Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правилаДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Собівартість у бухгалтерському обліку

 • Основні правила


П.44.1 ст.44 Податкового кодексу

 • Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.П.44.2 ст.44 Податкового кодексу

 • Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.Організація бухгалтерського обліку

 • Ст.1 Закону про бухгалтерський облік

 • бухгалтерський облік

 • внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 • Ст.8 Закону про бухгалтерський облік

 • 5. Підприємство самостійно:

 • визначає облікову політику підприємства;

 • обирає форму бухгалтерського обліку;

 • розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) облікуВитрати у бухгалтерському обліку

 • П.3 ПБО-1

 • Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

 • У ПКУ – визначення витрат (пп.14.1.27 ст.14): перша частина ­ Закон про прибуток, друга – ПБО-1Загальна класифікація витрат

 • За способами віднесення на виробничу собівартість*:

 • прямі (визначення - п.4 ПБО-16);

 • непрямі.

 • За відношенням до процесу виробництва:

 • основні;

 • накладні.

 • За видами*:

 • за економічними елементами (визначення – п.4 ПБО-16);

 • за статтями витрат (калькулювання собівартості).

 • Для цілей складання фінансової звітності:

 • на продукт;

 • на період.

 • За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат*:

 • постійні;

 • змінні.

 • За однорідністю:

 • одноелементні;

 • комплексні.Прямі витрати

 • Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.Об`єкт калькулювання

 • П.4 ПБО-16

 • Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

 • Виробничій заказ (виріб, деталь, умовна одиниця, вузол)

 • Виріб (група однорідних виробів, комплект, артикул, деталь, марка)

 • Продукт (кг, т, тис. кг, штука, метр, кв. м, куб. м, літри)

 • Об`єкт (у т. ч. етап)

 • Типова послуга

 • Об`єм робіт (т/км, куб. м)

 • ІншіМетоды калькулирования

 • Попередельный метод

 • Где используется: В массовых производствах с последовательной переработкой сырья и материалов (нефтепереработка, металлургия, химическая, текстильная промышленность и др.), которая осуществляется в несколько стадий (фаз, переделов).

 • Ключевые понятия Передел - совокупность технологических операций, в результате которых сырье и материалы превращаются в полуфабрикаты или готовую продукцию. Полуфабрикат - промежуточное звено в цепочке от материалов до готовой продукции.Методы калькулирования

 • Позаказный метод

 • Где используется: Индивидуальное и мелкосерийное производство сложных изделий (судостроение, машиностроение).

 • Ключевые понятия Заказ - документально оформленное (бланк заказа) распоряжение на выполнение производственного заказа.Позамовний метод калькулювання собівартостіМетоды калькулирования

 • Нормативный метод

 • Где используется: В отраслях обрабатывающей промышленности с массовым и серийным производством разнообразной и сложной продукции (машиностроение, металлообработка, швейное, обувное, мебельное производство и другие).

 • Ключевые понятия Норма - минимальные затраты, необходимые для производства продукции заданного качества. Норма - научно-обоснованный показатель, выражающий меру затрат труда, времени, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для производства того или иного изделия.

 • Норматив - норма, характеризующая расчетную потребность в натуральной или стоимостной форме; выраженная в абсолютных или относительных показателях. Норматив товарных запасов - оптимальный размер товарных запасов, обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат. Нормативная калькуляция - величина затрат, которую предприятие израсходует на единицу выпускаемой продукции с учетом норм и нормативов в постатейном разрезе.

За економічними елементами

 • Матеріальні витрати (рах.80)

 • Витрати сировини й матеріалів

 • Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

 • Витрати палива й енергії

 • Витрати тари й тарних матеріалів

 • Витрати будівельних матеріалів

 • Витрати запасних частин

 • Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

 • Витрати товарів

 • Інші матеріальні витрати

 • Витрати на оплату праці (рах.81)

 • Виплати за окладами й тарифами

 • Премії та заохочення

 • Компенсаційні виплати

 • Оплата відпусток

 • Оплата іншого невідпрацьованого часу

 • Інші витрати на оплату праці

 • Відрахування на соціальні заходи (рах.82)

 • Амортизація (рах.83)

 • Амортизація основних засобів

 • Амортизація інших необоротних матеріальних активів

 • Амортизація нематеріальних активів

 • Інші операційні витрати (рах.84)Типова номенклатура статей калькуляції собівартості

 • Сировина та матеріали;

 • Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати;

 • Зворотні відходи (віднімаються);

 • Паливо та енергія на технологічні цілі;

 • Основна заробітна плата виробничих робітників;

 • Додаткова заробітна плата виробничих робітників;

 • Відрахування на соціальне страхування;

 • Супутня продукція (віднімається);

 • Загальновиробничі витрати:

 • витрати на підготовку і освоєння виробництва;

 • витрати на утримання і експлуатацію обладнання;

 • цехові витрати;

 • Втрати від браку;

 • Інші виробничі витрати;

 • Разом виробнича собівартість.

 • Адміністративні витрати;

 • Витрати на збут;

 • Всього повна собівартістьЗмінні та постійні витратиКласифікація витрат за ПБО и НКУСобівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витратиПриклад загальновиробничих витрат (зарплата начальника ремонтного цеху, 2 рівня)Розподіл загальновиробничих витратПриклади баз розподілу ЗВВРозподіл загальновиробничих витрат

 • Пример. 

 • Два изделия ­ А и Б. База распределения – машино-часы.

 • Нормальная мощность ­ 10000 машино-часов.

 • Планируемые постоянные ОПР – 20000 грн.

 • Ставка распределения постоянных ОПР при нормальной мощности:

 • 2 грн./машино-час (20000 грн. : 10000 машино-часов).

 • Фактически:

 • А – 6000 машино-часов; Переменные ОПР – 48000 грн.

 • Б – 2000 машино-часов Постоянные ОПР – 20100 грн.

 • Итого – 8000 машино-часов. Итого: 68100 грн.Продовження прикладу

 • Ставка распределения переменных ОПР (по фактической мощности)-

 • 6 грн./машино-час (48000 грн. : 8000 машино-час)

 • В производственную себестоимость:

 • А – 36000 грн. (6 грн. / машино-час х 6000 машино-часов) Б – 12000 грн. (6 грн./ машино-час х 2000 машино-часов)

 • Ставка распределения постоянных ОПР (по нормальной мощности) -

 • 2 грн./машино-час

 • В производственную себестоимость продукции:

 • А - 12000 грн. (2 грн./ машино-час х 6000 машино-часов)

 • Б - 4000 грн. (2 грн. / машино-час х 2000 машино-часов) Итого 16000 грн.

 • Нераспределенные ОПР – 4100 грн. (20100 грн. – 16000 грн.)Формування собівартості у бухгалтерському облікуМетоди оцінки вибуття запасів

 • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

 • середньозваженої собівартості;

 • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

 • нормативних затрат;

 • ціни продажу.Оцінка по середньозваженої собівартості

 • по середньозваженої собівартості на кінець періоду (помісячно);

 • по середньозваженої собівартості на дату операціїОцінка на кінець періоду

 • Проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасівОцінка на дату операції

 • Проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції з їх вибуття.Оцінка за методом нормативних витрат

 • Доведення до фактичної собівартості на суму різниці між фактичною собівартістю та нормативною:

 • Дт 26 Кт 23

 • Дт 901 Кт 26Новий варіант калькулювання фактичної собівартості

 • Наказ МФУ від 18.03.2011 р. № 372Облікова політика

 • Закон про бухгалтерський облік

 • облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

 • ПБО-6

 • облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодамиАналіз маржинального доходу

 • Маржинальний дохід =

 • обсяг реалізації – змінні витрати

 • Приклад. Товар: купівля – 5 грн.; продаж - 9 грн. За місто – 2000 грн.

 • Маржинальний дохід на шт.: 9 грн. – 5 грн. =

 • 4 грн.

 • Критична точка = постійні витрати : маржинальний дохід на шт. = 2000 грн. : 4 грн. = 500 шт.Приклад. Підприємство виготовляє три види продукції A, B і C і має певний результат діяльності за звітний періодПродовження прикладуМалі підприємства (ПБО-25 у редакції наказу від 24.01.2011 р. № 25, Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України 15.06.11 р. № 720).Спасибо за внимание!Каталог: temp
temp -> Античність Найвідоміші представники античності – Греція, Єгипет, Римська Імперія
temp -> Напрямок Напрямок 1
temp -> Українські партнери проекту (коордінатор Мурава-Середа А. В.)
temp -> Про затвердження Положення про аудиторські звіти, які подаються до Держфінпослуг, при розкритті інформації фінансовими установами
temp -> Система керування аудиторською діяльністю в Україні потребує змін
temp -> Литва Литва
temp -> Рис. 1 Енергетична газогенераційна установка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка