1. Намагання викладача перетворити семінар на лекцію, демонстрацію власних знань і професійної компетенції при низькій активності студентів.

 • 2. Повне наслідування лекції, коли на семінарі відбувається буквально дослівний переказ сказаного лектором.

 • 3. Перетворення виступу слухача на діалог "викладач - студент" на фоні інертності аудиторії.

 • 4. Відхід від зазначеної теми семінару, обговорення інших проблем.

 • 5. Недотримання розподілу часу, відсутність пропорції часу при розгляді питань.

Каталог: zip
zip -> Урок Сучасний якісний урок
zip -> Хто вплинув на ваш вибір навчатися саме в цьому училищі?
zip -> Ода експоненті …Нею породжено багато з того
zip -> Внутрішня енергія
zip -> Мета уроку Розглянути задачі, що приводять до поняття первісної для функції;сформувати поняття первісної для функції; сформувати вміння з'ясовувати, чи є функція первісною для заданої функції
zip -> Розвиваюча
zip -> Звіт директора 07. 05. 2014р. На сьогодні училище може здійснювати підготовку по 17 професіях і 19 суміжних технологічних угрупувань
zip -> Правила знаходження первісної (правила інтегрування) Правила диференціювання Правила інтегрування
zip -> Розв 'язування задач
zip -> Писанка – символ життя Виховна година


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка