Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвиткомДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.На даний час в Україні розпочато здійснення системних суспільних трансформацій шляхом реформ, що спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспро-можної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян.

 • На даний час в Україні розпочато здійснення системних суспільних трансформацій шляхом реформ, що спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспро-можної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян.

 • Особлива роль у реалізації запланованих реформ належить управлінській еліті. У цьому зв’язку виняткове значення має якість підготовки вищих керівних кадрів, які мають володіти грунтовними знаннями сучасних тенденцій, принципів та підходів управління суспільним розвитком в умовах трансформацій, а також методології практичного використання даних знань.

 • Зазначене зумовлює актуальність розроблення концептуальних засад такого управління як наукової основи діяльності сучасної вітчизняної управлінської еліти.Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком

 • Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком

 • Розкриті особливості державної організації та структури управління на території України у стародавні часи.

 • Висвітлено різні аспекти державотворення та державного управління у Київській Русі.

 • Описано суспільно-політичний устрій та особливості управління у Галицько-Волинському князівстві.

 • Розкрито процеси функціонування та розвитку державних інститутів козацької держави.

 • Дано уявлення про державне управління на українських землях, що перебували у складі інших держав.Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком

 • Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком

 • Детально розкрито вітчизняний державотворчий досвід та державне управління в Україні у період визвольних змагань на початку ХХ століття.

 • Системно розглянуто історію державного розвитку на території України в радянський період.

 • Висвітлено процеси трансформацій державного управління у сучасний період незалежності України.

 • Узагальнено інформацію про відомих політичних і державних діячів у різні періоди вітчизняної історії.

 • Виокремлено погляди на державу та державне управління українських мислителів, діячів культури, науковців різних часів.Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком

 • Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком

 • Дано поняття про важливі явища загальноцивіліза-ційного характеру, які у різні часи суттєво впливали на побудову та функціонування систем державного управління.

 • Узагальнено дані про видатних мислителів світового масштабу, ідеї яких стали підгрунтям сучасної державно-управлінської науки, а також відомих у світі теоретиків управління.Дослідження ролі людського чинника в управлінні суспільним розвитком

 • Дослідження ролі людського чинника в управлінні суспільним розвитком

 • Увагу сконцентровано на вивченні еліти державного управління, роль якої у трансформаційному суспільстві є ключовою для здійснення широкомасштабних реформ та вирішення актуальних завдань суспільного розвитку.

 • Визначено, що серед двох основних підходів щодо віднесення особи до еліти (аксіологічного і альтиметричного) на даний час переважаючим є альтиметричний підхід. Відповідно до цього підходу дано визначення еліти державного управління.

 • Виділено ціннісні показники, що є особливо важливими для усіх представників еліти державного управління, зокрема: патріотизм; порядність; відповідальність; гідність та повагу до гідності інших.Дослідження ролі людського чинника в управлінні суспільним розвитком

 • Дослідження ролі людського чинника в управлінні суспільним розвитком

 • Обгрунтовано, що одним з базових при здійсненні функцій державного управління має бути принцип доброчесності, і дано визначення цього принципу.

 • Серед еліти державного управління виокремлено вищу управлінську еліту. Показано, що в умовах суспільних трансформацій роль вищої управлінської еліти полягає в забезпеченні ефективності соціально-економічних, соціально-психологічних та технологічних процесів, які відбуваються в суспільстві, а також у тому, щоб модернізувати систему державного управління, подолати інерцію, усталені стереотипи мислення.

 • Сформульовано низку рекомендацій щодо розвитку вітчизняної вищої управлінської еліти.Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Виділено напрями та особливості впровадження основних інноваційних підходів сучасного управління суспільним розвитком, в тому числі інформаційно-інноваційного, корпоративного, соціального та нового державного менеджменту.

 • Інформаційно-інноваційний підхід виходить з перспективи переходу до інформаційного суспільства, яке визначено як концепція постіндустріального суспільства, нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є інформація та знання.Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Виділені основні характеристики інформаційного суспільства:

 • втрата керівної ролі матеріального виробництва;

 • стрімкий розвиток комп'ютерної техніки, електронних комунікацій та інформаційних технологій;

 • підвищення ролі інформації й знань у житті суспільства;

 • націленість на накопичення, обмін і впровадження нових ідей та знань;

 • створення глобального інформаційного простору;

 • поява нових форм активної участі населення в управлінні суспільними справами.Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Впровадження інформаційно-інноваційного підходу зумовило активний розвиток електронного уряду за трьома сегментами: "уряд - бізнес" (G2B); "уряд - уряд" (G2G); "уряд - громадяни" (G2C).

 • Розкрито основні напрями розвитку електронного уряду: забезпечення присутності органів влади у мережі Інтернет; створення електронних комунікацій між органами влади; надання електронних публічних послуг; запровадження електронних державних закупівель; електронне інформування громадян про діяльність органів влади; проведення електронних державно-громадських консультацій; забезпечення електронної участі громадян у прийнятті рішень.Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Згідно з корпоративним підходом, організація суспільного життя відбувається таким чином, що не тільки центр ініціює розвиток, а й органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, господарські суб'єкти, безпосередньо територіальні громади, населення активно залучаються до суспільного життя.

 • Корпоративний підхід передбачає децентралізацію державної влади, широку участь громадян у прийнятті державних рішень та суспільний контроль за діями державних органів.Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Узагальнено інноваційні підходи до інформування громадян про діяльність державних органів, проведення державно-громадських консультацій та активної участі громадян у прийнятті управлінських рішень, а також розкрито сутність суспільного контролю.

 • Відзначено феномен створення глобального громадян-ського суспільства, яке розглядається як планетарна сукупність усіх громадян світу, їх вільних об'єднань і асоціацій, пов'язаних суспільними відносинами, що перебувають за межами новостворюваної глобальної держави, її директивного регулювання і регламентації, що гарантуються й охороняються політичними структурами глобального світу.Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • На основі соціального підходу сформульовано закономірність пріоритетності соціальних цілей, згідно з якою не політика та економіка є головною метою розвитку суспільства й умовою підтримки його рівноваги, а постійне підвищення якості життя його членів, неперервне удосконалення способу їх життя.

 • Виділено характеристики, переваги та недоліки основних моделей соціальної політики економічно розвинутих країн (ліберальних; корпоративістських; соціал-демократичних).

 • Розкрито соціальні функції управління.Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком

 • Новий державний менеджмент орієнтує органи державної влади та органи місцевого самоврядування на задоволення громадян-клієнтів та базується на поєднанні традиційного державного адміністрування з характерною для бізнесу орієнтацією на максимально ефективне досягнення конкретних результатів шляхом адаптації механізмів і технологій управління з приватного сектору.

 • Узагальнено характеристики трьох основних варіантів реалізації менеджерської моделі у державному управлінні: "вестмінстерського", "американського" та "гібридного". Типізовано шляхи впровадження цих моделей.Розширення і доповнення понятійно-категоріального апарату управління суспільним розвитком за такими основними напрямами:

 • Розширення і доповнення понятійно-категоріального апарату управління суспільним розвитком за такими основними напрямами:

 • суспільство, його основні типи та характеристики;

 • держава як суб’єкт управління суспільним розвитком;

 • принципи, підходи, моделі, функції, методи державного управління;

 • співвідношення та взаємодія суспільства і держави;

 • реформування суспільства та держави;

 • еліти та їх вплив на розвиток управління суспільним розвитком.Розвиток теоретико-методологічних засад запобігання та протидії корупції

 • Розвиток теоретико-методологічних засад запобігання та протидії корупції

 • удосконалено уявлення про явище корупції у сучасному світі та її деструктивні наслідки для суспільного розвитку;

 • розширено класифікацію корупціогенних чинників;

 • дано визначення та виділено основні складові антикорупційної політики;

 • уточнено формулювання принципів запобігання та протидії корупції;Розвиток теоретико-методологічних засад запобігання та протидії корупції

 • Розвиток теоретико-методологічних засад запобігання та протидії корупції

 • розкрито сутність загальних стратегічних підходів до антикорупційної діяльності, виділено їх переваги і недоліки;

 • висвітлено роль доброчесності та врегулювання конфлікту інтересів у запобіганні корупції;

 • узагальнено підходи до державно-громадської взаємодії в запобіганні та протидії корупції.Науково-практична конференція за міжнародною участю “Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики" (Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 27 трав. 2011 р.).

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю “Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики" (Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 27 трав. 2011 р.).

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування” (Київ, Академія муніци-пального управління, 8 квіт. 2011 р.).

 • Международная научно-практическая конференция “Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования" (Мінськ, Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 21-22 квіт. 2011 р.).Регіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України" (Дніпропетровськ, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ, 19 трав. 2011 р.).

 • Регіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України" (Дніпропетровськ, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ, 19 трав. 2011 р.).

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю "Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика” (Львів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ, 8 квіт. 2011 р.).Використання результатів НДР при удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Запобігання та протидія корупції; - Теоретичні та організаційні засади державного управління; - Інституалізація суспільного розвитку; - Лідерство та управлінська еліта; - Комунікативна парадигма суспільного розвитку; - Управління якістю суспільних реформ; - Кризовий менеджмент в суспільному розвитку; - Інновації в управлінні суспільним розвитком.

 • Використання результатів НДР при удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Запобігання та протидія корупції; - Теоретичні та організаційні засади державного управління; - Інституалізація суспільного розвитку; - Лідерство та управлінська еліта; - Комунікативна парадигма суспільного розвитку; - Управління якістю суспільних реформ; - Кризовий менеджмент в суспільному розвитку; - Інновації в управлінні суспільним розвитком.Використання результатів НДР при удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Механізми взаємодії суспільства та влади;

 • Використання результатів НДР при удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Механізми взаємодії суспільства та влади;

 • - Громадянське суспільство в Україні: становлення та

 • розвиток;

 • - Інноваційно-інвестиційний розвиток суспільства.

 • Використання результатів НДР при розробці та доопрацюванні проектів законів та інших актів комітетом з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України.Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1 : Теорія державного управління. – 2011. – 752 с. (120 словникових статей учасників НДР);

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1 : Теорія державного управління. – 2011. – 752 с. (120 словникових статей учасників НДР);

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 2 : Методологія державного управління (передано до видав-ництва НАДУ 35 словникових статей учасників НДР);

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 3 : Історія державного управління (передано до видавництва НАДУ 125 словникових статей учасників НДР);

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 4 : Галузеве управління (передано до видавництва НАДУ 17 словникових статей учасників НДР);Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 5 : Територіальне управління (передано до видавництва НАДУ 1 словникова стаття учасників НДР);

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 5 : Територіальне управління (передано до видавництва НАДУ 1 словникова стаття учасників НДР);

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 6 : Державна служба (передано до видавництва НАДУ 43 словникові статті учасників НДР);

 • Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 7 : Глобалізація та європейська інтеграція (передано до видавництва НАДУ 3 словникові статті учасників НДР).Запобігання та протидія корупції : навчальний посібник / за ред. А. М. Михненка, 2-е вид., перероб. і доп., 20 д.а. (отримано гриф МОН України, передано до друку);

 • Запобігання та протидія корупції : навчальний посібник / за ред. А. М. Михненка, 2-е вид., перероб. і доп., 20 д.а. (отримано гриф МОН України, передано до друку);

 • Проблеми реалізації державної антикорупційної політики: збірник наукових праць / за ред. А. М. Михненка, 7 д.а. (передано до друку);

 • Корупція : теоретичне розуміння, шляхи запобігання та протидії : навчально-методичні матеріали для слухачів дистанційного курсу "Запобігання та протидія корупції" / уклад. : А. М. Михненко, С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко, 2,5 д.а. (передано до друку).Кількість запланованих наукових продуктів – 15 публікацій, зокрема монографія з орієнтовною назвою “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”.

 • Кількість запланованих наукових продуктів – 15 публікацій, зокрема монографія з орієнтовною назвою “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”.

 • Кількість виданих або поданих до друку наукових праць – 382 публікації, зокрема:

 • - 344 словникові статті до Енциклопедії державного управління;

 • - друге видання навчального посібника “Запобігання та протидія корупції”, яке отримало гриф МОН України;

 • - збірник наукових праць "Проблеми реалізації державної антикорупційної політики", 7 д.а., містить 10 статей учасників теми НДР;

 • - навчально-методичні матеріали для слухачів дистан-ційного курсу "Запобігання та протидія корупції", 2,5 д.а.

 • - 7 статей у наукових фахових виданнях;

 • - 19 тез доповідей на наукових конференціях.На стадії завершення перебуває монографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій” з такою орієнтовною структурою.

 • На стадії завершення перебуває монографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій” з такою орієнтовною структурою.

 • Розділ 1. Сучасний стан розробки концентуальних засад управління суспільним розвитком в умовах трансформацій

 • 1.1. Понятійно-категоріальний апарат управління суспільним розвитком

 • 1.2. Закономірності та принципи сучасного суспільного управління

 • 1.3. Світові тенденції розвитку суспільства та систем управління

 • 1.4. Інноваційні засади управління суспільним розвитком

 • 1.5. Основи управління суспільними реформамиМонографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”.

 • Монографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”.

 • Розділ 2. Історичний вимір управління суспільним розвитком

 • 2.1. Основні віхи історії державотворення та державного управління на теренах України

 • 2.2. Процеси еволюції державного управління у сучасний період незалежності України

 • 2.3. Історичні аспекти еволюції земельних відносин в контексті розвитку українського суспільства

 • Розділ 3. Людський чинник в управлінні суспільним розвитком

 • 3.1. Роль еліти державного управління в управлінні суспільним розвитком в умовах трансформацій

 • 3.2. Кадрові взаємовідносини органів державної влади з політичними партіями в умовах трансформацій

 • 3.3. Удосконалення державних механізмів реалізації кадрової політикиМонографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”.

 • Монографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”.

 • Розділ 4. Галузеві напрями розвитку концентуальних засад управління суспільним розвитком в умовах трансформацій

 • 4.1. Державно-громадська взаємодія в управлінні суспільним розвитком

 • 4.2. Особливості формування іміджу органів державної влади України на сучасному етапі суспільного розвитку

 • 4.3. Сучасні проблеми адміністративної реформи в контексті реформування українського суспільства

 • 4.4. Етнічні особливості суспільного розвитку: управлінський аспект

 • 4.5. Вплив глобалізації на соціальну політику державиПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка