Склад, види, функціїДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.
#40731 Вступ до вивчення курсу «Банківські

 • 1 Вступ до вивчення курсу «Банківські

 • операції».

 • 2 Банківська система: склад, види, функції.

 • 3 Сутність та види банків і їх об’єднань.

 • 4 Умови і порядок створення

 • та ліцензування банків в Україні.Підручники, посібники, монографії:

 • Підручники, посібники, монографії:

 • 1 Банківські операції: навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: ЦУЛ, 2012. – 536 с.

 • 2 Банківські операції: навчальний посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізький економічний інститут. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

 • 3 Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.

 • 4 Банківські операції: навчальний посібник / О. Т. Левандівський, П. У. Деметер. – К.: Знання, 2012. – 463 с.

 • 5 Банківські операції. Кредитно-модульний курс : навчальний посібник / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія, 2011. – 646 с.

 • 6 Банківські операції : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 142 с.Нормативно-правові акти:

 • Нормативно-правові акти:

 • Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12 2000 р. № 2121-ІІІ.

 • Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.

 • Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: інструкція, затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

 • Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: положення, затв. Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306.Питання № 1

 • Питання № 1

 • Вступ до вивчення

 • курсу «Банківські операції»Мета: формування системи знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг.

 • Мета: формування системи знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг.

 • Завдання: вивчення методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь виконувати конкретні операції банківської діяльності.

 • Предмет: діяльність банків, пов’язана зі здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.Види банків і порядок їх створення в Україні.

 • Види банків і порядок їх створення в Україні.

 • Організація діяльності банку.

 • Операції банків з формування власного капіталу.

 • Операції банків із залучення коштів.

 • Операції банків із запозичання коштів.

 • Операції банків з обслуговування платіжного обороту.

 • Операції банків з готівкою.

 • Операції банків з пластиковими картками.

 • Кредитні операції банків.

 • Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту.

 • Операції банків з векселями.

 • Операції банків з цінними паперами.

 • Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті.

 • Торговельні операції банків в іноземній валюті.

 • Неторговельні операції банків в іноземній валюті.

 • Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку.

 • Операції з надання банківських послуг.

 • Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.Питання № 2

 • Питання № 2

 • Банківська система:

 • склад, види та функціїОсновні складові (рівні , ланки) КС:

 • Основні складові (рівні , ланки) КС:

  • центральний банк (система центрального банку) країни;
  • банківські установи (комерційні, інвестиційні, ощадні, іпотечні, земельні, поштово-чекові, торгові банки та ін.);
  • небанківські фінансово-кредитні установи (В Україні: «…інститути, які відповідно до діючого законодавства України надають одну чи кілька фінансових послуг та які внесені до Державного реєстру фінансових установ (кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг)».
 • Також КС може включати:

  • фінансові, трастові, брокерські та інші компанії;
  • взаємні та інші фонди.
 • (виконують допоміжну роль в кредитному механізмі, об’єднуючи різноманітні сектори позикового капіталу в єдину систему)Банківська система – це складова кредитної системи, економіко-організаційна структура, що забезпечує функціонування грошового ринку та економіки, в цілому, і включає сукупність різноманітних видів банків чи кредитних установ у їх взаємозв’язку, які існують в тій чи іншій країні в певний історичний період

 • Банківська система – це складова кредитної системи, економіко-організаційна структура, що забезпечує функціонування грошового ринку та економіки, в цілому, і включає сукупність різноманітних видів банків чи кредитних установ у їх взаємозв’язку, які існують в тій чи іншій країні в певний історичний період

 • або

 • Банківська система – це сукупність елементів, що доповнюють один одного (центрального банку, інших банківських установ, банківської інфраструктури) і знаходяться в тісних взаємовідносинах та взаємозв’язку між собою та із зовнішнім середовищем, яка склалися історично і спрямована на досягнення мети стійкого розвитку економічних процесів

Основні функції банківської системи:

 • Основні функції банківської системи:

 • Трансформаційна – мобілізуючи грошові кошти одних суб’єктів і спрямовуючи їх до інших, банки здатні змінювати: строки грошових вкладень, їх розміри, фінансові ризики.

 • Створення платіжних засобів та регулювання грошової маси – банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи чи зменшую її відповідно до зміни попиту на грошові ресурси; управляє пропозицією грошей – дія грошового мультиплікатора.

 • Стабілізаційна – забезпечення сталості банківської діяльності та грошового ринку; реалізація функції через законодавче регламентування діяльності усіх ланок системи, створення дієвого механізму з державного регулювання та контролю діяльності банківських установ країни.Банківська діяльність – це особливий вид підприємницької діяльності, що пов’язаний з рухом позикових коштів, їх мобілізацією і розподілом.

 • Банківська діяльність – це особливий вид підприємницької діяльності, що пов’язаний з рухом позикових коштів, їх мобілізацією і розподілом.

 • Банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (із ЗУ «Про БіБД»)

банк – це кредитна установа, яка має виключне право здійснювати у сукупності наступні банківські операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

 • банк – це кредитна установа, яка має виключне право здійснювати у сукупності наступні банківські операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

 • В Україні, згідно редакції ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (ст. 1)

 • «банк – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків».

 • Сучасний банкце універсальне фінансове підприємство, що здійснює професійне управління ресурсами суспільства в їх грошовому виразі й виконує відповідні специфічні функції в економіці на законних підставах та під юрисдикцією державних органів, що забезпечують регулювання та контроль банківської діяльності. • банківський капітал в формі власних коштів та, значно в більшому обсязі, в позиковій формі;

 • банківську діяльність, що характеризується комплексом операцій, які в сукупності може виконувати тільки банк;

 • колектив (групу) спеціалістів та працівників, які наділені відповідними професійними знаннями;

 • матеріально-технічну базу: будівлі, споруди, технічні засоби, програмні комплекси, інформаційні бази та ін. • Основні функції банків:

 • Платіжно-розрахункова – посередництво банків при платежах і розрахунках

 • Ощадно-капіталотворча – залучення тимчасово вільних ресурсів суспільства, зокрема мобілізація грошових доходів і заощаджень та перетворення їх у реально діючий капітал.

 • Кредитно-інвестиційна – забезпечується банками за допомогою створення кредитних засобів обігу.

 • Емісійно-засновницька функція – реалізується шляхом випуску та розміщення цінних паперів (власна емісія, андерайтинг, ресурсне забезпечення).

 • Інформаційно-консалтингова – надання економічної інформації про стан ринку та консультування клієнтів, роз’яснювальна робота та ін.

Системоутворюючий банк – банк, зобов'язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи

 • Системоутворюючий банк – банк, зобов'язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи

 • Державний банк – це банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі

 • Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотківнайбільші (більше 21 млрд. грн.);

 • найбільші (більше 21 млрд. грн.);

 • великі (6 – 21 млрд. грн.);

 • середні (3 – 6 млрд. грн.);

 • малі (до 3 млрд. грн.).

 • Банківська група – група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається:

 • з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами, або

 • з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною.

 • Банківська холдингова компанія – фінансова холдингова компанія, переважною діяльністю фінансових установ, які є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська.

 • Асоціація українських банків - недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об’єднує банки та банківські об’єднання і створена для сприяння розвитку банківської системи України, представництва інтересів своїх членів в органах державної влади і управління, захисту прав банків, забезпечення зв’язків із громадськістю.Державна реєстрація банку - надання банку статусу юридичної особи.

 • Державна реєстрація банку - надання банку статусу юридичної особи.

 • В Україні згідно положень законодавства, зокрема, і Положення НБУ «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (від 08.09.2011 № 306) Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру в порядку, установленому законодавством України.

 • НБУ уносить відомості про юридичну особу до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії.

 • Учасниками (акціонерами) банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі КМУ або уповноважених ним органів.

 • Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, інститути спільного інвестування об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

 • Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.

 • Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень.

 • Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників (акціонерів).

Банківська ліцензія - документ, який видається НБУ в порядку і на умовах, визначених законодавством, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.

 • Банківська ліцензія - документ, який видається НБУ в порядку і на умовах, визначених законодавством, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.

 • До банківських послуг належать:

 • залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

 • розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

 • Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

 • інвестицій;

 • випуску власних цінних паперів;

 • випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

 • зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

 • інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

 • ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

 • Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії НБУ - в іноземній валюті.

 • Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (генеральна ліцензія) - документ НБУ, що надається банкам та дозволяє здійснювати валютні операції, які не потребують індивідуальної ліцензії.Каталог: images -> department -> banking -> discip -> BankivskiOperacii -> fin
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка